Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa gminnej drogi transportu rolnego

Przedmiot:

Przebudowa gminnej drogi transportu rolnego

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
ul. Pl. Wolności 1
57-530 Międzylesie
powiat: kłodzki
tel.: 74 8126-327 fax: 74 8126-126
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Międzylesie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 74 8126-327 fa
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kody CPV:
- 45100000-8 Roboty przygotowawcze, wykończeniowe i roboty ziemne.
- 45233000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg, wyrównanie terenu.
- 45233000-9 Roboty budowlane w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni dróg.
- 45233000-9-Podbudowy.
- 45233220-7 - Nawierzchnie asfaltowe.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wg rozdzielnika
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zaprasza do złożenia oferty na zadanie ,,Nagodzice -przebudowa drogi transportu rolnego dz. nr 80, cz. 87, 79".
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zarządzeniem nr 8/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 20.01.2021 r. w sprawie zasad postępowania o zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto w jednostkach gminy Międzylesie.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, KTÓRY MA SPEŁNIAĆ PODANE PONIŻEJ WYMAGANIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy gminnej drogi transportu rolnego biegnącej po dz. nr 80, 87, 79 w miejscowości Nagodzice. Projekt przewiduje wzmocnienie istniejącej podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowę zjazdów, remont przepustów i elementów odwodnienia. Opis stanu istniejącego
Przebudowywany odcinek drogi ma długość 104 m, rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3273 w Nagodzicach i biegnie po działkach drogowych nr 80, cz.87, 79. Droga na całym odcinku posiada nawierzchnię tłuczniową w dostatecznym i dobrym stanie technicznym. Elementy odwodnienia są zamulone lub ich brak. Występują poprzeczne nierówności. Droga posiada przekrój szlakowy a przebieg stokowy na całej długości. Urządzenia obce występują. Zakres prac
Przebudowa drogi wykonana będzie w obrębie działek będących własnością Gminy Międzylesie i w granicach istniejącego pasa drogowego. Inwestorem zadania jest Gmina Międzylesie. Zgodnie z wybraną koncepcją przebieg projektowanych dróg prowadzony jest po istniejącym terenie i na wysokości zbliżonej do rzędnych terenu niezbędną korektą łuków poziomych i pionowych. Zakres prac obejmie:
o Wykonanie remontu elementów odwodnienia
o Wykonanie koryta o głębokości 50 cm pod poszerzenie jezdni i części zjazdów
o Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0-^-63 mm na poszerzeniach jezdni i części zjazdów o grubości 20 cm.
o Wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0^-63mm pod poszerzenia jezdni i na części zjazdów o grubości 20 cm
o Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy pod jezdnię i część zjazdów
o Wyrównanie podbudowy pod jezdnię i część zjazdów mieszanką kamienną 0-^-63mm warstwą o średniej grubości 10cm
Projektowana droga jest drogą jednojezdniową o szerokości jezdni 3,50+4,50 m i szerokości korony 5,00+7,00m, pobocza szerokość 0,50 m, spadek poprzeczny do 6-8%.
Niweleta drogi dostosowana jest do istniejącego terenu, spadki poprzeczne - na prostej 2%. Spadki podłużne drogi wynikają ze spadków istniejącej drogi i wynoszą od 1,0% do 4%. Powierzchniowe odwodnienie jezdni i korony drogi zapewnione jest dzięki odpowiednim spadkom podłużnym i poprzecznym. Wodę spływającą z jezdni drogi i terenów przydrożnych odprowadza się do istniejących rowów przydrożnych. Na całym projektowanym odcinku drogi przyjęto przekrój szlakowy o 2% spadku poprzecznym jednostronnym na prostej i 2% spadku poprzecznym jednostronnym na lukach. Przyjęte spadki poprzeczne i podłużne na projektowanym odcinku umożliwiają odprowadzenie wód z jezdni w sposób grawitacyjny.
Załącznikiem ukazującym obszar i zakres prowadzenia robót, szczegółowe rozwiązania konstrukcji jezdni, jej grubość i szerokość, jest Załącznik nr 2 - Opis techniczny. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót określa Przedmiar Robót stanowiący Załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym do określenia ceny wykonania zamówienia i powinien być zweryfikowany pod względem zgodności ze stanem faktycznym przez Wykonawcę podczas wizji w terenie.
Opis sposobu wykonania i odbioru robót zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - Załącznik nr 4.
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na obiekcie wizji lokalnej i zapoznania się ze stanem faktycznym. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie tych czynności przez Wykonawcę, a w konsekwencji nieoszacowanie wartości pełnego zakresu robót, nie będzie w przyszłości skutkować ze strony Wykonawcy żądaniami robót dodatkowych.
Wszystkie wyszczególnione w przedmiarach, opisach, specyfikacjach technicznych , itp. nazwy własne urządzeń, materiałów są podane do określenia standardu oraz właściwości technicznych i należy je traktować pomocniczo w procesie przygotowania oferty. Należy przyjąć, że we wszystkich takich przypadkach wskazaniom takim towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny". Zastosowane przez Wykonawcę urządzenia, materiały do realizacji przedmiotu zamówienia nie mogą jednak posiadać parametrów technicznych i właściwości gorszych niż wyszczególnione w dokumentach przetargowych. Przystąpienie do wykonywania przedmiotu zamówienia rozpocznie się po wdrożeniu zmian w organizacji ruchu na obszarze drogi objętym robotami budowlanymi. W okresie wyłączenia przedmiotowego odcinka z ruchu, na każdym etapie prowadzonych prac, należy zapewnić dojazd do przyległych nieruchomości bądź dróg bocznych do nich prowadzących.
Prace ziemne można rozpocząć po pełnym zidentyfikowaniu urządzeń infrastruktury naziemnej i podziemnej, ich oznakowaniu i zabezpieczeniu.
W przypadku natrafienia w czasie robót na nie ujęte dokumentacją lub inwentaryzacją projektową urządzenia podziemne, należy przerwać roboty, zabezpieczyć wykop i powiadomić zamawiającego i odpowiednie jednostki.
Roboty ziemne w zakresie odwodnienia drogi należy prowadzić ,,pod górę", odpowiednio do niwelety terenu, tak aby cały czas możliwy był swobodny odpływ wód.
Odbioru wykonania przedmiotu zamówienia dokona komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie. Protokół odbioru końcowego będzie uzupełniony kompletem dokumentacji przewidzianej zakresem wykonania przedmiotu zamówienia.
Zakupione i wbudowane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom, wymogom, które określa art.
10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276), art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881). Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prac budowlanych. Na każdym etapie prowadzonych prac, należy zapewnić dojazd do przyległych nieruchomości i zagród wiejskich bądź dróg bocznych do nich prowadzących.

