Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane

Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Fundacja Oczami Brata
ul. Brzezińska 47/59/2
42-208 Częstochowa
powiat: Częstochowa
biuro@oczamibrata.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe nr 4/FOB/2021 związane z rozpoczęciem etapu IVa budowy Domu Oczami Brata: Kontynuacja budowy siedziby Teatru Oczami Brata w Częstochowie w roku 2021.
Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- 45000000-7 Roboty budowlane
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do zrealizowania etapu IVa budowy
Domu Oczami Brata, na który składają się prace budowlane według poniższej specyfikacji
oraz załącznika do zapytania ofertowego.
Dom Oczami Brata przeznaczony będzie dla 16 dorosłych osób z niepełnosprawnością,
którzy ze względu na swoją niepełnosprawność oraz wiek rodziców i opiekunów, nie są
w stanie samodzielnie zamieszkać we własnym mieszkaniu. W Domu powstaną również
pracownie warsztatowe i rehabilitacyjne oraz biuro fundacji. Dom Oczami Brata składa się
z dwóch budynków w zabudowie grupowej: budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
pełniącego funkcję rodzinnego domu pomocy oraz budynku rehabilitacji dla osób
z niepełnosprawnościami. Przemiotowy etap obejmuje część rehabilitacyjną przedmiotowej
inwestycji. Główną formą rehabilitacji osób z niepełnosprawnością jest Teatr Oczami Brata,
który swoją siedzibę będzie miał właśnie w budynku rehabilitacji Domu Oczami Brata.
Dom Oczami Brata (etap IVa inwestycji) dofinansowano ze środków Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych
z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz ze środków budowy Domu
Oczami Brata, składającego się z darowizn i wpłat od osób fizycznych i prawnych.
Zakres usługi (oba budynki składające się na Dom Oczami Brata):
1. Murowanie ścian działowych murowanych parteru oraz 1 piętra.
Z zastosowaniem bloczka gazobetonowego lub cegły ceramicznej.
2. Budowa przedścianek i elementów zabudowy lekkiej gipso-kartonowych.Niewykonczone. Bez gładzi. Z możliwością dostępu w celu wykonania instalacji.
3. DOSTAWA i montaż okien i drzwi aluminiowych zewnętrznych - w tym szyb
zespolonych. Wg rysunków zestawienia stolarki.
4. DOSTAWA i montaż kotłowni na gaz ziemny.
5. Budowa zjazdu zewnętrznego publicznego - kostka betonowa.
6. DOSTAWA i montaż kładki stalowej dostosowanej do użytkowania przez osoby
z niepełnosprawnościami,
7. DOSTAWA i montaż fasady zewnętrznej wraz z parapetami zewnętrznymi oraz
termoizolacją styropianem. W technologii ściany dwuwartswowej lub w elewacji
wentylowanej. Wraz z ewentualną podkonstrukcją - w tym nad podcieniami. Wg
rysunków elewacji.
8. DOSTAWA i montaż fasady zewnętrznej wraz z parapetami zewnętrznymi oraz
termoizolacją wełną mineralną. W technologii ściany dwuwartswowej lub w elewacji
wentylowanej. Wraz z ewentualną podkonstrukcją - w tym nad podcieniami. Wg
rysunków elewacji.
9. DOSTAWA i montaż balustrad zewnętrznych. O powierzchni 4 m 2 . W osi H. Na tarasie
zewnętrznym nad głównym wejściem do budynku.
Uwaga co do kolorystyki:
Wg standardowych kolorystyk producentów:
Kolorystyka obróbek blacharskich i stolarki budynku rehablitiacji zbliżona lub równa
RAL 7016 (z zastrzeżeniem, że kolorystyka obróbek blacharskich i stolarki części
związanej ze stropodachem - w częśći z łącznikiem - zbliżona lub równa RAL 9007).
Kolorystyka blachy na łączniku w strefie wejściowej budynku w kolorze RAL 9007
lub w kolorze RAL 3009 lub drewniana: olcha, jesion lub dąb jasny.
Kolorystyka obróbek blacharskich i stolarki budynku mieszkalnego zbliżona lub równa
RAL 9010.
Proponowane rozwiązanie przedstawić do akceptacji Zamawiającemu.
Kolorystyka balustrad odpowiadająca kolorystyce elewacji.
Informacje dodatkowe:
- Kierownik budowy po stronie Wykonawcy,
- Organ wydający pozwolenie na budowę nałożył na inwestora ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego,- Media: woda i prąd z budynku oddalonego o ok. 100m od placu budowy (do
poprowadzenia przez Wykonawcę we własnym zakresie),
- Na miejscu znajduje się garaż do dyspozycji Wykonawcy,
- Toaleta po stronie Wykonawcy,
- Teren budowy jest ogrodzony.

