Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
556z dziś
5032z ostatnich 7 dni
19013z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa szybu windowego, dostawa i montaż dźwigu towarowo-osobowego

Przedmiot:

Budowa szybu windowego, dostawa i montaż dźwigu towarowo-osobowego

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Piłsudskiego 28
35-001 Rzeszów
powiat: Rzeszów
0178580200, faks 0178580221
zamowienia.publiczne@rzeszow.sa.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: 5 000,00 zł
Nr telefonu: 0178580200, faks 017
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa szybu windowego, dostawa i montaż dźwigu towarowo-osobowego w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:
a) wykonanie szybu windowego wraz z fundamentem,
b) wykonanie instalacji zasilającej, sterującej i monitorującej,
c) dostawę i montaż dźwigu towarowo-osobowego, wraz z przekazaniem Zamawiającemu kompletu dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającą na eksploatację urządzenia dźwigowego, w tym m.in.:
? protokołów z wykonania prób, sprawdzeń i odbiorów oraz rozruchu dźwigu towarowo-osobowego,
? dokumentacji technicznej dźwigu (DTR) z instrukcją obsługi, konserwacji i eksploatacji; dokumenty winny być sporządzone w języku polskim lub innym, wraz z tłumaczeniem na język polski,
d) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dźwigu towarowo-osobowego,
e) udzielenie gwarancji na minimum 5 lat na wykonany przedmiot umowy od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego.
Warunki gwarancji określa w szczególności § 8 umowy - Załącznika Nr 6 do SWZ oraz Postanowienia gwarancyjne - Załącznik Nr 5 do umowy.

1.2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót objętych umową określony jest:
a) dokumentacją projektową pn. ,,Przebudowa i remont budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu", wykonaną przez firmę Argasiński Robert Projektowe Usługi Komputerowe ARGAS, 37-500 Jarosław, Ul. Mączyńskiego 27, stanowiącą Załącznik Nr 2 do Umowy, obejmującą:
? Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robót,
? Projekt wykonawczy,
? Projekt budowlany,
? Przedmiary robót,
? Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
b) Zmianami o nieistotnym charakterze, wprowadzonymi do dokumentacji projektowej przez Projektanta:
? wyjaśnieniami na okoliczność awaryjnego wjazdu dźwigu (z poziomu piwnic na parter) - pismo z 12 maja 2021 r.
? stanowiskiem dotyczącym lokalizacji drzwi EIS30 w korytarzu piwnic - pismo z 21 maja 2021 r.
c) Ofertą złożoną przez Wykonawcę - Załącznik Nr 3 do Umowy oraz kosztorysem ofertowym.

UWAGA: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z innymi, niż wskazano
w Dokumentacji projektowej (Projekt wykonawczy. Pkt 1.6. Charakterystyczne parametry urządzenia (Parametry szybu i dźwigu), odpowiednio dobranymi parametrami/wymiarami szybu i dźwigu, zapewniającymi przewóz dźwigiem 1 osoby wraz z wózkiem z aktami, pomiędzy kondygnacjami: piwnice-parter-I-sze piętro,
z zastrzeżeniem, ze spełnione pozostaną:
a) minimalne wymiary kabiny windy - 710 x 1100x 2100 mm (szerokość x głębokość x wysokość) - dotyczy wymiarów wewnętrznych,
b) minimalne wymiary drzwi do dźwigu - 600 x 2000 mm (szerokość x wysokość)
- w świetle,
c) minimalny udźwig - min. 320 kg.

Zamawiający nie dopuszcza zmian materiałów wykończeniowych oraz kolorystyki szybu i dźwigu.

CPV: 45000000-7, 45313100-5

Dokument nr: 2021/BZP 00131191, F-271-49/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 11:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.ms.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.ms.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania opisane w Części XIII SWZ. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-Learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 11:00
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.ms.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-05-20

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: F-271-49/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:
a) wykonanie szybu windowego wraz z fundamentem,
b) wykonanie instalacji zasilającej, sterującej i monitorującej,
c) dostawę i montaż dźwigu towarowo-osobowego, wraz z przekazaniem Zamawiającemu kompletu dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającą na eksploatację urządzenia dźwigowego, w tym m.in.:
? protokołów z wykonania prób, sprawdzeń i odbiorów oraz rozruchu dźwigu towarowo-osobowego,
? dokumentacji technicznej dźwigu (DTR) z instrukcją obsługi, konserwacji i eksploatacji; dokumenty winny być sporządzone w języku polskim lub innym, wraz z tłumaczeniem na język polski,
d) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dźwigu towarowo-osobowego,
e) udzielenie gwarancji na minimum 5 lat na wykonany przedmiot umowy od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego.
Warunki gwarancji określa w szczególności § 8 umowy - Załącznika Nr 6 do SWZ oraz Postanowienia gwarancyjne - Załącznik Nr 5 do umowy.

