Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont części pomieszczeń

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont części pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁOWICZU
ul. Podrzeczna 24
99-400 Łowicz
powiat: łowicki
468376494
psse.lowicz@pis.gov.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łowicz
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 468376494
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont części pomieszczeń w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu części pomieszczeń na parterze oraz wszystkich pomieszczeń na II piętrze budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu wraz z wymianą elementów instalacji elektrycznej w części pomieszczeń.
Uwaga: zamówienie nie obejmuje remontu pomieszczeń na I piętrze budynku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Wyżej wskazane opracowania, stanowią załączniki do SWZ: Załącznik Nr 10 do SWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Załącznik Nr 11 do SWZ - Przedmiar robót wraz z kosztorysem ofertowym, Załącznik Nr 12 do SWZ - Dokumentacja projektowa
3. Prace związane z realizacją zamówienia będą prowadzone na funkcjonującym obiekcie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić je w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające pracę wykonywaną przez pracowników Zamawiającego.
3.1. Wymagania dotyczące organizacji pracy:
3.1.1. Sprzątanie na bieżąco po robotach budowlanych, mycie po pracach malarskich.
3.1.2. Zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych przed zniszczeniem folią ochronną.
3.1.3. Zabezpieczenie miejsca pracy poprzez jego oddzielenie od pozostałej części budynku tak, żeby zminimalizować przedostawanie się pyłu poza teren wykonywania robót.
3.1.4. Remontowanie pomieszczeń pojedynczo. Zamawiający sukcesywnie będzie przekazywał Wykonawcy pomieszczenia - w miarę postępu robót budowlanych.
3.1.5. Przygotowanie pomieszczeń do remontu tj. wyniesienie wszystkich mebli, sprzętów oraz kartonów z dokumentacją, jak również w razie potrzeby zabezpieczenie ich folią przed zniszczeniem i zakurzeniem, a po wykonanym remoncie wstawienie rzeczy według wskazówek Zamawiającego.
3.1.6. Dostawy materiałów i elementów powinny odbywać się sukcesywnie, ze względu na brak powierzchni magazynowej w budynku i jego otoczeniu.
3.1.7. Prowadzenie robót z zachowaniem porządku w obrębie wykonywania prac remontowych.
3.1.8. Zamawiający wymaga również, aby:
a) wszelkie prace uciążliwe, w tym w szczególności wywołujące hałas, kurz odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym,
b) pracownicy Wykonawcy na terenie budynku przebywali w ubraniach roboczych w standardzie ogólnie przyjętym do wykonywania robót budowlano-montażowych.
4. Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi:
4.1. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót.

CPV: 45000000-7, 45111200-0, 45111220-6, 45111300-1, 45262500-6, 45310000-3, 45410000-4, 45421000-4, 45421146-9, 45432100-5

Dokument nr: 2021/BZP 00131614, PSSE.OEA.26.19.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu dostępnego pod adresem
https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres skrytki ePUAP Zamawiającego /PSSELowicz/skrytka) oraz poczty elektronicznej: psse.lowicz@pis.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu dostępnego pod adresem
https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres ePUAP Zamawiającego: /PSSELowicz/skrytka) oraz poczty elektronicznej: psse.lowicz@pis.gov.pl 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający kontona ePUAP ma dostęp do formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza komunikacji". 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w ,,Regulaminie korzystania z systemu miniPortal" dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz ,,Warunkachkorzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)". 4. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w ,,Regulaminie korzystania z systemu miniPortal" oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu 5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" wynosi 150 MB. 6. Za datę przekazania oferty, oświadczeń, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - data ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego. 7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania -Załącznik Nr 13 do SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich
postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównie z zakładki Postępowania. 8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (,,Formularz do komunikacji"). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 9. Zamawiający może również komunikować się z
Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: psse.lowicz@pis.gov.pl 10. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty), oświadczenia lub elektroniczne kopie
dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: psse.lowicz@pis,gov.pl. 11. Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452). 12. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ. 13. Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest Pan Kamil Bodek, e-mail: kamil.bodek@psse.lowicz.pl, tel.: 46 837-64-94
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny, o którym
mowa w art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679 poprzez zamieszczenie wymaganych informacji w
dokumentach zamówienia

