Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN poniżej lkV, słupów żelbetowych wraz...

Przedmiot:

Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN poniżej lkV, słupów żelbetowych wraz oprawami oświetleniowymi

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mszana
ul. 1 Maja 81
44-325 Mszana
powiat: wodzisławski
Telefon: 32 4759740 Fax: 32 4759760, tel. 32 475 97 57, 697 687 844
urzad@mszana.ug.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Mszana
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 32 4759740
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł pn. ,,Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN poniżej lkV, słupów żelbetowych wraz oprawami oświetleniowymi w celu oświetlenia ulicy Ks. Tuskera oraz Spacerowej w Mszanie"
2. Przedmiot zamówienia
Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN poniżej lkV, słupów żelbetowych wraz oprawami oświetleniowymi w celu oświetlenia ulicy Ks. Tuskera oraz Spacerowej w Mszanie zgodnie z dokumentacją projektową i zgłoszeniem robót nr WAB.6743.1.0020.2021 z dnia 29.01.2021 r.

Dokument nr: Pl.7013.3.2021, PI.ZD.0148.2021

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin składania oferty:
Ofertę należy złożyć pisemnie na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do zaproszenia, do
dnia 06.08.2021 r. do godz. 14:00
1). pocztą na adres:
Urząd Gminy Mszana
ul. ] Maja 81
44-325 Mszana
2) w siedzibie Urzędu Gminy Mszana,
3) za pomocą emaila na adres: urzad@mszana.ug.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Do 90 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
4. Oferta
Cenę ofertową należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej pn. ,,Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN poniżej lkV, słupów żelbetowych wraz oprawami oświetleniowymi w celu oświetlenia ulicy Ks. Tuskera oraz Spacerowej w Mszanie" - zgłoszenie robót nr WAB.6743.1.0020.2021 z dnia 29.01.2021 r., i przedmiaru robót z uwzględnieniem wszystkich czynności związanych z realizacją robót, jak również w oparciu o zapoznanie się z terenem robót. Do ceny ofertowej należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.
5. Wynagrodzenie i sposób płatności Wynagrodzenie ryczałtowe.
Wykonawca wystawi rachunek lub fakturę VAT, płatne przelewem na jego konto w terminie do 14 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru robót bez wad i usterek.
6. Kryteria wyboru wykonawcy robót: cena -100%
7. Umowa:
a. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta stosowna umowa.
b. Istotne postanowienia umowy Obowiązki Stron
1. Zamawiający:
- w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy,
- będzie pełnił nadzór inwestorski,
- dokona odbioru przedmiotu niniejszej umowy,
- dokona terminowej zapłata wynagrodzenia,
2. Wykonawca:
- rozpocznie wykonywanie robót niezwłocznie po przekazaniu placu budowy,
- zapewni pełną obsługę geodezyjną przez uprawnionego geodetę na każdym etapie budowy jak również po zakończeniu budowy, wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 2 egz., włącznie z naniesieniem do zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.,
- zapewni nadzór nad realizacją robót przez kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności,
- w przypadku korzystania w trakcie wykonywanych robót z terenów przyległych stanowiących własność osób trzecich,
1) przed wejściem w teren powiadomi właścicieli działek prywatnych o konieczności wykonania robót na ich działkach poprzez sporządzenie protokołu wejścia w teren. Protokół ten powinien zawierać: imię i nazwisko właściciela działki, jego adres, nr działki, wskazanie Ilości widocznych kamieni granicznych. Protokoły te będą do wglądu na żądanie Zamawiającego i zostaną przekazane Zamawiającemu przy odbiorze końcowym robót.
2) przed dokonaniem odbioru końcowego uzyska oświadczenia właścicieli powyższych posesji o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego. Oświadczenia te zostaną przekazane Zamawiającemu przy odbiorze końcowym robót.
- wykona przedmiot Umowy z należytą starannością zgodnie z umową, ofertą, zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją projektową i zgłoszeniem robót nr WAB.6743.1.0020.2021 z dnia 29.01.2021 r. oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego, z materiałów własnych nieużywanych,
- ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materiainych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy,
- ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność,
- zabezpieczy dostawy materiałów, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Prawie Budowlanym oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w przedmiarze robót,
- przekaże Zamawiającemu przy odbiorze robót atesty i gwarancje udzielone przez dostawców materiałów i urządzeń, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności i aprobaty techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumenty te będą wystawione w języku polskim.
- usunie wszelkie wady i usterki stwierdzone przez Nadzór Inwestorski lub Zamawiającego w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, a także w ramach rękojmi i gwarancji jakości,
- będzie wykonywał inne czynności wyżej nie wyszczególnione związane z pełnieniem funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy,
3. Wykonawca oświadcza, że w stosunku do niego nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub naprawcze, nie ogłoszono jego upadłości, ani nie jest postawiony w stan likwidacji oraz nie zachodzą przesłanki ogłoszenia jego upadłości, wszczęcia postępowania likwidacyjnego, naprawczego, rozwiązania itp.
Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym ustalonym na podstawie złożonej oferty
2. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy;
3. W przypadku odbioru przedmiotu umowy ze stwierdzonymi w protokole odbioru wadami istotnymi lub usterkami, rozliczenie końcowe nastąpi dopiero po usunięciu wszystkich stwierdzonych wad/usterek;
Gwarancje i rękojmia
1. Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji nie zwalnia go z rękojmi.
2. Wykonawca udziela rękojmi na zasadach określonych przepisami art. 568 Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem, iż ulega ona rozszerzeniu poprzez wydłużenie czasu jej trwania do okresu obowiązywania udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.
3. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad/usterek ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady/usterki, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad/usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2
Kary i odszkodowania
Strony przyjmują następujące kary umowne z tytułu nie wywiązania się z niniejszej umowy:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.
- za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto;
- za nieterminowe usunięciu wad/usterek wynikających z protokołu odbioru robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto;
2. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
3. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obciążeń tych praw w jakiejkolwiek formie, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu lub czynności wywołującej podobne skutki; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, a także zastawienia lub przeniesienia korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie, w tym także poprzez dokonywania zastawu czy objęcia umową poręczenia lub czynności wywołującej podobne skutki. Wyżej wymienione czynności dokonane pomimo zakazu są względem Zamawiającego bezskuteczne.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy. Sposoby rozliczeń i odbioru
- Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a jeżeli ten się nie stawi -samodzielnie.
- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub usterek.
- Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.
- Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót nie wpływa na ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, gwarancji i roszczeń odszkodowawczych.
9. Gwarancja i rękojmia.
a. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty. Okres gwarancji udzielany przez Wykonawcę wynosi 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez wad i usterej,
b. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par.l KC a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego.
c. Na wykonane roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia w całości Wykonawca udziela rękojmi za wady na okres równy zaoferowanemu okresowi gwarancji, liczony od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót ,,bezzastrzeżeń".
d. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi za wady będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
3
e. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
f. Ustala się maksymalny termin usunięcia wad i usterek do 14 dni.
TO. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to że dwie lub więcej ofert zostanie złożonych w takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

Uwagi:
11, Klauzula informacyjna z arł. 13 ROPO - Obowiqzek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mszana, ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana;
? inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Mszana jest Pan Jerzy Mazur, kontakt: iod@mszana.ug.gov.pl; tel. 32 475 97 58;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN poniżej lkV, słupów żelbetowych wraz oprawami oświetleniowymi w celu oświetlenia ulicy Ks. Tuskera oraz Spacerowej w Mszanie"
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pip oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
Szczegółowych informacji udziela inspektor ds. inwestycji UG Mszana Pan Marek Małek
tel. 32 475 97 57, 697 687 844,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.