Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa i montaż sprzętu komputerowego

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: POWIAT OŚWIĘCIMSKI - STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIU
ul. St. Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim
powiat: oświęcimski
ezamowienia@powiat.oswiecim.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Oświęcim
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA i montaż sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie SOSW w Oświęcimiu przy Ul. Obozowej 31 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż/instalacja sprzętu/oprogramowania stanowiącego wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Oświęcimiu przy Ul. Obozowej 31
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi załączniki nr 3 do SWZ.
Wymagania ogólne zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia:
1. Dostarczenie własnym transportem oraz na własny koszt i ryzyko, w odpowiednim opakowaniu zabezpieczającym przed zniszczeniem lub uszkodzeniem przedmiotu zgodnego z SWZ.
2. Wniesienie do pomieszczeń docelowych wskazanych w SWZ w godz.ch i dniach (od pn. do pt. od 700 - 1500) pracy jednostki oświatowej oraz wykonanie montażu/instalacji/uruchomienia.
3. Dostarczenie wraz z dostawą przedmiotu zamówienia:
o nośników instalacyjnych oprogramowania (jeżeli dotyczy),
o instrukcji obsługi w języku polskim oraz dokumentacji oprogramowania w języku polskim lub innej równoważnej publikacji w języku polskim,
o indywidualnych kart gwarancyjnych dla urządzeń, wypełnionych czytelnie i bez poprawek,
z wypisanymi na nich numerami seryjnymi lub innymi unikalnymi numerami danych urządzeń (zgodnych z numerami uwidocznionymi na obudowach tych urządzeń),
o dokumentacji eksploatacyjnej zawierającej informacje dotyczące podstawowych wymagań instalacyjnych i warunków użytkowania,
4. Poinformowanie zamawiającego (pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) o terminie dostawy na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy. W sytuacji, gdy termin ten nie będzie dogodny dla zamawiającego wskaże on inny termin, nie później niż 2 dni robocze po terminie wskazanym przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt 2).
Zaoferowany sprzęt/oprogramowanie musi odpowiednio:
o być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, komplety i nieużywany przed dniem dostarczenia,
z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy,
o być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, kompletne, nieużywane i nigdy nie aktywowane ani nie integrowane z żadnym kontem, którego właścicielem nie jest Zamawiający, objęte licencjami czasowo nieograniczonymi uprawniającymi Zamawiającego do korzystania z oprogramowania zgodnie z celem umowy,
o pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich,
o posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Warunki realizacji zamówienia określają odpowiednio: OPZ, projektowane postanowienia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, stanowiące załączniki 3 i 4 do SWZ.
Opisując przedmiot zamówienia wskazano wymagania minimalne.
Jeżeli dokumentacja zamówienia wskazywałyby znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę (Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób) oraz mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów Zamawiający, zgodnie z art. 99 Pzp, dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać oferowane produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania produktów zawarte m.in. w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, na stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający wskazując oznaczenie konkretnego produktu, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne
o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.

CPV: 30236000-2, 30213000-5, 30213100-6, 30230000-0, 30231300-0, 32322000-6, 32420000-3, 38652100-1, 42962000-7, 48000000-8

Dokument nr: 2021/BZP 00131434, SZP.272.12.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, musi posiadać
konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:
,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz ,,Formularz do komunikacji".
3. Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się wyłącznie elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP pod
adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal:
https://miniportal.uzp.gov.pl lub poczty elektronicznej: ezamowienia@powiat.oswiecim.pl
4. Zamawiający zaleca komunikację przy użyciu poczty elektronicznej (z zastrzeżeniem, że oferta musi
zostać złożona zgodnie z zasadami określonymi w dziale X SWZ).
5. Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz
do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji" wynosi
150 MB.
8. Sposób sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od Wykonawcy.
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanej w SWZ.
10. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
11. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający
domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na adres e-mail podany przez
wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
12. Przy porozumiewaniu się w ramach niniejszego postępowania wykonawcy powinni posługiwać się
znakiem sprawy, określonym na stronie tytułowej SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z działem XXIV SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z działem XXIV SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 10:00
Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem formularza elektronicznego: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SZP.272.12.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż/instalacja sprzętu/oprogramowania stanowiącego wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Oświęcimiu przy ul. Obozowej 31
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi załączniki nr 3 do SWZ.
Wymagania ogólne zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia:
1. Dostarczenie własnym transportem oraz na własny koszt i ryzyko, w odpowiednim opakowaniu zabezpieczającym przed zniszczeniem lub uszkodzeniem przedmiotu zgodnego z SWZ.
2. Wniesienie do pomieszczeń docelowych wskazanych w SWZ w godzinach i dniach (od pn. do pt. od 700 - 1500) pracy jednostki oświatowej oraz wykonanie montażu/instalacji/uruchomienia.
3. Dostarczenie wraz z dostawą przedmiotu zamówienia:
o nośników instalacyjnych oprogramowania (jeżeli dotyczy),
o instrukcji obsługi w języku polskim oraz dokumentacji oprogramowania w języku polskim lub innej równoważnej publikacji w języku polskim,
o indywidualnych kart gwarancyjnych dla urządzeń, wypełnionych czytelnie i bez poprawek,
z wypisanymi na nich numerami seryjnymi lub innymi unikalnymi numerami danych urządzeń (zgodnych z numerami uwidocznionymi na obudowach tych urządzeń),
o dokumentacji eksploatacyjnej zawierającej informacje dotyczące podstawowych wymagań instalacyjnych i warunków użytkowania,
4. Poinformowanie zamawiającego (pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) o terminie dostawy na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy. W sytuacji, gdy termin ten nie będzie dogodny dla zamawiającego wskaże on inny termin, nie później niż 2 dni robocze po terminie wskazanym przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt 2).
Zaoferowany sprzęt/oprogramowanie musi odpowiednio:
o być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, komplety i nieużywany przed dniem dostarczenia,
z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy,
o być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, kompletne, nieużywane i nigdy nie aktywowane ani nie integrowane z żadnym kontem, którego właścicielem nie jest Zamawiający, objęte licencjami czasowo nieograniczonymi uprawniającymi Zamawiającego do korzystania z oprogramowania zgodnie z celem umowy,
o pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich,
o posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Warunki realizacji zamówienia określają odpowiednio: OPZ, projektowane postanowienia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, stanowiące załączniki 3 i 4 do SWZ.
Opisując przedmiot zamówienia wskazano wymagania minimalne.
Jeżeli dokumentacja zamówienia wskazywałyby znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę (Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób) oraz mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów Zamawiający, zgodnie z art. 99 Pzp, dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać oferowane produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania produktów zawarte m.in. w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, na stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający wskazując oznaczenie konkretnego produktu, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne
o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

30213100-6 - Komputery przenośne

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

30231300-0 - Monitory ekranowe

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

38652100-1 - Projektory

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z działem XIII SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi na cały przedmiot zamówienia (umowy)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 Pzp).
2. W przypadku o którym mowa powyżej, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego oraz załączają do oferty odpowiednie pełnomocnictwo.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia załącznik nr 2 do
SWZ składa każdy z wykonawców oddzielnie.
Jeżeli oferta takich wykonawców zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych
wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z § 8. załącznika nr 4
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z działem XIII SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi na cały przedmiot zamówienia (umowy)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-04

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.