Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
410z dziś
4972z ostatnich 7 dni
18327z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie odwodnienia ulicy

Przedmiot:

Wykonanie odwodnienia ulicy

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Pabianicach
ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice
powiat: pabianicki
tel.: +48 42 22 54 683, tel. 42-22-54-627
kskoniec@um.pabianice.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Pabianice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 42 22 54 6
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zamawiający - Miasto Pabianice, z siedzibą: Pabianice, Ul. Zamkowa 16, reprezentowany przez
Prezydenta Miasta Pabianic zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
Regulacja stosunków wodnych na podtapianych terenach poprzez wykonanie odwodnienia
ulicy Piłsudskiego w Pabianicach - Etap I (przebudowa rowu otwartego R-5 na odcinku od
rzeki Dobrzynki do ul.. Piłsudskiego)
Podstawą przedmiotu zamówienia jest przebudowa/odbudowa istniejącego rowu R-5 w km. 0+00 -
0+73 mb. 73 mb. polegająca na wykonaniu robót budowlanych dotyczących wykonania korekty jego
trasy (w celu usytuowania koryta rowu w całości na działce oznaczonej w ewidencji nr 155 obręb P-)
i wykonania niezbędnych umocnień oraz wyprofilowania skarp i dna poprzez nadanie im odpowiednich
parametrów technicznych wraz z włączeniem rowu do istniejącego syfonu w Ul. Piłsudskiego. Zakres
prac będzie obejmował:
1) roboty przygotowawcze - pomiary geodezyjne, roboty pomiarowe melioracji wodnych
i budownictwa wodnego - trasa, strumień - km, usuniecie humusu, mechaniczne wykoszenie
porostów, rozbiórka istniejących rur ok. 63 mb;
2) roboty ziemne - wykopy koryto rzeki i rowów wykonywane koparkami z rozplantowaniem
urobku spycharkami, plantowanie ręczne skarp rowu i dna rzeki;
3) roboty umocnieniowe rowu - rozścielenie geowłókniny, wykonanie ubezpieczenia płytami
ażurowymi typu ,,JOMB", darniowanie skarp na płask ,obsianie skarp w ziemi urodzajnej;
4) roboty umocnieniowe rowu na wlocie rowu do rzeki Dobrzynki -wbijanie młotem
pneumatycznym palisady z kołków i słupków, rozścielenie geowłókniny, wykonanie koszy z siatki
stalowej, umocnienie skarp i dna materacy siatkowo - kamiennych (materac gambionowy),
wykonanie podwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu (koryto rzeki i dno), wykonanie
nadwodnego narzutu luzem z brzegu(koryto rzeki i skarpa
5) włączenie rowu R-5 do istniejącego syfonu rowem otwartym o długości około 9 mb. wraz z jego
umocnieniem płytami betonowymi nawiązującym parametrami do rowu R-5.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, stanowiący załącznik nr 2 do
zaproszenia do składania ofert.
1.2.Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych będzie zobowiązany do:
1) zgłoszenia robót do Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków wraz z uzyskaniem decyzji
na nadzór archeologiczny;
2) w przypadku stwierdzenia kolizji drzew uzyskania stosownych zezwoleń dotyczących wycinki
drzew oraz w przypadku stwierdzenia przez organ nasadzeń zastępczych;
.
Zamawiający dysponuje aktualnym pozwoleniem budowlanym wraz z projektem budowlanowykonawczym
oraz pozwoleniem wodnoprawnym dotyczącym tematycznych robót.

CPV: 349300000

Dokument nr: ITK.7021.10.6.19.5.2021

Otwarcie ofert: Oferty zostaną otwarte w dniu 09.08.2021 r. o godz. 12.30 w Wydziale Infrastruktury Technicznej
i Komunikacji, pokój 23

Składanie ofert:
Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Pabianicach
(95-200 Pabianice, Ul. Zamkowa 16), do godz. 12.00 dnia 09.08.2021 r.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia: do 19 listopada 2021 r.

