Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4476z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pozyskanie i zrywka drewna z działki leśnej

Przedmiot:

Pozyskanie i zrywka drewna z działki leśnej

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD GMINY JEDLICZE
ul. Rynek 6
38-460 Jedlicze
powiat: krośnieński
tel . 134484710
Województwo: podkarpackie
Miasto: Jedlicze
Wadium: ---
Nr telefonu: tel . 134484710
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Burmistrz Gminy Jedlicze z siedzibą w Jedliczu przy Ul. Rynek 6
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
,,Pozyskanie i zrywka drewna z działki leśnej stanowiącej własność Gminy Jedlicze"
(którego wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych)
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi z zakresu gospodarki leśnej na działce leśnej oznaczonej w rejestrze gruntów numerem 478 położonej w obrębie Poręby, Gmina Jedlicze, stanowiącej własność Gminy Jedlicze polegającej na pozyskaniu, zrywce i manipulacji surowca drzewnego.
1.2. W ramach zamówienia do wykonania przewiduje się pozyskanie drewna, zrywkę, manipulację surowca drzewnego i wyrób sortymentów stosowych i użytkowych w ramach planowanych prac z zakresu użytkowania lasu - trzebieży późnych drzewostanów leśnych oraz usunięcie wywrotów, wyłomów i posuszu w ilości do 60 m3 miąższości pozyskanego drewna z drzew wyznaczonych do wycinki i usunięcia, zlokalizowanych na działce leśnej oznaczonej w rejestrze gruntów numerem 478 położonej w obrębie Poręby, Gmina Jedlicze, na powierzchni 10,51 ha, stanowiącej własność Gminy Jedlicze.
Miejsce składowania pozyskanego drewna: działka oznaczona w rejestrze gruntów numerem 591 położona w obrębie Podniebyle.
Maksymalna odległość do miejsca składowania - do 1500 mb.
1.3. Określenie zakresu zamówienia:
a) Zabezpieczenie terenu, na którym będzie prowadzona wycinka oraz usuwanie wywrotów, wyłomów i posuszu wraz ze zrywką. Teren powinien być odpowiednio oznakowany informacją o prowadzonych pracach. W przypadku konieczności wyłączenia z ruchu dróg lub zabezpieczenia sieci przesyłowych (energetycznych, teleinformatycznych, itp.) w sąsiedztwie, których prowadzone będą prace należy zapewnić takie wyłączenia oraz uzgodnić je z odpowiednimi organami. Wyłączenia dróg z ruchu są akceptowalne tylko przy jednoczesnym zapewnieniu dojazdu alternatywnego dla służb ratunkowych do posesji będących w zasięgu prac.
b) Pozyskanie i zrywka drewna - opis wykonywanych czynności:
o Przygotowanie stanowiska, ścinka, obalanie, okrzesywanie drzew wskazanych (oznakowanych kolorowym sprayem) przez Zamawiającego,
o Zrywka drewna na wskazane miejsce składowania,
o Manipulacja i wyrób drewna średniowymiarowego stosowego zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. Drewno opałowe (sortyment S4) należy pociąć na ,,metrówki", oraz złożyć na stosach o wysokości i szerokości 1 metra. Drewno powinno zostać wyrobione w wałkach lub szczapach, których minimalna górna średnica winna wynosić od 5 cm, a dolna maksymalna średnica do 25 cm (5 cm - 25 cm - liczone bez kory). Stosy powinny być układane według gatunków drewna.
o Manipulacja i wyrób drewna tartacznego (wyżynka dłużyc, kłód) w celu otrzymania możliwie najlepszych jakościowo sortymentów. Drewno wielkowymiarowe w postaci kłód, dłużyc należy złożyć na składzie w mygły i wyrównać czoła i odziomki, aby były widoczne oba czoła każdej sztuki.
o Wykonawca zobowiązuje się do pozyskania całego wskazanego drewna o średnicy powyżej 5 cm, pozostałe gałęzie poniżej 5 cm średnicy muszą zostać uprzątnięte poprzez składowanie w miejscu nieutrudniającym przyszłej gospodarki leśnej, czyli w stosy lub rzędy o maksymalnej szerokości 3 metrów w miejscach, gdzie nie ma odnowień naturalnych i sztucznych.
c) Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia wszelkich pozostałości pozrębowych i nieczystości z powierzchni, na której wykonywane były prace oraz pozostałych powierzchni w najbliższym otoczeniu, w tym szczególnie z przyległych dróg i rowów melioracyjnych.
1.4. Dodatkowe informacje:
a) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie mienia Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi pracami.
b) Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia:
o Podstawowe akty prawne:
- ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1275),
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dna 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58, poz. 405 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.).
o Wykonawca obowiązany będzie przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia warunków technicznych określonych Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych w obrocie surowcem drzewnym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe oraz Zarządzeniem nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 września 2020 r. w sprawie aktualizacji Zarządzenia nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia warunków technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe poprzez wprowadzenie erraty do treści jego załączników.
c) Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego do sprzętu hydraulicznego i do smarowania pił łańcuchowych oraz zestawów do pochłaniania oleju w urządzeniach eksploatowanych na terenie lasów.
