Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazową i...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazową i termomodernizacja budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIASTO RYBNIK
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik
powiat: Rybnik
324392302, faks 324224124
zam_pub@um.rybnik.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 324392302, faks 3242
Termin składania ofert: 2021-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazową
i termomodernizacja budynku Przedszkola nr 32 w dzielnicy Kamień
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazową i termomodernizacja budynku Przedszkola
nr 32 w dzielnicy Kamień.
Ze względu na fakt, że roboty będą wykonywane w okresie sezonu grzewczego Zamawiający przewiduje etapową realizację instalacji grzewczej w obiekcie.
W pierwszym etapie zostanie wybudowana kotłownia gazowa wraz z instalacjami towarzyszącymi, która będzie okresowo (w sezonie grzewczym 2021/2022) współpracowała z istniejącą instalacją centralnego ogrzewania. Przewiduję się, że nowa instalacja centralnego ogrzewania powstanie dopiero w okresie wakacji letnich 2022 roku, natomiast nie wyklucza się szybszej realizacji robót, z tym że na traki sposób prowadzenia robót (w trakcie sezonu grzewczego lub roku szkolnego) musi wyrazić zgodę użytkownik obiektu.
Ogólny zakres robót:
? likwidacja istniejącej kotłowni węglowej opartej o dwa kotły węglowe wraz
z demontażem przynależnej technologii kotłowni,
? likwidacja zsypów na węgiel (wg części budowlanej),
? likwidacja komina spalinowego na zewnątrz budynku (wg części budowlanej),
? wykonanie technologii kotłowni gazowej opartej o kaskadę dwóch kotłów gazowych zasilanych gazem płynnym (z możliwością przezbrojenia na gaz ziemny GZ50),
? wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu wraz ze zbiornikiem na gaz płynny (UWAGA! Do wykonawcy będzie należało wykonanie robót w zakresie posadowienia i montażu podziemnych zbiorników na gaz płynny. W wycenie nie należy ujmować kosztu zbiorników. Zbiorniki dostarczy i zamontuje dostawca gazu z którym Inwestor/Użytkownik podpisze umowę dzierżawy),
? roboty elektryczne i AKPiA towarzyszące w kotłowni,
? roboty ogólnobudowlane w kotłowni,
? roboty demontażowe instalacji c.o., w tym m.in. demontaż grzejników, rurociągów, zaworów itp.,
? roboty montażowe w zakresie instalacji c.o., w tym m.in. montaż grzejników, rurociągów, zaworów, głowic termostatycznych itp.,
? roboty demontażowe istniejącej instalacji odgromowej,
? roboty montażowe instalacji odgromowej,
? roboty w zakresie wykonania uziemienia otokowego,
? roboty demontażowe w zakresie elewacji, dachu i innych elementów budowlanych,
? roboty termomodernizacyjne w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych nadziemnych i podziemnych oraz poddasza (stropodachu),
? roboty w zakresie dachu,
? roboty demontażowe i montażowe w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej,
? inne roboty towarzyszące, remontowe i wykończeniowe,
? wywóz złomu zdemontowanego w obiekcie na składowisko złomu (wartość złomu Wykonawca uwzględni w cenie oferty),
? wywóz gruzu na składowisko odpadów.
W ramach prac termomodernizacyjnych należy również wykonać instalację kablową pod przyszłościową instalację kamer do monitoringu wizyjnego terenu wokół obiektu. Należy doprowadzić okablowanie pod instalację 8 szt. kamer zewnętrznych. Okablowanie wykonać kablem UTP 4x2x0,5 kat 5e LSOH.
Kable:
? zainstalować na elewacji pod warstwą ocieplenia w peszlu ochronnym niepalnym o średnicy min 16 mm,
? zakończyć w kompaktowych, zewnętrznych, elewacyjnych puszkach kamerowych,
? należy wprowadzić do wnętrza budynku poprzez wykonany przewiert
w ścianie zewnętrznej. Miejsca doprowadzenia okablowania wewnątrz budynku
i instalacji puszek zostaną wskazane na etapie realizacji zadania. Szczegółowy zakres prac instalacji kablowej pod przyszłą instalację kamer określony jest
w przedmiarze robót.
