Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
680z dziś
5123z ostatnich 7 dni
20198z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wybór wykonawcy robót budowlanych

Przedmiot:

Wybór wykonawcy robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Fundacja Oczami Brata
ul. Brzezińska 47/59/2
42-208 Częstochowa
powiat: Częstochowa
biuro@oczamibrata.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wybór wykonawcy robót budowlanych związanych z rozpoczęciem etapu IVa budowy
Domu Oczami Brata przez Fundację Oczami Brata
Zapytanie ofertowe nr 5/FOB/2021 związane z rozpoczęciem
etapu IVb - fasada budynku mieszkalnego
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do zrealizowania etapu IVb budowy
Domu Oczami Brata, na który składają się prace budowlane według poniższej specyfikacji
oraz załącznika do zapytania ofertowego.
Dom Oczami Brata przeznaczony będzie dla 16 dorosłych osób z niepełnosprawnością,
którzy ze względu na swoją niepełnosprawność oraz wiek rodziców i opiekunów, nie są
w stanie samodzielnie zamieszkać we własnym mieszkaniu. W Domu powstaną również
pracownie warsztatowe i rehabilitacyjne oraz biuro fundacji. Dom Oczami Brata składa się
z dwóch budynków w zabudowie grupowej: budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
pełniącego funkcję rodzinnego domu pomocy oraz budynku rehabilitacji dla osób
z niepełnosprawnościami. Przemiotowy etap obejmuje część mieszkalną przedmiotowej
inwestycji.
Dom Oczami Brata (etap IVb inwestycji) budowany jest ze środków funduszy budowy Domu
Oczami Brata, składającego się z darowizn i wpłat od osób fizycznych i prawnych.
Zakres usługi (oba budynki składające się na Dom Oczami Brata):
1. DOSTAWA i montaż fasady zewnętrznej wraz z parapetami zewnętrznymi oraz
termoizolacją styropianem. W technologii ściany dwuwartswowej lub w elewacji
wentylowanej wraz z ewentualną podkonstrukcją - w tym nad podcieniami, wg
rysunków elewacji.
2. DOSTAWA i montaż fasady zewnętrznej wraz z parapetami zewnętrznymi oraz
termoizolacją wełną mineralną. W technologii ściany dwuwartswowej lub w elewacji
wentylowanej wraz z ewentualną podkonstrukcją - w tym nad podcieniami, wg
rysunków elewacji.
Uwaga co do kolorystyki:
Wg standardowych kolorystyk producentów:
Kolorystyka obróbek blacharskich i stolarki budynku mieszkalnego zbliżona lub równa
RAL 7016 (z zastrzeżeniem, że kolorystyka obróbek blacharskich i stolarki części
związanej ze stropodachem - w części z łącznikiem - zbliżona lub równa RAL 9007).
Kolorystyka blachy na łączniku w strefie wejściowej budynku w kolorze RAL 9007
lub w kolorze RAL 3009 lub drewniana: olcha, jesion lub dąb jasny.
Kolorystyka obróbek blacharskich i stolarki budynku mieszkalnego zbliżona lub równa
RAL 9010.
Proponowane rozwiązanie przedstawić do akceptacji Zamawiającemu.
Kolorystyka balustrad odpowiadająca kolorystyce elewacji.
Informacje dodatkowe:
- Kierownik budowy po stronie Wykonawcy,
- Organ wydający pozwolenie na budowę nałożył na inwestora ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego,
- Media: woda i prąd z budynku oddalonego o ok. 100m od placu budowy (do
poprowadzenia przez Wykonawcę we własnym zakresie),
- Na miejscu znajduje się garaż do dyspozycji Wykonawcy,
- Toaleta po stronie Wykonawcy,
- Teren budowy jest ogrodzony.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 5/FOB/2021

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert:
a) Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na
adres mailowy biuro@oczamibrata.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy
złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. Fundacja Oczami Brata,
ul. Brzezińska 47/59, lok. 2, 42-208 Częstochowa (liczy się data fizycznego
dostarczania dokumentów).
b) TERMIN SKŁADANIA ofert w wersji papierowej lub elektronicznej upływa 12 sierpnia
2021 roku o godz. 12:00 (oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane).
Zamawiający dopuszcza możliwość założenia oferty osobiście w siedzibie Zamawiającego
(biuro Fundacja Oczami Brata, Ul. Brzezińska 47/59 lok. 2, 42-208 Częstochowa) lub
przesłania oferty pocztą tradycyjną.
Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w kopercie opisanej w następujący sposób:
Fundacja Oczami Brata
ul. Brzezińska 47/59 lok. 2, 42-208 Częstochowa
Oferta do zamówienia nr 5/FOB/2021
związanego z rozpoczęciem IVb etapu budowy Domu Oczami Brata
- Roboty budowlane - fasada zewnętrzna wraz z parapetami zewnętrznymi oraz
termoizolacją styropianem, fasada zewnętrzna wraz z parapetami zewnętrznymi oraz
termoizolacją wełną mineralną.
TERMIN SKŁADANIA ofert: 12.08.2021 r., godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2021
roku.
Fundacja Oczami Brata zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia.
Miejsce realizacji zamówienia:
ul. Brzezińska 57/59, 42-208 Częstochowa,
Nazwa jednostki ewidencyjnej: M. Częstochowa
Nazwa obrębu ewidencyjnego: 394
Nr działek: 62/4 i 65/2