CPV: 45100000-8, 45233000-8, 45233000-9, 45233000-9, 45233220-7

Dokument nr: ITiG.721.22.2021

Otwarcie ofert: VIII. OTWARCIE OFERT:
06.08.2021 r. o godz. 11.15 - pok. Nr 14 piętro, Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie

Składanie ofert:
VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu Pl. Wolności 1, pokój nr 7 z dopiskiem ,,Nagodzice - przebudowa drogi transportu rolnego dz. nr 80, cz. 87, 79" - w terminie do dnia 06.08.2021 r., do godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMINY WYKONANIA:
Ustala się następujące terminy wykonania zamówienia: do dnia 15.10.2021 r.

Wymagania:
III. PRZY WYBORZE WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ NASTĘPUJĄCYMI KRYTERIAMI OCENY OFERT:
Ocena ofert:
1.1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
Nr Nazwa kryterium Waga
1. Cena 90%
2. Okres gwarancji i rękojmi (minimum 36 miesięcy, maksymalnie 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót) 10%
1.2. Liczba punktów jaką uzyska Wykonawca w kryterium ,,cena" zostanie obliczona według wzoru:
C = (Cmin / Cob) x 90
gdzie:
C - ilość punktów oferty badanej
Cmin - najniższa cena spośród badanych ofert
Cob - cena oferty badanej.
1.3. Liczba punktów jaką uzyska Wykonawca w kryterium ,,okres gwarancji i rękojmi" zostanie obliczona według wzoru:
G = (Gob / Gmax) x 10
gdzie:
G - ilość punktów oferty badanej
Gmax - najdłuższy zaoferowany termin gwarancji
Gob - termin gwarancji zaoferowany w ofercie badanej.
1.4. Korzystając z powyższych wzorów Zamawiający obliczy wartość punktową każdej oferty:
1.4.1. maksymalną liczbę punktów (90) w kryterium ,,Cena" otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z wzorem z punktu 1.2;
1.4.2. maksymalną liczbę punktów (10) w kryterium ,,Okres gwarancji i rękojmi" otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji na wykonane prace (minimalnie 36 miesięcy, maksymalnie 60 miesięcy), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z wzorem z punktu 1.3.
1.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie uzyska najwyższą liczbę punktów, otrzymaną w wyniku zsumowania punktów w kryterium ,,Cena" i w kryterium ,,Okres gwarancji i rękojmi".
1.6. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
1.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru.
1.8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
IV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
1. Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.
V. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
1. Prawidłowo wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania.
2. Prawidłowo wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 5 do zapytania.
3. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę w ramach postępowania.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Ofertę należy złożyć w formie papierowej.
7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
9. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone.
10. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
11. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swojej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej www.miedzylesie.pl
W PRZYPADKU PRZESŁANIA OFERTY, KTÓRY NIE BĘDZIE OPISANA W WW. SPOSÓB-ZAMAWIAJĄCY NIE BĘDZIE PONOSIŁ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU OTWARCIA JEJ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT.
IX. OŚWIADCZENIE WYMAGANE OD WYKONAWCY W ZAKRESIE WYKONANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13, ART. 14 RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) (DZ. URZ. UE L 119 Z 04.05.2016, STR. 1).
1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4).
2. Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
3. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
4. Oświadczenie w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13, art. 14 RODO wymagane przez Zamawiającego od Wykonawcy znajduje się w formularzu ofertowym załącznik 1 do zapytania ofertowego.

Uwagi:
Międzylesie, dnia 29.07.2021 r.

Kontakt:
IX. INFORMACJI NA TEMAT POSTĘPOWANIA UDZIELAJĄ:
Andrzej Satko - inspektor w Referacie Infrastruktury Technicznej i Gospodarki UMiG Międzylesie, tel. 74 8 126 374 wew. 26
Ewa Siwek - kierownik w Referacie Infrastruktury Technicznej i Gospodarki UMiG Międzylesie, tel. 74 8 126 374 wew. 14

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.