Wymagania:
1.4. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia, tzn. prowadzą działalność gospodarczą w ww. zakresie zarejestrowaną w Krajowym
Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.
b) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia:
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym
okresie) należycie wykonał minimum 1 zadanie, polegające na budowie lub przebudowie rowu
melioracyjnego bądź sieci wodociągowej bądź sieci kanalizacyjnej o wartości brutto minimum
40.000,00 zł oraz załączy dowody potwierdzające, że ww. usługa zostały wykonana należycie (np.
referencje).
c) Posiadają ważne opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 30.000,00 zł. (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych);
d) Dysponują co najmniej jedną osobą - kierownikiem robót budowlanych, posiadającą uprawnienia
budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, przy czym:
? Wykonawca w celu wykazania spełniania ww. warunku może wskazać osoby będące
obywatelem państwa członkowskiego UE, które nabyły kwalifikacje zawodowe do
wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z
właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117),
? Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych wymaga
uprawnień w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186, ze zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831);
? Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym
przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz
innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220);
? Na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie
ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zachowują
uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień
budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy
będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
1.5. Podwykonawstwo:
Wykonawca może powierzyć część wykonania zamówienia podwykonawcom, przy czym
podwykonawca musi spełniać warunki o których mowa w punkcie 1.4. Wykonawca i podwykonawca
będą zobowiązani do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością i na zasadzie
zapewnienia najwyższej jakości usługi oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
1.6. Rozliczenie realizacji usługi:
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i przedłożenia Zamawiającemu protokołu zakończenia
prac poprzedzonego zdaniem dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną z
uwzględnieniem akceptacji Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach i Nadzoru
Wodnego w Pabianicach oraz prawidłowo wystawionej faktury.
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Zaświadczenie o wpisie do KRS lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.
b) Dowody potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie (np. referencje).
c) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem Zamówienia na kwotę min. 30.000,00 zł.
d) Oferta - druk wzoru oferty w załączeniu.
e) Wykaz robót budowlanych wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do zaproszenia do
złożenia oferty;
f) Wykaz osób - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zaproszenia do złożenia oferty;
g) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą.
5. Termin związania ofertą:
30 dni.
6. Opis sposobu przygotowywania ofert:
Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia w
nieprzezroczystej kopercie opatrzonej informacją:
Otwarcie ofert na: ,,Regulacja stosunków wodnych na podtapianych terenach poprzez wykonanie
odwodnienia ulicy Piłsudskiego w Pabianicach - Etap I (przebudowa rowu otwartego R-5 na
odcinku od rzeki Dobrzynki do ul. Piłsudskiego"
Nie otwierać przed 09.08.2021 r. godz. 12.00"
Wyniki postępowania zostaną umieszczone na stronie internetowej https://bip.um.pabianice.pl/
8. Opis sposobu obliczania ceny:
Wykonawca w ofercie określi cenę oferty brutto w zł (PLN), która stanowić będzie wynagrodzenie
ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia. Cena oferty - jest to kwota wymieniona w
Formularzu oferty (Załącznik nr ... do zaproszenia do składania ofert), którą należy podać w zapisie
liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego
wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.
9. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:
najniższa cena (KC) - waga 100 % (max liczba punktów 100)
Kryterium cenowe (KC) - max liczba punktów 100
Co
KC = ------ x 100
Cn
gdzie:
Cn - najniższa oferowana cena brutto spośród nieodrzuconych ofert
Co - cena brutto ocenianej oferty
100 - waga kryterium
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagane kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów.
Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
10. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu
dokumentów, potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia oraz potencjału technicznego.
Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców
Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie
podlegają negocjacjom.
W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
11. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy:
Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza
o miejscu i terminie zawarcia umowy. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na
zasadach określonych we wzorze umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia do
składania ofert.
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8
ustawy - Prawo zamówień publicznych, udostępnionym na stronie internetowej: www.um.pabianice.pl

Uwagi:
12. Ochrona danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca
przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: ,,Budowa w trybie
zaprojektuj i wybuduj oświetlenia ulicy Jesiennej w Pabianicach" prowadzonym w trybie
zaproszenia do składania ofert;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania, np. w trybie dostępu do informacji publicznej;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez czas trwania umowy i okresu
rękojmi;
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest
warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie
skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca
uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby,
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.

Kontakt:
3. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami:
Wszelkich informacji w zakresie przedmiotowego zaproszenia udziela Wydział Infrastruktury
Technicznej i Komunikacji, Urzędu Miejskiego w Pabianicach do kontaktu: Krzysztof Skonieczny tel.
42-22-54-627, e-mail: kskoniec@um.pabianice.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.