d) Do smarowania pił łańcuchowych w eksploatowanych urządzeniach Wykonawca będzie zobowiązany stosować olej biodegradowalny o parametrze biodegradacji nie gorszym niż 60%. Wymagane jest określenie biodegradowalności zgodnie z metodyką badań opisaną w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. (metoda OECD 303 A-F) ustalającą metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
e) Wyznacznikiem szacunkowej ilości objętościowych lub wagowych zużywanego oleju biodegradowalnego do smarowania pił łańcuchowych będzie przewidywana masa pozyskania w m3
wynikająca z planu pozyskania drewna, przy uwzględnieniu norm: - przy użyciu pilarki wynosi 0,05 litra na 1 m3 pozyskiwanego drewna.
f) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić faktury zakupowe oleju wraz z ,,Kartą charakterystyki preparatu niebezpiecznego" potwierdzającego stopień biodegradowalności kupionego oleju, adekwatnie do ilości m3 pozyskanego drewna. Zamawiającemu służyć będzie prawo do weryfikacji olei używanych do smarowania układów tnących, a Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić Zamawiającemu możliwość pobrania próbek oleju w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badań jego parametrów. Koszty badań laboratoryjnych pokryją:
- Zamawiający, jeżeli parametr biodegradowalności jest nie niższy niż 60% według metodyki badań jak wskazano powyżej,
- Wykonawca, jeżeli parametr jest niższy niż 60% według metodyki badań jak wskazano powyżej.
g) Wykonawca podczas wykonywania prac zobowiązany będzie posiadać odpowiednie zestawy do pochłaniania oleju, które znajdują się na wyposażeniu urządzeń mechanicznych (forwarder, ciągnik, przyczepa z urządzeniem dźwigowym i inne, oraz pilarki w miejscu ich tankowania), których użytkowanie może spowodować skażenie środowiska olejem podczas wykonywania prac w lesie oraz podczas dojazdu i powrotu z powierzchni roboczej. Dopuszcza się posiadanie i używanie przez pilarzy kanistrów z bezpiecznymi końcówkami (dozownikami), uniemożliwiającymi rozlanie oleju i mieszanki paliwowej (przelanie) podczas tankowania pilarki (zastępczo za maty pochłaniające olej i paliwo).
h) Wykonawca obowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dokonać oznakowania powierzchni na której są wykonywane prace zakazem wstępu. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do właściwego oznaczenia tablicami ostrzegawczymi powierzchni, na których wykonywane będą prace obejmujące pozyskanie, zrywkę drewna i składanie pozostałości pozrębowych oraz innych prac określonych w umowie. Lokalizacja tablic przed rozpoczęciem prac wymaga uzgodnienia z pracownikiem Zamawiającego.
i) Wykonawca nie może powierzyć realizacji całości lub części przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
j) W przypadku zainteresowania mieszkańców Gminy Jedlicze dopuszcza się samowyrób drewna małowymiarowego (sortyment M2), po każdorazowym uzgodnieniu z Wykonawcą, terminu i miejsca wykonywania pozyskania.
k) Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo i prawidłowość wykonywanych prac na powierzchni objętej zamówieniem, w tym również za osoby pozyskujące drewno sortymentu M2. 1) Wykonawca przed złożeniem propozycji cenowej ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obszaru z którego będzie prowadzone pozyskanie i zrywka drewna. Podana ilość m3 pozyskanego drewna jest wartością szacunkową i w przypadku stwierdzenia różnic ceną obowiązującą jest cena określona w złożonej propozycji cenowej.
m) Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania polisy od odpowiedzialności cywilnej, (zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - ,,ubezpieczenie OC") na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
n) Złożenie oferty jest równoznaczne z posiadaniem niezbędnego sprzętu oraz wszelkich koniecznych uprawnień w zakresie wykonania ww. prac.
o) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac zgodnie z technologią przewidzianą dla prac leśnych oraz z należytą starannością.
p) Na powierzchni roboczej, na której prowadzona będzie ścinka, obalanie i wyróbka drewna pilarką, musi przebywać co najmniej dwóch pracowników, posiadających stosowną wiedzę, doświadczenie i umiejętności oraz uprawnienia konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, mających możliwość kontaktowania się.
q) Prace powinny być wykonane przy zachowaniu szczególnej ostrożności i dbałości o pozostałą roślinność leśną i drzewostan zdrowy, a także drogi dojazdowe oraz inne mienie znajdujące się w zasięgu prowadzonych prac.
r) W przypadku stwierdzenia na drzewie wyznaczonym do wycinki gniazd oraz miejsc lęgowych ptaków Wykonawca zobowiązany jest od odstąpienia od wycinki takiego drzewa oraz wycinki drzew rosnących w promieniu 50 m od danego drzewa.
s) Realizacja usługi nie może powodować uszkodzeń drzew stojących powyżej 15% ilości drzew na powierzchni objętej usługą.
t) Prace muszą być wykonywane profesjonalnie, zgodnie ze sztuką.
u) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim wynikłe podczas wykonywania prac.
v) Prace będą wykonywane zgodnie aktualnymi wytycznymi obowiązującymi w związku z sytuacją epidemiologiczną, z zachowaniem zalecanych zasad bezpieczeństwa, w) Płatność dokonana zostanie przelewem w terminie 14 dni po wykonaniu zleconej części zamówienia, potwierdzonego protokołem odbioru prac oraz potwierdzonych świadectwem legalności pozyskania drewna wystawionym przez Nadleśnictwo Kołaczyce i przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury.

