Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa drogi G - nadzór inwestorski branży elektrycznej

Przedmiot:

Budowa drogi G - nadzór inwestorski branży elektrycznej

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Krosno Oddział: Wydział Drogownictwa
Lwowska 28a
38-400 Krosno
powiat: Krosno
https://platformazakupowa.pl/transakcja/490039
Województwo: podkarpackie
Miasto: Krosno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
D.7011.21.7.2021.J ,,Budowa drogi G na odcinku od Ul. Słonecznej do Ul. Witosa w Krośnie" - nadzór inwestorski branży elektrycznej
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 ,,Budowa drogi G na odcinku od Ul. Słonecznej do Ul. Witosa w Krośnie" - nadzór inwestorski branży elektrycznej Nadzór inwestorski branży elektrycznej 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -

Dokument nr: ID 490039, D.7011.21.7.2021.J

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/490039
Składania : 03-08-2021 09:00:00

Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/490039

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Przedmiot Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja branżowych robót budowlanych w zakresie sieci elektrycznych oraz kanału technologicznego na zadaniu pn.: ,,Budowa drogi G na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie".
zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in.:
1) ustawa Prawo Budowlane (t. j. Dz.U.2019.1186 z późn. zm.);
2) ustawa o drogach publicznych (t. j. Dz.U.2018.2068 z późn. zm.);
3) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz.U.2016.124 z pózn. zm.);
4) oraz inne obowiązujące przepisy i normy, według których należy wykonać przedmiot zamówienia.
1.2. Zakres zadania obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
1.3. Istniejący stan zagospodarowanie terenu
Aktualne mapy obrazujące lokalizację sieci uzbrojenia podziemnego w rejonie objętym niniejszym opracowaniem można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej: https://krosno.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy.
1.4. Szczegółowe zakresy robót branży elektrycznej nad którymi będzie sprawowany nadzór na poszczególnych zadaniach określone zostały w dokumentacji projektowej dostępnej w postępowaniu przetargowym pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/460629
2. Termin realizacji zamówienia:
rozpoczęcie prac: od dnia podpisania umowy
zakończenie nadzoru: z dniem końcowego odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach umowy na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. ,,Budowa drogi G na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie". Zamawiający planuje zakończenie robót budowlanych, 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy
3. Okres gwarancji:
Okres gwarancji jakości wykonanych prac wynosi 12 miesięcy.
4. Warunki płatności:
a) Zadanie zostanie rozliczone ryczałtowo na podstawie jednej faktury końcowej po zakończeniu zadania
b) Termin płatności: 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.
c) Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
5. Termin związania z ofertą:
Wykonawca jest związany z ofertą w terminie 14 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
6.1. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, w szczególności w przypadku braku wystarczających środków finansowych w budżecie miasta,
6.2. Zmiany treści ogłoszenia oraz warunków przetargu,
6.3. Żądania dodatkowych wyjaśnień i informacji od Wykonawców,
6.4. Poprawy omyłek pisarskich w ofercie w przypadku ich wystąpienia,
6.5. Odwołania przetargu w każdym czasie.
7. Zamawiający nie dopuszcza zmiany treści złożonej oferty oraz jej załączników.
8. Inne postanowienia:
8.1. Umowa na realizację Zamówienia zostanie przygotowana przez Zamawiającego po wyborze Wykonawcy.
8.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8.3. Oferent jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie dodatkowe koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
8.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jedną fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze przedmiotu zamówienia. Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy, spisany w dniu odbioru przez Zamawiającego kompletnego przedmiotu zamówienia bez uwag. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - rozpoczęcie prac: od dnia podpisania umowy zakończenie nadzoru: z dniem końcowego odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach umowy na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. ,,Budowa drogi G na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie". Zamawiający planuje zakończenie robót budowlanych, 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Warunek wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych. Do oferty należy dołączyć decyzję o nadaniu uprawnień oraz aktualne zaświadczenie z izby inżynierów budownictwa.

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Jakub Jaskulski
Gmina Miasto Krosno Oddział: Wydział Drogownictwa
Lwowska 28a
38-400 Krosno
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.