Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa boiska sportowego, dokumentacja projektowa

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa boiska sportowego, dokumentacja projektowa

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa
ul. Stanisława Dubois 3
46-100 Namysłów
powiat: namysłowski
zamowienia@namyslow.eu
https://namyslow.ezamawiajacy.pl/app/login
Województwo: opolskie
Miasto: Namysłów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa boiska sportowego w Głuszynie - opracowanie dokumentacji projektowej
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy/rozbudowy/ przebudowy obiektu sportowego w Głuszynie.
Lokalizacja: Głuszyna, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie, działki
nr 255/6, 255/8, 256/2 i 257.
Dokumenty i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie, a ich koszt uwzględni w cenie oferty.

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Polskiego Związku Piłki Nożnej dla klubów IV ligi piłkarskiej.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
o uzyskanie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego procesu projektowego,
o uzyskanie mapy do celów projektowych,
o uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii do realizacji inwestycji, w tym: uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew, o ile będzie wymagane,
o uzyskanie potrzebnych warunków technicznych i uzgodnień niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o zatwierdzenie projektu i uzyskania pozwolenia
na budowę/rozbudowę/przebudowę,
o uzyskanie uzgodnienia projektu w Polskim Związku Piłki Nożnej dla obiektu IV ligi,
o wykonanie badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną,
o sporządzenie inwentaryzacji budowlanej istniejących obiektów,
o opracowanie projektu budowlanego rozbiórki istniejących obiektów przewidzianych
do likwidacji, o ile będą wymagane przy projektowaniu nowych,
o sporządzenia projektu zagospodarowania terenu (działki),
o sporządzenie głównych rzutów, ewentualnie innych niezbędnych szkiców i rysunków przedstawiających przyjęte rozwiązania projektowe,
o opracowanie kompletnego projektu budowlanego wszystkich branż, w czterech egzemplarzach w formie papierowej, w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD-R
w formacie WORD lub PDF i w jednym egzemplarzu w formie edytowalnej,
o opracowanie kompletnego projektu wykonawczego wszystkich branż, w czterech egzemplarzach w formie papierowej, w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD-R w formacie WORD lub PDF i w jednym egzemplarzu w formie edytowalnej
o opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót z podziałem na branże, sporządzonych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej, w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD-R w formacie PDF i w jednym egzemplarzu w wersji edytowalnej,
o opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż, sporządzonych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej, w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD-R w formacie PDF i w jednym egzemplarzu w wersji edytowalnej,
o uzyskanie pozwolenia na rozbudowę istniejących obiektów, o ile będą wymagane przy projektowaniu nowych.

Zakres rzeczowy, który należy ująć w dokumentacji projektowej, obejmuje w szczególności:
o boisko do piłki nożnej trawiastej dla rozgrywek IV ligi,
o automatyczne nawadnianie boiska trawiastego,
o pomieszczenia obsługi drużyn, sędziów i odnowy biologicznej (pomieszczenia te należy zaprojektować w istniejącym obiekcie sali gimnastycznej z zapleczem),
o oświetlenie zewnętrzne terenu w postaci latarni typu LED,
o oświetlenie boiska piłkarskiego w postaci masztów z fundamentami i poprzeczkami
na projektory wraz z instalacją odgromową,
o pomieszczenia gospodarcze,
o miejsca postojowe dla samochodów osobowych, busów i autobusów,
o ogrodzenie terenu oraz projektowanych obiektów,
o ciągi komunikacyjne, stojaki na rowery, ławki i kosze na odpady,
o system monitoringu wizyjnego,
o skablowanie linii elektroenergetycznej napowietrznej, kolidującej z planowanymi obiektami.

Dobór poszczególnych powierzchni projektowanych obiektów oraz wymiary wyposażenia sportowego muszą być dostosowane do aktualnych przepisów piłki nożnej.
Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu rzeczowego, jedynie za zgodą Zamawiającego.
Dokumentacja projektowa musi zawierać ponadto podłączenia obiektów do sieci elektroenergetycznej, wodnej, kanalizacyjnej itp.

