Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa dachów

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Naprawa dachów

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
40-038 Katowice
powiat: Katowice
zamowienia@ka.policja.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Naprawa dachów wraz z usunięciem skutków zawilgoceń na obiektach jednostek garnizonu śląskiego z podziałem na trzy zadania"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 : Naprawa dachów wraz z usunięciem skutków zawilgoceń Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie, Komisariatu Policji w Koniecpolu, Komisariatu Policji w Poczesnej
5. Zamawiający wymaga wskazania długości gwarancji na wykonane roboty budowlane w formie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym lub odrębnym dokumencie.
5.1 Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty budowlane wynosiła minimum 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego oraz aby Wykonawca udzielił gwarancji na okres równy gwarancji producenta na zamontowany sprzęt, przy czym okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty zakończenia realizacji tj.: podpisania protokołu odbioru końcowego.
5.2 Zamawiający wymaga oświadczenia, iż w przypadku braku wskazania długości gwarancji przez Wykonawcę, udziela gwarancji w wysokości minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, tj.: na wykonane roboty 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego.
5.3 Zamawiający wymaga, aby w okresie udzielonej gwarancji wszystkie koszty związane z obsługą gwarancyjną ponosił Wykonawca. Zamawiający wymaga aby cena oferty Wykonawcy obejmowała wykonanie w okresie gwarancji na zlecenie Zamawiającego wszelkich ekspertyz serwisowych w celu określenia przyczyn uszkodzenia.
5.4 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego dostarczył dokumenty gwarancyjne potwierdzające objęcie robót zaoferowanych okresem gwarancyjnym.
5.5 Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi zaoferowanej gwarancji na roboty budowlane.
5.6 Okres gwarancji na roboty budowlane stanowi drugie kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i zasady przyznawania punktów zostały uszczegółowione w Sekcji XX SWZ.
5.7 W przypadku błędnego podania okresu gwarancji na roboty budowlane będą obowiązywały zasady przeliczenia ujęte w Sekcji XX SWZ.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert zawierających rozwiązania równoważne
w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, w tym: zastosowania technologii (systemów), materiałów równoważnych. W przypadku zaoferowania technologii (systemów) materiałów równoważnych Wykonawca musi wraz z formularzem ofertowym i kosztorysem przedstawić oferowaną technologię (system), materiały, z określeniem typu zastosowanych technologii (systemów) materiałów oraz dołączyć dowody dokumentujące podstawowe parametry techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne do technologii (systemu), materiałów wskazanych w dokumentacji postępowania. Zaproponowane systemy i materiały równoważne powinny posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz spełniać wymagania określone
w dokumentacji postępowania.
7. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców i danych kontaktowych, jeśli są już znane (załącznik nr 1 i nr 3 do SWZ).
8. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę, dalszego podwykonawcę osób, które wykonują wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie dla tego zamówienia na podstawie umowy o pracę z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem przedmiotu zamówienia, czyli tzw. pracowników fizycznych wykonujących roboty określone w STWiORB. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych.
9. Zamawiający nie dopuszcza zastąpienia umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w art. 22, § 1 ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1162).
10. W związku z powyższym Wykonawca musi przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, osób wykonujących czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
10.1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu, daty zawarcia umów o pracę i oświadczenia, że wynagrodzenie tych osób jest, co najmniej minimalne oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego podwykonawcy.
10.2. W odniesieniu do podwykonawców, dalszych podwykonawców oświadczenie o którym mowa w Sekcji IV ust. 10.1. SWZ, należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby i zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy - załącznik nr 2 do SWZ. Bez spełnienia tych wymogów osoby nie będą wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy.
11. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w Sekcji IV ust. 10 SWZ będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy
o pracę.
12. Zamawiającemu w każdym momencie realizacji umowy przysługuje prawo do skontrolowania spełniania wymagań przez Wykonawcę w zakresie określonym art. 95 ust. 2 ustawy Pzp Kontrola dopuszcza wymóg przedłożenia oświadczenia zatrudnionego pracownika oraz kopii umów o pracę oraz dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, podwykonawcę, dalszego podwykonawcę dla osób, których dotyczy oświadczenie sprecyzowane w Sekcji IV ust. 10.1.
12.1 Oświadczenie pracownika powinno zawierać w szczególności imię i nazwisko składającego oświadczenie, potwierdzenie, że jest on zatrudniony na podstawie umowy o pracę z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, datę zawarcia umowy o pracę, datę złożenia oświadczenia, dokładne określenie podmiotu zatrudniającego pracownika na podstawie umowy o pracę.
12.2 Kopia umowy/umów o pracę, kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania.
12.2 W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
13. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do wykonania robót budowlanych kierował osoby (kadra kierownicza - kierownicy budowy i robót oraz pracownicy wykonujący roboty budowlane), które nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia publicznego.

