Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów preizolowanych

Przedmiot:

Dostawa materiałów preizolowanych

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: KOMUNALNY ZWIĄZEK CIEPŁOWNICTWA ,,PONIDZIE" W BUSKU ZDROJU
os. Sikorskiego 42
28-100 Busko Zdrój
powiat: buski
tel.fax. (041) 378 27 89
sekretariat@kzcponidzie.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Busko Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.fax. (041) 378 2
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na dostawę materiałów preizolowanych
Komunalny Związek Ciepłownictwa ,,Ponidzie" w likwidacji w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty na dostawę materiałów opisanych i zestawionych w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Wykonawca dostarcza atesty wystawione przez producenta materiałów.
Materiały muszą zostać dostarczone fabrycznie nowe do magazynu KZC ,,Ponidzie" w Busku-Zdroju os. Sikorskiego 42(obok Kotłowni Osiedlowej).
Koszt transportu materiałów, załadunek i rozładunek ponosi Wykonawca-z tytułu załadunku, transportu i rozładunku materiałów Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie.
Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w załączniku nr 1 parametry mogą wskazywać na, producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w załączniku nr 1. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania ,,równoważności".

Dokument nr: DRI.2600.44.2021

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 04.08.2021 r. do godz.10.00. w formie maila (sekretariat@kzcponidzie.pl) lub pisemnej w siedzibie biura Zarządu -os Sikorskiego 42, 28-100 Busko-Zdrój. Oferta winna być przedstawiona na załączniku nr 1 który stanowi również opis przedmiotu zamawiania.

Miejsce i termin realizacji:
Wykonawca dostarczy materiały do siedziby Zamawiającego tj. (Magazyn os Sikorskiego 42 w Busku-Zdroju), dokona rozładunku dostarczanych materiałów zgodnie z przepisami BHP z zachowaniem bezpieczeństwa osób wykonujących pracę jak i osób trzecich. Dostawy realizowane będą w dni pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz.ch od 0700 - 1400.
Termin wykonania dostawy: do 25.08.2021

Wymagania:
Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zwiększyć po złożeniu oferty.
Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone materiały.
W przypadku składania ofert w formie pisemnej w związku aktualną sytuacją epidemiologiczną oferty należy złożyć trzy dni przed terminem do składania ofert.
Płatność: przelew do 30 dni
Zlecenie: Dostawa zostanie zlecona Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę w ofercie na podstawie umowy.

Uwagi:
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
??Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalny Związek Ciepłownictwa ,,Ponidzie" z siedzibą w Busku-Zdroju os.
Sikorskiego 42, 28-100 Busko-Zdrój, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych,
??Kontakt do inspektora danych osobowych, e-mail: iod@kzcponidzie.pl,
??Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z n/n postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego;
??Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z prowadzonego postepowania
przetargowego.
??Dane osobowe, zebrane w niniejszym postepowaniu, przetwarzane są zgodnie z celami i podstawą legalności przetwarzania, przez okres
5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
??Obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym określonym w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, związany z przystąpieniem do
realizacji postępowania o udzielenie zamówienia.
??Konsekwencje nie podania wymaganych danych jest wykluczenie z udziału w postępowaniu.
??w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
??posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
??nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.