Dokument nr: GKO.6164.13.2021.MBo

Otwarcie ofert: 9. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:
Urząd Gminy Jedlicze, Sala Posiedzeń Rady Miejskiej (pok. nr 4) - dnia 6 sierpnia 2021 r. godz. 13:00

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycje cenową należy złożyć w Urzędzie Gminy Jedlicze, z siedzibą 38-460 Jedlicze, Ul. Rynek 6 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Jedlicze nie później niż do dnia 6 sierpnia 2021 r. do godz. 12:40
Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru: GMINA JEDLICZE, Ul. RYNEK 6, 38-460 JEDLICZE PROPOZYCJA CENOWA NA ZADANIE PN.: ,,Pozyskanie i zrywka drewna z działki leśnej stanowiącej własność Gminy Jedlicze" NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 6 sierpnia 2021 r. GODZ. 13:00 Kopertę poza oznakowaniem jak wyżej należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy.
Propozycje cenowe, które wpłyną do Gminy Jedlicze po wyznaczonym terminie składania, nie biorą udziału w ocenie i wyborze oferty, będą one odsyłane bez otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 15 września 2021 r.

Wymagania:
2. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się tylko wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym, tj. co najmniej dwiema osobami skierowanymi do wykonania zamówienia, w tym jedna z uprawnieniami pilarza, technicznym oraz doświadczeniem w pracach z zakresu gospodarki leśnej niezbędnymi do wykonania zamówienia.
4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
Najniższa cena- 100%
5. Propozycja cenowa ma zawierać następujące dokumenty:
a) formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru, podpisany przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (załącznik nr 1)
b) kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
c) zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 2)
d) formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3)
6. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
6.1 .Propozycje cenowe złożone na innym formularzu niż stanowiący załącznik nr 1, bez zaparafowanego wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2, bez zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiącej załącznik nr 3, bez kserokopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, lub nieprawidłowo wypełnione będą nieważne z przyczyn formalnych i nie będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu propozycji cenowych.
6.2.Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w przypadku złożenia większej ilości ofert wszystkie zostaną odrzucone.
6.3.Nie dopuszcza się częściowej realizacji zamówienia.
7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
7.1. W cenę propozycji należy wliczyć:
a) cenę netto i brutto usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
7.2. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Gmina Jedlicze wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez Zamawiającego wymogom i o najniższej cenie.
7.3. Cena winna być wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, na podstawie kalkulacji własnej i winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
11. Informacje dodatkowe
11.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.
11.2. Termin związania z ofertą: 30 dni od daty określonej jako termin składania ofert.
12. Informacje dotyczące zawierania umowy:
12.1 Zamawiający powiadomi o wyborze propozycji cenowej wybranej w toku postępowania.
12.2. Wykonawca podpisze umowę na realizację zadania w siedzibie Urzędu Gminy Jedlicze w
umówionym terminie.
13. Istotne dla Gminy Jedlicze postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy łub wzór umowy:
WZÓR UMOWY w załączeniu

Uwagi:
Jedlicze, dn. 28 lipca 2021 r.

Kontakt:
10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Magdalena Bolanowska - podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UG Jedlicze, tel. 0-13 4484713
Grzegorz Mroczka - inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UG Jedlicze, tel. 0-13 4484713.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.