Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie koncepcji przedstawiającej rozwiązania techniczne i technologiczne w zakresie...

Przedmiot:

Opracowanie koncepcji przedstawiającej rozwiązania techniczne i technologiczne w zakresie przebudowy instalacji kogeneracji na terenie oczyszczalni ścieków

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Sienkiewicza 91
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
powiat: ostrowiecki
telefon: (41) 266 12 00
biuro.mwik@ostrowiec.net.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Ostrowiec Świętokrzyski
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: telefon: (41) 266 12
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
5.1. Opis zakresu przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji przedstawiającej rozwiązania techniczne i technologiczne w zakresie przebudowy instalacji kogeneracji na terenie oczyszczalni ścieków. Należy uwzględnić możliwość pracy agregatu kogeneracyjnego jako źródło awaryjnego zasilania energią elektryczną urządzeń oczyszczalni ścieków w przypadku zaniku zasilania energetycznego. W ramach koncepcji należy wykonać również audyt energetyczny rozdzielni nN. Oprócz koncepcji należy opracować program funkcjonalno-użytkowy, który będzie dokumentem w postępowaniu przetargowym prowadzącym do wyboru wykonawcy robót obejmujących:
o dokonanie doboru agregatu kogeneracyjnego,
o wymianę istniejącego uszkodzonego agregatu kogeneracyjnego biogazowego zlokalizowanego na terenie wydziału oczyszczalni ścieków na agregat kogeneracyjny zasilany biogazem i gazem ziemnym,
o wykonanie instalacji gazowej ( gaz ziemny) zasilającej agregat kogeneracyjny,
o przebudowę instalacji biogazowej,
o wymianę pól SZR na jednej z głównych rozdzielni (obiekt nr. 19) wydziału oczyszczalni.
Układ po modernizacji ma pracować w następujący sposób: w przypadku ,,normalnej pracy" tj. zasilania z sieci energetycznej energia wyprodukowana przez agregat zasilany biogazem jest oddawana do sieci energetycznej (tak jak miało to miejsce przy pracy agregatem Viessmann FG180). W sytuacji awaryjnej - przy całkowitym braku zasilania z sieci energetycznej (Trafo 1, Trafo 2), agregat kogeneracyjny powinien przełączyć się automatycznie na zasilanie gazem ziemnym i poprzez układ SZR zlokalizowany w OB.19 zasilić energetycznie w sposób bezpośredni lub pośredni część urządzeń (np. pompy), obiekty budowlane i wybrane budynki w celu zapewnienia odbioru ścieków dopływających do oczyszczalni.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i opis proponowanych rozwiązań technicznych zawarty jest w załączniku Nr 2 do umowy: "Założenia wstępne: Wymiana agregatu kogeneracyjnego z przebudową instalacji gazowych oraz rozbudową Rozdzielni nN 400V - ob. nr 19 na terenie Oczyszczalni Ścieków w Ostrowcu Św."
Koncepcja powinna zawierać:
1) wnioski i uwagi z weryfikacji założeń wstępnych,
2) bilans energetyczny zapotrzebowania na energię elektryczną oraz produkcji biogazu,
3) wykonanie audytu energetycznego obiektu Nr 19 (rozdzielnia Nn),
4) przegląd rozwiązań konstrukcyjnych agregatów, dobór wielkości agregatu - co najmniej 2 warianty mocy agregatu (przykładowe warianty, które można rozpatrzyć: wariant I - mniejsza moc dobrana na zagospodarowanie 100 % produkcji biogazu, wariant II - agregat o większej mocy, uwzględniający możliwość zasilania agregatu mieszaniną biogazu i gazu ziemnego, wariant III - agregat o większej mocy, który przewiduje naprzemienną pracę agregatu z automatycznym przełączaniem źródła zasilania biogazem lub gazem ziemnym, bez jego zatrzymywania),
5) opis rozwiązań układu kogeneracji wraz z instalacją zasilania biogazem i gazem ziemnym oraz instalacją elektryczno-energetyczną:
o opisać kilka wariantów układu kogeneracji, uwzględniających zróżnicowanie wielkości agregatu, zróżnicowanie odbiorników energii elektrycznej oraz ich zasilania,
o każdy wariant powinien zawierać opis techniczny, część graficzną w zakresie niezbędnym do oceny wariantu oraz efekt ekonomiczny, uwzględniający koszty inwestycyjne oraz koszty eksploatacyjne,
6) ocena porównawcza poszczególnych wariantów układu kogeneracji, wybór optymalnego wariantu,
7) koncepcja szczegółowa dla wybranego wariantu układu kogeneracji: dobór urządzeń, uszczegółowiony opis techniczny oraz część graficzna.
Po zatwierdzeniu koncepcji przez Zamawiającego, dla wybranego wariantu układu kogeneracji należy opracować Program funkcjonalno-użytkowy oraz wykonać szacowanie wartości zamówienia. Program funkcjonalno-użytkowy należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202 poz. 2072). Szacowanie wartości zamówienia należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.Opracowanie powinno być wykonane zgodnie przepisami Prawa Budowlanego i przepisami wykonawczymi dotyczącymi opracowania projektów aktualnymi na dzień przekazania dokumentacji.
Dokumentację należy wykonać w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej.

