Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane związane ze zmianą sposobu ogrzewania budynku

Przedmiot:

Roboty budowlane związane ze zmianą sposobu ogrzewania budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie
Północna 9b
43-600 Jaworzno
powiat: Jaworzno
+48 32 615-50-30 lub 745-10-40
zamowienia.publiczne@mznk.jaworzno.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Jaworzno
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: +48 32 615-50-30 lub
Termin składania ofert: 2021-08-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rob. bud. związane ze zmianą sposobu ogrzewania bud. mieszk. wielorodz. zlok. w Jaworznie w ramach zadania inwest. pn.: ,,Ulepszenie na zasobie nieruchomości komunalnych" w podziale na 3 części (...).
Krótki opis przedmiotu zamówienia

część I: ,,Roboty budowlane związane ze zmianą sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Jaworznie przy
ul. Solskiego 4", lokalizacja zadania: Jaworzno, działka nr 104/4 obręb 89.
Przedmiot zamówienia dla części I określają:
a) Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 10.1 do SWZ,
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiąca załącznik nr 11.1 do SWZ,
c) Projekt budowlany, stanowiący załącznik nr 12.1 do SWZ.

część II: ,,Roboty budowlane związane ze zmianą sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Jaworznie przy
ul. Pożarowej 2", lokalizacja zadania: Jaworzno, działka nr 20/8, 112, 122, obręb 89.
Przedmiot zamówienia dla części II określają:
a) Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 10.2 do SWZ,
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiąca załącznik nr 11.2 do SWZ,
c) Projekt budowlany, stanowiący załącznik nr 12.2 do SWZ.

część III: ,,Roboty budowlane związane ze zmianą sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Jaworznie przy
ul. Pożarowej 6", lokalizacja zadania: Jaworzno, działka nr 19/2 obręb 89.
a) Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 10.3 do SWZ,
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiąca załącznik nr 11.3 do SWZ,
c) Projekt budowlany, stanowiący załącznik nr 12.3 do SWZ.

CPV: 45000000-7, 45111200-0, 45260000-7, 45262210-6, 45262500-6, 45310000-3, 45321000-3, 45331000-6, 45332000-3, 45333000-0

Dokument nr: 2021/BZP 00131121, MZNK.DZP.2510.4.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-19 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.mznk.jaworzno.pl/m,151,zamowienia-od-130-000-zlotych.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/
2) ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal
3) poczty elektronicznej Zamawiającego: zamowienia.publiczne@mznk.jaworzno.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w języku polskim, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych w ust. 5 i ust. 6.
2. Zgodnie z art. 7 pkt 23 ustawy Pzp poprzez środki komunikacji elektronicznej należy rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zamawiający dopuszcza sporządzanie dokumentów w formatach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów "w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych" z dnia 12 kwietnia 2012 r.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
4. Zgodnie z art. 63 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składanie ofert, oraz oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp odbywa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami służąca do składania/ wycofywania i zmiany oferty odbywa się wyłącznie za pośrednictwem:
1) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/
2) ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal - adres skrzynki: mznk/SkrytkaESP za pomocą dostępnego: ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku".
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w zakresie składania dokumentów elektronicznych, (innych niż oferta i dokumenty składane wraz z ofertą), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji, Zamawiający rekomenduje korzystanie z poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia.publiczne@mznk.jaworzno.pl - bez konieczności szyfrowania. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia, znakiem postępowania lub innym określeniem identyfikującym przedmiotowe postępowanie.
7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w:
1) Instrukcji użytkownika systemu miniPortal, dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
2) Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, dostępnych pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (dotyczy miniPortalu i ePUAP) oraz 100 MB (poczta elektroniczna Zamawiającego).
9. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument /informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
10. Identyfikator postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu w zakładce Dla Wykonawców lub na stronie głównej w zakładce Postępowania na miniPortalu.
11. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: http://bip.mznk.jaworzno.pl/m,151,zamowienia-od-130-000-zlotych.html
Pozostałe zapisy znajdują się w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.: 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 roku, str. 1) - zwanego dalej jako ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych podanych przez Wykonawcę, jest Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy Ul. Północnej 9b.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych - kontakt: iod@mznk.jaworzno.pl
3. Dane osobowe podane przez Wykonawcę, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pod nazwą: Roboty bud. związane ze zmianą sposobu ogrzewania bud. mieszk. wielorodz. zlok. w Jaworznie w ramach zadania inw. pn.: ,,Ulepszenie na zasobie nieruchomości komunalnych" w podziale na 3 części:
cz. I: ,,Roboty bud. związane ze zmianą sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Jaworznie przy Ul. Solskiego 4",
cz. II: ,,Roboty bud. związane ze zmianą sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Jaworznie przy Ul. Pożarowej 2"
cz. III: ,,Roboty bud. związane ze zmianą sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Jaworznie przyul. Pożarowej 6",
oznaczenie sprawy MZNK.DZP.2510.4.2021
4. Odbiorcami danych osobowych podanych przez Wykonawcę, będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Dane osobowe podane przez Wykonawcę, będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w ust. 3 niniejszego rozdziału celu, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do danych osobowych podanych przez Wykonawcę, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Wykonawca posiada:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy,
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych podanych przez Wykonawcę, *
* - Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, *
* - Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO.
9. Wykonawcy nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3: lit. b, lit. d lub lit. e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Wykonawcę, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Pozostałe zapisy znajdują się w SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-19 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) i udostępnionego również na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.