Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
576z dziś
5052z ostatnich 7 dni
19032z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pomieszczeń

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
ul. Jana Kochanowskiego 2A
60-844 Poznań
powiat: Poznań
477712743
przetargi@po.policja.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/489960
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 477712743
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont pomieszczeń Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji zlokalizowanych na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na remoncie pomieszczeń Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji zlokalizowanych na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu położonego przy Ul. Taborowa 22, w ramach zadania inwestycyjnego: ,,KWP Poznań - modernizacja istniejących obiektów wraz z infrastrukturą Ul. Taborowa", finansowanego ze środków, które nie wygasają - Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego z dnia 28 grudnia 2020 r. (Dz. U. poz. 2422), nr zadania 500.
2. Zakres robót w szczególności obejmuje:
1) wymianę stolarki drzwiowej;
2) wyburzenie ścian, wykonanie nowych, osadzenie nadproży, wykonanie okienka podawczego;
3) malowanie pomieszczeń farbami lateksowymi oraz lakierem bezbarwnym;
4) usunięcie starej i ułożenie nowej wykładziny PCV;
5) demontaż lamp, montaż nowych lamp, wykonanie nowej instalacji zasilającej lampy i gniazda, wymianę dwóch rozdzielnic;
6) montaż dwustronnej kontroli dostępu na drzwiach wejściowych do budynku;
7) demontaż oraz ponowny montaż instalacji CW i ZW na odcinku 20 mb.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji wykonawczej stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.

CPV: 45453000-7, 45310000-3, 45420000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00131397, ZZP.2380.31.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-13 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_poznan
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_poznan
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Podstawowe informacje (nazwa postępowania oraz nr sprawy) oraz link do niniejszego postępowania zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl, natomiast dokumenty związane z publikacją i przebiegiem niniejszego postępowania (ogłoszenie i jego zmiany, SWZ wraz z wyjaśnieniami i zmianami, zawiadomienia, informacje) zamieszczane będą na Platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_poznan. 2. Wszelkie wnioski, oświadczenia i dokumenty należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy. 5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 6. Minimalne wymagania techniczne i organizacyjne umożliwiające korzystanie z Platformy, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje; 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10. 0; 4) włączona obsługa JavaScript; 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf; 6) szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3; 7) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 7. Formaty plików wykorzystywanych do komunikacji z Zamawiającym -.pdf, .rtf, .doc, .docx .odt, .ods, .xls, .xlsx, .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. 8. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający dopuszcza jeden z formatów: .zip lub 7Z. Skompresowane pliki w formacie .rar. zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 9. Występują ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 10. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 11. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu z siedzibą przy Ul. Kochanowskiego 2a w Poznaniu, kod 60-844;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu jest podinsp. Wojciech Sobczak - tel. 47 771 53 54, e-mail: iod.kwp@po.policja.gov.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont pomieszczeń Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji zlokalizowanych na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu, nr ZZP.2380.31.2021;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) 19.1.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Okresy te dotyczą również danych osobowych zawartych w ofertach wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi wykonawcami umowy). Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
9) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zobowiązany jest oświadczyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, że spełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 i 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/489960
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-13 11:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_poznan

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

Wymagania:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 4 000,00 zł.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form:
1) w pieniądzu: przelewem na rachunek Zamawiającego w banku NBP O/Poznań nr konta 75 1010 1469 0046 0413 9120 0000, z adnotacją ,,Wadium - ZZP.2380.31.2021";
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i na okres nie krótszy niż okres związania ofertą
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZZP.2380.31.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 807750,71 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 431326,72 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na remoncie pomieszczeń Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji zlokalizowanych na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu położonego przy ul. Taborowa 22, w ramach zadania inwestycyjnego: ,,KWP Poznań - modernizacja istniejących obiektów wraz z infrastrukturą ul. Taborowa", finansowanego ze środków, które nie wygasają - Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego z dnia 28 grudnia 2020 r. (Dz. U. poz. 2422), nr zadania 500.