Dokumentacja wykonawcza musi zawierać wszystkie branże, w tym w szczególności:
o architektoniczną,
o konstrukcyjną,
o instalacji centralnego ogrzewania,
o instalacji wodno-kanalizacyjnej,
o instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,
o instalacji elektrycznych (systemu oświetlenia pomieszczeń, systemu oświetlenia awaryjnego, systemu oświetlenia nocnego, sieci zasilania urządzeń biurowych, systemu wentylacji i klimatyzacji, sieci komputerowej, instalacji telefonicznej, instalacji sygnalizacji pożaru, oświetlenia terenu, sieci teletechnicznej, instalacji informatycznej itp.),
o ochrony pożarowej z podziałem na strefy ich zabezpieczenia w odniesieniu do przegród budowlanych i zaprojektowanych obiektów,
o nawodnienia płyty boiska,
o montażu urządzeń, sterowania, zasilania,

Projekty budowlane i wykonawcze muszą zawierać przyjęte rozwiązania w skalach umożliwiających pokazanie detalu i rozwiązań technicznych.
Projekty instalacyjne muszą posiadać niezbędne rozwinięcia oraz przekroje szczegółowe tak, aby w sposób jednoznaczny określić przebieg instalacji w przestrzeni.
Wykonawca winien zapewnić skoordynowanie międzybranżowe wszystkich projektów.
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego w procesie projektowym.

Wykonawca oświadcza, że dokumentacja będzie uzgadniana z Zamawiającym, w tym na etapie koncepcji, w zakresie rozwiązań funkcjonalnych, materiałowych i kosztowych.
Wykonawca zapewnia, że dokumentacja nie będzie naruszała praw autorskich innych osób lub podmiotów, w tym również będzie wolna od innych wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego.
Forma elektroniczna przedmiotu zamówienia musi być tak przygotowana, aby Zamawiający miał możliwość zamieszczenia opracowań na stronie internetowej, jako załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji.

Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny ofertowej do sprawowania nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania oraz udziału w radach budowy, w terminach ustalonych
z Zamawiającym. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski oraz brał udział w radach budowy
na żądanie Zamawiającego.

Nadzór autorski sprawowany przez Wykonawcę będzie obejmował w szczególności:
o stwierdzenie w toku wykonywanych robót zgodności robót budowlanych z opracowanym projektem,
o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,
o uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót realizowanych na podstawie projektu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,
o udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego.

Usuwanie braków lub błędów w dokumentacji nie stanowi nadzoru autorskiego, lecz będzie wykonywane w ramach odpowiedzialności Wykonawcy za należyte wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Dokumentacja projektowa musi zawierać informację czy w opisie przedmiotu zamówienia
są uwzględnione aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety zgodnie z art. 100 ust. 1,
101 ust. 1i 104 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.).

Przedmiot zamówienia należy wykonać w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609, z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389, z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z późń.zm.), wszelkimi niezbędnymi przepisami z zakresu prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i obowiązującymi standardami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

CPV: 71220000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00131824, ZP.271.90.2021.KK

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://namyslow.ezamawiajacy.pl/app/login
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://namyslow.ezamawiajacy.pl/app/login
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne zgodnie z punktem 8 i 12 SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r., str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Namysłów reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, z którym można się skontaktować poprzez: korespondencyjnie: Ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, adres e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu, numer telefonu +48 77 41 90 300; inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Namysłów jest Pan Jan Hołowacz, z którym można się skontaktować poprzez: korespondencyjnie: Ul. Stanisława Dubois 3,46-100 Namysłów, adres e-mail: iod@namyslow.eu, numer telefonu +48 77 41 90 351; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ,, Budowa boiska sportowego w Głuszynie - opracowanie dokumentacji projektowej- opracowanie dokumentacji projektowej", nr ZP.271.90.2021.KK, prowadzonym w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp); odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.); Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 7 lat od dnia wpływu ostatniej płatności na konto beneficjenta (płatności na realizację projektu), a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): informacje zostały zawarte w punkcie 20 dodatkowych
postanowień SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://namyslow.ezamawiajacy.pl/app/login
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 09:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: https://namyslow.ezamawiajacy.pl/app/login w zakładce ,,OFERTY"

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.90.2021.KK
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy/rozbudowy/ przebudowy obiektu sportowego w Głuszynie.
Lokalizacja: Głuszyna, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie, działki
nr 255/6, 255/8, 256/2 i 257.
Dokumenty i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie, a ich koszt uwzględni w cenie oferty.