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 16 sierpnia 2021 r. do godz. 10:00 i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą,
z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy p.z.p.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego NBP Oddział w Łodzi 52 1010 1371 0073 0213 9120 0000 z adnotacją: ,,Wadium - postępowanie PSSE.OEA.26.19.21",
Uwaga: za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Zaleca się dołączenie kopii dokumentu przelewu do oferty, celem potwierdzenia tej formy wniesienia wadium. W Formularzu Ofertowym Wykonawcy należy podać również numer konta, na które Zamawiający winien dokonać zwrotu wadium.
6. Jeśli wadium wniesiono w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej do upływu terminu składania ofert, przy użyciu:
a) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres ePUAP Zamawiającego: /PSSELowicz@pis.gov.pl
lub
b) poczty elektronicznej: psse.lowicz@pis.gov.pl
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PSSE.OEA.26.19.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu części pomieszczeń na parterze oraz wszystkich pomieszczeń na II piętrze budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu wraz z wymianą elementów instalacji elektrycznej w części pomieszczeń.
Uwaga: zamówienie nie obejmuje remontu pomieszczeń na I piętrze budynku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Wyżej wskazane opracowania, stanowią załączniki do SWZ: Załącznik Nr 10 do SWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Załącznik Nr 11 do SWZ - Przedmiar robót wraz z kosztorysem ofertowym, Załącznik Nr 12 do SWZ - Dokumentacja projektowa
3. Prace związane z realizacją zamówienia będą prowadzone na funkcjonującym obiekcie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić je w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające pracę wykonywaną przez pracowników Zamawiającego.
3.1. Wymagania dotyczące organizacji pracy:
3.1.1. Sprzątanie na bieżąco po robotach budowlanych, mycie po pracach malarskich.
3.1.2. Zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych przed zniszczeniem folią ochronną.
3.1.3. Zabezpieczenie miejsca pracy poprzez jego oddzielenie od pozostałej części budynku tak, żeby zminimalizować przedostawanie się pyłu poza teren wykonywania robót.
3.1.4. Remontowanie pomieszczeń pojedynczo. Zamawiający sukcesywnie będzie przekazywał Wykonawcy pomieszczenia - w miarę postępu robót budowlanych.
3.1.5. Przygotowanie pomieszczeń do remontu tj. wyniesienie wszystkich mebli, sprzętów oraz kartonów z dokumentacją, jak również w razie potrzeby zabezpieczenie ich folią przed zniszczeniem i zakurzeniem, a po wykonanym remoncie wstawienie rzeczy według wskazówek Zamawiającego.
3.1.6. Dostawy materiałów i elementów powinny odbywać się sukcesywnie, ze względu na brak powierzchni magazynowej w budynku i jego otoczeniu.
3.1.7. Prowadzenie robót z zachowaniem porządku w obrębie wykonywania prac remontowych.
3.1.8. Zamawiający wymaga również, aby:
a) wszelkie prace uciążliwe, w tym w szczególności wywołujące hałas, kurz odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym,
b) pracownicy Wykonawcy na terenie budynku przebywali w ubraniach roboczych w standardzie ogólnie przyjętym do wykonywania robót budowlano-montażowych.
4. Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi:
4.1. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót.
4.2. Maksymalny okres udzielonej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały dopuszczony przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót.
4.3. Okres udzielonej gwarancji i rękojmi jest w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45432210-9 - Wykładanie ścian

45442100-8 - Roboty malarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy p.z.p. tj. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i elektrycznych do wysokości 56,4 % wartości zamówienia podstawowego, tj.: wszystkich lub niektórych robót (takich samych lub podobnych) wymienionych w przedmiarze robót - Załączniku Nr 11 do SWZ.
2. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego o prace zlokalizowane na I piętrze budynku i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
3. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że dotychczasowy Wykonawca realizował roboty z najwyższą starannością i zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu
zgodnie z przepisami ustawy p.z.p.
2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł wybrać
najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny oraz okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała
najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
4. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
5. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagą: cena ofertowa brutto (C) - 60 %,
okres gwarancji i rękojmi(GR) -40 %. UWAGA: Minimalny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały wynosi: 36 miesięcy licząc od bezusterkowego końcowego odbioru robót. Oferty zawierające okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 36 miesięcy zostaną
odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy p.zp. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda żadnego okresu gwarancji i rękojmi w Formularzu Ofertowym Wykonawcy, Zamawiający przyjmie, że
Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi: 60 miesięcy licząc od bezusterkowego końcowego odbioru robót. Gwarancja i rękojmia
udzielona na dłuższy okres będzie traktowana jako 60 miesięcy.
6. Oferty będą oceniane w skali stu - punktowej, według wzoru: S= C + GR, gdzie poszczególne symbole oznaczają: S - łączna liczba
punktów przyznana badanej ofercie, C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w ramach
kryterium cena ofertowa brutto, GR -liczba punktów przyznanych badanej ofercie w ramach kryterium okres gwarancji i rękojmi
7 . Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty według przyjętej zasady, że 1% = 1 pkt. Punktacja z każdego kryterium oraz punktacja końcowa zostanie podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Za najkorzystniejszą uznana będzie ta oferta, która uzyska największą ilość punktów po ocenie według powyższych kryteriów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane, każda w ramach odrębnego kontraktu, polegające na budowie* i/lub przebudowie i/lub remoncie budynku o wartości minimum 180 000,00 zł brutto każda. *) Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane pod pojęciem budowy należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
Uwagi:
a) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
b) Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót budowlanych od wymaganych przez Zamawiającego.
c) Zamawiający nie dopuszcza sumowania robót budowlanych wykonanych w ramach odrębnych kontraktów (umów/zamówień) celem uzyskania wymaganego warunku kwotowego.
d) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
e) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na potencjał innych podmiotów, warunek zostanie spełniony wyłącznie jeżeli: co najmniej jeden z tych podmiotów w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane, każda w ramach odrębnego kontraktu, polegające na polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie budynku o wartości minimum 180 000,00 zł brutto każda.

2) dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie sprawowała funkcję kierownika budowy, posiadającą łącznie: uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uprawniające do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia) oraz prawo pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Uwagi:
a) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831).
b) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
c) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj.: Dz. U. 2020 r., poz. 220).
3) W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli: - nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz - posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2.1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
2. 3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę
z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik Nr 6 do SWZ;
2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
2.3. Dokumenty/oświadczenia, o których mowa w ppkt 2.1 i 2.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykaz robót budowlanych spełniających wymagania określone w Rozdziale 7 pkt 7.2.4. ppkt 1 SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - Załącznik Nr 7 do SWZ.
2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w Rozdziale 7 pkt 7.2.4 ppkt 2 SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik Nr 8 do SWZ.
2. Dokumenty wskazane w pkt 1 składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 16 sierpnia 2021 r. do godz. 10:00 i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą,
z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy p.z.p.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego NBP Oddział w Łodzi 52 1010 1371 0073 0213 9120 0000 z adnotacją: ,,Wadium - postępowanie PSSE.OEA.26.19.21",
Uwaga: za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Zaleca się dołączenie kopii dokumentu przelewu do oferty, celem potwierdzenia tej formy wniesienia wadium. W Formularzu Ofertowym Wykonawcy należy podać również numer konta, na które Zamawiający winien dokonać zwrotu wadium.
6. Jeśli wadium wniesiono w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej do upływu terminu składania ofert, przy użyciu:
a) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres ePUAP Zamawiającego: /PSSELowicz@pis.gov.pl
lub
b) poczty elektronicznej: psse.lowicz@pis.gov.pl
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - wg Załącznika Nr 3 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w Rozdziale 7 pkt 7.2.4. ppkt 1) SWZ zostanie spełniony wyłącznie jeżeli: co najmniej jeden z tych podmiotów w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane, każda w ramach odrębnego kontraktu, polegające na budowie* i/lub przebudowie i/lub remoncie budynku o wartości minimum 180 000,00 zł brutto każda.
*) Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane pod pojęciem budowy należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w Rozdziale 7 pkt 7.2.4. ppkt 2) SWZ zostanie spełniony jeżeli Wykonawcy wspólnie będą dysponowali osobą wskazaną w niniejszym punkcie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
W związku z ograniczoną ilością znaków w niniejszym polu (4000), rodzaj, zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały zawarte we Wzorze umowy - Załączniku Nr 5 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu
zgodnie z przepisami ustawy p.z.p.
2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł wybrać
najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny oraz okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała
najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
4. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
5. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagą: cena ofertowa brutto (C) - 60 %,
okres gwarancji i rękojmi(GR) -40 %. UWAGA: Minimalny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały wynosi: 36 miesięcy licząc od bezusterkowego końcowego odbioru robót. Oferty zawierające okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 36 miesięcy zostaną
odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy p.zp. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda żadnego okresu gwarancji i rękojmi w Formularzu Ofertowym Wykonawcy, Zamawiający przyjmie, że
Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi: 60 miesięcy licząc od bezusterkowego końcowego odbioru robót. Gwarancja i rękojmia
udzielona na dłuższy okres będzie traktowana jako 60 miesięcy.
6. Oferty będą oceniane w skali stu - punktowej, według wzoru: S= C + GR, gdzie poszczególne symbole oznaczają: S - łączna liczba
punktów przyznana badanej ofercie, C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w ramach
kryterium cena ofertowa brutto, GR -liczba punktów przyznanych badanej ofercie w ramach kryterium okres gwarancji i rękojmi
7 . Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty według przyjętej zasady, że 1% = 1 pkt. Punktacja z każdego kryterium oraz punktacja końcowa zostanie podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Za najkorzystniejszą uznana będzie ta oferta, która uzyska największą ilość punktów po ocenie według powyższych kryteriów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-14

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.