Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa nowych artykułów elektrycznych

Przedmiot:

Dostawa nowych artykułów elektrycznych

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wrocławski Zespół Żłobków
Fabryczna 15
53-609 Wrocław
powiat: Wrocław
Telefon: 71 365 03 46, telefon: 71 718 62 72,
przetargi@wzz.wroc.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 71 365 03 4
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dotyczy: Dostawy nowych artykułów elektrycznych do Budynku Administracji Wrocławskiego Zespołu Żłobków przy Ul. Fabrycznej 15 we Wrocławiu. ZP/WZŻ/2021/71
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
zwanej w dalszej części ,,Zaproszeniem"
Wrocławski Zespół Żłobków we Wrocławiu przy Ul. Fabrycznej 15 ( 53-609) Wrocław, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawy nowych artykułów elektrycznych do Budynku Administracji Wrocławskiego Zespołu Żłobków przy Ul. Fabrycznej 15 we Wrocławiu.
I .Opis i zakres zamówienia obejmuje:
Przedmiot zamówienia opisują następujące kody CPV: 31680000-6 - Elektryczne Artykuły i Akcesoria 31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne 31430000-9 - Akumulatory elektryczne
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych artykułów elektrycznych do Budynku Administracji Wrocławskiego Zespołu Żłobków przy Ul. Fabrycznej 15 we Wrocławiu 2.Zakres zamówienia zawiera załącznik nr 2 do Zaproszenia.
5.Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w okresie obowiązywania umowy, na podstawie zgłoszeń Zamawiającego w terminie do 3 dnia roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. Pojedyncze zlecenia będzie na kwotę nie mniejszą niż 1 tys.zł.
6.Zamówienie przesłane przez przedstawiciela Zamawiającego, za pośrednictwem poczty elektronicznej będzie określało rodzaj i ilość zamawianego asortymentu. 7.Ilości poszczególnych pozycji w obrębie formularza cenowego mogą ulec zmianie pod warunkiem, że dokonane zmiany nie spowodują zwiększenia wartości brutto umowy, z zastrzeżeniem zapisów pkt 8.
8.Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia wartości brutto umowy do 10 % jej
wartości. W przypadku porozumienia Wykonawcy i Zamawiającego w zakresie
zwiększenia wartości umowy sporządzony zostanie aneks.
9.Dostawy realizowane będą w dni robocze, w. godz.ch od 8 do 15.
10.Wszelkie koszty związane z dostawą, w szczególności: koszt asortymentu, koszty
zakupu, ubezpieczenia, gospodarowania odpadami, transportu oraz rozładunku
we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, Wykonawca uwzględni w cenie oferty i nie
przysługuje mu za nie odrębne wynagrodzenie.
11.Odbiór dostawy potwierdzony będzie każdorazowo protokołem odbioru przedmiotu dostawy. Wzór protokołu zawiera załącznik nr 3 do projektu umowy. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do Zaproszenia.
12.Zamawiający w ramach realizacji umowy może zlecić Wykonawcy odbiór z siedziby Zamawiającego zużytych artykułów elektrycznych, w ilości oraz rodzaju dostarczanego asortymentu, a Wykonawca ma obowiązek ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13.Wykonawca odbierze zużyte artykuły elektryczne w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego drogą elektroniczną, na podstawie protokołu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego - załącznik nr 4 do umowy.
14.W przypadku dostarczenia Zamawiającemu asortymentu niezgodnego z zapisami umowy lub w przypadku wystąpienia wad ilościowych albo jakościowych Wykonawca wymieni asortyment na nowy - zgodny z przedmiotem zamówienia i pozbawiony wad. Stwierdzenie niezgodności dostarczonego towaru z zapisami umowy lub stwierdzenie wad jakościowych albo ilościowych należy odnotować w protokole odbioru dostawy wraz z wyznaczeniem ponownego terminu dostawy nie dłuższego niż 3 dni robocze. Koszt ponownej dostawy ponosi Wykonawca.
15.Zapłata za dostarczony asortyment odbędzie się w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę faktury/rachunku wraz z podpisanym przez obie strony protokołem odbioru dostawy a w przypadku stwierdzenia wad po dostarczeniu przez Wykonawcę asortymentu pozbawionego wad.