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Polskiego Związku Piłki Nożnej dla klubów IV ligi piłkarskiej.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
o uzyskanie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego procesu projektowego,
o uzyskanie mapy do celów projektowych,
o uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii do realizacji inwestycji, w tym: uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew, o ile będzie wymagane,
o uzyskanie potrzebnych warunków technicznych i uzgodnień niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o zatwierdzenie projektu i uzyskania pozwolenia
na budowę/rozbudowę/przebudowę,
o uzyskanie uzgodnienia projektu w Polskim Związku Piłki Nożnej dla obiektu IV ligi,
o wykonanie badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną,
o sporządzenie inwentaryzacji budowlanej istniejących obiektów,
o opracowanie projektu budowlanego rozbiórki istniejących obiektów przewidzianych
do likwidacji, o ile będą wymagane przy projektowaniu nowych,
o sporządzenia projektu zagospodarowania terenu (działki),
o sporządzenie głównych rzutów, ewentualnie innych niezbędnych szkiców i rysunków przedstawiających przyjęte rozwiązania projektowe,
o opracowanie kompletnego projektu budowlanego wszystkich branż, w czterech egzemplarzach w formie papierowej, w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD-R
w formacie WORD lub PDF i w jednym egzemplarzu w formie edytowalnej,
o opracowanie kompletnego projektu wykonawczego wszystkich branż, w czterech egzemplarzach w formie papierowej, w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD-R w formacie WORD lub PDF i w jednym egzemplarzu w formie edytowalnej
o opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót z podziałem na branże, sporządzonych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej, w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD-R w formacie PDF i w jednym egzemplarzu w wersji edytowalnej,
o opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż, sporządzonych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej, w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD-R w formacie PDF i w jednym egzemplarzu w wersji edytowalnej,
o uzyskanie pozwolenia na rozbudowę istniejących obiektów, o ile będą wymagane przy projektowaniu nowych.

Zakres rzeczowy, który należy ująć w dokumentacji projektowej, obejmuje w szczególności:
o boisko do piłki nożnej trawiastej dla rozgrywek IV ligi,
o automatyczne nawadnianie boiska trawiastego,
o pomieszczenia obsługi drużyn, sędziów i odnowy biologicznej (pomieszczenia te należy zaprojektować w istniejącym obiekcie sali gimnastycznej z zapleczem),
o oświetlenie zewnętrzne terenu w postaci latarni typu LED,
o oświetlenie boiska piłkarskiego w postaci masztów z fundamentami i poprzeczkami
na projektory wraz z instalacją odgromową,
o pomieszczenia gospodarcze,
o miejsca postojowe dla samochodów osobowych, busów i autobusów,
o ogrodzenie terenu oraz projektowanych obiektów,
o ciągi komunikacyjne, stojaki na rowery, ławki i kosze na odpady,
o system monitoringu wizyjnego,
o skablowanie linii elektroenergetycznej napowietrznej, kolidującej z planowanymi obiektami.

Dobór poszczególnych powierzchni projektowanych obiektów oraz wymiary wyposażenia sportowego muszą być dostosowane do aktualnych przepisów piłki nożnej.
Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu rzeczowego, jedynie za zgodą Zamawiającego.
Dokumentacja projektowa musi zawierać ponadto podłączenia obiektów do sieci elektroenergetycznej, wodnej, kanalizacyjnej itp.

Dokumentacja wykonawcza musi zawierać wszystkie branże, w tym w szczególności:
o architektoniczną,
o konstrukcyjną,
o instalacji centralnego ogrzewania,
o instalacji wodno-kanalizacyjnej,
o instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,
o instalacji elektrycznych (systemu oświetlenia pomieszczeń, systemu oświetlenia awaryjnego, systemu oświetlenia nocnego, sieci zasilania urządzeń biurowych, systemu wentylacji i klimatyzacji, sieci komputerowej, instalacji telefonicznej, instalacji sygnalizacji pożaru, oświetlenia terenu, sieci teletechnicznej, instalacji informatycznej itp.),
o ochrony pożarowej z podziałem na strefy ich zabezpieczenia w odniesieniu do przegród budowlanych i zaprojektowanych obiektów,
o nawodnienia płyty boiska,
o montażu urządzeń, sterowania, zasilania,

