Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dokumentacja projektowa na remont jazu

Przedmiot:

Dokumentacja projektowa na remont jazu

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Żelazna 59a
00-848 Warszawa
powiat: Warszawa
tel.468115060, tel. 46 811 50 60 (9), tel. 46 811 50 60 (7)
nw-lowicz@wody.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.468115060, tel.
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa, NIP 5272825616, REGON 368302575, reprezentowane przez Pana Krzysztofa Kołodziejczyka -- Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.: ,,Dokumentacja projektowa na remont jazu na rzece Słudwii w km 15+880 w Złakowie Borowym, gm. Zduny, pow. łowicki"
5. Zakres zamówienia -- Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

CPV: 90721800-5, 71220000-6, 71311100-2, 71335000-5, 71621000-7

Dokument nr: WA.ROZ.2811.249.2021

Składanie ofert:
2) Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej -- zwanej dalej ,,Platformą" -- pod adresem: http://www.przetargi.wody.gov.pl/.
TERMIN SKŁADANIA oferty: ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy, do dnia 05.08.2021 r. dc godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy w ciągu 40 dni.

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert: cena 100%
6. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznych i zawodowych.
a. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem polegającym na należytym zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej (prace zakończone i odebrane) z zakresu budownictwa hydrotechnicznego o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca złoży wypełniony Załącznik nr 4 ,,Wykaz usług" wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonane usługi.
b. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie łowicz dysponował co najmniej jedną osobą, pełniącą funkcję projektanta, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności uprawniającej do projektowania obiektów budowlanych hydrotechnicznych oraz będącą czynnym członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawca złoży wypełniony Załącznik nr 5 ,,Wykaz osób", a przed podpisaniem umowy dołączy kopię uprawnień oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
c. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie i zapoznał się z warunkami realizacji zadania. Wykonawca, który nie dokona wizji lokalnej ponosi wszelkie ryzyko związane z wykonaniem zadania.
d. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zawartej umowy oraz przerwania prowadzonych prac jeżeli ich realizacja prowadzona będzie niezgodnie z dokonanymi uzgodnieniami formalnoprawnymi w przedmiocie ich wykonania.
7. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym
postępowaniu.
9. Warunki gwarancji: Zgodnie ze wzorem umowy.
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
Wykonawca podaje cenę oferty na formularzu wg wzoru zawartego w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego. Cena oferty winna być wyrażona w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena winna zawierać wynagrodzenie za kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia i uwzględnić to w propozycji cenowej. W ofercie należy podać cenę netto, brutto oraz stawkę i kwotę podatku VAT za wykonanie usługi. Tak ustalona wartość będzie podstawą do wyboru najkorzystniejszej oferty.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, i podpisać. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
3) Oferta musi zawierać:
a. Formularz oferty
b. Wykaz usług
c. Wykaz osób
d. Ewentualne pełnomocnictwa i zobowiązania do współpracy
4) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować jedną cenę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywne rozwiązania lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
5) Oferta oraz dokumenty składane przez Wykonawcę, muszą spełniać następujące wymogi:
a. dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub umocowane przez te osoby do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa,
b. dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów (inne niż pełnomocnictwo) muszą być złożone w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność oryginałem,
c. pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, musi być złożone w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy,
d. wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy bądź umocowane przez te osoby do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.
6) Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
7) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku:
a. złożenia oferty nieczytelnej, niekompletnej, nie zawierającej ceny,
b. gdy Wykonawca nie wykazał spełnienia wymagań Zamawiającego,
c. niezgodności oferty z przedmiotowym Zapytaniem ofertowym, w tym braku wymaganych załączników,łowicz
d. złożenia oferty po terminie składania ofert.
8) W przypadku stwierdzenia w ofercie przez Zamawiającego, oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek, o których mowa w art. 223 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający dokona ich poprawy.
9) Zasady poprawiania omyłek rachunkowych dotyczą w szczególności:
a. mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostkowych miar, podanych w ofercie -- jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej i liczby jednostkowych miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę jednostkową i liczbę jednostkowych miar,
b. sumowania cen za poszczególne elementy zamówienia, podane w ofercie - jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za poszczególne elementy zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za poszczególne elementy zamówienia,
c. sumowania ceny netto i kwoty podatku VAT -- jeżeli obliczona cena brutto nie odpowiada sumie ceny netto i podatku VAT, przyjmuje się, że w prawidłowo podano cenę netto i podatek VAT.
10) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, rozbieżności w cenie oferty między słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny.
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia także innej niż wyżej wymienione omyłki, jeżeli charakter omyłki i okoliczności jej popełnienia wskazują, iż każdy racjonalnie działający Wykonawca, który składa ofertę z zamiarem uzyskania zamówienia publicznego, złożyłby ofertę o odmiennej (poprawnej) treści.
12. Miejsce i termin złożenia ofert:
1) Miejsce składania ofert: złożenie oferty odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej -- zwanej dalej ,,Platformą" -- pod adresem: http://www.przetargi.wody.gov.pl/- w zakładce Postępowania przetargowe - opcja Zapytania ofertowe i konkursy. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
2) Dokumenty, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy w zakładce z przedmiotowym postępowaniem jako załączniki. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
3) Celem skomunikowania się z Zamawiającym Wykonawca korzysta z zakładki ,,ZAPYTAJ". Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
4) Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów, oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
5) Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki Formularza oferty, załączniki. Zamawiający zaleca, aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie.
6) Postępowanie podprogowe nie musi być podpisane elektronicznie -- do zgłoszenia udziału w postępowaniu należy dołączyć plik zawierający skany podpisanej oferty wraz z załącznikami. Wykonawca ma również możliwość złożenia oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7) Celem podpisania oferty należy pobrać plik zawierający wszystkie pliki oferty i zapisać go na dysku. Następnie uruchomić program do podpisu elektronicznego i podpisać zapisany plik generując plik z rozszerzeniem .xades. Plik ten następnie należy wysłać na Platformę. Złożenie podpisanej oferty odbywa się po użyciu opcji ,,Podpisz ofertę". Szczegółowy sposób podpisania oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie.
8) Oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować -- załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych Wykonawców.
9) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Wycofaj ofertę". Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
10) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Modyfikuj ofertę". Proces modyfikacji oferty przebiega etapowo, najpierw jest anulowana aktualna oferta, a następnie wyświetlany jest formularz składania nowej oferty. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
11) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
13. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: Zamawiający nie przewiduje negocjacji.
14. Termin związania ofertą: 30 dni.
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:
Każdy Wykonawca może złożyć tytko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa, określającego jego zakres i wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

Uwagi:
16. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, ul. żelazna 00-848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16; kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem email: iod@wody.gov.plub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych";
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na ,,Dokumentacja projektowa na remont jazu na rzece Słudwii w km 15+880 w Złakowie Borowym, gm. Zduny, pow. łowicki", nr postępowania WA.ROZ.2811.249.2021
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO -- po wyborze oferty najkorzystniejszej -- w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -- Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp"; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; -- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*, na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ** prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
17. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składał.

o Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu:
W sprawach merytorycznych:
p. Grzegorz Tomaśkiewicz e-mail: nw-lowicz@wody.gov.pl; tel. 46 811 50 60 (9)
W sprawach formalnych:
p. Adrianna Kaczor e-mail: adrianna.kaczor@wody.gov.pl; tel. 46 811 50 60 (7)

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.