Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż lamp solarnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa i montaż lamp solarnych

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Tczew
Lecha 12
83-110 Tczew
powiat: tczewski
58 530 51 32
inwestycje@gmina-tczew.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Tczew
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 58 530 51 32
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA i montaż lamp solarnych
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń fotowoltaicznych - lamp solarnych z turbiną wiatrową oraz lamp solarnych bez turbiny wiatrowej w miejscowościach: Boroszewo, Czarlin, Czatkowy, Gniszewo, Lubiszewo Tczewskie, Łukocin, Malenin, Małżewo, Mieścin, Rokitki, Stanisławie, Swarożyn, Szczerbięcin, Szpęgawa, Śliwiny, Tczewskie Łąki, Turze, Wędkowy, Zajączkowo.
Lokalizację montażu lamp solarnych przedstawia załącznik nr 6 do SWZ.
1.1 DOSTAWA i montaż lamp solarnych z turbiną wiatrową w miejscowościach:
- Boroszewo - 1 szt.; - Czarlin - 2 szt.; - Gniszewo - 3 szt.; - Łukocin - 2 szt.;
- Malenin - 3 szt.; - Małżewo - 1 szt.; - Mieścin - 1 szt.; - Rokitki - 2 szt.;
- Stanisławie - 2 szt.; - Swarożyn - 1 szt.; - Śliwiny - 2 szt.; - Szczerbięcin - 1 szt.;
Parametry lampy z turbiną wiatrową: - oprawa oświetleniowa za źródłem światła LED: moc regulowana 20-60 W, oprawa o konstrukcji zamkniętej i stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP65, temperatura pracy -30C ? 50C, żywotność 50.000 godzin; - strumień świetlny: 3500 ? 7000 lm; - wysokość źródła światła: 6 m; - barwa światła: biała;
- czas pracy: 6-14 h; - moc paneli fotowoltaicznych: 1x min.300 W, panel wysokiej jakości monokrystaliczny; - akumulator: pojemność akumulatora 150 Ah, żelowy bezobsługowy przeznaczony do pracy cyklicznej i dedykowany w systemach solarnych, komora akumulatorowa montowana pod ziemią, wodoodporna. Komora musi być tak skonstruowana, aby umożliwiła konserwację i eksploatację akumulatorów; - moc turbiny wiatrowej: min. 300W;
- kontroler: czujnik zmierzchowy + system ściemniania + programator czasu pracy, winien zapewnić ochronę przed przeładowaniem i głębokim rozładowaniem akumulatora; - fundament: typ fundamentu prefabrykowany min. F120/150, powinien być przeliczony ze względu na wagę całości lampy oraz spełniać warunki wytrzymałościowe; - słup lamp wraz z konstrukcją: stal ocynkowana ogniowo wewnątrz i na zewnątrz, wyposażony w ramię wysięgnika do zamontowania oprawy oświetleniowej, panela słonecznego i turbiny wiatrowej, grubość ścianki min. 4 mm, przewody do sterownika winny być umieszczone wewnątrz słupa. 1.2 DOSTAWA i montaż lamp solarnych bez turbiny wiatrowej w miejscowościach: - Boroszewo - 3 szt.; - Czatkowy - 1 szt.;
- Lubiszewo Tczewskie - 2 szt.; - Szpęgawa - 2 szt.; - Tczewskie Łąki - 1 szt.;
- Turze - 2 szt.; - Wędkowy - 1 szt.; - Zajączkowo - 4 szt.; Parametry lampy bez turbiny wiatrowej: - oprawa oświetleniowa za źródłem światła LED: moc regulowana 20-60W, oprawa o konstrukcji zamkniętej i stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP65, temperatura pracy -30C ? 50C, żywotność 50.000 godzin; - strumień świetlny: 3500 ? 7000 lm;
- wysokość źródła światła: 6 m; - czas pracy: 6-14 h; - moc paneli fotowoltaicznych: 1x min.300W, panel wysokiej jakości monokrystaliczny;
- akumulator: pojemność akumulatora 120 Ah, żelowy bezobsługowy przeznaczony do pracy cyklicznej i dedykowany w systemach solarnych, komora akumulatorowa montowana pod ziemią, wodoodporna. Komora musi być tak skonstruowana, aby umożliwiła konserwację i eksploatację akumulatorów;
- kontroler: czujnik zmierzchowy + system ściemniania + programator czasu pracy, winien zapewnić ochronę przed przeładowaniem i głębokim rozładowaniem akumulatora; - fundament: typ fundamentu prefabrykowany min. F120/150, powinien być przeliczony ze względu na wagę całości lampy oraz spełniać warunki wytrzymałościowe; - słup lamp wraz z konstrukcją: stal ocynkowana ogniowo wewnątrz i na zewnątrz, wyposażony w ramię wysięgnika do zamontowania oprawy oświetleniowej, grubość ścianki min. 4 mm, przewody do sterownika winny być umieszczone wewnątrz słupa. 2. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale V SWZ Opis przedmiotu zamówienia.