Zadanie nr 2 : Naprawa dachów wraz z usunięciem skutków zawilgoceń Komisariatu Policji I
w Katowicach, Komisariatu Policji II w Katowicach, Komisariatu Policji III
w Katowicach
5. Zamawiający wymaga wskazania długości gwarancji na wykonane roboty budowlane w formie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym lub odrębnym dokumencie.
5.1 Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty budowlane wynosiła minimum 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego oraz aby Wykonawca udzielił gwarancji na okres równy gwarancji producenta na zamontowany sprzęt, przy czym okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty zakończenia realizacji tj.: podpisania protokołu odbioru końcowego.
5.2 Zamawiający wymaga oświadczenia, iż w przypadku braku wskazania długości gwarancji przez Wykonawcę, udziela gwarancji w wysokości minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, tj.: na wykonane roboty 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego.
5.3 Zamawiający wymaga, aby w okresie udzielonej gwarancji wszystkie koszty związane z obsługą gwarancyjną ponosił Wykonawca. Zamawiający wymaga aby cena oferty Wykonawcy obejmowała wykonanie w okresie gwarancji na zlecenie Zamawiającego wszelkich ekspertyz serwisowych w celu określenia przyczyn uszkodzenia.
5.4 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego dostarczył dokumenty gwarancyjne potwierdzające objęcie robót zaoferowanych okresem gwarancyjnym.
5.5 Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi zaoferowanej gwarancji na roboty budowlane.
5.6 Okres gwarancji na roboty budowlane stanowi drugie kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i zasady przyznawania punktów zostały uszczegółowione w Sekcji XX SWZ.
5.7 W przypadku błędnego podania okresu gwarancji na roboty budowlane będą obowiązywały zasady przeliczenia ujęte w Sekcji XX SWZ.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert zawierających rozwiązania równoważne
w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, w tym: zastosowania technologii (systemów), materiałów równoważnych. W przypadku zaoferowania technologii (systemów) materiałów równoważnych Wykonawca musi wraz z formularzem ofertowym i kosztorysem przedstawić oferowaną technologię (system), materiały, z określeniem typu zastosowanych technologii (systemów) materiałów oraz dołączyć dowody dokumentujące podstawowe parametry techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne do technologii (systemu), materiałów wskazanych w dokumentacji postępowania. Zaproponowane systemy i materiały równoważne powinny posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz spełniać wymagania określone
w dokumentacji postępowania.
7. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców i danych kontaktowych, jeśli są już znane (załącznik nr 1 i nr 3 do SWZ).
8. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę, dalszego podwykonawcę osób, które wykonują wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie dla tego zamówienia na podstawie umowy o pracę z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem przedmiotu zamówienia, czyli tzw. pracowników fizycznych wykonujących roboty określone w STWiORB. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych.
9. Zamawiający nie dopuszcza zastąpienia umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w art. 22, § 1 ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1162).
10. W związku z powyższym Wykonawca musi przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, osób wykonujących czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
10.1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu, daty zawarcia umów o pracę i oświadczenia, że wynagrodzenie tych osób jest, co najmniej minimalne oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego podwykonawcy.
10.2. W odniesieniu do podwykonawców, dalszych podwykonawców oświadczenie o którym mowa w Sekcji IV ust. 10.1. SWZ, należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby i zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy - załącznik nr 2 do SWZ. Bez spełnienia tych wymogów osoby nie będą wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy.
11. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w Sekcji IV ust. 10 SWZ będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy
o pracę.
12. Zamawiającemu w każdym momencie realizacji umowy przysługuje prawo do skontrolowania spełniania wymagań przez Wykonawcę w zakresie określonym art. 95 ust. 2 ustawy Pzp Kontrola dopuszcza wymóg przedłożenia oświadczenia zatrudnionego pracownika oraz kopii umów o pracę oraz dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, podwykonawcę, dalszego podwykonawcę dla osób, których dotyczy oświadczenie sprecyzowane w Sekcji IV ust. 10.1.
12.1 Oświadczenie pracownika powinno zawierać w szczególności imię i nazwisko składającego oświadczenie, potwierdzenie, że jest on zatrudniony na podstawie umowy o pracę z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, datę zawarcia umowy o pracę, datę złożenia oświadczenia, dokładne określenie podmiotu zatrudniającego pracownika na podstawie umowy o pracę.
12.2 Kopia umowy/umów o pracę, kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania.
12.2 W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
13. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do wykonania robót budowlanych kierował osoby (kadra kierownicza - kierownicy budowy i robót oraz pracownicy wykonujący roboty budowlane), które nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia publicznego.

