Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przegląd, serwis, konserwacja oraz bieżące naprawy instalacji, sieci i urządzeń...

Przedmiot:

Przegląd, serwis, konserwacja oraz bieżące naprawy instalacji, sieci i urządzeń teletechnicznych

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: SĄD REJONOWY W SIEDLCACH
ul. Kazimierzowska 31 A
08-110 Siedlce
powiat: Siedlce
teł: (25) 640 - 08 - 81, tel.: (25) 640-08-16, tel. (25)640-08-18
tomasz.rycerz@siedlce.sr.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Siedlce
Wadium: ---
Nr telefonu: teł: (25) 640 - 08 -
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
w postępowaniu o zoartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kiooty 130 tyś. zł
Sąd Rejonowy w Siedlcach zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie poniżej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na przegląd, serwis, konserwacja oraz bieżące naprawy instalacji, sieci i urządzeń teletechnicznych znajdujących się w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach.
1. Przedmiotem zamówienia jest przegląd, serwis, konserwacja oraz bieżące naprawy instalacji, sieci i urządzeń teletechnicznych znajdujących się w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach przy Ul. Kazimierzowskiej 31 A.
2. W skład systemów i instalacji teletechnicznych, o których mowa w ust. 1 wchodzą:
1) System Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWIN;
2) System monitoringu Video CCTV;
3) System Kontroli Dostępu ACC;
4) System wideofonowy i interkomowy VD;
5) System wizualizacji i koordynacji systemowej VENO.
3. Wyżej wymienione systemy obsługują siedzibę Sądu Rejonowego w Siedlcach, w której budynek biurowy stanowi 7 860 nr, a budynek techniczny 155 m2.
4. Szczegółowe określenie warunków realizacji zamówienia określone zostało w załączniku Nr I do Zaproszenia do złożenia oferty - Wzór umowy oraz w załączniku Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do dokonywania napraw oraz usuwania wszelkich awarii
i usterek (w tym do wymiany uszkodzonych części i zespołów części), zarówno tych, które zostaną stwierdzone podczas przeglądu (konserwacji) albo zgłoszone przez pracowników Zamawiającego.
6. Zamawiający zaleca Wykonawcom, przed złożeniem ofert, obejrzenie lokalizacji, której dotyczy niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Oględzin można dokonać w godz.ch pracy Zamawiającego, po wcześniejszym ustaleniu terminu z osobą wyznaczoną do kontaktów.

Dokument nr: ZW/09/2021

Otwarcie ofert: 4. Otwarcie ofert odbędzie się 05 sierpnia 2021 r. do godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym w Siedlcach przy Ul. Kazimierzowskiej 31 A. s. konferencyjna 1 p.

Składanie ofert:
1. Ofertę cenową zgodną z treścią wzoru Formularza Ofertowego należy złożyć (przesłać) w formie pisemnej do dnia 05 sierpnia 2021 r. do godz. 11:00 w opieczętowanej kopercie na adres:
Sąd Rejonowy w Siedlcach, Ul. Kazimierzowska 31 A, 08-110 Siedlce