CPV: 31680000-6, 31430000-9

Dokument nr: WZZ.DZP. 241.71.1.2021. M.K., ZP/WZŻ/2021/71

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert ma charakter publiczny i nastąpi dnia 05.08.2021 r. o godz. 10:15
przy Ul. Fabrycznej 10 (53-609 Wrocław), I piętro, pokój 105.

Składanie ofert:
.Kompleksową ofertę należy złożyć na Formularzu oferty wraz z Formularzem asortymentowo - cenowym i z dokumentami wymienionymi w rozdziale II pkt c) do dnia 05.08.2021 do godz. 10.00
a)w siedzibie Zamawiającego, przy ulicy Fabrycznej 15 (53-609 Wrocław) w Sekretariacie (I piętro) w zamkniętym opakowaniu oznaczonej nazwą zadania:
Dostawy nowych artykułów elektrycznych do Budynku Administracji Wrocławskiego Zespołu Żłobków przy Ul. Fabrycznej 15 we Wrocławiu.
ZP/WZŻ/2021/71
b)drogą elektroniczną e-mail przetargi@wzz.wroc.pl.
Oferty złożone po terminie będą zatrzymywane przez Zamawiającego bez otwierania.
O terminie złożenia oferty, w tym przesłanej pocztą decyduje data wpływu do
Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
4.Umowa obowiązuje od dnia podpisania do 30 listopada 2021 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację umowy.

Wymagania:
3.Zamawiający wymaga min. 12-miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony asortyment. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru dostawy.
17.Dostarczone artykuły elektryczne muszą odpowiadać wymogą przepisów powszechnie obowiązujących dla obiektów z gr. ZL II.
18.Zamawiający zastrzega na mocy jednostronnego oświadczenia woli i w wyznaczonym przez siebie terminie, prawo wprowadzenia zmian w wykazie - załączniku nr 2 do Zaproszenia. Zmiany polegać mogą na: zmianie ilościowej, zastąpieniu pewnych pozycji wykazu innymi, niewystępującymi w nim, z zastrzeżeniem że wartość umowy nie ulegnie zwiększeniu.
II. Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a)Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do Zaproszenia;
b) Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo cenowy według załączonego
wzoru- załącznik nr 2 do Zaproszenia;
c)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia propozycji cenowej;
Wykonawca nie jest obowiązany dokumentów, o których mowa w pkt.c), jeżeli Zamawiający posiada dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych.
Sposób przygotowania oferty:
1) Ofertę składa się zgodnie z warunkami składania oferty określonymi z rozdziale IV Zaproszenia do złożenia oferty;
2) Postępowanie jest prowadzone w języku polskim;
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski;
4) Treść oferty musi odpowiadać treści Zaproszenia do złożenia oferty;
5) Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
6) Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo;
7) Wykonawca może złożyć jedną ofertę;
8) Opis sposobu obliczania ceny: ilość x cena jednostkowa brutto =wartość brutto
9) Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do formularza asortymentowo - cenowego ściśle według załączonego wzoru;
10) Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN. ll)Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku;
III.Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia.
1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena oferty brutto - 100%.
2.Oferta najtańsza spośród ofert podlegających ocenie otrzyma 100 punktów. 3. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru: (Cn / Cof.b. x 100) x 100% = ilość punktów gdzie:
Cn - najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie. Cof.b. - cena oferty badanej podlegającej ocenie. 100 - wskaźnik stały.
100% - procentowe znaczenie kryterium ceny. IV.Warunki składania ofert
VI.Pozostałe informację
1.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wskazanym w Zaproszeniu do złożenia oferty;
3) ceny brutto złożonych ofert.
VII.Informacje o wyborze oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
VIII. Zastrzeżenie
Przedłożona przez Państwa oferta nie jest równoznaczna z zawarciem umowy.
Ponadto informujemy, że do ww. zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.).

Uwagi:
IX. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Wrocławskiego Zespołu Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, tel.: 071 718 62 46, e-mail: zlobki@wzz.wroc.pl
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych dostępny jest pod adresem email: renata.karpinska@wzz.wroc.pl i telefonicznie: 071 718 62 53
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania .
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Wrocławskiego Zespołu Żłobków.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Posiada Pani/Pan:
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu ornz jego
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Nie przysługuje Pani/Panu:
prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych,
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

Kontakt:
.Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Pan Zygmunt Krawiec, telefon: 71 718 62 72,
e-mail:zygmunt. krawiec@wzz.wroc.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.