Dokument nr: 4/FOB/2021

Składanie ofert:
VI. Miejsce i termin składania ofert:
a) Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na
adres mailowy biuro@oczamibrata.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy
złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. Fundacja Oczami Brata,
ul. Brzezińska 47/59, lok. 2, 42-208 Częstochowa (liczy się data fizycznego
dostarczania dokumentów).
b) TERMIN SKŁADANIA ofert w wersji papierowej lub elektronicznej upływa 12 sierpnia
2021 roku o godz. 12:00 (oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane).

Miejsce i termin realizacji:
II. Miejsce realizacji zamówienia:
ul. Brzezińska 57/59, 42-208 Częstochowa,
Nazwa jednostki ewidencyjnej: M. Częstochowa
Nazwa obrębu ewidencyjnego: 394
Nr działek: 62/4 i 65/2

Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2021

Wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Fundacja Oczami Brata zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia.
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
a) uprawnienia do wykonywania czynności zawartych w zamówieniu,
b) wiedza i doświadczenie - min. 5 letnie doświadczenie w branży budowlanej,
c) potencjał techniczny i osobowy,
d) sytuacja ekonomiczna i finansowa,
e) dodatkowe warunki.
IV. Wykluczenie wykonawcy
a) w celu uniknięcia konfliktu interesów Zamawiający żąda od Wykonawcy oświadczenia
o braku powiazań kapitałowych lub osobowych - załącznik nr 2,b) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał
spełniania warunków udziału w postępowaniu (rozdział V niniejszego zamówienia) -
załącznik nr 3.
V. Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów wyboru oferty
Opis sposobu obliczenia ceny:
a) Wykonawca określa cenę brutto w złotych polskich.
b) Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia (w tym
ewentualne potrącenia i narzuty po stronie Wykonawcy) i musi być podana cyfrowo.
Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien
je od razu ująć w obliczenia ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia
była ceną ostateczną.
c) Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszego zamówienia, którego
integralną częścią są załączniki.
d) Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku, według
ogólnie przyjętych zasad matematycznych.
e) Za cenę oferty uważać się będzie łączną cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem
VAT).
Opis kryteriów wyboru oferty:
a) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, z pośród ważnych ofert złożonych
w postępowaniu.
b) Przy
wyborze
najkorzystniejszej
oferty
Zamawiający
będzie
się
kierował
następującymi kryteriami i ich znaczeniem: Cena oferty - 100%.
c) Wszystkie wyniki zostaną przez Zamawiającego zaokrąglone zgodnie z zasadami
matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
d) Ocenie według ww. kryteriów poddane zostaną jedynie oferty nie podlegające
odrzuceniu.
e) Każdej ofercie nie podlegającej odrzuceniu zostanie przyznana liczba punktów,
obliczona w następujący sposób:Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą liczbę
punktów (maksymalnie 100,00 punktów).
f) W przypadku złożenia najkorzystniejszych ofert z jednakową ceną, Zamawiający
zastrzega sobie prawo wyboru oferty.
g) Inwestor zastrzega sobie możliwość anulowania postępowania w każdej chwili.
VII. Sposób przygotowania oferty:
a) Ofertę można złożyć w wersji elektronicznej lub w wersji papierowej.
Ofertę w wersji elektronicznej należy przesłać na adres mailowy biuro@oczamibrata.pl
w treści wiadomości wpisując: Oferta do zamówienia nr 4/FOB/2021 związanego
