Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont nawierzchni betonowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont nawierzchni betonowych

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: LUBELSKI ZARZĄD OBSŁUGI PRZEJŚĆ GRANICZNYCH
pl. Niepodległości 1
22-100 Chełm
powiat: Chełm
zamowienia@lzopg.pl
https://lzopg.ezamawiajacy.pl/pn/lzopg/demand/notice/public/35392/details
Województwo: lubelskie
Miasto: Chełm
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont nawierzchni betonowych na DPG w Hrebennem.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni betonowych na drogowym przejściu granicznym Hrebennem, zgodnie z dokumentacją projektową oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki, zakres i sposób wykonania zamówienia określono w dokumentach i opracowaniach umieszczonych na stronie prowadzonego postępowania m.in.:
1) dokumentacji projektowej, 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST), 3) przedmiarach robót, 4) opisie przedmiotu zamówienia, 5)
projektowanych postanowieniach umowy.

CPV: 45200000-9

Dokument nr: 2021/BZP 00131435, TZ.4311.9.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-13 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://lzopg.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://lzopg.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokumentacja postępowania jest dostępna na Platformie. Postępowanie znajduje się w głównym menu po lewej stronie w zakładce ,,Lista postępowań PZP", przed upływem terminu składania ofert w folderze ,,Aktualne", po upływie terminu składnia ofert w folderze ,,W toku", a po zakończeniu postępowania
przez zamawiającego w folderze ,,Archiwalne". Z dokumentacją postępowania można się zapoznać wyszukując przedmiotowe postępowanie na Platformie i klikając obszar zawierający jego nazwę. Wykonawca, aby wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi założyć konto na Platformie Marketplanet Oneplace, które umożliwia dostęp do platformy zakupowej ezamawiający. W zakresie w jakim jest to potrzebne do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jako wykonawca, korzystanie z Platformy, tym założenie konta, jest bezpłatne. Składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ jest możliwe bez zakładania konta poprzez funkcję Zadaj pytanie, dostępną dla wykonawcy gdy wejdzie w szczegóły danego postępowania. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z
systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;3)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;4) włączona obsługa JavaScript;5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. Wykonawca po wybraniu opcji
Przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie może się zalogować lub założyć bezpłatne konto. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu
rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin i wymagane zgody, klika polecenie zarejestruj się". Rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym zamawiający zaleca wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty. Po założeniu konta
wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Zaleca się założenie i sprawdzenie poprawności działania konta z odpowiednim wyprzedzeniem. Proces rejestracji konta oraz instrukcja korzystania z konta zostały opisane w instrukcji dla wykonawcy - Instrukcja dla wykonawcy dla postępowań publikowanych od 01.01.2021, znajdującej się na stronie https://lzopg.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,Regulacje i procedury procesu zakupowego/Plany zamówień publicznych". Oferta złożona na Platformie przez wykonawcę jest zaszyfrowana - format kodowania UTF8, dopiero po upływie terminu otwarcia ofert jest odszyfrowywana przez zamawiającego.Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach: .txt, .rtf, .pdf , .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .geotiff, .png, .svg, .wav, .mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a, .mpeg4, .ogg, .ogv, .zip, .tar, .gz, .gzip, .7Z, .html, .xhtml, .css, .xml, .xsd, .gml, .rng, .xsl, .xslt, .TSL, .XMLsig, XAdES, PAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. Zamawiający zaleca stosowanie formatu danych .pdf, natomiast do kompresji danych format .zip. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pomocą Platformy wynosi do 100 MB. Zamawiający zaleca, aby dokumenty w formacie .pdf podpisywać formatem PAdES, natomiast dokumenty o innym formacie niż .pdf - formatem XAdES o typie zewnętrznym. Szczegółowe informacje dot. korespondencji elektronicznej zawarto w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych, plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, e-mail: sekretariat@lzopg.pl, tel.: (82) 565 20 42. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: iodo@lzopg.pl.Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ,zwanym dalej RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej
dalej ,,ustawą Pzp", w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz archiwizacji dokumentacji.Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Odbiorcami danych osobowych będą: 1) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy Pzp, 2) podmioty zajmujące się doradztwem prawnym, weryfikacją zgodności (audyty), a także obsługą informatyczną. Dane osobowe pozyskane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończono postępowanie o udzielenie
zamówienia. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza ww. okres, Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.Posiada Pani/Pan: 1) prawo dostępu do
swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem art. 75 ustawy Pzp tj. w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia2) prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem art. 76 ustawy Pzp, że prawo to nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawy Pzp, a także nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników,3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 RODO, tj. dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego, oraz z zastrzeżeniem art. 19 ust. 3 ustawy Pzp, że żądanie ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;4) prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: (22) 531-03-00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał (np. w przypadku korzystania z podwykonawców, podmiotów udostępniających zasoby lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Ograniczenia stosowania: 1) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.
16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. 2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.2. Nie przysługuje Pani/Panu: 1) prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,3) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lzopg.ezamawiajacy.pl/pn/lzopg/demand/notice/public/35392/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-13 09:00
Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa pod adresem: https://lzopg.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: TZ.4311.9.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni betonowych na drogowym przejściu granicznym Hrebennem, zgodnie z dokumentacją projektową oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki, zakres i sposób wykonania zamówienia określono w dokumentach i opracowaniach umieszczonych na stronie prowadzonego postępowania m.in.:
1) dokumentacji projektowej, 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST), 3) przedmiarach robót, 4) opisie przedmiotu zamówienia, 5)
projektowanych postanowieniach umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
1) Kryterium Cena (C) - w kryterium można osiągnąć maksymalnie 80pkt.
2) Kryterium Okres gwarancji (G) - w kryterium można osiągnąć maksymalnie
20pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów łącznie ze
wszystkich kryteriów.
Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Podmioty
współdziałające w formie spółki cywilnej również są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i są zobowiązane do stosowania zapisów dotyczących wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Na podstawie ust. 3 wykonawcy składają wraz z ofertą pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób określony w rozdziale VIII SWZ. 5. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w ust. 1 części A niniejszego rozdziału, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają
brak podstaw wykluczenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
7. Oświadczenia wykonawców o niepodleganiu wykluczeniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oraz przesłać zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale VIII SWZ. 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani przedstawić zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę
tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w załączniku nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
1) Kryterium Cena (C) - w kryterium można osiągnąć maksymalnie 80pkt.
2) Kryterium Okres gwarancji (G) - w kryterium można osiągnąć maksymalnie
20pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów łącznie ze
wszystkich kryteriów.
Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-11

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.