Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przebudowy pomieszczeń pracowni cytostatyków

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie przebudowy pomieszczeń pracowni cytostatyków

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
Ai. Armii Krajowej 101
43-316 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
tel. 33 810 21 62
dat@hospital.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 33 810 21 62
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej Ai. Armii Krajowej 101, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: Wykonanie przebudowy pomieszczeń pracowni cytostatyków Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej Ul. Al. Armii Krajowej 101,43-316 Bielsko-Biała
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
Załącznik Nr 1 do zaproszenia do składania ofert -Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik Nr 2 do zaproszenia do składania ofert - Przedmiar robót

Dokument nr: DAT/0717-74/5525/2021

Składanie ofert:
Ofertę zawierającą wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres dat@hospital.com.pl/ za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres Szpitala tj. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała (III piętro, pokój 302)* w terminie do dnia 9 SIERPNIA 2021r. do godz. 14:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż do 90 dni, licząc od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu:
1. Należyte wykonanie w fatach 2016-2021 jednej roboty budowlanej o wartości min. 50 000 PLN w obiekcie użyteczności publicznej;
2. Złożenie dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł
Warunki płatności: określone w § 2 projektu Umowy. Oferta winna zawierać:
1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 3 do zaproszenia do składania ofert.
2. Kosztorys ofertowy
3. Referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług w formularzu ofertowym, zostały wykonane, potwierdzające ich należyte wykonanie.
4. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
Ocena ofert nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Lp. Kryteria Waga Metoda oceny
1. Cena 90% Natniższa zaoferowana cena oferty Cena oferty badanej x 100 x 90 %
. Termin wykonania zamówienia 10% Liczba punktów oferty badanej przyznanych zaodnie z metoda określona ooniżei x 100 x 10% 10
Metoda oceny kryterium określonego w tabeli w pkt 2:
Termin wykonania zamówienia do 60 dni, licząc od daty zawarcia umowy - 10 punktów. Termin wykonania zamówienia do 90 dni, iicząc od daty zawarcia umowy - 0 punktów.

Uwagi:
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, zlokalizowany przy Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała, reprezentowany przez Dyrektora
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych osobiście w siedzibie Administratora danych, drogą listowną na adres: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała, poprzez e-mail: iod@hospital.com.pl lub pod nr tel. 33 810 22 37
3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f, czyli w celu niezbędnym do wykonania umowy lub podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia, wypełnienia przez nas obowiązku prawnego oraz w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w zw. z w szczególności: Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z póżn. zm.) ), Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z póżn. zm.), Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Na podstawie otrzymanych ofert Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej wybierze ofertę najkorzystniejszą i zawrze umowę, której projekt przesyłamy w załączeniu stanowiący Załącznik Nr 5 do zaproszenia do składania ofert.
Procedura wyboru oferty najkorzystniejszej może zostać unieważniona przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, bez podania przyczyny.
Kodeks Cywilny (t j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740), Uslawąz dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z póżn. zm.)
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy
5. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres obowiązywania umowy, rękojmi i gwarancji na wykonywaną usługę, przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń, obrony przed roszczeniami wynikający z Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz przez okres naszych zobowiązań podatkowych i rozliczeniowych zgodnie z Ustawą Ordynacja Podatkowa z 29 sierpnia 1997 i. tj. łącznie przez nie mniej niż 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w kłórym powstał obowiązek podatkowy
6. Będziemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom i organom publicznym, np. Poczcie Polskiej, Urzędowi Skarbowemu, bankom a także powierzać podmiotom, z którymi Administrator danych podpisze stosowne umowy powierzenia np. dostawcom usług IT, hostingu, operatorom systemów informatycznych, monitoringu.
7. Przysfuguje Pani/Panu prawo do:
= żądania dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO
o żądania ich sprostowania na podslawie art. 16 RODO
o żądania usunięcia danych po upływie lerminu ich przechowywania na podstawie art. 17 RODO
o żądania ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO
o żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych na podstawie art. 21 RODO
8. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
9. Nie będziemy przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania
10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie tych danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.