2. Zakres robót w szczególności obejmuje:
1) wymianę stolarki drzwiowej;
2) wyburzenie ścian, wykonanie nowych, osadzenie nadproży, wykonanie okienka podawczego;
3) malowanie pomieszczeń farbami lateksowymi oraz lakierem bezbarwnym;
4) usunięcie starej i ułożenie nowej wykładziny PCV;
5) demontaż lamp, montaż nowych lamp, wykonanie nowej instalacji zasilającej lampy i gniazda, wymianę dwóch rozdzielnic;
6) montaż dwustronnej kontroli dostępu na drzwiach wejściowych do budynku;
7) demontaż oraz ponowny montaż instalacji CW i ZW na odcinku 20 mb.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji wykonawczej stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie oceniał oferty niepodlegające odrzuceniu na
podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu z postępowania na podstawie w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a i b, pkt 3 - 7 ustawy Pzp w oparciu o kryteria oceny ofert "Cena" oraz "Okres rękojmi i gwarancji"
2. Oferta, która w oparciu o określone kryteria uzyska największą liczbę punktów
zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wyniki zostaną przedstawione z dokładnością do 0,01.
3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiać taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający zastosuje mechanizm wyboru najkorzystniejszej oferty określony w art. 248 ustawy Pzp.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: "Okres rękojmi i gwarancji"
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Warunek dotyczący sytuacji finansowej. Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji finansowej, jeżeli wykaże, że posiada: 1) ubezpieczanie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000,00 zł; 2) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł.
2. Warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże, że będzie dysponował: 1) kierownikiem robót branży ogólnobudowlanej, tj. osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, która posiada minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień; 2) instalatorem systemu kontroli dostępu, tj. osoba wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, posiadającą certyfikat autoryzowanego instalatora dla rozbudowywanego przez Zamawiającego systemu kontroli dostępu oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia przedmiotowych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, o treści określonej w załączniku nr 1 do SWZ.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania:
1) wykonawcy lub wykonawców w przypadku, gdy:
a) ofertę podpisuje inna osoba niż wykonawca,
b) ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego którego treść winna wskazywać pełnomocnika oraz potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy; 2) podmiotu udostępniającego zasoby w przypadku, gdy oświadczenia o których mowa w pkt 3 i 4 dotyczące tego podmiotu, podpisuje inna osoba niż jego uprawniony przedstawiciel;
3) podwykonawcy wskazanego przez wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 4, w przypadku, gdy oświadczenia gdy oświadczenie, o którym mowa w pkt 4 dotyczące podwykonawcy, podpisuje inna osoba niż jego uprawniony przedstawiciel. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowanym podpisem elektronicznym) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentacji wykonawcy wskazanej w odpowiednim rejestrze lub ewidencji albo notarialnie poświadczonej kopii opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o treści określonej w załączniku nr 3 do SWZ, stanowi dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert i tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oraz w przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu oświadczenie to, składa każdy z wykonawców oraz podmiot udostępniający zasoby w takim zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu o treści określonej w załączniku nr 4 do SWZ, które stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy na dzień składania ofert i tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, z którego będzie wynikał podział i zakres robót budowlanych wykonywanych przez poszczególnych wykonawców, o treści określonej w załączniku nr 5 do SWZ.
6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji tego zamówienia, o treści określonej w załączniku nr 6 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
8. Informacje dotyczące formy złożenia wymienionych w pkt 1 - 7 oświadczeń i dokumentów zostały określone w pkt 4 SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 4 000,00 zł.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form:
1) w pieniądzu: przelewem na rachunek Zamawiającego w banku NBP O/Poznań nr konta 75 1010 1469 0046 0413 9120 0000, z adnotacją ,,Wadium - ZZP.2380.31.2021";
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i na okres nie krótszy niż okres związania ofertą.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie obiegający o udzielenie zamówienia wraz ofertą składają:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści określonej w załączniku nr 3 do SWZ, które stanowi dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert i tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe - każdy z wykonawców wspólnie obiegających się o udzielenie zamówienia skład oświadczenie w takim zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu o treści określonej w załączniku nr 4 do SWZ, które stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy na dzień składania ofert i tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe - każdy z wykonawców wspólnie obiegających się o udzielenie zamówienia skład oświadczenie oddzielnie.
