Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Podział korytarzy, montaż drzwi dymoszczelnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Podział korytarzy, montaż drzwi dymoszczelnych

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Opole
Rynek - Ratusz
45-015 Opole
powiat: Opole
pzp@um.opole.pl
https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PLO nr II - podział korytarzy, montaż drzwi dymoszczelnych - zgodnie z wymogami prawnymi
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: podział korytarzy poprzez montaż drzwi dymoszczelnych w Publicznym
Liceum Ogólnokształcącym nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu
przy Ul. Kazimierza Pułaskiego 3 w Opolu.
Zakres robót:
- roboty demontażowe i rozbiórkowe
- instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
- roboty murarskie i murowe
- roboty remontowe i renowacyjne
- roboty malarskie
Zamawiający na stronie internetowej: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
zamieszcza w formie plików do pobrania dokumentację techniczną oraz wzór umowy.

CPV: 45000000-7, 45110000-1, 45262500-6, 45421100-5, 45442100-8, 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00131494, ZP.271.3.5.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-18 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy zakupowej:
https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html;
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta i załączniki
do oferty) może odbywać się za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: pzp@um.opole.pl;
3. Wymagania techniczne w zakresie składania oferty:
a) Ofertę należy złożyć przy użyciu środka komunikacji elektronicznej. Środkiem komunikacji
elektronicznej, służącym prawidłowemu złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest Platforma zakupowa
dostępna pod adresem: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu
oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z
Platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne;
b) Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy
pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez
Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie zakupowej:
https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty,
a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z
Zamawiającym w pozostałych obszarach;
c) Instrukcje dot. wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy zakupowej dostępne
pod linkiem: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html;
4. Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowy Wykonawcy, aby móc
korzystać z Platformy zakupowej:
a) dopuszczalne przeglądarki internetowe:
o Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
o Google Chrome 31
o Mozilla Firefox 26
o Opera 18
b) pozostałe wymagania techniczne:
o dostęp do sieci Internet
o obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
o włączona obsługa JavaScript
o zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
o zainstalowany Acrobat Reader
o zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub
nowszy
5. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej
przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie § 2 ust. 1 i 2
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2452). Równocześnie Zamawiający rekomenduje format danych przesyłanych plików -
pdf.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej ,,RODO", informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Opole z siedzibą Urząd Miasta Opola
Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, e-mail: urzad@um.opole.pl, tel. (+48 77) 45 11 800;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Opola jest Pan Grzegorz Marcjasz,
kontakt: Ul. Rynek-Ratusz, 45-015 Opole; e-mail: iod@um.opole.pl. *;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym
z postępowaniem nr ZP.271.3.8.2021 o udzielenie zamówienia publicznego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 Prawa;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Prawa, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, w przypadku postępowania o
udzielenie zamówienia dofinansowywanego ze środków unijnych dane osobowe przechowywane będą
bezterminowo;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach Prawa, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z Prawa;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
____________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony
danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
Prawem oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-18 10:30
Miejsce składania ofert: Oferta ma być złożona przy użyciu środka komunikacji elektronicznej. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym prawidłowemu złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest Platforma Zakupowa dostępna pod adresem: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html, w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.5.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: podział korytarzy poprzez montaż drzwi dymoszczelnych w Publicznym
Liceum Ogólnokształcącym nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu
przy ul. Kazimierza Pułaskiego 3 w Opolu.
Zakres robót:
- roboty demontażowe i rozbiórkowe
- instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
- roboty murarskie i murowe
- roboty remontowe i renowacyjne
- roboty malarskie
Zamawiający na stronie internetowej: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
zamieszcza w formie plików do pobrania dokumentację techniczną oraz wzór umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45442100-8 - Roboty malarskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na roboty budowlane i zastosowane materiały
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w
postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, tj.
1. wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2. roboty budowlane
polegające na wymianie stolarki drzwiowej o wartości minimum 50 000 zł brutto każda,
2. dysponują kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
Jeżeli, wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych
wspólne z innymi wykonawcami, wykaz musi dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu
wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie z art.
125 ust. 1 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie ma potwierdzać brak podstaw
wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa wyżej, także oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wykonawca do oferty załącza oświadczenie
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobę/osoby reprezentujące podmiot udostępniający.
2. Zobowiązanie podmiotu, jeżeli Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
W przypadku wykazania zdolności technicznej lub zawodowej, które udostępni inny podmiot,
Wykonawca do oferty załącza zobowiązanie podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby reprezentujące
podmiot udostępniający. Wzór zobowiązania załączono do SWZ.
3. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o zamówienie wraz z formularzem OFERTA PRZETARGOWA składają
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy
(art. 117 ust. 4 Prawa). Wzór oświadczenia załączono do SWZ.
4. Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca ustanowił pełnomocnika, pełnomocnictwo obowiązkowe w
przypadku konsorcjum.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
§ 12 wzoru umowy:
Zmiany postanowień umowy
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności, zgodnie z art. 455 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w następujących
przypadkach:
2.1. Zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację Umowy, a w szczególności na jej
zakres, termin;
2.2. Zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej,
przekształceniem lub połączeniem z inną firmą;
2.3. Zmiany osób przewidzianych do kierowania lub nadzorowania robót wymienionych w
ofercie;
2.4. Wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, a mającej
wpływ na jej realizację;
2.5. Zmiany terminu wykonania robót spowodowanej:
a) udzieleniem zamówienia dodatkowego powodującego wstrzymanie realizacji zamówienia
podstawowego, jeżeli zamówienie to wpłynie na zmianę terminu wykonania robót,
b) wstrzymaniem robót przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
c) zaistnieniem siły wyższej, która w rozumieniu Stron jest zdarzeniem zewnętrznym,
niemożliwym do przewidzenia, zwłaszcza zdarzeniem będącym działaniami przyrody
o katastrofalnych skutkach (m.in.: powodzie, pożary, wyładowania elektryczne w czasie burzy,
powodujące uszkodzenia ważnych urządzeń, itp.), zdarzeniem nadzwyczajnym
w postaci zaburzeń życia zbiorowego (m.in. działania wojenne, zamieszki krajowe, rewolty, itp.),
aktem władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywłaszczenie, embargo informacyjne lub
towarowe, itp.), przy czym chodzi tu w szczególności o niemożność zapobieżenia szkodliwym
następstwom siły wyższej,
d) bezprawnym działaniem osób trzecich, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności
w oparciu o przepisy prawa lub umowy,
e) brakiem możliwości odbioru przedmiotu umowy w terminie przez Zamawiającego,
f) wystąpieniem sytuacji, o której mowa w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.);
2.6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
za zgodą obu stron.
2.7. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 457 ust. 1 i 458
ustawy PZP stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza
określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ.
2.8. Warunkiem zmiany Umowy będzie udokumentowany wniosek Zamawiającego lub
Wykonawcy,
a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej
realizacji Umowy oraz gdy Strony wyrażą na to zgodę. Strona wnosząca o dokonanie zmiany
inicjuje zmianę pisemnie, podając:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) czas wykonywania umowy (jeśli wymaga),
d) wpływ zmiany na realizację umowy,
e) przedstawia propozycję aneksu do Umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na roboty budowlane i zastosowane materiały
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-16

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.