Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Strzegowo
ul. Plac Wolności 32
06-445 Strzegowo
powiat: mławski
023 6794004 wew. 18, 023 6794047
przetargi@strzegowo.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Strzegowo
Wadium: nie jest wymagany
Nr telefonu: 023 6794004 wew. 18,
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Strzegowo zaprasza do złożenia oferty na:

Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez dostawę i montaż lamp ulicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii

INFORMACJE OGÓLNE :

1. Składając ofertę, wykonawca uznaje i akceptuje w pełni wszystkie warunki postawione w niniejszym zaproszeniu do składania ofert.

2. Od wykonawcy oczekuje się dokładnego zapoznania się i przestrzegania wszystkich instrukcji i warunków zawartych w niniejszym zaproszeniu.

3. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Urząd Gminy w Strzegowie, Ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo.
II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 10 lamp ulicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminie Strzegowo z przeznaczeniem na:

- montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Giżyn - 3 szt.,

- montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Giżynek - 3 szt.,

- montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Kanigowska - 3 szt.,

- montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Pokrytki - 1 szt.,

Projektowany system oświetlenia hybrydowego składa się z następujących elementów:

Słupa metalowego o min. wysokości 5 m od powierzchni zamocowania na betonowym fundamencie prefabrykowanym zakopanym w gruncie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
Oprawy oświetleniowej, ulicznej z diodami LED - dwumodułowa ( 1 szt.) o mocy zmiennej od min. 20 W, montowane na min. wysokości 5 m od poziomu gruntu,
Turbiny wiatrowej o mocy minimum 90W,
Paneli fotowoltaicznych o mocy minimum 250 W,
Fundamentu betonowego prefabrykowanego, dobranego do odciążenia słupa hybrydowego, spełniającego normę PN-EN 14991:2010, wg. systemu 2+,
Kontrolera mikroprocesorowego do sterowania pracą elementów systemu (turbiną wiatrową, panelami fotowoltaicznymi, oprawą i akumulatorami).
Akumulatora żelowego lub węglowego do instalacji hybrydowych min. 150 AH,

Zakres zamówienia obejmuje również montaż lamp hybrydowych, w szczególności:

- wykonanie wykopów pod fundamenty,

- montaż akumulatora,

- montaż słupa wraz z montażem konstrukcji wsporczej do słupa,

- montaż turbiny wiatrowej, paneli fotowoltaicznych i opraw LED

- montaż sterownika lampy i jego programowanie,

- montaż uziemienia,

- uruchomienie i testowanie lampy.

Wymagania w zakresie innych cech:

- dostarczone lampy muszą być fabrycznie nowe,

- do oferowanych lamp należy załączyć stosowne certyfikaty i atesty wymagane przepisami prawa, instrukcję obsługi w języku polskim, listy punktów serwisowych oraz karty gwarancyjne. Jeśli dokumenty te będą sporządzone w języku innym niż polski, wówczas należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

Niniejsze zamówienie planowane jest do dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021"

2. Zaleca się, aby wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko obejrzał miejsce robót oraz zgromadził wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie zamawianych robót.

3. Rodzaj zamówienia - dostawy

CPV: 31520000-7, 45316110-9, 09331000-8, 09331200-0, 31430000-9, 31121300-3

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2021 r. o godz. 1315 w pokoju Nr 9 w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Strzegowie, 06-445 Strzegowo, Ul. Plac Wolności 32.
4. Otwarcie ofert będzie jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Strzegowie pok. nr 1 (sekretariat) w terminie do dnia 09.08.2021 r. do godz. 1300.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji/wykonania zamówienia:

Termin wykonania: data zakończenia do dnia 20.09.2021 r.

Wymagania:
IV. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Wykonawca określi w cenie oferty wartość za 1 szt. dostawy i montażu lamp ulicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii zgodnie z tabelą przedstawioną w druku oferty (załącznik nr 1), które stanowić będą wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Wynagrodzenie należne wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

3. Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony druk oferty oraz warunki umowy.

4. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie wymagania niniejsze zaproszenia do składania ofert oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w tym koszty bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in. następujące koszty: podatku VAT i innych podatków, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy, koszty dostawy, wykonania wszelkich robót montażowych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu montażu, obsługę geodezyjną, inwentaryzację geodezyjną, koszty wymiany wadliwego sprzętu na pozbawiony wad, koszty serwisu gwarancyjnego i materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji, współpracę z Zamawiającym i innych czynności wynikających z umowy jak również wszelkich innych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

5. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

6. Cena może być tylko jedna.

7. Cena oferty określona przez wykonawcę, zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne, spowoduje jej odrzucenie.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień zaproszenia do składania ofert.

5. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do zaproszenia do składania ofert.

6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (formularz oferty, oświadczenia) podpis powinien być czytelny (imię i nazwisko). Pozostałe strony mogą być parafowane.

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

9. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom.

10. Na ofertę powinny składać następujące dokumenty:

- formularz oferty,

- odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania pełnomocnictw (jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik),
11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób:

,,Urząd Gminy w Strzegowie, 06-445 Strzegowo, ul. Plac Wolności 32

Oferta w postępowaniu na zadanie:

Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez dostawę i montaż lamp ulicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii

Nie otwierać przed 09.08.2021 r. godz. 1315"
12. Na opakowaniu należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 11 oraz dodatkowo oznaczone słowami ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE".

14. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu składania ofert. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).
5. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle na jego pisemny wniosek, informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ich ceny.

6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda, nazwy (firmę) oraz adres wykonawców, których oferta będzie otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.
VII. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1. Została złożona po terminie składania ofert;

2. Została złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;

3. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

4. Nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert, określonymi w zaproszeniu do składania ofert;

5. Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;

6. Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów w kryterium:

Najniższa cena - 100%

2. Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

cena najniższa

punktacja badanej oferty = ----------------------- x 100

cena badanej oferty

3. Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie;

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.

5. Udzielenie zamówienia możliwe jest w przypadku otrzymania co najmniej jednej ważnej oferty.

6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie,

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

8. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

d) zdolności technicznej lub zawodowe

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

X. Wymagania dotyczące wadium:

Wadium nie jest wymagane.
XI. Termin związania ofertą:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.

XII. Wykluczenie wykonawców:

Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców którzy:

a) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

XIII. Unieważnienie postępowania:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się w przypadkach, gdy:

1) nie złożono żadnej oferty;

2) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;

3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;

4) w przypadkach, o których mowa w § 19 ust. 4, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie;

5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

6) przed wyłonieniem wykonawcy zachodzi konieczność istotnej modyfikacji w przedmiocie zamówienia;

2. Postępowanie może być unieważnione bez podania przyczyny, w każdym momencie, przed otwarciem ofert.
XIV. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem (236794085) lub drogą elektroniczną poprzez mail przetargi@strzegowo.pl (poza złożeniem oferty).
XV. Postanowienia końcowe:

1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy załączonym do zaproszenia do składania ofert - załącznik nr 2. W sporządzonej ofercie wykonawca musi uwzględnić zapisy projektu umowy.

2. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny

Uwagi:
XIV. Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Strzegowo (dalej: ,,ADMINISTRATOR"), z siedzibą: Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo lub drogą e-mailową pod adresem: ug@strzegowo.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko,
z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO,
Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Urzędu Zamówień Publicznych, organów kontrolnych, a także na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług teleinformatycznych.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z przepisami prawa.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości udziału w postępowaniu.
Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Kontakt:
Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są pracownicy Urzędu Gminy w Strzegowie:

Damian Sobiecki, pok. nr 11 tel. 23 6794004 wew. 18.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.