Zadanie nr 3 : Naprawa dachów wraz z usunięciem skutków zawilgoceń Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach
5. Zamawiający wymaga wskazania długości gwarancji na wykonane roboty budowlane w formie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym lub odrębnym dokumencie.
5.1 Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty budowlane wynosiła minimum 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego oraz aby Wykonawca udzielił gwarancji na okres równy gwarancji producenta na zamontowany sprzęt, przy czym okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty zakończenia realizacji tj.: podpisania protokołu odbioru końcowego.
5.2 Zamawiający wymaga oświadczenia, iż w przypadku braku wskazania długości gwarancji przez Wykonawcę, udziela gwarancji w wysokości minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, tj.: na wykonane roboty 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego.
5.3 Zamawiający wymaga, aby w okresie udzielonej gwarancji wszystkie koszty związane z obsługą gwarancyjną ponosił Wykonawca. Zamawiający wymaga aby cena oferty Wykonawcy obejmowała wykonanie w okresie gwarancji na zlecenie Zamawiającego wszelkich ekspertyz serwisowych w celu określenia przyczyn uszkodzenia.
5.4 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego dostarczył dokumenty gwarancyjne potwierdzające objęcie robót zaoferowanych okresem gwarancyjnym.
5.5 Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi zaoferowanej gwarancji na roboty budowlane.
5.6 Okres gwarancji na roboty budowlane stanowi drugie kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i zasady przyznawania punktów zostały uszczegółowione w Sekcji XX SWZ.
5.7 W przypadku błędnego podania okresu gwarancji na roboty budowlane będą obowiązywały zasady przeliczenia ujęte w Sekcji XX SWZ.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert zawierających rozwiązania równoważne
w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, w tym: zastosowania technologii (systemów), materiałów równoważnych. W przypadku zaoferowania technologii (systemów) materiałów równoważnych Wykonawca musi wraz z formularzem ofertowym i kosztorysem przedstawić oferowaną technologię (system), materiały, z określeniem typu zastosowanych technologii (systemów) materiałów oraz dołączyć dowody dokumentujące podstawowe parametry techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne do technologii (systemu), materiałów wskazanych w dokumentacji postępowania. Zaproponowane systemy i materiały równoważne powinny posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz spełniać wymagania określone
w dokumentacji postępowania.
7. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców i danych kontaktowych, jeśli są już znane (załącznik nr 1 i nr 3 do SWZ).
8. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę, dalszego podwykonawcę osób, które wykonują wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie dla tego zamówienia na podstawie umowy o pracę z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem przedmiotu zamówienia, czyli tzw. pracowników fizycznych wykonujących roboty określone w STWiORB. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych.
9. Zamawiający nie dopuszcza zastąpienia umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w art. 22, § 1 ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1162).
10. W związku z powyższym Wykonawca musi przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, osób wykonujących czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
10.1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu, daty zawarcia umów o pracę i oświadczenia, że wynagrodzenie tych osób jest, co najmniej minimalne oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego podwykonawcy.
10.2. W odniesieniu do podwykonawców, dalszych podwykonawców oświadczenie o którym mowa w Sekcji IV ust. 10.1. SWZ, należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby i zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy - załącznik nr 2 do SWZ. Bez spełnienia tych wymogów osoby nie będą wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy.
11. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w Sekcji IV ust. 10 SWZ będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy
o pracę.
12. Zamawiającemu w każdym momencie realizacji umowy przysługuje prawo do skontrolowania spełniania wymagań przez Wykonawcę w zakresie określonym art. 95 ust. 2 ustawy Pzp Kontrola dopuszcza wymóg przedłożenia oświadczenia zatrudnionego pracownika oraz kopii umów o pracę oraz dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, podwykonawcę, dalszego podwykonawcę dla osób, których dotyczy oświadczenie sprecyzowane w Sekcji IV ust. 10.1.
12.1 Oświadczenie pracownika powinno zawierać w szczególności imię i nazwisko składającego oświadczenie, potwierdzenie, że jest on zatrudniony na podstawie umowy o pracę z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, datę zawarcia umowy o pracę, datę złożenia oświadczenia, dokładne określenie podmiotu zatrudniającego pracownika na podstawie umowy o pracę.
12.2 Kopia umowy/umów o pracę, kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania.
12.2 W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
13. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do wykonania robót budowlanych kierował osoby (kadra kierownicza - kierownicy budowy i robót oraz pracownicy wykonujący roboty budowlane), które nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia publicznego.

CPV: 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00131623, ZP-2380-113, 91, 173/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.slaska.policja.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://slaska-policja.eb2b.com.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl zwanej dalej Platformą
Szczegółowe informacje znajdują się w Sekcji XIV SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach z siedzibą przy Ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice
2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, zlokalizowanej w Katowicach przy Ul. J. Lompy 19, tel. 32-200-24-03, e-mail iod.kwp@ka.policja.gov.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu/ celach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji tego zamówienia;
4. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019r. poz. 2019 ze zm.), zwana w dalszej części ,,ustawą Pzp";
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być Urząd Zamówień Publicznych, ponadto w zakresie określonym w ustawie Pzp, dane mogą być publikowane na stronie internetowej http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów;
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej;
7. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów dotyczących okresów przechowywania akt w Policji.
8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa;
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. Podanie danych jest wymogiem ustawowym;
11. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
13. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek poinformowania podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone w załączniku nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.
14. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
15. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
16. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 09:00
Miejsce składania ofert: https://slaska-policja.eb2b.com.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.