3. Oświadczenie, z którego będzie wynikał podział i zakres robót budowlanych wykonywanych przez poszczególnych wykonawców, o treści określonej w załączniku nr 5 do SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak
7.2.) Informacje na temat zaliczek:
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Wypłata zaliczki nastąpi pod warunkiem przewidzenia na ten cel odpowiednich środków w planie finansowania inwestycji określonym dla Zamawiającego przez organ nadrzędny. W przypadku nieudzielenia przez Zamawiającego zaliczek na poczet wykonania zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej Umowy, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia o wypłatę zaliczki ani inne roszczenia o charakterze odszkodowawczym.
2. Zamawiający dokona wypłaty zaliczki przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
3. Przed udzieleniem zaliczki, Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia 100% udzielonej zaliczki w jednej z niżej określonych form:
1) w pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. - Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
4. Wykonawca przed rozliczeniem zaliczki może zmienić formę zabezpieczenia zaliczki na jedną lub kilka z określonych w pkt 3.
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie zaliczki było ważne i wykonalne, aż do rozliczenia zaliczki w całości. Zabezpieczenie zaliczki musi być ustanowione na czas realizacji całości robót budowlanych, na które zaliczka została udzielona i odbioru robót (§ 17 projektu mowy stosuje się odpowiednio). Jeśli w warunkach przedłożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki podana jest data jego wygaśnięcia lub jeżeli w wyniku przedłużających się odbiorów robót data zabezpieczenia zaliczki wygaśnie, a Wykonawca na 3 dni robocze przed tą datą nie wniesie przedłużenia zabezpieczenia zaliczki, Zamawiający jest uprawniony do zrealizowania zabezpieczenia, a z uzyskanych z tego tytułu środków do ustanowienia zabezpieczenia zaliczki. Tego rodzaju zabezpieczenie Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca w terminie 7 dni roboczych po rozliczeniu zaliczki w całości wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy".
6. Jeżeli zaliczka nie zostanie rozliczona przed ostatecznym rozliczeniem wykonanych robót, wypowiedzeniem Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, w szczególności z uwagi na wystąpienie siły wyższej, cała wartość udzielonej, a niespłaconej zaliczki stanie się natychmiast wymagalna i płatna Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do zwrotu nierozliczonej zaliczki.
7. Zamawiający udzieli kolejnej zaliczki, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie, w zakresie poprzednio udzielonej zaliczki.
8. Kwota zaliczki, będzie potrącona z płatności o których mowa § 10 Umowy. Potrącenie zaliczki z wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po jej rozliczeniu. Potrącenie zaliczki z wynagrodzenia częściowego Wykonawcy nastąpi w całości.
9. Rozliczenie zaliczki rozumiane jest jako wykonanie robót budowlanych na które zaliczka została udzielona i podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru robót stwierdzające ich wykonanie bez wad.
10. Potrącenie zaliczki z wynagrodzenia częściowego w całości, po spełnieniu warunków, o których mowa w pkt 9 oznacza, że pełna kwota zaliczki udzielonej na dane roboty budowlane zostanie potrącona z wynagrodzenia częściowego Wykonawcy, pod warunkiem, że wartość należnego wynagrodzenia częściowego nie będzie mniejsza niż kwota udzielonej zaliczki.
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w § 20 projektu mowy, który stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie oceniał oferty niepodlegające odrzuceniu na
podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu z postępowania na podstawie w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a i b, pkt 3 - 7 ustawy Pzp w oparciu o kryteria oceny ofert "Cena" oraz "Okres rękojmi i gwarancji"
2. Oferta, która w oparciu o określone kryteria uzyska największą liczbę punktów
zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wyniki zostaną przedstawione z dokładnością do 0,01.
3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiać taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający zastosuje mechanizm wyboru najkorzystniejszej oferty określony w art. 248 ustawy Pzp.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: "Okres rękojmi i gwarancji"
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.