Czynności i informacje dodatkowe:
? Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania tablicy informacyjnej
o wymiarach 0,8 x 1,2 m (2 szt.) związanych z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/premier/rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych ),
? tablicę informacyjną należy:
? wykonać z tworzywa sztucznego wraz nadrukiem odpornym na warunki atmosferyczne,
? umieścić w momencie rozpoczęcia inwestycji oraz po realizacji inwestycji,
? umieścić na przedmiocie inwestycji lub w jej pobliżu, w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym,
? wymagane przeszkolenie wskazanych przez Użytkownika pracowników
w zakresie obsługi i eksploatacji wykonanych instalacji,
? wymagane opracowanie instrukcji obsługi urządzeń,
? podstawą wyceny zakresu objętego przedmiotem zamówienia jest projekt budowlano-wykonawczy, który wraz z załączonym przedmiarem robót (stanowiącym element pomocniczy do wyceny przedmiotu zamówienia) stanowi opis przedmiotu zamówienia,
? wszelkie koszty związane z realizacją powyższych ustaleń należy ująć w cenie ofertowej.
W związku z wymaganiami Ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisami ,,Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu", Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania robót, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska.
Szczególnie dla Zamawiającego jest ważne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych były zachowane zasady:
- zraszania wodą / innego zabezpieczenia przed pyleniem dla terenu prowadzenia prac rozbiórkowych;
- zraszania wodą terenu prowadzenia robót (miejsce rozładunku, plac składowy materiałów) w okresach suszy;
- stosowania zabezpieczenia pylastych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie plandekami, zraszanie);
- transportu materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki ograniczające pylenie przewożonych materiałów;
- stosowanie gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych
w wytwórniach.
Ponadto, Zamawiający będzie prowadził monitoring pojazdów obsługujących budowę pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. W przypadku stwierdzenia uchybień, które zagrażają środowisku naturalnemu i są niezgodne z przepisami polskiego prawa i powyższymi zapisami, Zamawiający wstrzyma prowadzenie robót.
Przypomina się również, że:
- wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania;
- organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku naturalnemu.
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1: przedmiot zamówienia dotyczy prac budowlanych i instalacji technologicznych oraz elektrycznych, które nie wprowadzają żadnych zmian w sposobie użytkowania obiektu, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy:
- wykonanie instalacji sanitarnych
- wykonanie instalacji elektrycznych,
- wykonanie prac ogólnobudowlanych.
W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego.
Termin usunięcia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie.
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 36-miesięcznej gwarancji
na wykonane roboty, zastosowane materiały oraz urządzenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
? dokumentacja projektowa,
? przedmiary robót,
? STWiOR.

CPV: 45331110-0, 45210000-2, 45310000-3, 45320000-6, 45333000-0

Dokument nr: 2021/BZP 00131882, ZP.271.61.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-17 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zam_pub@um.rybnik.pl
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane
na stronie internetowej:
https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspxPage=112&Id=ZP.271.61.2021
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zam_pub@um.rybnik.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto
na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany i wycofania oferty lub wniosku" oraz ,,Formularz do komunikacji".
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone
w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz ,,Formularz do komunikacji" wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. W przypadku przekazywania tych dokumentów (innych niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację
z serwera pocztowego Zamawiającego.
7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zam_pub@um.rybnik.pl
9. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania ww. dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email zam_pub@um.rybnik.pl
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale I SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale I SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-17 09:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-20

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.61.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 9644703,00 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1136794,89 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazową i termomodernizacja budynku Przedszkola
nr 32 w dzielnicy Kamień.
Ze względu na fakt, że roboty będą wykonywane w okresie sezonu grzewczego Zamawiający przewiduje etapową realizację instalacji grzewczej w obiekcie.
W pierwszym etapie zostanie wybudowana kotłownia gazowa wraz z instalacjami towarzyszącymi, która będzie okresowo (w sezonie grzewczym 2021/2022) współpracowała z istniejącą instalacją centralnego ogrzewania. Przewiduję się, że nowa instalacja centralnego ogrzewania powstanie dopiero w okresie wakacji letnich 2022 roku, natomiast nie wyklucza się szybszej realizacji robót, z tym że na traki sposób prowadzenia robót (w trakcie sezonu grzewczego lub roku szkolnego) musi wyrazić zgodę użytkownik obiektu.
