Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Sępopolu
ul. Mostowa 3A
11-210 Sępopol
powiat: bartoszycki
tel. 697 616 213.
guzryszard@wp.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Sępopol
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 697 616 213.
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Sępopolu zaprasza do złożenie oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych zadania pod nazwą:
,,Renowacja budynku mieszkalnego przy Ul. Mostowej w Sępopolu ( 2 postępowanie w 2021 r.) "
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji budynku mieszkalnego przy Ul. Mostowej 1 w Sępopolu. Wykonawca przystępując do prowadzonego postępowania zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac niezbędnych do osiągnięcia zakładanego rezultatu tj. zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego obiektów zabytkowych
2. Zadanie dofinansowane jest ze środków:
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 - 2020
Poddzialanie ,,Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".
5. Zakres robót obejmuje:
I. Budynek mieszkalny Ul. Mostowa w Sępopolu:
1) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
2) remont elewacji budynku,
3) remont dachu,
4) wykonanie odwodnienia i opaski budynku,
5) przemurowanie kominów ponad dachem,
6) wykonanie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, dokumentacja badań stratygrafii warstw malarskich na oknach budynku przy Ul. Mostowej 1 w Sępopolu, pozwolenia i zalecenia konserwatorskie oraz przedmiary robót.

CPV: 45400000-1, 45420000-7, 45410000-4

Składanie ofert:
Termin złożenia ofert: do 6 sierpnia 2021 r. (piątek) do godz. 15:00.
Ofertę należy składać lub przesłać do Zamawiającego na adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Sępopolu
ul. Mostowa 3 A, 11-210 Sępopol
w zamkniętej kopercie z dopiskie ,,Oferta na wykonanie renowacji budynku mieszkalnego w Sępopolu (2 postępowanie) "
lub drogą elektroniczną na adres: guzryszard@wp.pl
Oferty złożone po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Adres obiektu do adaptacji:
Budynek mieszkalny - Ul. Mostowa 1, 11-210 Sępopol, obręb 2 miasta Sępopol dz. nr 48/3, Gmina Sępopol.
Termin realizacji zamówienia -
- od podpisania umowy z wykonawca do 28 stycznia 2022 r.

Wymagania:
Załączone do zapytania ofertowego przedmiary robót stanowią jedynie materiały pomocnicze dla Wykonawcy w celu oszacowania złożonej oferty.
7. Zamawiający zaleca dokonanie wizje lokalnej przewidzianego do realizacji zadania inwestycyjnego w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt wszystkich danych, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty.
8. Wymagany okres gwarancji w zakresie jakości zastosowanych materiałów oraz techniki wykonania robót. Na zrealizowany przedmiot zamówienia wykonawca sam określa okres gwarancji przy uwzględnieniu min. 36 wymaganego okresu jakości wykonanych prac, liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Okres gwarancji wykonawca proponuje biorąc pod uwagę kryteria w prowadzonym zapytaniu (pkt 17 zapytania).
9. Przedmiot zamówienia realizowany będzie z materiałów i urządzeń dostarczanych przez Wykonawcę, które odpowiadać powinny co do jakości wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2020 poz. 215 ze zm.). Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać właściwe dokumenty dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
2
10. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Dokonane zmiany, muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego.
Zakończenie wykonania zadania inwestycyjnego rozumie się jako dzień zakończenia wykonania robót i zgłoszenia ich gotowości do odbioru. Do upływu wskazanego terminu Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie roboty i zgłosić je do odbioru wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego dokonania.
13. Wymagania stawiane wykonawcy dotyczące kierowania robotami budowlanymi: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy realizacji zamówienia dysponował kierownikiem branży konstrukcyjno- budowlanej o której mowa w art. 37 a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
b. koszt przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca,
c. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
d. oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż z dokumnetu (ów) określających statut wykonawcy wynika, iż do reprezentowania wykonawcy (ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, wówczas ofertę muszą podpisać wszystkie te osoby.
Kryteria wyboru oferty:
Nazwa kryterium Waga Sposób oceny
Cena 90% najniższa cena/ badana cena x waga
Okres gwarancji * 10% 36 m-cy - 1 pkt
48 m-cy - 5 pkt
60 m-cy-10 pkt
^minimalny okres gwarancji - 36 miesięcy liczony od daty odbioru zadania inwestycyjnego. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę krótszego okresu gwarancji, oferta będzie podlegała odrzuceniu.
Maksymalny okres gwarancji - 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany.
W prowadzonym zapytaniu za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
18. Sposób przygotowania oferty:
a) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiący Załącznik nr 1 do oferty.
b) Oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres wykonawcy,
- proponowaną cenę ryczałtową brutto i netto za wykonanie zamówienia wraz z dołączonymi kosztorysami ofertowymi sporządzonym metodą uproszczoną,
- zaoferowany termin wykonania,
- zapropoponowany okres gwarancji.
c) wymagane dokumenty złożone wraz z formularzem ofertowym:
- dokument potwierdzający statut prawny wykonawcy (aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokumenty winne być nie starsze jak 3 miesiące od terminu składania ofert), d) pełnomocnictwo - jeśli dotyczy.
4
19. Opis sposobu obliczania ceny:
Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do wykonania całościowego zakresu zamówienia.
20. Warunki płatności: płatność nastąpi przelewem, po dokonaniu odbioru końcowego
robót z pozytywna opinią Zamawiającego w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
21. O wynikach zapytania ofertowego Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożą ofertę.
22.0 terminie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę wybranego do realizacji zadania inwestycyjnego.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu:
Ryszard Guz - Prezes OSP tel.kontaktowy 697 616 213.
Wszelkie zapytania dotyczące zapytania proszę składać w formie pisemnj na adres: guzryszard@wp.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.