Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa oświetlenia ulicznego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wierzchlas
ul. Szkolna 7
98-324 Wierzchlas
powiat: wieluński
(+48 43) 886 61 12
przetargi@wierzchlas.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Wierzchlas
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: (+48 43) 886 61 12
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzchlas
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: Budowa oświetlenia ulicznego - Jajczaki
Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jajczaki. Zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej w zakresie budowy linii kablowo - napowietrznej oświetlenia ulicznego obiektu kategorii XXVI od istniejącej linii kablowej nn zlokalizowanej w miejscowości Jajczaki, gmina Wierzchlas, działki nr 350, 65/4, 65/7, 65/6, 47/1, 47/2, 46/1, 46/2, 45/1, 45/2, 44/1.

Część II: Budowa oświetlenia ulicznego - Wierzchlas Ul. Łąkowa
Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego - Wierzchlas Ul. Łąkowa. Zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej w zakresie budowy linii kablowo - napowietrznej oświetlenia ulicznego obiektu kategorii XXVI od istniejącej linii kablowej nn zlokalizowanej w miejscowości Wierzchlas, gmina Wierzchlas, działki nr 1488, 1091, 1529.

Część III: Budowa oświetlenia ulicznego - Wierzchlas Ul. Słoneczna
Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wierzchlas Ul. Słoneczna. Zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej w zakresie budowy linii kablowo - napowietrznej oświetlenia ulicznego obiektu kategorii XXVI od istniejącej linii kablowej nn zlokalizowanej w miejscowości Wierzchlas, gmina Wierzchlas, działki nr 2111/1, 2111/2.

Część IV: Oświetlenie przejścia dla pieszych - Mierzyce - Cieślina
Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w miejscowości Mierzyce - Cieślina. Zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej w zakresie budowy linii kablowej oświetlenia przejścia dla pieszych obiektu kategorii XXVI od istniejącej linii kablowej nn zlokalizowanej w miejscowości Mierzyce- Cieślina, gmina Wierzchlas, działki nr 360/2, 524.

Część V: Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Kraszkowice od Ul. Sportowej do Ul. Piaskowej
Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kraszkowice Ul. Sportowa, Ul. Kościelna i Ul. Piaskowa. Zadanie obejmuje przebudowę odcinków dróg gminnych w zakresie budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego obiektu kategorii XXVI od istniejącej linii napowietrznej oświetleniowej zlokalizowanej w miejscowości Kraszkowice, gmina Wierzchlas, działki nr 1481, 1042, 1482, 1499, 1494, 1495, 1497, 1478/1, 1478/4.

CPV: 45316110-9

Dokument nr: 2021/BZP 00131414, ZP.271.6.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://wierzchlas.biuletyn.net/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1). https://miniportal.uzp.gov.pl/
2). poczta elektroniczna: przetargi@wierzchlas.pl
Szczegółowe informacje zawarto w Rozdziale 11 SWZ.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich
wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. 3.Sporządzanie i przekazywanie informacji w tym
dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.4.W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework4.
5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Szczegółowe informacje dotyczące podpisu elektronicznego zawarte są w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że: 1)Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;2)dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wierzchlas prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp"; 4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5)obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6)w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7)Wykonawca posiada:na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;8)Wykonawcy nie przysługuje:w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-12 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.