Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu zabudowy wejścia do budynku

Przedmiot:

Wykonanie remontu zabudowy wejścia do budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: NARODOWY BANK POLSKI w Warszawie
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
powiat: Warszawa
dkrz-wpo1@nbp.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie remontu zabudowy wejścia do budynku NBP przy Ul. Siedmiogrodzkiej 5a w Warszawie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Robót polegających na wykonaniu remontu zabudowy wejścia do budynku NBP przy Ul. Siedmiogrodzkiej 5a w Warszawie, zgodnie z Dokumentacją wykonawczą (zawartą w Załączniku nr 8 do SWZ).
2. W ramach Robót, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1) demontażu istniejącego pokrycia zabudowy wejścia, instalacji elektrycznej i mechanizmów drzwi przesuwnych,
2) wymiany uszkodzonych elementów konstrukcji, zabezpieczenie antykorozyjne całej konstrukcji,
3) wykonania warsztatowego blaszanych elementów pokrycia i ich malowania proszkowego,
4) montażu przygotowanych formatek blaszanych do wyremontowanej konstrukcji,
5) montażu odtworzeniowego instalacji elektrycznej i mechanizmów drzwi przesuwnych,
6) wykonania robót wykończeniowych (m.in. uszczelnianie, malowanie elementów łączących).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również udzielenie 60-miesięcznej gwarancji jakości, na zasadach określonych odpowiednio w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 8 do SWZ.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 8 do SWZ.

CPV: 45210000-2, 45111300-1, 45223100-7, 45262680-1, 45320000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00131274, SEZ/DKRZ-WPO1-EBD-241-0239/DA/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-13 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://e-zamowienia.nbp.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-zamowienia.nbp.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)Komunikacja odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na PlatformieZakupowej
NBP pod adresem https://e-zamowienia.nbp.pl. 2) Wykonawca na Platformie ZakupowejNBP bez
zalogowania może zapoznać się z dokumentacją postępowania oraz zadać
pytaniedoZamawiającego.3) Warunkiem przystąpienia do postępowania i złożenia oferty jest
posiadaniekonta na platformie MarketPlanet. Warunkiem założenia konta jest przesłanie wniosku do
operatoraplatformy MarketPlanet poprzez stronę https://oneplace.marketplanet.pl. Proces akceptacji
wniosku zpoprawnie wprowadzonymi danymi trwa do 24 godzin w dni robocze.4) Złożenie oferty w
postępowaniumożliwe jest tylko przez wskazaną Platformę Zakupową NBP.5) Platforma dopuszcza
załączanie plikówo wielkości do 100 MB. 6) Zalecane formaty plików: .pdf, .doc, .xlsx, .zip. W
przypadkuniemożności dołączenia plików w innych formatach zaleca się skompresowanie plików do
paczki .ziporaz dołączenie ich do systemu.7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę: data
orazdokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego
odpowiednimźródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.8) W postępowaniu ofertę oraz
oświadczenie z art.125 ust. 1Pzp składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. w
postacielektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci
elektronicznejopatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 9) Wymagania sprzętowoaplikacyjneumożliwiające
pracę na Platformie oraz pozostałe szczegółowe informacje w ww. zakresie
w załącznikunr 1 i 2 do SWZ. 10) Pozostałe informacje: a) Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwawykonawca przekazuje w pliku wydzielonym i oznaczonym na Platformie jako
,,niejawny". b) Wprzypadku podpisania pliku podpisem zewnętrznym, konieczne jest wysłanie pary
plików: plikupodpisanego i pliku zawierającego podpis. c) Pierwsza czynność podpisania oferty
kwalifikowanympodpisem lub podpisem osobistym może wymagać zainstalowania dedykowanego
rozszerzenia doaplikacji Szafir oraz oprogramowania Java, oraz konieczności administracyjnego
odblokowaniasystemu na komputerze przez administratorów informatycznych wykonawcy. Aby
podpisać ofertępodpisem zaufanym należy posiadać Profil Zaufany, który umożliwi podpisywanie
plików. 11) Wprzypadku problemów z obsługą konta w szczególności: z założeniem konta,
zalogowaniem się nakonto, złożeniem ofert/wniosków, komunikacją z Zamawiającym za
pośrednictwem konta - wszelkiepytania i prośby o wyjaśnienie prosimy kierować do operatora
platformy MarketPlanet za pomocąnastępujących kanałów komunikacji (od poniedziałku do piątku w
godz.ch od 9:00 do 17:00):Telefonicznie pod numerem: +48 (22) 25 72 223; Czat pod
adresem:https://oneplace.marketplanet.pl, E-mail:oneplace@marketplanet.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-13 12:00
Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa NBP https://e-zamowienia.nbp.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-WPO1-EBD-241-0239/DA/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Robót polegających na wykonaniu remontu zabudowy wejścia do budynku NBP przy ul. Siedmiogrodzkiej 5a w Warszawie, zgodnie z Dokumentacją wykonawczą (zawartą w Załączniku nr 8 do SWZ).
2. W ramach Robót, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1) demontażu istniejącego pokrycia zabudowy wejścia, instalacji elektrycznej i mechanizmów drzwi przesuwnych,
2) wymiany uszkodzonych elementów konstrukcji, zabezpieczenie antykorozyjne całej konstrukcji,
3) wykonania warsztatowego blaszanych elementów pokrycia i ich malowania proszkowego,
4) montażu przygotowanych formatek blaszanych do wyremontowanej konstrukcji,
5) montażu odtworzeniowego instalacji elektrycznej i mechanizmów drzwi przesuwnych,
6) wykonania robót wykończeniowych (m.in. uszczelnianie, malowanie elementów łączących).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również udzielenie 60-miesięcznej gwarancji jakości, na zasadach określonych odpowiednio w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 8 do SWZ.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 8 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45262680-1 - Spawanie

45320000-6 - Roboty izolacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia (umowy), w tym:
a) co najmniej jedno zamówienie (umowę) polegające na wykonaniu w budynku użyteczności publicznej robót wielobranżowych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 złotych brutto,
b) co najmniej jedno zamówienie (umowę) w ramach którego wykonane były roboty ślusarskie o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 złotych brutto *,
oraz potwierdzi, że wskazane roboty budowlane zostały wykonane należycie,
* W przypadku, gdy wartość jest określona w innej walucie niż w złotych, Zamawiający dokona jej przeliczenia na złote - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do waluty obcej określonej w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych
2) dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 2 osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, w tym:
a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwane dalej ,,Prawem budowalnym" (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zwanego dalej ,,rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie" (Dz.U. z 2019 r. poz. 831), albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane wykonawcze w ww. specjalności, oraz jest wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej nie zależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;2. odpis lub
informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art.109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
2. Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się dyspozycję art. 117 ust. 3 ustawy, z uwzględnieniem art. 117 ust. 4 ustawy. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy, które stanowią załącznik nr 8 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-11

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.