1.2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót objętych umową określony jest:
a) dokumentacją projektową pn. ,,Przebudowa i remont budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu", wykonaną przez firmę Argasiński Robert Projektowe Usługi Komputerowe ARGAS, 37-500 Jarosław, ul. Mączyńskiego 27, stanowiącą Załącznik Nr 2 do Umowy, obejmującą:
? Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robót,
? Projekt wykonawczy,
? Projekt budowlany,
? Przedmiary robót,
? Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
b) Zmianami o nieistotnym charakterze, wprowadzonymi do dokumentacji projektowej przez Projektanta:
? wyjaśnieniami na okoliczność awaryjnego wjazdu dźwigu (z poziomu piwnic na parter) - pismo z 12 maja 2021 r.
? stanowiskiem dotyczącym lokalizacji drzwi EIS30 w korytarzu piwnic - pismo z 21 maja 2021 r.
c) Ofertą złożoną przez Wykonawcę - Załącznik Nr 3 do Umowy oraz kosztorysem ofertowym.

UWAGA: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z innymi, niż wskazano
w Dokumentacji projektowej (Projekt wykonawczy. Pkt 1.6. Charakterystyczne parametry urządzenia (Parametry szybu i dźwigu), odpowiednio dobranymi parametrami/wymiarami szybu i dźwigu, zapewniającymi przewóz dźwigiem 1 osoby wraz z wózkiem z aktami, pomiędzy kondygnacjami: piwnice-parter-I-sze piętro,
z zastrzeżeniem, ze spełnione pozostaną:
a) minimalne wymiary kabiny windy - 710 x 1100x 2100 mm (szerokość x głębokość x wysokość) - dotyczy wymiarów wewnętrznych,
b) minimalne wymiary drzwi do dźwigu - 600 x 2000 mm (szerokość x wysokość)
- w świetle,
c) minimalny udźwig - min. 320 kg.

Zamawiający nie dopuszcza zmian materiałów wykończeniowych oraz kolorystyki szybu i dźwigu.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45313100-5 - Instalowanie wind
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-05-20
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres obowiązywania gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza warunku w przedmiotowym zakresie
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza warunku w przedmiotowym zakresie
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający wymaga, by Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC - nie mniej niż 300 000,00 zł.
4. zdolności technicznych lub zawodowych
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.
- jeżeli wykażą, że posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch podobnych robót polegających na dostawie i montażu dźwigu towarowo-osobowego lub osobowego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda,

- jeżeli wykażą, że dysponują następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi:

- kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającym doświadczenie przy realizacji co najmniej jednej roboty związanej z dostawą i montażem dźwigu towarowo-osobowego lub osobowego,

- kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiadającym doświadczenie przy realizacji co najmniej jednej roboty związanej z dostawą i montażem dźwigu towarowo-osobowego lub osobowego.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek Wykonawcy mogą spełnić łącznie.

Zamawiający zaznacza, iż zgodnie z art. 12a - ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski według średnich kursów walut NBP obowiązujących w dniu, w którym wydano dokument.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia; jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych w przedmiotowym zakresie, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
b) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
- Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane.
Wraz z Wykazem należy przedłożyć dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
Uwaga: Okresy wyrażone w latach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert;
Wykaz należy złożyć zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SWZ;
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
- Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wykaz należy złożyć zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SWZ;

- oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy; Oświadczenie należy złożyć zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem Formularza ofertowego stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią w elektronicznym, ustandaryzowanym formularzu oferty (nazywana w Systemie jako ,,Oferta podstawowa") wypełnianym przez Wykonawcę w Systemie podczas składania oferty, a treścią Formularza ofertowego sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ i załączonego do oferty, za obowiązującą przyjmuje się treść Formularza ofertowego sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ podpisanego prawidłowo, zgodnie z reprezentacją. Przekazanie elektronicznego ustandaryzowanego formularza oferty wypełnianego przez Wykonawcę w Systemie, nie stanowi złożenia oferty zgodnie z wymaganiami SWZ.
Ponadto do oferty należy załączyć:
- kosztorys ofertowy, który stanowi treść oferty;
- oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X pkt. 1 ppkt.1) lit. a) SWZ;
- zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu (jeżeli dotyczy);
- dowód wniesienia wadium;
- pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający może żądać od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
- uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, o którym mowa w pkt. 20 SWZ(jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 5 000,00 PLN.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert
Pozostałe wymagania dot. wadium znajdują się w cz. XVI SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X pkt.1 ppkt.1) lit.a) SWZ (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 powyżej Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SWZ).
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 6 do SWZ.
2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres obowiązywania gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-14

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.