Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4526z ostatnich 7 dni
19607z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utwardzenie placu

Przedmiot:

Utwardzenie placu

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Radzanów
Radzanów 92A
26-807 Radzanów
powiat: białobrzeski
48 6136362, wew. 26
Województwo: mazowieckie
Miasto: Radzanów
Wadium: ---
Nr telefonu: 48 6136362, wew. 26
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Radzanów zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi:
,, Utwardzenie placu przy budynku świetlicy wiejskiej w Branicy"

Postepowanie przeprowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego
o wartości niższej od kwoty 130 000,00 zł netto tj. kwoty o której mowa w art. 2 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
II. Opis Przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego p.n. ,, Utwardzenie placu przy budynku świetlicy wiejskiej w Branicy " jest utwardzenie placu przy budynku świetlicy wiejskiej w Branicy:

Kostką brukową o łącznej powierzchni 125 m 2 a w szczególności:

ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej wraz z obrzeżami,
wykonaniu robót ziemnych tj. koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie o głębokości 34 cm, ,
wykonaniu podbudowy ( warstwy odcinające zagęszczanie mechaniczne o grubości 10 cm., betonowej bez dylatacji-grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm),
wykonaniu elementów drogowych tj. obrzeży betonowych o wymiarach 20*6,0 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
III. Wymagania stawiane wykonawcy:

Wykonawca dostarcza i zabezpiecza materiały budowlane niezbędne do wykonania zamówienia (na swój koszt).
Zastosowane materiały winny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na wykonane prace, licząc od dnia wystawienia faktury.
Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.
Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
Niniejsze zapytanie obejmuje swoim zakresem prace przygotowawcze, budowlane oraz wykończeniowe łącznie z uporządkowaniem terenu po zakończeniu prac.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonania przedmiotu zamówienia.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w sekretariacie Urzędu Gminy w Radzanowie, Radzanów 92 A w terminie do dnia 06.08.2021 do godz. 15.30 z dopiskiem: :
,, Utwardzenie placu przy budynku świetlicy wiejskiej w Branicy"

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce wykonania zamówienia:

Plac przy budynku świetlicy wiejskiej w Branicy.

Termin wykonania zamówienia:

Zadanie należy wykonać w terminie do 17.09.2021 r.

Wymagania:
IV. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty, dostawa i rozładunek.
VI. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Oferty spełniające wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym będą oceniane według następującego kryterium:

Najniższa cena za wykonanie całej usługi.- 100 pkt
Ocena ofert zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

cena ofertowa najniższa
C = cena oferty badanej x 100 pkt
Za termin składania ofert uważa się dzień jej wpływu do Zamawiającego
z zachowaniem terminu określonego wyżej.
Oferty złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.
Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
VIII. Warunku udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu:

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
posiadają wiedzę i doświadczenie;
dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonywania zamówienia;
spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej
na sfinansowanie zadania.

IX. Sposób przygotowania oferty :

Oferta składa się z wypełnionego formularza ofertowego ( załącznik nr 1), , oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 2),
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta musi być napisana w języku polskim, w formie pisemnej z zachowaniem czytelnej formy.
Formularz oferty oraz dokumenty sporządzone przez Oferenta muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.
Treść oferty musi być zgodna z treścią zapytania ofertowego.
XI. Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli:

W określonym terminie nie wpłynie żadna oferta.
Cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką Beneficjent może przeznaczyć na sfinansowanie zadania
Wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

Uwagi:
XII. Klauzula informacyjna

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: .
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radzanów, Radzanów 92 A; 26-807 Radzanów, tel./fax. 48 613 63 62, REGON 670223942, NIP 798 143 52 08,
e-mail: gmina@radzanow.pl;
Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Radzanów jest Pani Agnieszka Radtke,
e-mail: iod@radzanow.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu, związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: ,,Utwardzenie placu przy budynku świetlicy wiejskiej w Branicy" prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
upoważnieni pracownicy administratora;
współpracownicy kancelarii prawnych i osoby współpracujące ze gminą,
instytucje upoważnione na mocy prawa zgodnie z ich kompetencjami i uprawnieniami,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat;
podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z udziałem w postępowaniu i udzieleniem zamówienia;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
X. Osoba wyznaczona do kontaktu:

Urszula Neska tel. 48 6136362 wew. 26

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.