Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
624z dziś
5066z ostatnich 7 dni
20141z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie nasadzeń

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie nasadzeń

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola
al. "Solidarności" 90
01-003 Warszawa
powiat: Warszawa
224435686; 224435685
wola.zzp@um.warszawa.pl
https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/35345/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 224435686; 224435685
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie nasadzeń w ramach realizacji zadania z budżetu obywatelskiego pn. ,,Nasadzenia dużych drzew na Urlychowie (ul. Szulborska/Człuchowska)" w Warszawie - numer postępowania: 30/ZP/21
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest posadzenie 14 szt. drzew o obwodach pni min 20 cm (pomiar na wysokości 100 cm od gruntu).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres oraz sposób i wymagania dotyczące wykonania usług będących przedmiotem zamówienia określa:
a) projektowane postanowienia umowy- wzór umowy, zwane dalej także wzorem umowy, stanowiące załącznik nr 4 do SWZ,
b) opis przedmiotu zamówienia stanowiący integralną część umowy - załącznik nr 1 do wzoru umowy.

3. Wykonawca musi skierować do realizacji zamówienia osobę, która posiada tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany po ukończeniu studiów wyższych, obejmujących wiadomości z zakresu pielęgnacji zieleni - kierunek: architekt krajobrazu lub kształtowanie terenów zieleni lub ogrodnictwo lub leśnictwo. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót zieleni

4. Informacja o podziale/braku podziału zamówienia na części.
Zamawiający dokonał podziału zamówienia związanego z utrzymaniem terenów zieleni w Dzielnicy Wola na części, z których każda stanowi przedmiot oddzielnego postępowania. Niniejsze postępowanie dotyczy jednej z ww. części zamówienia.

5. Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie udzielanego zamówienia kwotę brutto 35.000,00 zł.

6. Gwarancja i rękojmia:
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 12 miesięcy.
Wykonawca może zaproponować wydłużenie okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia do 24 miesięcy.
Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia stanowi kryterium oceny ofert - patrz Rozdział XIV SWZ.

7. Podwykonawcy: Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę.

CPV: 77211600-8

Dokument nr: 2021/BZP 00130958, 30/ZP/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy: Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer; komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta; zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MSEdge; zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf; Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych: wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w Systemie nieprzekraczająca 100 MB; dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt,docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4,ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES,CAdES, ASIC, XMLenc; Kodowanie i czas odbioru danych: plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8.
Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz
Dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar; Wymagania sprzętowo-aplikacyjne w zakresie podpisywania ofert: 1. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej (podpisywania
dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym), Wykonawca musi posiadać: kwalifikowany
podpis elektroniczny osoby składającej ofertę w Systemie; włączona w przeglądarce obsługa
JavaScript; zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu
Windows -w wersji 32 oraz 64 bitowej - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime
Environment8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do
oprogramowania ORACLE -JAVA w wersji OpenJDK) zainstalowana aplikacja Szafir Host podłączony
lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego. Prawidłowość zainstalowania
ww. komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku
,,SPRAWDŹ PODPIS".2. W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów podpisem osobistym), Wykonawca musi posiadać: e-dowód osobisty osoby składającej
ofertę w Systemie; włączona w przeglądarce opcja obsługi JavaScript; zainstalowane na komputerze
środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej - do
pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline
oraz Windowsx64,dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development
Kit 8u202 - MacOS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)
zainstalowana aplikacja Szafir Host; Zainstalowane oprogramowanie do obsługi e-dowodu E-dowód
menadżer dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod; podłączony lub wbudowany w
komputer czytnik karty e-dowód. Prawidłowość zainstalowania ww. komponentów można zweryfikować
po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku ,,SPRAWDŹ PODPIS".3. W przypadku składania
oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów profilem zaufanym), Wykonawca musi
posiadać: profil zaufany osoby składającej ofertę w Systemie. Pozostałe wymagania i informacje
zostały szczegółowo opisanie w Rozdziale V SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/35345/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 11:00
Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 30/ZP/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 5239649,11 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 32407,41 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest posadzenie 14 szt. drzew o obwodach pni min 20 cm (pomiar na wysokości 100 cm od gruntu).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres oraz sposób i wymagania dotyczące wykonania usług będących przedmiotem zamówienia określa:
a) projektowane postanowienia umowy- wzór umowy, zwane dalej także wzorem umowy, stanowiące załącznik nr 4 do SWZ,
b) opis przedmiotu zamówienia stanowiący integralną część umowy - załącznik nr 1 do wzoru umowy.

3. Wykonawca musi skierować do realizacji zamówienia osobę, która posiada tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany po ukończeniu studiów wyższych, obejmujących wiadomości z zakresu pielęgnacji zieleni - kierunek: architekt krajobrazu lub kształtowanie terenów zieleni lub ogrodnictwo lub leśnictwo. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót zieleni

4. Informacja o podziale/braku podziału zamówienia na części.
Zamawiający dokonał podziału zamówienia związanego z utrzymaniem terenów zieleni w Dzielnicy Wola na części, z których każda stanowi przedmiot oddzielnego postępowania. Niniejsze postępowanie dotyczy jednej z ww. części zamówienia.

5. Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie udzielanego zamówienia kwotę brutto 35.000,00 zł.

6. Gwarancja i rękojmia:
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 12 miesięcy.
Wykonawca może zaproponować wydłużenie okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia do 24 miesięcy.
Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia stanowi kryterium oceny ofert - patrz Rozdział XIV SWZ.

7. Podwykonawcy: Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę.
4.2.6.) Główny kod CPV: 77211600-8 - Sadzenie drzew
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 12
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu kluczowego
4.3.6.) Waga: 28
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o aktualności informacji zawartych w złożonym w
postępowaniu oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania określonych przez Zamawiającego w Rozdziale VI pkt 1 SWZ. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający, przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Rodzaj i zakres zmian oraz warunki
wprowadzenia zmian wskazane są w projektowanych postanowieniach umowy - wzorze umowy,
stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 12
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu kluczowego
4.3.6.) Waga: 28
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-04

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.