Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Skała
Rynek 29
32-043 Skała
powiat: krakowski
tel. 12-389-10-98, faks 12-389-10-98 w.104
skala@skala.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Skała
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: tel. 12-389-10-98, f
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szczodrkowicach
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szczodrkowicach poprzez budowę piłkochwytów, wykonanie bezpiecznej nawierzchni oraz montaż elementów małej architektury.
Obiekty i urządzenia budowlane będą zlokalizowane w miejscowości Szczodrkowice w Gminie Skała na działce ewidencyjnej nr 372/2.
Zakres prac obejmuje:
1. Budowę piłkochwytów o wysokości 6,0 m wokół istniejącego boiska wielofunkcyjnego na nawierzchni poliuretanowej, sportowej. Łączna długość piłkochwytu 122,0 mb.
2. Budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym, w tym:
2.1. Montaż czterech ławek z oparciami o długości 1,80 m każda
2.2. Montaż dwóch koszy do segregacji odpadów
2.3. Montaż sześciu stojaków na rowery
2.4. Montaż jednego betonowego stołu do tenisa stołowego
2.5. Montaż jednej tablicy informacyjnej o wymiarze 100x70 cm z logo ,,MIRS"
3. Wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu na działce budowlanej jako nawierzchni poliuretanowej ograniczone obrzeżami 8x25 cm, wylewanej pod istniejącymi urządzeniami siłowni zewnętrznej, powierzchnia 138,0 m2
4. Wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu na działce budowlanej jako nawierzchni z kostki betonowej, powierzchnia 51,0 m2
Przedmiot zamówienia został w sposób szczegółowy opisany w dokumentacji projektowej, tj. Projekcie zagospodarowania terenu i Przedmiarze robót, będących integralną częścią SWZ.

CPV: 45223800-4, 45100000-8, 45110000-1, 45233200-1, 45262300-4, 45500000-2

Dokument nr: 2021/BZP 00131284, BR.271.I.1.2021.DB

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-13 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://skala.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://skala.pl https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal, skala@skala.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarto w rozdziale 11 SWZ, tj. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie się komunikował z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale 20 SWZ, tj. Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO - dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale 20 SWZ, tj. Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO - dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-13 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl)

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BR.271.I.1.2021.DB
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szczodrkowicach poprzez budowę piłkochwytów, wykonanie bezpiecznej nawierzchni oraz montaż elementów małej architektury.
Obiekty i urządzenia budowlane będą zlokalizowane w miejscowości Szczodrkowice w Gminie Skała na działce ewidencyjnej nr 372/2.
Zakres prac obejmuje:
1. Budowę piłkochwytów o wysokości 6,0 m wokół istniejącego boiska wielofunkcyjnego na nawierzchni poliuretanowej, sportowej. Łączna długość piłkochwytu 122,0 mb.
2. Budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym, w tym:
2.1. Montaż czterech ławek z oparciami o długości 1,80 m każda
2.2. Montaż dwóch koszy do segregacji odpadów
2.3. Montaż sześciu stojaków na rowery
2.4. Montaż jednego betonowego stołu do tenisa stołowego
2.5. Montaż jednej tablicy informacyjnej o wymiarze 100x70 cm z logo ,,MIRS"
3. Wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu na działce budowlanej jako nawierzchni poliuretanowej ograniczone obrzeżami 8x25 cm, wylewanej pod istniejącymi urządzeniami siłowni zewnętrznej, powierzchnia 138,0 m2
4. Wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu na działce budowlanej jako nawierzchni z kostki betonowej, powierzchnia 51,0 m2
Przedmiot zamówienia został w sposób szczegółowy opisany w dokumentacji projektowej, tj. Projekcie zagospodarowania terenu i Przedmiarze robót, będących integralną częścią SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45262300-4 - Betonowanie

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale 6 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im uprawnienia równoważne*.

*Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U . z 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawie
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca składa oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp., rozdz. 7 ust. 7 SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Szczegółowo określono w Rozdziale 10 - Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Szczegółowo określono w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 6 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.