Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie elementów żelbetowych wewnątrz i na zewnątrz budynku sześcio- piętrowego...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie elementów żelbetowych wewnątrz i na zewnątrz budynku sześcio- piętrowego wraz z robotami towarzyszącymi

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Paderewskiego 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
powiat: nowodworski (mazowiecki)
biuro@amwsinevia.pl
https://amwsinevia.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Nowy Dwór Mazowiecki
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie elementów żelbetowych wewnątrz i na zewnątrz budynku sześcio- piętrowego wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania nr 43262 - w kompleksie wojskowym nr 8737 w Białej Podlaskiej
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: jest wykonanie elementów żelbetowych wewnątrz i na zewnątrz budynku sześcio- piętrowego wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania nr 43262 - "Rozbudowa, przebudowa i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku administracyjnego dla Batalionu Zmechanizowanego 18 Dywizji wraz ze zmianą zagospodarowania terenu w kompleksie wojskowym nr 8737 w Białej Podlaskiej".

W ramach zadania należy wykonać:
- rozbiórkę istniejącego szybu windowego wraz z częścią przyległej płyty stropowej wraz
z zagospodarowaniem/utylizacją powstałego gruzu i innych odpadów;
- wykonanie schodów wejściowych wraz z robotami ziemnymi i izolacjami;
- wykonanie wejścia do pomieszczenia wymiennikowni wraz z robotami ziemnymi i izolacjami;
- wykonanie elementów żelbetowych wykusza wraz z przygotowaniem bruzd pod konstrukcję stalową (konstrukcja stalowa wraz z montażem po stronie Zamawiającego;
- wykonanie nowego szybu windowego wraz z przyległymi elementami płyt stropowych oraz maszynownią zlokalizowaną na dachu budynku;
- wykonanie nadproży żelbetowych wraz z robotami rozbiórkowymi i zagospodarowaniem/utylizacją powstałego gruzu oraz betonowaniem przyległych do ścian kanałów;
- wykonanie płyt fundamentowych pod budynek kontenerowy wartowni, agregat prądotwórczy i zewnętrzną windę dla osób niepełnosprawnych wraz z izolacjami.
Obsługę geodezyjną zapewnia Zamawiający.

Zamawiający informuje, że zaleca wizję lokalną przed złożeniem oferty na ww. zamówienie. Informacje o terminie wizji lokalnej można uzyskać u p. Bogusława Macieńko tel.: 606 211 099.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja (dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót) stanowiąca załącznik nr 2 do SWZ.

CPV: 45000000-7, 45200000-9, 45220000-5

Dokument nr: 2021/BZP 00131215, SVA/W/J/4620-45/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.amwsinevia.eb2b.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.amwsinevia.eb2b.com.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
związku z korzystaniem ze środków komunikacji elektronicznej Zamawiający określa niezbędne
informacje wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów a dnia 30.12.2020 r. sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie: 1) specyfikacja połączenia - wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:- Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej
przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;- Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji:
pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, lub lepszej klasy, jeden z systemów operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10,4, Linux; lub ich nowsze wersje;- Zainstalowana dowolna przeglądarka
internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;- Włączona obsługa JavaScript;-
Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny odczytujący pliki pdf.2) Format przesyłanych
danych:a) w zakresie wielkości i formatu plików:o pliki o wielkości do 50 MB w ogólnie dostępnych
formatach.b) w zakresie stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego:o dokumenty w formacie
,,pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, o dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie
innym niż ,,pdf", wtedy należy użyć formatu XAdES.c) w przypadku niekorzystania z kwalifikowanego
podpisu elektronicznego, należy używać podpisu zaufanego lub osobistego.3) Szyfrowanie i
oznaczenie czasu przesyłanych danych, w tym składanych ofert:o plik załączony przez Wykonawcę na
elektronicznej Platformie Zakupowej i zapisany, jest w systemie zaszyfrowany. Możliwość otworzenia
pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania
ofert.o Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu
elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w
kolumnie ,,Data przesłania". 2. Dokumenty zamówienia i ogłoszenia dostępna są na elektronicznej
Platformie Zakupowej pod adresem amwsinevia.eb2b.com.pl/ pn. SVA/W/J/4620-45/2021 Podgląd i
pobieranie dokumentacji nie wymaga logowania.3.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz
oświadczeń, w tym oświadczenia, o których mowa w Załączniku nr 3 odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej. W tym zakresie Zamawiający korzysta z elektronicznej Platformy
Zakupowej pod adresem amwsinevia.eb2b.com.pl. wskazanym w ust. 2 powyżej.4. Komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie za pomocą elektronicznej Platformy
Zakupowej, poprzez wykorzystanie do tego celu zakładki ,,Pytania/ Informacje" (nie dotyczy składania
ofert). W przypadku niestosowania przez Wykonawcę postanowień SWZ w tym zakresie (inny sposób
lub narzędzia komunikacji) informacje przekazane przez Wykonawcę w inny sposób mogą nie zostać
uwzględnione przez Zamawiającego, co w konsekwencji będzie równoznaczne z uznaniem, że nie zostały przekazane. 5. Ofertę, pod rygorem nieważności, należy sporządzić w formie elektronicznej,
tj.opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://amwsinevia.eb2b.com.pl/open-auctions.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 09:30
Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa www.amwsinevia.eb2b.com.pl w zakładce Załączniki przedmiotowego postępowania

