Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja świetlicy wiejskiej

Przedmiot:

Modernizacja świetlicy wiejskiej

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Sabnie
ul. Główna 73
08-331 Sabnie
powiat: sokołowski
Tel. 25 787 41 90 Fax 25 787 42 49
sekretariat@sabnie.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Sabnie
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 25 787 41 90 Fa
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zadanie pn:
,,Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nieciecz Włościańska"
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Nieciecz Włościańska poprzez:
1) wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow. do 2m2 - 5 szt.;
2) rozebranie ścianki z cegieł o grub. 34 ceg. Na zaprawie cementowo-wapiennej - 18,04m2;
3) wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad Yi ceg. Na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych -0,756m3;
4) ścianki działowe z płytek gazobetonowych gr. 12 cm - 7,54 m2;
5) ościeżnice drzwiowe stalowe - 3 szt.;
6) skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - 5,0 m2;
7) wykonane ręcznie tynki wewn. cementowe kat. III na ścianach -15,08 m2;
8) licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą łazienek do wys. 2,1 -51,70 m2;
9) przecieranie istniejących tynków wewn. z zeskrob. farby lub zdzieraniem tapet na ścianach -(łazienki plus kuchnia) - 34,08 m2;
10) przecieranie istniejących tynków wewn. z zeskrob. farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - (łazienki plus kuchnia) -41,61 m2;
11) gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach - łazienki plus kuchnia - 75,69 m2;
12) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - łazienki plus kuchnia - 75,69 m2;
13) drzwi metalowe techniczne -4,40 m2;
14) instalacje elektryczne w łazienkach i kuchni wraz z osprzętem -1 kpl.;
15) instalacje sanitarne wraz z białym montażem w łazienkach (2 ogólnodostępne i jedna dla niepełnosprawnych) -1 kpl.

Składanie ofert:
Ofertę należy sporządzić wg załączonego wzoru. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę jej sporządzenia. Ofertę w formie papierowej należy przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Sabnie, Ul. Główna 73, 08-331 Sabnie z dopiskiem Oferta no ,,Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nieciecz Włościańska"
12. Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 4 sierpnia 2021 r. do godz. 10:00 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 20 września 2021 r.

Wymagania:
Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej - zapytania ofertowego, w którym wartość zamówienia jest niższa od kwoty 130 000 zł, o której mowa ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).
4. Kryterium oceny ofert: - cena.
5. Oferta powinna określać cenę netto i brutto za wykonanie roboty objętej przedmiotem zamówienia.
6. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
7. W przypadku, gdy najniższa cena oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji i złożenie ofert dodatkowych. Negocjacje prowadzi się z Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół o przeprowadzonych negocjacjach.
8. Cena może podlegać negocjacji przed zawarciem umowy.
9. Wymagania wobec Wykonawców zamówienia:
a) Wykonawca zobowiązany jest zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty, uwzględniając wszystkie koszty w wynagrodzeniu ryczałtowym;
b) Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego dostarczy na własny koszt i ryzyko, wszystkie niezbędne materiały, wyposażenie techniczne i sprzęt oraz zapewni odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony personel i nadzór nad realizacją robót, umożliwiający wykonanie zamówienia w wyznaczonym terminie.
Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego;
10. Wynagrodzenie za w/w zamówienie będzie płatne po wykonaniu części zamówienia w terminie 14 dni od dnia przedłożenia poprawnie wystawionej faktury/rachunku.
13. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Uwagi:
15. Klauzula informacyjna z art. 13 ROPO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie
? inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Sabnie jest Stefan Książek;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane ' będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługi, nazwa : ,,Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nieciecz Włościańska"
numer: RIŚ.271.1.37.2021, prowadzonym w trybie zapytania cenowego;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO11, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zostało ujęte przez zamawiającego we wzorze formularza ofertowego

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.