Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja dachu budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Modernizacja dachu budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: SPZOZ SZPITAL KOLEJOWY W WILKOWICACH-BYSTREJ
Żywiecka 19
43-365 Wilkowice
powiat: bielski
tel. 33 812 20 20 wew. 171
zam.publiczne@szpital-kolejowy.com
Województwo: śląskie
Miasto: Wilkowice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: tel. 33 812 20 20 we
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Modernizacja dachu budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej" - powtórka
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane p.n. ,,Modernizacja dachu budynku
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-
Bystrej".
2. Zakres zamówienia:
a. Wzmocnienie mocowania blachy trapezowej poprzez dokręcenie dodatkowych wkrętów i
demontaż starych gwoździ, uszczelnienie obróbek blacharskich, udrożnienie wentylacji w
kalenicy dachu.
b. Oczyszczenie i dwukrotne malowanie blachy trapezowej i obróbek dachu
c. Wymiana rynien i rur spustowych wraz z hakami , obejmami i wspornikami na stalowe
d. Skucie uszkodzonych i wykonanie nowych tynków gzymsu
e. Wymiana instalacji odgromowej na instalację spełniającą wymagania obowiązujących
przepisów (zwody poziome i pionowe, wsporniki, uchwyty, złącza, iglice, ewentualnie sondy
wraz z wykonaniem metryki i pomiarów).
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót
4. Zamówienie nie zostało podzielone na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych. Zamawiający informuje, iż nie jest możliwy podział na części wykonywanego
obiektu, z uwagi na fakt, iż prace będą prowadzone przy funkcjonującym obiekcie, w którym
prowadzana jest działalność medyczna. Podział zamówienia na części spowodowałby
wydłużenie prac, co skutkowałoby zakłóceniami w funkcjonowaniu obiektu.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera także projekt umowy stanowiący załącznik
nr 5 do SWZ oraz przedmiar robót - załącznik nr 2 do SWZ.

CPV: 45261900-3

Dokument nr: 2021/BZP 00131349, ZP/271/10/DT/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-13 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip-slaskie.pl/skbys/zamowienia_indeks
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bip-slaskie.pl/skbys/zamowienia_indeks https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal oraz przy użyciu poczty elektronicznej.2. Wykonawca
zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto
na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.3. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu,
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcjeoraz Regulaminie ePUAP.4. Wykonawca przystępując do
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu
przestrzegać postanowień tego regulaminu.5. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 pzp,podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków
dowodowych oraz innych informacji,oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia
korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą
tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiejkorespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują sięnumerem postępowania lub numerem
ogłoszenia (BZP).7. Szczegółową instrukcję obsługi miniPortalu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO znajduje się w SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-13 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/271/10/DT/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane p.n. ,,Modernizacja dachu budynku
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-
Bystrej".
2. Zakres zamówienia:
a. Wzmocnienie mocowania blachy trapezowej poprzez dokręcenie dodatkowych wkrętów i
demontaż starych gwoździ, uszczelnienie obróbek blacharskich, udrożnienie wentylacji w
kalenicy dachu.
b. Oczyszczenie i dwukrotne malowanie blachy trapezowej i obróbek dachu
c. Wymiana rynien i rur spustowych wraz z hakami , obejmami i wspornikami na stalowe
d. Skucie uszkodzonych i wykonanie nowych tynków gzymsu
e. Wymiana instalacji odgromowej na instalację spełniającą wymagania obowiązujących
przepisów (zwody poziome i pionowe, wsporniki, uchwyty, złącza, iglice, ewentualnie sondy
wraz z wykonaniem metryki i pomiarów).
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót
4. Zamówienie nie zostało podzielone na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych. Zamawiający informuje, iż nie jest możliwy podział na części wykonywanego
obiektu, z uwagi na fakt, iż prace będą prowadzone przy funkcjonującym obiekcie, w którym
prowadzana jest działalność medyczna. Podział zamówienia na części spowodowałby
wydłużenie prac, co skutkowałoby zakłóceniami w funkcjonowaniu obiektu.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera także projekt umowy stanowiący załącznik
nr 5 do SWZ oraz przedmiar robót - załącznik nr 2 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: - Zamawiający nie określił warunku w
tym zakresie
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów: - Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 250 000,00 PLN
(oświadczenie - Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy),
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 PLN.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, która będzie pełnić funkcję
kierownika budowy lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów (Wykaz osób - Załącznik nr 7 do SWZ).
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi
zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów, składa, na wezwanie
Zamawiającego, dokumenty, o których mowa w Rozdz. IX ust. 2 SWZ w odniesieniu do tych
podmiotów.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: świadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej -
załącznik nr 7 do SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: ykaz osób potwierdzający, że Wykonawca dysponuje osobą z uprawnieniami do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadającymi
im uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), która będzie pełnić
funkcję kierownika budowy - posiadającą uprawnienia: branża konstrukcyjno-budowlane do kierowania
robotami (uprawnienia bez ograniczeń) - zgodne z przepisami prawa - załącznik nr 8 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych
Wykonawców należy załączyć do oferty. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie
potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zakres zamian w umowie został określony w Załączniku nr 5 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.