Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie nowego, specjalistycznego systemu intercomowego

Przedmiot:

Dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie nowego, specjalistycznego systemu intercomowego

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Teatr Lalek Guliwer
ul. Różana 16
02-548 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 845-16-76
info@teatrguliwer.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 845-16-76
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Określenie przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie nowego, specjalistycznego systemu intercomowego wykorzystywanego w działalności Teatru Lalek Guliwer. Dotychczas użytkowany przez teatr system intercomowy uległ technicznej degradacji. W związku z powyższym Zamawiający oczekuje dostarczenia produktu (systemu) spełniającego potrzeby teatru (profesjonalnej jednostki kultury, która realizuje sukcesywnie w każdym roku szereg wydarzeń kulturalnych adresowanych przede wszystkim do młodego widza) w wymiarze rozwiązań praktycznych w stosowaniu, a jednocześnie nowoczesnych i umożliwiających wieloletnie możliwie nieawaryjne wykorzystywanie.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA wniosku o zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu:
Dokumenty określone w niniejszym Zaproszeniu należy przesłać na adres e-mail: info@teatrguliwer.pl, techniczny@teatrguliwer.pl w terminie do dnia: 12 sierpnia 2021 r. do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
Zamawiający zakłada, że zamówienie zostanie zrealizowane do 15 listopada 2021 r. Przewidywany termin podpisania umowy z Wykonawcą wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania - ok. 15 września br.

Wymagania:
2. W związku z powyższym Zamawiający w ramach prowadzonej procedury przewidział zorganizowanie negocjacji doprecyzowujących możliwości realizacji wyżej wskazanych zamierzeń - opis procedury udzielenia zamówienia zamieszczono w pkt. III niniejszego Zaproszenia.
3. Zamawiający w Załączniku nr 1 do niniejszego Zaproszenia przedstawił wyjściowe wymogi jakie w ocenie Zamawiającego powinien spełniać oferowany system intercomowy. Ostateczne określenie wymogów Zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia będzie stanowić przedmiot prowadzonych negocjacji.
III. Opis procedury udzielenia zamówienia.
W odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie, Wykonawcy zainteresowani ubieganiem się o udzielenie zamówienia składają Wniosek o zakwalifikowanie do udziału w przedmiotowym postępowaniu. Wnioski składane są na zasadach określonych w niniejszym Zaproszeniu.
Na podstawie dokumentów przedstawionych w złożonym Wniosku Zamawiający dokona kwalifikacji Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu.
Jeżeli liczba Wykonawców, którzy wykażą na podstawie dokumentów załączonych do Wniosku, że spełniają warunki udziału w postępowaniu (wskazane w pkt. IV.1.) będzie mniejsza niż 3 lub równa 3, Zamawiający zaprosi do negocjacji wszystkich Wykonawców spełniających te warunki. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 3, Zamawiający dokona w sposób obiektywny oceny złożonych wniosków i zaprosi Wykonawców, których wnioski otrzymają najwyższe oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający zastosuje kwalifikację w postaci przyznania każdemu Wykonawcy po 1 pkt. za każde zrealizowane należycie zamówienie, spełniające wymogi określone w pkt. IV. 1. niniejszego Zaproszenia.
Zamawiający zaprosi do negocjacji Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymali w kolejności najwyższą liczbę punktów przyznawanych wg wyżej wymienionych zasad.
Zakwalifikowani Wykonawcy zostaną zaproszeni do udziału w negocjacjach, które będą miały charakter poufny. Podczas prowadzonych negocjacji będą omawiane warunki realizacji zamówienia. Zamawiający zakłada, że termin negocjacji zostanie wyznaczony z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Negocjacje będą prowadzone w siedzibie Zamawiającego. Dopuszcza się prowadzenie negocjacji z wykorzystaniem platform komunikacyjnych.
W wyniku przeprowadzonych negocjacji Zamawiający dokona wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa w uzgodnionej podczas negocjacji treści.
Zarówno przedstawione w niniejszym wniosku informacje udzielone przez Zamawiającego jak i przekazane w odpowiedzi przez zaproszonych Wykonawców, mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku prowadzonych negocjacji.
4
IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą w składanych wnioskach o zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu spełnienie niżej wymienionych warunków.
1. Wykonawcy zainteresowani ubieganiem się o uzyskanie przedmiotowego zamówienia muszą wykazać w składanym Wniosku o zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków należycie wykonali, co najmniej 2 (dwa) zamówienia (zlecane na podstawie odrębnych umów) polegające na zainstalowaniu kompletnej instalacji intercomowej lub instalacji nagłośnienia w instytucji kultury posiadającej widownię na co najmniej 100 miejsc siedzących, a wartość wykonania każdego z zamówień była nie niższa niż 20.000,00 zł. netto.
2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. IV. 1, Wykonawcy zobowiązani są załączyć do Wniosku o zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu (wzór formularza Wniosku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia) niżej wskazane dokumenty:
a) dokumenty potwierdzające wykonanie usług wskazanych w pkt. IV.1.,
b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
V. Wymagane dokumenty dołączone do Wniosku o zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu:
1. Forma składanych dokumentów:
a) Wykonawca składa Wniosek o zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu w formie elektronicznej. Wniosek należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej, adres
5
e-mail: info@teatrguliwer.pl oraz techniczny@teatrguliwer.pl (prosimy o przesłanie dokumentów na oba adresy).
b) Wniosek oraz załączane dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy - w takim przypadku dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa należy załączyć od składanego Wniosku.
c) W przypadku kopii dokumentów muszą być one również potwierdzone elektronicznie podpisem na zasadach określonych w lit. b).
d) Wniosek o zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu oraz załączone do Wniosku dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - w formacie danych .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx. W przypadku zastosowania innego formatu Zamawiający może nie mieć możliwości zapoznania się z treścią złożonych dokumentów, co może spowodować odrzucenie Wniosku.
2. Wymagane dokumenty:
Zamawiający wymaga złożenia w sposób i formie określonej w pkt. V.1:
a) Wniosku o zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu (wzór formularza zawarto w Załączniku nr 2),
b) dokumenty wymienione w pkt. IV.2.
VI. Kryteria wyboru Wykonawcy.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający wstępnie przyjął następujące kryteria oceny ofert:
? Cena brutto za realizację całego zamówienia - 60%,
? Proponowane rozwiązania techniczne i jakościowe dotyczące oferowanego systemu intercomowego - 40%.
VII. Negocjacje będą obejmowały warunki umowy, a w szczególności:
? Przedmiot umowy oraz sposób i zakres jego realizacji,
? Warunki płatności za wykonane usługi.
Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, ponosi Wykonawca bez względu na sposób rozstrzygnięcia postępowania przez Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający ma prawo unieważnienia prowadzonej procedury na każdym jej etapie.

Uwagi:
Informacja o Zamawiającym
Teatr Lalek Guliwer
ul. Różana 16
02-548 Warszawa
www.teatrguliwer.pl
tel. 22 845-16-76
e-mail: info@teatrguliwer.pl, techniczny@teatrguliwer.pl

Kontakt:
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: p. Grażyna Śliwa, p. Marta Zając-Bar, p. Ewa Pawlak

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.