Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej

Przedmiot:

Kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
ul. Grażyńskiego 5
40-126 Katowice
powiat: Katowice
32/258 20 21 do 25, 32/416 32 20
poczta@kzgm.katowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: 32/258 20 21 do 25,
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE I SPECYFIKACJA KONKURSU OFERT (ZAPYTANIE OFERTOWE) O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 130.000,00 Zł
Kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy Ul. Katowickiej 7 w Katowicach
Postanowienia ogólne:
SPECYFIKACJA konkursu określa opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w konkursie i reguły konkursu na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Zarządzenia DN/31/2015 z dnia 15.10.2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy udzielaniu zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy nie podlegające prawu zamówień publicznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.
ROZDZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy Ul. Katowickiej 7 w Katowicach
2. Roboty będą polegać w szczególności na;
- demontażu starej instalacji osprzętu elektrycznego;
- wymianie instalacji i opraw oświetlenia części wspólnych na ledowe;
- wymianie kabli, osprzętu elektrycznego i przewodów zasilających części wspólne, lokale mieszkalne i usługowe;
- wymianie głównej rozdzielnicy licznikowej;
- wykonaniu prób pomontażowych i prac porządkowych.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają przedmiar robót - załącznik nr 3 do Specyfikacji konkursu oraz wzór umowy - załącznik nr 2 do Specyfikacji konkursu.

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie (odczytanie) ofert nastąpi w dniu 06.08.2021r. o godz. 13:45 w KZGM w Katowicach, Ul. Grażyńskiego 5 - Sala konferencyjna.

Składanie ofert:
1. Oferta składana osobiście powinna być złożona w skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku, a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową lub kurierską dopuszcza się złożenie w Kancelarii lub skrzynce podawczej znajdującej się wewnątrz budynku w tzw. przedsionku - przy Ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice - parter do dnia 06.08.2021 r. do godz. 13:00.

