Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa Bieszczadzkiego Domu Kultury oraz wykonanie prac konserwatorskich

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa Bieszczadzkiego Domu Kultury oraz wykonanie prac konserwatorskich

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Lesko
Parkowa 1
38-600 Lesko
powiat: leski
gmina@lesko.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Lesko
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku oraz wykonanie prac konserwatorskich przy budynku synagogi w Lesku
Krótki opis przedmiotu zamówienia

,,Przebudowa sali widowiskowej na salę widowiskowo-kinową w budynku Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku". Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a) przebudowę pomieszczenia sali widowiskowej wraz z elementami sceny i zaplecza technicznego,
b) likwidację istniejącego balkonu na poziomie piętra I,
c) poszerzenie istniejących otworów drzwiowych,
d) likwidację istniejącej i wykonanie nowej okładziny ścian spełniających wymogi p.poż. oraz akustyczne,
e) wydzielenie p.poż. istniejącej klatki schodowej,
f) wykonanie zewnętrznej pochylni na potrzeby osób niepełnosprawnych,
g) wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej,
h) adaptacja pomieszczenia pracowni plastycznej na potrzeby projektorowni na poziomie piętra I,
i) wykonanie nowej konstrukcji balkonu widowiskowego,
j) powiększenie światła sceny,
k) wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej,
l) wykonanie nowych instalacji teletechnicznych, elektrycznych, akustycznych i p.poż., instalacji nagłośnieniowej,
m) dostawę i montaż foteli teatralnych i okotarowania.
n) rozbiórkę schodów zewnętrznych wraz z zadaszeniem oraz odtworzenie elewacji w miejscu zlikwidowanych schodów.

Uwaga:
1. Zakres zamówienia nie obejmuje opisanych w dokumentacji robót związanych z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania, polegającą na montażu 7 szt. grzejników z zaworami termostatycznymi oraz przewodami zasilającymi (zakres ten został wcześniej wykonany przez Zamawiającego).
2. Zamawiający wymaga, aby oświetlenie sceniczne, nagłośnienie, mechanikę sceny i okotarowanie, wykonać zgodnie z projektem zamiennym - Technologia sceniczna (data oprac. 26.03.2021 r.).
3. Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy systemu kinowego wskazanego w dziale 7.4 oraz na str. 69-73 projektu zamiennego - Technologia sceniczna.
4. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi udzielone Wykonawcom w poprzednim postępowaniu o udzielenie zamówienia (Znak sprawy: PIK.271.1.4.2021), które stanowią Załącznik Nr 10 do niniejszej SWZ, są integralną częścią treści specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1.1 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty:
a) dokumentacja projektowa na którą składają się:
? projekt budowlany,
? projekt wykonawczy - branża budowlana architektura,
? projekt wykonawczy - branża budowlana konstrukcja,
? projekt wykonawczy - branża elektryczna instalacje elektryczne i teletechniczne,
? projekt wykonawczy - branża elektryczna system sygnalizacji pożaru,
? projekt wykonawczy - branża sanitarna wentylacja mechaniczna,
? projekt wykonawczy - branża sanitarna zasilanie nagrzewnic,
? projekt wykonawczy zamienny - technologia sceniczna,
? dokumentacja podjazd i rozbiórka schodów.
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
c) przedmiary robót pozostałych do wykonania.

Z uwagi na to, że wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej o której mowa w pkt 4.4.1 lit a) SWZ oraz STWIORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej o której mowa w pkt w pkt 4.4.1 lit a) SWZ lub STWIORB. Sposób wykonywania robót nieujętych w dokumentacji projektowej oraz zasady rozliczeń związanych z tymi robotami wskazano w umowie stanowiącej załącznik Nr 2.1. do SWZ.

W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne". W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz ,,lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z realizacją zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną.

Wykonanie prac konserwatorskich przy budynku synagogi w Lesku". Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a) założenie opaski drenażowej przy murach fundamentowych;
b) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej przy zastosowaniu materiałów przystosowanych do nakładania na nierówne powierzchnie oraz umożliwiających odparowanie wilgoci zgromadzonej w ścianach pod powierzchnią terenu (wyklucza się stosowanie folii kubełkowych);
c) skucie części zawilgoconych tynków wewnętrznych w ,,Dużej sali" i wykonanie nowych wypraw z tynków renowacyjnych;
d) wykonanie podłogi z parkietu w pomieszczaniu biurowym;
e) wymiana drzwi wewnętrznych na drzwi drewniane ramowo-płycinowe.

Uwaga:
1. Zakres zamówienia nie obejmuje opisanych w dokumentacji robót, związanych z remontem wewnętrznej instalacji sanitarnej i pomieszczeń WC (zakres ten został wcześniej wykonany przez Zamawiającego).
2. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi udzielone Wykonawcom w poprzednim postępowaniu o udzielenie zamówienia (Znak sprawy: PIK.271.1.4.2021), które stanowią Załącznik Nr 10 do niniejszej SWZ są integralną częścią treści specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1.2 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty:
a) dokumentacja projektowa na którą składa się projekt budowlany
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
c) przedmiary robót.

Z uwagi na to, że wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej o której mowa w pkt ) i 4.4.2 a) SWZ oraz STWIORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej o której mowa w pkt w pkt 4.4.2 a) SWZ lub STWIORB. Sposób wykonywania robót nieujętych w dokumentacji projektowej oraz zasady rozliczeń związanych z tymi robotami wskazano w umowie stanowiącej załącznik Nr 2.2. do SWZ.

W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne". W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz ,,lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z realizacją zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną.

CPV: 45000000-7, 31500000-1, 32342000-2, 32342400-6, 39111200-5, 45100000-8, 45111300-1, 45223100-7, 45311100-1, 45311200-2

Dokument nr: 2021/BZP 00131352, PIK.271.1.10.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-20 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.lesko.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, poczty elektronicznej: zp@lesko.pl oraz strony internetowej: https://bip.lesko.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
- specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu
TLS 1.2,
- format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
- oznaczenia czasu odbioru danych - miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
- integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji ,,Dane poświadczenia" jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
a) Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,
b) Mozilla Firefox od wersji 15,
c) Google Chrome od wersji 20.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku"
i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
6. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w tym ogłoszeniu więcej informacji w dalszej części ogłoszenia - Sekcja IX.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca
przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Postępowanie o udzielenie
zamówienia
publicznego pt: ,, Przebudowa Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku oraz wykonanie prac konserwatorskich przy budynku synagogi w Lesku" , prowadzonym w trybie
podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.),dalej ,,ustawa Pzp";
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy Pzp,przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5)obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
dotyczących Wykonawcy;? na podstawie art. 16 RODO prawo
do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;? na podstawie art. 18 RODO
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych
narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym
mowa w art. 20 RODO;? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.Szczegółowe informacje dostępne są w Rozdziale 22 swz.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których
mowaw art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego
wysiłku,Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16
rozporządzenia2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00072415/01 z dnia 2021-06-02
2021-06-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą.Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez
Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16
rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.
Szczegółowe informacje w rozdziale 22 SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-20 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.