CPV: 74.23.22.20

Dokument nr: 14 ZPs/2021

Otwarcie ofert: 11.2. Otwarcie ofert nastąpi w terminie 05.08.2021 r., o godz. 11:15 w siedzibie wskazanej w ust. 1, w pok. 12.
11.3. Otwarcie ofert jest jawne.
11.4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.
11.5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

Składanie ofert:
11.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Ul. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, sekretariat w terminie do 05.08.2021 r., do godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Dokumentacja zostanie opracowana przez Wykonawcę i odebrana przez Zamawiającego
w terminach:
a) koncepcja przebudowy instalacji: 8 tygodni od daty podpisania umowy,
b) kompletna dokumentacja wraz z programem funkcjonalno-użytkowym: 16 tygodni od daty podpisania umowy.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu poszczególne części dokumentacji do zatwierdzenia najpóźniej na 7 dni przed upływem terminów, o których mowa powyżej.

Wymagania:
Postępowanie oznaczone jest znakiem: 14 ZPs/2021
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
3. TRYB POSTĘPOWANIA
Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia sektorowego o wartości poniżej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 428 000 EURO na usługę.
4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Zamówienie jest przewidziane do sfinansowana ze środków własnych Zamawiającego.
5.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5.4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
5.5. Zamawiający nie przewiduje zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług.
5.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5.7. Zamawiający nie ogranicza zakresu prac, który może zostać zlecony podwykonawcy.
5.8. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1145 z dnia 19.06.2019 roku).
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
7.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów,
7.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
7.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej:
a) zdolności technicznej:
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi o rodzaju, parametrach i wartości porównywalnej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca udokumentuje należyte wykonanie jednej usługi stanowiącej przedmiot zamówienia tj. w zakresie opracowania koncepcji, programu funkcjonalno-użytkowego lub dokumentacji projektowej budowy, przebudowy instalacji kogeneracji o wartości dokumentacji nie mniejszej niż: 20 000,00 zł brutto,
b) zdolności zawodowej:
Wykonawca powinien dysponować: osobami, które będą posiadały uprawnienia do projektowania o specjalności:
o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 1 osoba,
o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 1 osoba,
o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. z 2019 roku. poz. 831 z dnia 6 maja 2019 roku).
7.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
8. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW
8.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w Rozdziale VII § 8 ust. 17 regulaminu:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
nie
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1444 z późn. zm. z dnia 25 sierpnia 2020 roku) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1133 z dnia 29 czerwca 2020 roku),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 roku poz. 769 z dnia 6 lipca 2012 roku);
3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego
lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 2;
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej ,,kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawia-jącego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału
w postępowaniu;
9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz.358 z dnia 05.03.2020 roku),
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1076 z dnia 22.06.2020 roku), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza również Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz.814 z dnia 07.05.2020 r.), lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 814 z dnia 07.05.2020 r.)
2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę zawartą z Zamawiającym.
8.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę w szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione w Rozdziale VII § 8 ust. 20 regulaminu,
8.4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
9. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
9.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ,
b) spełnia warunku udziału w postępowaniu - oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań, określonych w Rozdziale VII § 8 ust. 3 regulaminu - sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ,
9.2. Wykonawca, w terminie 2 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w Rozdziale VII § 8 ust. 17 pkt 12 regulaminu (Załącznik Nr 4). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9.3. Zamawiający, zgodnie z rozdziałem VII § 13 ust. 18 regulaminu, dokona w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9.4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
9.5. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku określonego w pkt. 9.1 b)
SIWZ Wykonawca złoży:
a) wykaz wykonanych we wskazanym okresie usług określonych w punkcie 7.2.3 a) SIWZ, z podaniem ich rodzaju, wartości brutto oraz daty wykonania, nazwy Zamawiającego na rzecz, którego usługi te zostały wykonane, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ oraz z załączeniem dowodów, określających, czy usługi te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie),
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami: na formularzu zgodnym z treścią Załącznika Nr 6 do SIWZ,
2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
9.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których polega wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
9.7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości.
9.8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdziale VII § 8 ust. 25 regulaminu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
11.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11.7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
11.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

12.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
12.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
13. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
13.1. Oferty ważne i nie odrzucone będą oceniane celem wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium najniższej ceny.
13.2. Znaczenie procentowe kryterium ,,Najniższa Cena" - 100%. Porównywaną ceną będzie cena brutto.
13.3. W przypadku kryterium "Najniższa Cena" oferta otrzyma podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi(C)=Cmin/Ci*Max(C)
gdzie

Pi(C)
ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Najniższa Cena";
Cmin
Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci
cena oferty "i";
Max (C)
maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium "Najniższa Cena".
13.4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli teoferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
13.5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
13.6. Ilekroć w ustawie jest mowa o cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 178 z dnia 30.01.2019 roku). ); W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.
13.8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13.9. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku od towarów i usług VAT lub ceł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który w druku ,,Oferty ostatecznej" poda cenę z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek VAT lub cło.
14. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.