Miejsce i termin realizacji:
ROZDZIAŁ III Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia: do 75 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
ROZDZIAŁ IV Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w konkursie dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków, o których mowa w pkt 1:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi wykazać, że:
o dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje wymagane do wykonywania pracy na stanowisku dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci, zgodnie z art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.) dla urządzeń, instalacji oraz sieci elektrycznych - Grupy I minimum w zakresie pkt 2 oraz 10 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
UWAGA! Osoby, które Wykonawca wykaże na potwierdzenie spełniania warunku udziału w
konkursie muszą uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy.
Potwierdzeniem spełniania warunku, o których mowa w pkt. 2 będzie złożenie oświadczenia wraz wykazem osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, zgodnie z treścią Formularza Ofertowego (załącznik nr 1 do Specyfikacji konkursu)
ROZDZIAŁ V
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą złożyć Wykonawcy
1. Formularz ofertowy podpisany przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnione do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy - załącznik nr 1 do Specyfikacji konkursu.
2. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKU UDZIAŁU W KONKURSIE - zgodnie z załącznikiem nr 1 do Specyfikacji konkursu - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.
3. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru.
4. Oświadczenie o spełnianiu wymogów wynikających z RODO.
5. Pełnomocnictwo w oryginale - jeżeli dotyczy.
ROZDZIAŁ V
Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz udzielania
wyjaśnień dotyczących SIWZ
1. Zamawiający urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 15W.
2. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczeń, zawiadomień, wniosków oraz informacji, pisemnie lub e-mailem (przetargi@kzgm.katowice.pl).
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje e-mailem każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek potwierdzić fakt otrzymania.
4. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić) je w takiej samej formie, w jakiej składa się je wraz z ofertą, tj. w formie pisemnej.
5. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania związane z prowadzonym postępowaniem. Zapytania do Specyfikacji konkursu winny być złożone nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienia dotyczące dokumentów konkursowych, w tym niniejszej Specyfikacji konkursu, udzielane będą niezwłocznie, jednak nie później niż na dzień przed upływem terminu składania ofert. Odpowiedzi Zamawiającego zostaną zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego (www.kzgm.katowice.pl), na której udostępniono Specyfikację konkursu.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść Specyfikacji konkursu. Dokonaną zmianę Specyfikacji konkursu Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono Specyfikację konkursu. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji konkursu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców zamieszczając informację na stronie internetowej, na której udostępniono Specyfikację konkursu.
7. Każde wyjaśnienie, uzupełnienie lub zmiana będą stanowić treść Specyfikacji konkursu.
ROZDZIAŁ VI Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta musi być:
a) sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji konkursu;
b) złożona w formie pisemnej;
c) podpisana przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika;
d) złożona w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie lub opakowaniu, na którym należy umieścić:
- nazwę i adres Zamawiającego,
- nazwę i adres Wykonawcy,
- opis:
WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:
Komunalny Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej w Katowicach
ul. Grażyńskiego 5,40-126 Katowice
OFERTA NA:
Kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Katowickiej 7
w Katowicach - NZ.233.043.2021
Nie otwierać przed 06.08.202lr., godz. 13:45
*ramkę można wyciąć i nakleić na kopertę
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w jednym egzemplarzu (decyduje data i godzina wpływu).
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Decyduje data i godzina wpływu. Oferta złożona po terminie nie będzie podlegała ocenie i zostanie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy.
4. Otwarcie (odczytanie) ofert jest jawne. Pozostałe czynności wykonywane będą na posiedzeniach niejawnych Komisji.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi: nazwę oraz adres Wykonawców, cenę ofertową za wykonanie zamówienia.
7. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle informacje, o których mowa w pkt 6.
UWAGA: W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZAMAWIAJĄCY ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O NIEUCZESTNICZENIE WYKONAWCÓW W SESJI OTWARCIA OFERT. TRANSMISJA NA ŻYWO Z SESJI OTWARCIA OFERT BĘDZIE DOSTĘPNA NA STRONIE DOMOWEJ KZGM KATOWICE NA PLATFORMIE FACEBOOK
ROZDZIAŁ VIII Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia jest wynagrodzeniem kosztorysowym.
2. Należy sporządzić odrębnych kosztorys dla każdego zadania.
3. Cena Ofertowa winna być zgodna z sumą wartości wszystkich pozycji Kosztorysu/ów Ofertowego/ych netto i podatku od towarów i usług (VAT). Stawka podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia wynosi 8%.
4. Wartość netto, wartość podatku VAT oraz cenę brutto zamówienia należy podać w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do Specyfikacji konkursu.
5. Cenę należy podać łącznie z należnym podatkiem VAT w złotych polskich, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
6. Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest przedmiar robót załącznik nr 3 do Specyfikacji konkursu oraz wzór umowy - załącznik nr 2 do Specyfikacji konkursu .
7. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki niezbędne do realizacji zamówienia wraz z materiałami, robocizną, pracą sprzętu, robotami towarzyszącymi, świadczeniami i usługami oraz pozostałe prace i czynności niezbędne do osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia i przekazania do użytkowania oraz należny podatek VAT.
8. Ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym nie ulegną zmianie przez cały okres realizacji umowy.
9. W cenach kosztorysowych należy uwzględnić:
a) wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy niezbędne dla zrealizowania robót ujętych w przedmiarze i Specyfikacji konkursu;
b) koszt organizacji robót budowlanych wraz z doprowadzeniem mediów;
c) koszt wszelkich badań, prób, pomiarów itp., niezbędnych do odbioru końcowego przedmiotu umowy.
10. Wykonawca jest zobowiązany wycenić wszystkie pozycje przedmiaru załączonego do Specyfikacji konkursu.
11. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania zerowej ceny jednostkowej pozycji kosztorysowej i/lub zerowych cen jednostkowych materiałów i sprzętu.
12. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić kosztorys ofertowy metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z przedmiarami robót, będącymi załącznikami do Specyfikacji konkursu, przy zastosowaniu podanych w przedmiarze podstaw wyceny. Nie należy stosować upustów od w/w wartości.
13. W kosztorysie ofertowym należy podać:
a) stawkę roboczogodziny;
b) koszty pośrednie;
c) zysk;
d) cenę jednostkową dla poszczególnych pozycji kosztorysowych (stanowiącą sumę robocizny, materiałów i sprzętu łącznie z narzutami na jednostkę przedmiaru);
e) wartość poszczególnych pozycji kosztorysowych (cena jednostkowa pozycji jw. pomnożona przez obmiar);
f) wartość kosztorysu jako sumę wszystkich pozycji kosztorysowych.
14. Rozliczenie robót zostanie dokonane zgodnie z zapisami § 5 i 6 Wzoru umowy (Załącznik nr 2 do Specyfikacji konkursu).
15. Rozliczenie robót zostanie dokonane zgodnie z zapisami § 5 i 6 Wzoru umowy (Załącznik nr 2 do Specyfikacji konkursu).
ROZDZIAŁ IX Kryteria oceny ofert oraz znaczenie tych kryteriów.
1. Kryterium oceny ofert jest cena. Cena ofertowa = 100%.
2. Cena ofertowa będzie oceniana na podstawie poniższego wzoru:
A - Najniższa cena spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert X 100
Cena ocenianej oferty
gdzie A oznacza liczbę punktów przyznaną danej ofercie w kryterium cena. 2. Liczba A będzie stanowić ocenę punktową oferty.
Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadą, że jeżeli trzecia cyfra jest większa lub równa od 5 - to druga cyfra zaokrąglana jest w górę, jeżeli mniejsza - to druga cyfra pozostaje bez zmian, a pozostałe cyfry odcinamy.
W przypadku gdy w wyniku zaokrąglenia obliczeń, oferty z rożnymi cenami uzyskają taką samą liczbę punków, punktacja zostanie podana z dokładnością ilości miejsc po przecinku niezbędną dla wykazania różnicy.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najniższą ceną spośród ofert Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.
W przypadku odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający może wybrać jako najkorzystniejszą ofertę kolejnego Wykonawcy z najniższą ceną spośród Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.
ROZDZIAŁ X Informacja o trybie oceny ofert
1. Oceny poszczególnych ofert będzie dokonywała Komisja Konkursowa.
2. Komisja wykona następujące czynności:
a) dokona otwarcia ofert, odczytania i zaprotokołowania cen, nazw i adresów wykonawców.
3. Komisja zbada i oceni oferty:
a) w toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzjelenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert oraz wezwać do jednokrotnego uzupełnienia dokumentów;
b) wszystkie oferty zostaną sprawdzone pod względem rachunkowym. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe, pisarskie i inne omyłki zawarte w ofercie nie powodujące istotnych zmian w jej treści.
c) Zamawiający sprawdzi podstawy spełniania warunków udziału w konkursie Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą.
4. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
a) zostanie złożona przez Wykonawcę, we współpracy z którym Zamawiający miał wcześniej negatywne doświadczenie w wyniku czego nastąpiło min.:
- odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w winy Wykonawcy;
- naliczenie przez Zamawiającego kar umownych z tytułu niedotrzymania terminów umownych.
b) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji konkursu z zastrzeżeniem pkt 3 ppkt b;
c) Wykonawca nie złoży wyjaśnień lub nie uzupełni dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt a;
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w uzasadnionych przypadkach bez podawania przyczyny.
6. W przypadku złożenia dwóch ofert z taką samą ceną Zamawiający przeprowadzi dogrywkę i wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie do przedłożenia ponownie ofert z ceną nie wyższą niż zaoferowana pierwotnie.
ROZDZIAŁ XI Informacja o wyniku postępowania
Ogłoszenie wyników konkursu będzie zrealizowane w formie pisemnej informacji skierowanej do Wykonawców i zamieszczonej na tablicy ogłoszeń w budynku Dyrekcji KZGM w Katowicach oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
ROZDZIAŁ XII
Informacja o wzorze umowy oraz formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
1. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu przystępuje się do podpisania umowy na zasadach określonych zarządzeniami Dyrektora KZGM dotyczącymi zasad zaciągania zobowiązań i uruchamiania zleceń.
2. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji konkursu.
ROZDZIAŁ XIII
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Zamawiający nie przewiduje, w trakcie realizacji zamówienia, powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, których jest administratorem.

Uwagi:
ROZDZIAŁ XIV Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej ,,RODO" Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, Telefon: 32 258 20 21 do 25 lub 32/4163291, Fax: 32/258 2025;
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się pod nr tel.: 032 416 32 85, e-mail: iod@kz gm.katowice.pl lub pisemnie na adres Zamawiającego.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie konkursu ofert;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Ustawę o dostępie do informacji publicznej;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt KZGM w Katowicach (załącznik nr 2 do Zarządzenia DN/57/2017) przez okres 2 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem dokumentacji dotyczącej realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych przechowywana będzie przez okres 10 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z zawarciem umowy w celu realizacji zamówienia; niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych wiąże się z odmową zawarcia umowy przez Zamawiającego;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania konkursowego i zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
"* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.