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

Wymagania:
1. Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości
8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy zł 00/100).
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu,
2) w gwarancjach bankowych,
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przez upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, co najmniej na okres związania ofertą.
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek Zamawiającego w Banku PKO SA
O Jarosław nr 57 1240 6292 1111 0010 3708 7392, z adnotacją: ,,Wadium na SVA/W/J/4620-45/2021 Wykonanie elementów żelbetowych wewnątrz i na zewnątrz budynku sześcio- piętrowego wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania nr 43262 - "Rozbudowa, przebudowa i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku administracyjnego dla Batalionu Zmechanizowanego 18 Dywizji wraz ze zmianą zagospodarowania terenu w kompleksie wojskowym nr 8737 w Białej Podlaskiej", przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu pieniężnego Wykonawca winien dołączyć do oferty.
5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach (formie niepieniężnej), o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: WADIUM - nr zamówienia - nazwa postępowania lub w inny sposób umożliwiający identyfikację postępowania, którego dotyczy.
7. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu wypłatę pełnej kwoty wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy, bezwarunkowo
i nieodwołalnie, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.
8. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum)
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SVA/W/J/4620-45/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: jest wykonanie elementów żelbetowych wewnątrz i na zewnątrz budynku sześcio- piętrowego wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania nr 43262 - "Rozbudowa, przebudowa i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku administracyjnego dla Batalionu Zmechanizowanego 18 Dywizji wraz ze zmianą zagospodarowania terenu w kompleksie wojskowym nr 8737 w Białej Podlaskiej".

W ramach zadania należy wykonać:
- rozbiórkę istniejącego szybu windowego wraz z częścią przyległej płyty stropowej wraz
z zagospodarowaniem/utylizacją powstałego gruzu i innych odpadów;
- wykonanie schodów wejściowych wraz z robotami ziemnymi i izolacjami;
- wykonanie wejścia do pomieszczenia wymiennikowni wraz z robotami ziemnymi i izolacjami;
- wykonanie elementów żelbetowych wykusza wraz z przygotowaniem bruzd pod konstrukcję stalową (konstrukcja stalowa wraz z montażem po stronie Zamawiającego;
- wykonanie nowego szybu windowego wraz z przyległymi elementami płyt stropowych oraz maszynownią zlokalizowaną na dachu budynku;
- wykonanie nadproży żelbetowych wraz z robotami rozbiórkowymi i zagospodarowaniem/utylizacją powstałego gruzu oraz betonowaniem przyległych do ścian kanałów;
- wykonanie płyt fundamentowych pod budynek kontenerowy wartowni, agregat prądotwórczy i zewnętrzną windę dla osób niepełnosprawnych wraz z izolacjami.
Obsługę geodezyjną zapewnia Zamawiający.

Zamawiający informuje, że zaleca wizję lokalną przed złożeniem oferty na ww. zamówienie. Informacje o terminie wizji lokalnej można uzyskać u p. Bogusława Macieńko tel.: 606 211 099.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja (dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót) stanowiąca załącznik nr 2 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:1) odpisu lub informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.
109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; lub Zamawiający nie wezwie jeżeli uzyska
je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych; 2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że
nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie
zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się
on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jego złożeniem.3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 1, zastępuje się je odpowiednio w
całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 2 w zakresie
terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości
8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy zł 00/100).
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu,
2) w gwarancjach bankowych,
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przez upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, co najmniej na okres związania ofertą.
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek Zamawiającego w Banku PKO SA
O Jarosław nr 57 1240 6292 1111 0010 3708 7392, z adnotacją: ,,Wadium na SVA/W/J/4620-45/2021 Wykonanie elementów żelbetowych wewnątrz i na zewnątrz budynku sześcio- piętrowego wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania nr 43262 - "Rozbudowa, przebudowa i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku administracyjnego dla Batalionu Zmechanizowanego 18 Dywizji wraz ze zmianą zagospodarowania terenu w kompleksie wojskowym nr 8737 w Białej Podlaskiej", przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu pieniężnego Wykonawca winien dołączyć do oferty.
5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach (formie niepieniężnej), o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: WADIUM - nr zamówienia - nazwa postępowania lub w inny sposób umożliwiający identyfikację postępowania, którego dotyczy.
7. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu wypłatę pełnej kwoty wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy, bezwarunkowo
i nieodwołalnie, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.
8. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, wówczas mają
obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Przedmiotowe pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. 2. W przypadku wyboru
oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców poświadczoną
"za zgodność z oryginałem". Umowa taka zaleca się aby zawierała: oznaczenie stron umowy,cel
i sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z
Wykonawców, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia,
gwarancji, rękojmi). 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach nr 3 do SWZ składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenia te mają
potwierdzać brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach:
1) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót (np. klęski żywiołowe, strajki) lub występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady, niska temperatura itp.) uniemożliwiających wykonywanie robót w takim stopniu, że termin wykonania może być zagrożony - Zamawiający dopuszcza możliwość czasowego zawieszenia wykonywania Umowy lub jej części lub zmianę terminu realizacji Umowy (w tym w szczególności zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego) o czas działania siły wyższej lub czas potrzebny do usunięcia jej działania lub usunięcia przeszkód,
2) wystąpienia istotnej zmiany w dokumentacji projektowej na skutek stwierdzenia błędów projektowych lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Polskich Norm lub innych dokumentów normalizacyjnych, w tym norm obronnych -Zamawiający dopuszcza możliwość:
a) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia (w tym w szczególności zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego) o okres niezbędny dla zakończenia robót na podstawie zmienionej dokumentacji projektowej,
b) zmiany materiałów, urządzeń lub zmianę technologii w taki sposób, aby możliwe było zakończenie realizowanej inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ze sztuką budowlaną - po uzyskaniu zgody Inwestora i akceptacji projektanta dla rozwiązań zamiennych i zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentacji i kosztorysów, nie powodujących rozszerzenia przedmiotu zamówienia,
c) zmiany wynagrodzenia umownego polegającej na zwiększeniu lub zmniejszeniu wynagrodzenia na skutek zmian w dokumentacji projektowej o 50% wartości pierwotnej Umowy,
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie podatku.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-14

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.