z rozpoczęciem etapu IVa budowy Domu Oczami Brata - Kontynuacja budowy siedziby
Teatru Oczami Brata w Częstochowie w roku 2021.
Oferta w wersji elektronicznie powinna być przesłana jako skan podpisanych i wypełnionych
wszystkich dokumentów oraz zapisana jako plik typu .pdf lub .jpg.Zamawiający dopuszcza możliwość założenia oferty osobiście w siedzibie Zamawiającego
(biuro Fundacja Oczami Brata, ul. Brzezińska 47/59 lok. 2, 42-208 Częstochowa) lub
przesłania oferty pocztą tradycyjną.
Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w kopercie opisanej w następujący sposób:
Fundacja Oczami Brata
ul. Brzezińska 47/59 lok. 2, 42-208 Częstochowa
Oferta do zamówienia nr 4/FOB/2021
związanego z rozpoczęciem IVa etapu budowy Domu Oczami Brata
- Roboty budowlane - Kontynuacja budowy siedziby Teatru Oczami Brata w
Częstochowie w roku 2021.
b) Wykonawca może złożyć tylko i wyłącznie jedną ofertę. Oferta musi być złożona
w jednym egzemplarzu. Treść oferty musi odpowiadać treści zamówienia wraz
z załącznikami.
c) Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.
d) Wszystkie przedłożone dokumenty Zamawiającemu muszą być własnoręcznie
podpisane przez osobę składającą ofertę. Oferty złożone po terminie nie będą
rozpatrywane.
e) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę z zachowaniem formy pisemnej.
f) Oferty niezgodne, czyli takie których treść nie odpowiada treści niniejszego
zamówienia zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrywania.
g) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
h) Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi do 7 dni od
upływu terminu zbierania ofert.
i)
O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi oferentów e-mailem.
Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa, ponadto jeśli jej treść niebędzie odpowiadać treści zamówienia, jeśli zostanie złożona po terminie, jeśli będzie
zawierała rażąco niską cenę lub rażąco wysoką cenę, albo jeśli kandydat/tka nie
spełnia warunków udziału w postępowaniu.
j)
O
terminie
i
dacie
zawarcia
umowy
Zamawiający
poinformuje
e-mailem
lub telefonicznie.
k) W przypadku gdy wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy Zamawiający
zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej ze złożonych ofert.
l)
Podstawą zapłaty wykonanego zamówienia będą przedstawione przez Wykonawcę
prawidłowe
rachunki/faktury
VAT
wystawione
po
zrealizowaniu
etapu
prac
zamówienia, przedstawionych w umowie. Rachunki/faktury VAT płatne będą
w terminie 15 dni od daty otrzymania, na podane konto.
m) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
n) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza, aby
zawarł z nim umowę, w sprawie udzielenia zamówienia na zawartych w niej
warunkach, w miejscu i czasie, wskazanym przez Zamawiającego.
o) Zamawiający
dostarczy Wykonawcy
-
po
dwutygodniowym
poinformowaniu
o zapotrzebowaniu - materiały budowlane konieczne do wykonania przedmiotwego
etapu: płyty g-k, cegłu, bloczki gazebetonowe, nadproża, cement, piasek, systemy
zamocowań, blachę, styropian, wełnę mineralną. Sotlarkę okienną i drzwiową.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy dopuszczenia do procesu zamówień innych
materiałów budowlanych. W celu negocjacji najkorzystniejszych cen. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do dostarczenia wybranych materiałów budowlanych na
budowę we własnym zakresie.
p) Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania o każdej
zmianie danych w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych wymienionych
w umowie a mających wpływ na jej ważność.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.