Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi wojewódzkiej oraz przebudowa zatoki autobusowej

Przedmiot:

Przebudowa drogi wojewódzkiej oraz przebudowa zatoki autobusowej

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z up. Województwa Opolskiego
ul. Oleska 127
45-231 Opole
powiat: Opole
77 4591800, faks 77 4581352
przetargi@zdw.opole.pl
https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/489936
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 77 4591800, faks 77
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebud. dr. woj. nr 409 - z podziałem na zad.: Zad. nr 1 - Przebud. dr. woj. nr 409 na odc. Moszna-Zielina Zad. nr 2 - Przebud. zatoki autobus. w ciągu dr. woj. nr 409 w m. Steblów
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 1 jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Moszna-Zielina zgodnie z warunkami SWZ. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 45.11.10.00-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; 45.23.30.00-9 - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg; 45.23.31.40-3 - roboty drogowe. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Moszna-Zielina. Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje: a) opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, b) wybudowanie, utrzymanie i likwidacja objazdów i organizacji ruchu, c) wykonanie robót pomiarowych - obiekt liniowy, d) mechaniczną rozbiórkę podbudowy, e) rozebranie nawierzchni, f) frezowanie nawierzchni asfaltowych, g) wykonanie robót ziemnych z transportem urobku na składowisko wykonawcy, h) mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, i) wykonanie warstwy odsączającej z piasku, j) wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, k) stabilizację podłoża cementem, l) mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, m) wykonanie podbudowy z AC22P, n) mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwy bitumiczne, o) wykonanie warstwy wiążącej z AC16W, p) ułożenie warstwy ścieralnej z SMA11S, q) wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego, r) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, s) ścinanie i wykonanie poboczy na drodze wojewódzkiej nr 407 Pogórze-Łącznik. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SWZ

1. Przedmiotem zamówienia na zadanie nr 2 jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 - z podziałem na zadania - przebudowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Steblów zgodnie z warunkami SWZ. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 45.11.10.00-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; 45.23.30.00-9 - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg; 45.23.31.40-3 - roboty drogowe. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zatoki autobusowej: a) opracowanie, zatwierdzenia i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, b) wykonanie robót pomiarowych - obiekt liniowy, c) rozebranie nawierzchni z płyt drogowych, d) cięcie piła nawierzchni bitumicznych, e) ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, f) wywiezienie gruzu, g) wykonanie warstwy odsączającej zagęszczanej mechanicznie, h) wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, i) wykonanie ścianki oporowej, j) ułożenie krawężników i obrzeży betonowych, k) wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej, l) wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej, m) wykonanie odwodnienia (studzienki ściekowe, kanały z rur PVC), n) wykonanie warstwy wiążącej z AC16W, o) ułożenie warstwy ścieralnej z AC11S, p) zamontowanie poręczy sztywnych z pochwytem i przeciągiem. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SWZ