Projekty budowlane i wykonawcze muszą zawierać przyjęte rozwiązania w skalach umożliwiających pokazanie detalu i rozwiązań technicznych.
Projekty instalacyjne muszą posiadać niezbędne rozwinięcia oraz przekroje szczegółowe tak, aby w sposób jednoznaczny określić przebieg instalacji w przestrzeni.
Wykonawca winien zapewnić skoordynowanie międzybranżowe wszystkich projektów.
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego w procesie projektowym.

Wykonawca oświadcza, że dokumentacja będzie uzgadniana z Zamawiającym, w tym na etapie koncepcji, w zakresie rozwiązań funkcjonalnych, materiałowych i kosztowych.
Wykonawca zapewnia, że dokumentacja nie będzie naruszała praw autorskich innych osób lub podmiotów, w tym również będzie wolna od innych wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego.
Forma elektroniczna przedmiotu zamówienia musi być tak przygotowana, aby Zamawiający miał możliwość zamieszczenia opracowań na stronie internetowej, jako załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji.

Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny ofertowej do sprawowania nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania oraz udziału w radach budowy, w terminach ustalonych
z Zamawiającym. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski oraz brał udział w radach budowy
na żądanie Zamawiającego.

Nadzór autorski sprawowany przez Wykonawcę będzie obejmował w szczególności:
o stwierdzenie w toku wykonywanych robót zgodności robót budowlanych z opracowanym projektem,
o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,
o uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót realizowanych na podstawie projektu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,
o udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego.

Usuwanie braków lub błędów w dokumentacji nie stanowi nadzoru autorskiego, lecz będzie wykonywane w ramach odpowiedzialności Wykonawcy za należyte wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Dokumentacja projektowa musi zawierać informację czy w opisie przedmiotu zamówienia
są uwzględnione aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety zgodnie z art. 100 ust. 1,
101 ust. 1i 104 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.).

Przedmiot zamówienia należy wykonać w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609, z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389, z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z późń.zm.), wszelkimi niezbędnymi przepisami z zakresu prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i obowiązującymi standardami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość pobytów na budowie, radzie budowy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z zachowaniem przepisów art. 109 ust. 3, art. 110 oraz art. 111 ustawy Pzp, 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna powyższy warunek
za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: wykonanie jednej dokumentacji projektowej w zakresie budowy boiska sportowego/boisk sportowych oraz jednej dokumentacji projektowej w zakresie budowy/przebudowy obiektu użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 3.000 m3. W przypadku wykazania przez Wykonawcę większej ilości usług, Zamawiający w celu dokonania oceny spełnienia w/w warunku będzie brał pod uwagę tylko ilość usług wymaganych przez Zamawiającego. Do wykazanych pozycji muszą być załączone dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu: a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczeń, o których mowa w pkt 3.1. SWZ, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenia, o których mowa w pkt 3.1. SWZ,
lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt 3.5.2a, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (zamiast odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
Dokument wymieniony w pkt. 3.9 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3.9 SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis pkt. 3.10 SWZ stosuje się.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu: d) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
? wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających
się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione
w okresie ostatnich 3 miesięcy. Okres wyrażony w latach, liczy się wstecz od dnia
w którym upływa termin składania ofert.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z zachowaniem przepisów art. 109 ust. 3, art. 110 oraz art. 111 ustawy Pzp natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 2.1.2 SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 3.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu lub kryteriów selekcji.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia,
o których mowa w pkt 3.5. SWZ, przy czym:
1) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 3.5.1. SWZ składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie
i na zasadach opisanych w pkt 2.1.2 SWZ.
2) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 3.5.2 SWZ składa każdy z nich. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, składają oświadczenie, z którego wynika, które usługi będą wykonywać poszczególni Wykonawcy - załącznik nr 4 do oferty.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały zawarte w § 14 projektu umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość pobytów na budowie, radzie budowy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-08

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.