Miejsce i termin realizacji:
Umowa zawarta zostanie na czas określony 12 miesięcy od dnia 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Wymagania:
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie poniżej kwoty wskazanej w art. 2 ust. I pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 r. -- Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)
§ 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
I. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca który przedstawi wraz z ofertą:
a) pisemny wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za świadczenie usług - zgodnie z wzorem załącznika nr 5;
b) ważną polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Jeżeli okres aktualnie posiadanej przez Wykonawcę polisy jest krótszy niż okres realizacji Umowy, należy złożyć oświadczenie o zobowiązaniu się do wykupienia wskazanej polisy ważnej w całym okresie realizacji Umowy;
c) świadectwa kwalifikacyjne przynajmniej jednej z osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia (zgodnie z wykazem osób, o którym mowa w lit a) uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno - pomiarowym dla następujących instalacji i sieci: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
d) wykaz wykonanych/wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie potwierdzający, że Wykonawca wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi w zakresie przeglądów serwisowych i konserwacji systemów teletechnicznych o zbliżonej ilości elementów systemu w minimum 1 obiekcie wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje).
§ 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:
1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą, w formie pisemnej:
1) Dokumenty określone w § 5 ust. 1 Zaproszenia do złożenia oferty;
2) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik Nr 4 do Zaproszenia do złożenia oferty;
3) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
2. Oferta oraz wszystkie dokumenty złożone wraz z nią powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania, zgodnie z aktualnym odpisem w właściwego rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo zaświadczeniem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub udzielonym pełnomocnictwem. W przypadku Pełnomocnika, Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentu pełnomocnictwa z którego treści wynikać będzie, iż osoba w nim wymieniona jest upoważniona do dokonywania czynności w postępowaniu oraz/lub do podpisania umowy.
§ 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANI A OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują zgodnie z wyborem Zamawiającego e-mailem na adres: tomasz.rycerz@siedlce.sr.gov.pl Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
2. We wszelkiej korespondencji dotyczącej przedmiotowego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę nadaną przez Zamawiającego.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia oferty wraz z załącznikami. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed dniem w którym wyznaczono termin składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści w stronie internetowej w zakładce związanej z niniejszym zamówieniem bez ujawniana źródła zapytania oraz przekaże Wykonawcy wnioskującemu o wyjaśnienie.
4. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający może zmienić treść załączników do Zaproszenia do złożenia oferty. O zmianach treści załączników Zamawiający niezwłocznie
2
poinformuje Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej, na której udostępniona jest dokumentacja postępowania.
§ 8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej w języku polskim, pismem czytelnym, trwałą i czytelną techniką.
2. Oferta musi być przygotowana zgodnie z treścią wzoru Formularza Ofertowego. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. Wszelkie podpisy Wykonawcy lub osoby upoważnionej powinny być złożone wraz z imienną pieczątką lub być napisane w sposób czytelny.
3. Oferta musi obejmować całość zamówienia i zawierać tylko jedną łączną cenę brutto za zrealizowanie całego przedmiotu zamówienia oraz cenę za miesiąc świadczenia usługi. Cena oferty musi być wartością dodatnią, podaną w złotych polskich cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu do składania ofert.
5. Wszelkie poprawki, przekreślenia lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane (lub podpisane) przez osobę podpisującą ofertę. Parafka winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. W przypadku braku parafek (podpisów) dokonane przez Wykonawcę zmiany, poprawki lub przekreślenia w ofercie nie będą brane przez Zamawiającego pod uwagę.
6. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego załączniki, o których mowa w treści Zaproszenia do złożenia oferty
§ 9. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
1. Jedynym kryterium wyboru oferty w przedmiotowym postępowaniu jest cena. Zamawiający wybierze ofertę najtańszą spośród ofert nie odrzuconych.
2. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, który będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji postępowania oraz złoży ofertę z najniższą łączną ceną brutto spośród wszystkich ważnie złożonych w postępowaniu ofert.
3. W czasie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
4. Jeżeli w postępowaniu, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. Zamawiający jednorazowo wzywa Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę lecz który nie złożył w określonym terminie wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub który nie złożył pełnomocnictw albo złożył wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub złożył wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Wezwanie nie dotyczy Formularza Ofertowego, który nie podlega uzupełnieniu lub poprawie przez Wykonawcę.