CPV: 45233000-9, 45111000-8, 45233140-2

Dokument nr: 2021/BZP 00131318, WP.3211.38.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-13 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl, https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl, https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korzyst. z platformy przez wykon. jest bezpłatne. 2. Za datę wpływu ośw., wniosków, zawiad. oraz inf. przyjmuje się datę ich wczytania do platformy. 3. Instr. korzyst. z platformy: a) w przypadku posiad. konta na platformie - zgłosz. do postęp. wymaga zalog. wykon. do platformy, b) w przypadku, gdy wykon. nie posiada konta na platformie - należy wyszukać niniejsze postęp. bezpośred. na platformie lub poprzez profil nabywcy zamaw. (link z logo zamaw. następnie zakładka ,,Postępowania"), wybrać postęp. 3.1. Zalecenia zamaw. odnośnie podpisu: a) dla dok. w form. pdf zaleca się podpis w form. PAdES, b) dok. w form. innym niż pdf zaleca się podpisywać form. XAdES. 3.2. Niezbędne wymag. sprzęt.-aplik. umożliw. pracę na platformie: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarant. przepust. nie mniej. niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następ. konfig.:- pamięć min. 2 GB RAM, - procesor Intel IV 2 GHz lub jego nowsza wersja, - jeden z system. operac.: * MS Windows 7, * Mac OS x 10.4, * Linux, * lub ich nowsze wersje, c) zainst. dowolna przegląd. inter., w przypadku Internet Explorer min. wer. 10.0, d) włączona obsługa JavaScript, e) zainst. program Adobe Acrobat Reader lub inny obsług. pliki w form. pdf. 3.3. Zamaw. rekomend. przesył. danych w form. dopuszcz. odpow. przepisami prawa tj. m.in.: .doc, .xls, .pdf, .jpg (.jpeg), przy czym zaleca się wykorzyst. plików w form. .pdf. W celu ewent. kompresji danych zamaw. rekomend. wykorzyst. jednego z form.: . zip; .7Z. 3.4. Zamaw. zaleca, aby nie wprowadz. jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpis. Wykon. powinien pamiętać, aby plik z podpis. przekaz. łącznie z dokum. podpis. - dotyczy podpis. XAdES. 3.5. Infor. na temat kodowania i oznacz. czasu przekaz. danych. Pliki oferty załącz. przez wykon. na platformie, widoczne są jako zaszyfr. Możliwość otworz. plików dostępna jest dopiero po odszyfr. przez zamaw. po upływie terminu otwarcia ofert. Oznacz. czasu przekaz. danych przez platformę stanowi przypiętą do dokum. elektr. lub wiadomości datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss). 3.6. Dokum. niniejsz. postęp. www.bip.zdw.opole.pl w dziale ,,Załączniki do postępowania". Pobranie dokum. następuje po klik. na wybrany zał. 3.7. Ofertę, ośw. wymag. postan. punktu 5.1 SWZ - na załączniku nr 3 do SWZ oraz na załączniku nr 3a do SWZ (w przypadku gdy wykon. polega na poten. podm. udostęp. zasoby), zobowiąz., o którym mowa w punkcie 4.5. podpunkt 2 SWZ, dokum. i ośw. należy wczytać jako zał. na platformie, według instr. dla wykon., które znajdują się na platformie. 3.8. Zamaw. w zakr. pytań techn. związ. z dział. systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer +48 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl, która udziela wszelkich infor. związ. z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów techn. platformy od poniedziałku do piątku od 08:00 do 17:00. 3.9. Wymag. techn. i organiz. opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl. Wykon. uczestn. w przedm. postęp. powinien zapoznać się z Regulaminem korzystania z platformy i wszelkimi instr., które znajdują się na platformie. 3.10. Występuje limit objęt. plików lub spakow. folderów w zakresie całej oferty. Szczegół. infor. w tym zakresie znajdują się w instrukcji zamieszcz. na platformie. 3.11. Przy dużych plikach kluczowe jest łącze inter. i dostępna przepust. łącza po stronie serwera platformazakupowa.pl oraz użytk. 3.12. Składając ofertę zaleca się zaplan. złożenia jej z wyprzedz. min. 24h, aby zdążyć w terminie przewidz. na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techn. związane z brakiem np. aktualnej przegląd., itp. 3.13. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki, zgodnie z instrukcją dla wykon. znajdującą się na platformie
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Ul. Oleska 127, 45-231 Opole, tel. 77 459 18 00, 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu jest Pan Jacek Kaflowski, email: iod@zdw.opole.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 409 - z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Moszna-Zielina Zadanie nr 2 - Przebudowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Steblów" prowadzonym w trybie podstawowym. 4) przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe mogą zostać ujawnione m.in. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, innym podmiotom, którym dane zostały lub zostaną udostępnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub upoważnienia do przetwarzania danych oraz podmiotom, którym Administrator danych będzie zobowiązany udostępnić dane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5) dane osobowe wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okres ten dotyczy również wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi wykonawcami umowy), 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy, 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ciąg dalszy sekcji 3.15.) 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. Administrator informuje, że w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, w odniesieniu do przetwarzaniem danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz załącznikach, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia, b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych , a w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz załącznikach, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.10) Pozostałe informacje dotyczące RODO znajdują się w projekcie umowy

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/489936
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-13 10:00
Miejsce składania ofert: ofertę należy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.