Wymagania:
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
a) uprawnienia do wykonywania czynności zawartych w zamówieniu,
b) wiedza i doświadczenie - min. 5 letnie doświadczenie w branży budowlanej,
c) potencjał techniczny i osobowy,
d) sytuacja ekonomiczna i finansowa,
e) dodatkowe warunki.
IV. Wykluczenie wykonawcy
a) w celu uniknięcia konfliktu interesów Zamawiający żąda od Wykonawcy oświadczenia
o braku powiazań kapitałowych lub osobowych - załącznik nr 2,
b) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał
spełniania warunków udziału w postępowaniu (rozdział V niniejszego zamówienia) -
załącznik nr 3.
V. Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów wyboru oferty
Opis sposobu obliczenia ceny:
a) Wykonawca określa cenę brutto w złotych polskich.
b) Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia (w tym
ewentualne potrącenia i narzuty po stronie Wykonawcy) i musi być podana cyfrowo.
Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien
je od razu ująć w obliczenia ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia
była ceną ostateczną.
c) Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszego zamówienia, którego
integralną częścią są załączniki.
d) Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku, według
ogólnie przyjętych zasad matematycznych.
e) Za cenę oferty uważać się będzie łączną cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem
VAT).
adnością do dwóch miejsc po przecinku.
d) Ocenie według ww. kryteriów poddane zostaną jedynie oferty nie podlegające
odrzuceniu.
e) Każdej ofercie nie podlegającej odrzuceniu zostanie przyznana liczba punktów,
obliczona w następujący sposób:
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą liczbę
punktów (maksymalnie 100,00 punktów).
f) W przypadku złożenia najkorzystniejszych ofert z jednakową ceną, Zamawiający
zastrzega sobie prawo wyboru oferty.
g) Inwestor zastrzega sobie możliwość anulowania postępowania w każdej chwili.
VII. Sposób przygotowania oferty:
a) Ofertę można złożyć w wersji elektronicznej lub w wersji papierowej.
Ofertę w wersji elektronicznej należy przesłać na adres mailowy biuro@oczamibrata.pl
w treści wiadomości wpisując: Oferta do zamówienia nr 5/FOB/2021 związanego
z rozpoczęciem etapu IVb budowy Domu Oczami Brata.
Oferta w wersji elektronicznie powinna być przesłana jako skan podpisanych i wypełnionych
wszystkich dokumentów oraz zapisana jako plik typu .pdf lub .jpg.
b) Wykonawca może złożyć tylko i wyłącznie jedną ofertę. Oferta musi być złożona
w jednym egzemplarzu. Treść oferty musi odpowiadać treści zamówienia wraz
z załącznikami.
c) Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.
d) Wszystkie przedłożone dokumenty Zamawiającemu muszą być własnoręcznie
podpisane przez osobę składającą ofertę. Oferty złożone po terminie nie będą
rozpatrywane.
e) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę z zachowaniem formy pisemnej.
f) Oferty niezgodne, czyli takie których treść nie odpowiada treści niniejszego
zamówienia zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrywania.
g) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
h) Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi do 7 dni od
upływu terminu zbierania ofert.
i)
O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi oferentów e-mailem.
Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa, ponadto jeśli jej treść nie
będzie odpowiadać treści zamówienia, jeśli zostanie złożona po terminie, jeśli będzie
zawierała rażąco niską cenę lub rażąco wysoką cenę, albo jeśli kandydat/tka nie
spełnia warunków udziału w postępowaniu.
j)
O
terminie
i
dacie
zawarcia
umowy
Zamawiający
poinformuje
e-mailem
lub telefonicznie.
k) W przypadku gdy wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy Zamawiający
zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej ze złożonych ofert.
l)
Podstawą zapłaty wykonanego zamówienia będą przedstawione przez Wykonawcę
prawidłowe
rachunki/faktury
VAT
wystawione
po
zrealizowaniu
etapu
prac
zamówienia, przedstawionych w umowie. Rachunki/faktury VAT płatne będą
w terminie 15 dni od daty otrzymania, na podane konto.
m) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
n) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza, aby
zawarł z nim umowę, w sprawie udzielenia zamówienia na zawartych w niej
warunkach, w miejscu i czasie, wskazanym przez Zamawiającego.
o) Zamawiający
dostarczy Wykonawcy
-
po
dwutygodniowym
poinformowaniu
o zapotrzebowaniu - materiały budowlane konieczne do wykonania przedmiotwego
etapu: drewno, kształtowniki stalowe, papę, płyty OSB, wełnę mineralną, obróbki
blacharskie, systemy rynnowe. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dopuszczenia
do procesu zamówień innych materiałów budowlanych. W celu negocjacji
najkorzystniejszych cen. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dostarczenia
wybranych materiałów budowlanych na budowę we własnym zakresie.
p) Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania o każdej
zmianie danych w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych wymienionych
w umowie a mających wpływ na jej ważność.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.