Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dobudowa linii oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Dobudowa linii oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o
ul. Andriollego 64
05-400 Otwock
powiat: otwocki
Tel. 022 779 25 57, tel. 690 030 406
sekretariat@ozec.eu
Województwo: mazowieckie
Miasto: Otwock
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 022 779 25 57,
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej na zadanie pt:
,,Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w Ul. Laskowej w Otwocku"
Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
- art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r poz. 2164).
1. Opis przedmiotu zamówienia:
? Wykonanie robót polegających na dobudowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w Ul. Laskowej w Otwocku w następującym zakresie :
- montaż słupów energetycznych z żerdzi ŻN-10 wraz z wysięgnikami i oprawami LED - 6kpl
- montaż słupów energetycznych z żerdzi wirowanych E10,5/4,3 wraz z wysięgnikami i oprawami LED - 1kpl
- montaż przewodu linii napowietrznej oświetlenia ulicznego ASXSN 2x35mm2 - o długości ok. 250mb
- podłączenie (wpięcie) do linii oświetlenia ulicznego na istniejącym słupie Kr-10 - 1kpl
- montaż przewodów YDY 3x1,5mm2 (w wysięgniku do oprawy LED) - 7kpl
- montaż oprawek bezpiecznikowych BNU-25A + wpięcie do linii - 7kpl
- podłączenie (wpięcie) do linii przewodów ,,0" - 7kpl
- montaż ograniczników przepięć - 1kpl
- wykonanie uziemienia słupów (bednarka ocynkowana + pręty stalowe ocynkowane) - 7kpl
- wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2egz
z wykorzystaniem wszystkich niezbędnych materiałów dostarczonych przez Zamawiającego.
? Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodetę.

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
a) Ofertę cenową należy złożyć do dnia 3-08-2021roku do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego:
Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej , Ul. Andriollego 64 , 05-400 Otwock
lub przesłać e-mailem na adres: sekretariat@ozec.eu

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia : maksymalnie 30 dni.

Wymagania:
3. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena - 100% wg wzoru: najniższa/badana x100
4. Oferta ma zawierać:
a) Kompletny, wypełniony formularz ofertowy - ZAŁĄCZNIK NR 1 - wg załączonego wzoru
b) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę)
c) kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę)
d) kompletne, wypełnione oświadczenie stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 2.
5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
A) W cenę należy wliczyć:
a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
Cena ryczałtowa podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
B) czas realizacji stanowi ilość dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy do dnia pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.
Potwierdzeniem zakończenia wykonania robót będzie bezusterkowy końcowy protokół odbioru robót podpisany przez Zamawiającego w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.
b) Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
? ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: ,,Wykonanie wymiany kablowej linii oświetlenia ulicznego w ul. Konarskiego w Otwocku"
? ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
? czas wykonania wyrażony w dniach cyfrowo i słownie,
? oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
c) Oferta cenowa otrzymana przez zamawiającego po terminie poddanym powyżej zostanie zniszczona.
d) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę cenową.
e) Okres związania ofertą 30 dni.

Kontakt:
7. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Władysław Dariusz Łokietek
tel. 690 030 406

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.