CPV: 31520000-7, 45316110-9

Dokument nr: 2021/BZP 00130954, RIT.271.1.40.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal na adres skrzynki Urzędu Gminy Tczew: /3ry803jkvv/skrytka, poczty elektronicznej e-mail:inwestycje@gmina-tczew.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 2. Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej zawarto w rozdziale VIII SWZ, tj. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie
komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Administrator informuje, iż: 1) Administrator Danych Osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tczew, z siedzibą przy Ul. Lecha 12, 83-110 Tczew. 2) Inspektor Ochrony Danych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania swoich danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących uprawnień, można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych - p. Adrianą Głuchowską za pomocą adresu e -mail: iod@gminatczew.pl oraz numeru telefonu: 696 011 969. 3) Cel oraz podstawa prawna przetwarzania.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, polegającego na
dostawie i montażu lamp solarnych, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji. 4) Prawa osób, których dane są przetwarzane. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawienia). Powyższe żądania można przesłać na adres wskazany w pkt 1.7 rozdziału V SWZ. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 5) Okres przechowywania. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego
nienaruszalność, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 6) Odbiorcy danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7) Dobrowolność podania danych osobowych. Obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych. 8) Profilowanie. Informujemy, że nie podejmujemy
decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RIT.271.1.40.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń fotowoltaicznych - lamp solarnych z turbiną wiatrową oraz lamp solarnych bez turbiny wiatrowej w miejscowościach: Boroszewo, Czarlin, Czatkowy, Gniszewo, Lubiszewo Tczewskie, Łukocin, Malenin, Małżewo, Mieścin, Rokitki, Stanisławie, Swarożyn, Szczerbięcin, Szpęgawa, Śliwiny, Tczewskie Łąki, Turze, Wędkowy, Zajączkowo.
Lokalizację montażu lamp solarnych przedstawia załącznik nr 6 do SWZ.
1.1 Dostawa i montaż lamp solarnych z turbiną wiatrową w miejscowościach:
- Boroszewo - 1 szt.; - Czarlin - 2 szt.; - Gniszewo - 3 szt.; - Łukocin - 2 szt.;
- Malenin - 3 szt.; - Małżewo - 1 szt.; - Mieścin - 1 szt.; - Rokitki - 2 szt.;
- Stanisławie - 2 szt.; - Swarożyn - 1 szt.; - Śliwiny - 2 szt.; - Szczerbięcin - 1 szt.;
Parametry lampy z turbiną wiatrową: - oprawa oświetleniowa za źródłem światła LED: moc regulowana 20-60 W, oprawa o konstrukcji zamkniętej i stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP65, temperatura pracy -30C ? 50C, żywotność 50.000 godzin; - strumień świetlny: 3500 ? 7000 lm; - wysokość źródła światła: 6 m; - barwa światła: biała;
- czas pracy: 6-14 h; - moc paneli fotowoltaicznych: 1x min.300 W, panel wysokiej jakości monokrystaliczny; - akumulator: pojemność akumulatora 150 Ah, żelowy bezobsługowy przeznaczony do pracy cyklicznej i dedykowany w systemach solarnych, komora akumulatorowa montowana pod ziemią, wodoodporna. Komora musi być tak skonstruowana, aby umożliwiła konserwację i eksploatację akumulatorów; - moc turbiny wiatrowej: min. 300W;
- kontroler: czujnik zmierzchowy + system ściemniania + programator czasu pracy, winien zapewnić ochronę przed przeładowaniem i głębokim rozładowaniem akumulatora; - fundament: typ fundamentu prefabrykowany min. F120/150, powinien być przeliczony ze względu na wagę całości lampy oraz spełniać warunki wytrzymałościowe; - słup lamp wraz z konstrukcją: stal ocynkowana ogniowo wewnątrz i na zewnątrz, wyposażony w ramię wysięgnika do zamontowania oprawy oświetleniowej, panela słonecznego i turbiny wiatrowej, grubość ścianki min. 4 mm, przewody do sterownika winny być umieszczone wewnątrz słupa. 1.2 Dostawa i montaż lamp solarnych bez turbiny wiatrowej w miejscowościach: - Boroszewo - 3 szt.; - Czatkowy - 1 szt.;