6. Zamawiający może odstąpić od wezwania Wykonawcy do uzupełniania dokumentów lub do złożenia wyjaśnień, zgodnie z ust. 3 i ust. 5 powyżej, w przypadku gdy pomimo uzupełnienia dokumentacji lub udzielonych wyjaśnień, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub postępowanie podlega unieważnieniu.
7. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem do złożenia oferty i załącznikami niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia otwarcia ofert.
Koperta albo tytuł wiadomości powinien zawierać oznaczenie:
,,Oferta na przegląd, serwis oraz konserwację systemów teletechnicznych -(ZW.09.2021)"
2. Koperta powinna zawierać dane adresowe Wykonawcy, aby można ją było odesłać bez otwierania w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po terminie. W przypadku wysłania oferty pocztą (firmą kurierską) -decyduje data i godzina dostarczenia oferty na wskazany powyżej adres Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego (nadania).
3. Wszelkie konsekwencje wnikające ze złożenia oferty niezgodnie z opisem wskazanym przez Zamawiającego w Zaproszeniu ponosi Wykonawca. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy bez otwierania.
§ 11 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA :
Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania wyboru oferty wg kryteriów określonych w treści niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty, jak również uznania, że postępowanie nie dało rezultatu oraz unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
S 12. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej z nich. Powyższe informacje zostaną oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce zamówienia publiczne poniżej 130 tyś. zł w miejscu wyodrębnionym dla przedmiotowego postępowania oraz przesiane wybranemu Wykonawcy emailem.
2. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:
1) pisemne oświadczenia osób wydelegowanych do realizacji zamówienia (zgodnie z wykazem), z których wynikać będzie, że osoby te nie są karane za popełnienie przestępstwa w rozumieniu przepisów kodeksu karnego lub karno-skarbowego zawierającą oświadczenie o wyrażeniu zgody przez te osoby na przetwarzanie danych osobowych.
2) oświadczenia pracowników Wykonawcy o zapoznaniu się z dokumentacją techniczną i powykonawczą budynku, ,,Instrukcje/ eksploatacji obiektu w trakcie użytkowania", specyfikacją systemów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia oraz regulaminami i instrukcjami obowiązującym w Sądzie a także planami ewakuacyjnymi. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się ze wskazanymi dokumentami oraz przeszkolenie na własny koszt wszystkich pracowników z w/w zakresu. W przypadku dokonania zmian na stanowiskach przeszkolenia oraz odebranie oświadczeń musi być przekazane Zamawiającemu przed objęciem stanowiska.
3) oświadczenia pracowników Wykonawcy o przeszkoleniu w zakresie wykonywanej pracy oraz w zakresie określonym w przepisach BHP i przeciwpożarowych.
3. Zamawiający wymaga aby wybrany w postępowaniu Wykonawca podpisał z nim umowę zgodnie z załączonym do Zaproszenia do złożenia oferty wzorem umowy (załącznik Nr I) w terminie nie dłuższym niż 5 dni robocze od dnia poinformowania Wykonawcy o wyborze najkorzystniejszej oferty. O miejscu i dokładnym terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego w postępowaniu Wykonawcę emailem lub telefonicznie. W przypadku gdy Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Uwagi:
Godziny pracy: od 8:00 do 18:00 w poniedziałki
od 8:00 do 16:00 od wtorku do piątku.
§13. KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 31 a, 08110 Siedlce, reprezentowany przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Siedlcach.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Siedlce jest Pani Zofia Gałązka, kontakt: adres e-mail: IOD-SR-Siedlce@siedlce.sr.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności weryfikacja okoliczności uzasadniających wykluczenie Wykonawcy z postępowania oraz podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 poza. 1129 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawą Pzp".
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. okres, o którym mowa w art. 78 ust. 1 ustawy PZP, czyli przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wykonawców, którym Zamawiający nie udzielił zamówienia. W przypadku wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: okres równy okresowi gwarancji i rękojmi, nie krótszy jednak niż do dnia rozstrzygnięcia roszczeń stron. Następnie dokumentacja jest archiwizowana zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u administratora oraz ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/ Pana danych osobowych,
o na podstawie art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
o prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych, które dotyczą Pani/Pana, narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
o w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. I lit. c RODO.

Kontakt:
§ 14. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:
o (w kwestiach związanych z przedmiotem zamówienia) Pan Bartosz Stańczuk tel.: (25) 640-08-16; oraz w zastępstwie Pan Artur Grzywacz tel. (25)640-08-18
o (w kwestiach związanych z procedurą): Pan Tomasz Rycerz - tel.: (25) 640-08- 81, e-mail: tomasz.rycerz@siedlce.sr.gov.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.