- Lubiszewo Tczewskie - 2 szt.; - Szpęgawa - 2 szt.; - Tczewskie Łąki - 1 szt.;
- Turze - 2 szt.; - Wędkowy - 1 szt.; - Zajączkowo - 4 szt.; Parametry lampy bez turbiny wiatrowej: - oprawa oświetleniowa za źródłem światła LED: moc regulowana 20-60W, oprawa o konstrukcji zamkniętej i stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP65, temperatura pracy -30C ? 50C, żywotność 50.000 godzin; - strumień świetlny: 3500 ? 7000 lm;
- wysokość źródła światła: 6 m; - czas pracy: 6-14 h; - moc paneli fotowoltaicznych: 1x min.300W, panel wysokiej jakości monokrystaliczny;
- akumulator: pojemność akumulatora 120 Ah, żelowy bezobsługowy przeznaczony do pracy cyklicznej i dedykowany w systemach solarnych, komora akumulatorowa montowana pod ziemią, wodoodporna. Komora musi być tak skonstruowana, aby umożliwiła konserwację i eksploatację akumulatorów;
- kontroler: czujnik zmierzchowy + system ściemniania + programator czasu pracy, winien zapewnić ochronę przed przeładowaniem i głębokim rozładowaniem akumulatora; - fundament: typ fundamentu prefabrykowany min. F120/150, powinien być przeliczony ze względu na wagę całości lampy oraz spełniać warunki wytrzymałościowe; - słup lamp wraz z konstrukcją: stal ocynkowana ogniowo wewnątrz i na zewnątrz, wyposażony w ramię wysięgnika do zamontowania oprawy oświetleniowej, grubość ścianki min. 4 mm, przewody do sterownika winny być umieszczone wewnątrz słupa. 2. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale V SWZ Opis przedmiotu zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowo określono w rozdziale XVII SWZ, tj. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: - w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał min. 1 dostawę wraz z montażem lamp solarnych o wartości łącznie z podatkiem VAT, nie mniejszej niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100); 2) potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokumenty określone w pkt 4.1.a) rozdziału XX SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu dostaw żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Wykaz należy złożyć zgodnie z załączonym do SWZ wzorem - załącznik nr 3 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia określone przez Zamawiającego wymagania, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz Parametry techniczne lamp (Załącznik nr 1a do SWZ), zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi, konstrukcyjnymi i parametrami technicznymi, opisanymi w pkt 1 ppkt. 1.1 - 1.3 Rozdziału V SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Zamawiający na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia poza Formularzem oferty, sporządzonym na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1) Przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania - Parametry techniczne lamp, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ, 2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ, 3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy), sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, 4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. wspólników spółki cywilnej, konsorcjum), oświadczenie, o którym mowa w art 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. 4. Rozdział XIII SWZ, tj. Sposób oraz termin składania ofert stosuje się odpowiednio do składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, w tym zmiany o charakterze nieistotnym, wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu. 2. Do zmian umowy mają zastosowanie zapisy art. 15 r Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń w umowie bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy. 4. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość zmian umowy jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowo określono w rozdziale XVII SWZ, tj. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-04

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.