Ogólny zakres robót:
? likwidacja istniejącej kotłowni węglowej opartej o dwa kotły węglowe wraz
z demontażem przynależnej technologii kotłowni,
? likwidacja zsypów na węgiel (wg części budowlanej),
? likwidacja komina spalinowego na zewnątrz budynku (wg części budowlanej),
? wykonanie technologii kotłowni gazowej opartej o kaskadę dwóch kotłów gazowych zasilanych gazem płynnym (z możliwością przezbrojenia na gaz ziemny GZ50),
? wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu wraz ze zbiornikiem na gaz płynny (UWAGA! Do wykonawcy będzie należało wykonanie robót w zakresie posadowienia i montażu podziemnych zbiorników na gaz płynny. W wycenie nie należy ujmować kosztu zbiorników. Zbiorniki dostarczy i zamontuje dostawca gazu z którym Inwestor/Użytkownik podpisze umowę dzierżawy),
? roboty elektryczne i AKPiA towarzyszące w kotłowni,
? roboty ogólnobudowlane w kotłowni,
? roboty demontażowe instalacji c.o., w tym m.in. demontaż grzejników, rurociągów, zaworów itp.,
? roboty montażowe w zakresie instalacji c.o., w tym m.in. montaż grzejników, rurociągów, zaworów, głowic termostatycznych itp.,
? roboty demontażowe istniejącej instalacji odgromowej,
? roboty montażowe instalacji odgromowej,
? roboty w zakresie wykonania uziemienia otokowego,
? roboty demontażowe w zakresie elewacji, dachu i innych elementów budowlanych,
? roboty termomodernizacyjne w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych nadziemnych i podziemnych oraz poddasza (stropodachu),
? roboty w zakresie dachu,
? roboty demontażowe i montażowe w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej,
? inne roboty towarzyszące, remontowe i wykończeniowe,
? wywóz złomu zdemontowanego w obiekcie na składowisko złomu (wartość złomu Wykonawca uwzględni w cenie oferty),
? wywóz gruzu na składowisko odpadów.
W ramach prac termomodernizacyjnych należy również wykonać instalację kablową pod przyszłościową instalację kamer do monitoringu wizyjnego terenu wokół obiektu. Należy doprowadzić okablowanie pod instalację 8 szt. kamer zewnętrznych. Okablowanie wykonać kablem UTP 4x2x0,5 kat 5e LSOH.
Kable:
? zainstalować na elewacji pod warstwą ocieplenia w peszlu ochronnym niepalnym o średnicy min 16 mm,
? zakończyć w kompaktowych, zewnętrznych, elewacyjnych puszkach kamerowych,
? należy wprowadzić do wnętrza budynku poprzez wykonany przewiert
w ścianie zewnętrznej. Miejsca doprowadzenia okablowania wewnątrz budynku
i instalacji puszek zostaną wskazane na etapie realizacji zadania. Szczegółowy zakres prac instalacji kablowej pod przyszłą instalację kamer określony jest
w przedmiarze robót.
Czynności i informacje dodatkowe:
? Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania tablicy informacyjnej
o wymiarach 0,8 x 1,2 m (2 szt.) związanych z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/premier/rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych ),
? tablicę informacyjną należy:
? wykonać z tworzywa sztucznego wraz nadrukiem odpornym na warunki atmosferyczne,
? umieścić w momencie rozpoczęcia inwestycji oraz po realizacji inwestycji,
? umieścić na przedmiocie inwestycji lub w jej pobliżu, w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym,
? wymagane przeszkolenie wskazanych przez Użytkownika pracowników
w zakresie obsługi i eksploatacji wykonanych instalacji,
? wymagane opracowanie instrukcji obsługi urządzeń,
? podstawą wyceny zakresu objętego przedmiotem zamówienia jest projekt budowlano-wykonawczy, który wraz z załączonym przedmiarem robót (stanowiącym element pomocniczy do wyceny przedmiotu zamówienia) stanowi opis przedmiotu zamówienia,
? wszelkie koszty związane z realizacją powyższych ustaleń należy ująć w cenie ofertowej.
W związku z wymaganiami Ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisami ,,Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu", Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania robót, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska.
Szczególnie dla Zamawiającego jest ważne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych były zachowane zasady:
- zraszania wodą / innego zabezpieczenia przed pyleniem dla terenu prowadzenia prac rozbiórkowych;
- zraszania wodą terenu prowadzenia robót (miejsce rozładunku, plac składowy materiałów) w okresach suszy;
- stosowania zabezpieczenia pylastych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie plandekami, zraszanie);
- transportu materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki ograniczające pylenie przewożonych materiałów;
- stosowanie gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych
w wytwórniach.
Ponadto, Zamawiający będzie prowadził monitoring pojazdów obsługujących budowę pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. W przypadku stwierdzenia uchybień, które zagrażają środowisku naturalnemu i są niezgodne z przepisami polskiego prawa i powyższymi zapisami, Zamawiający wstrzyma prowadzenie robót.
Przypomina się również, że:
- wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania;
- organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku naturalnemu.
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1: przedmiot zamówienia dotyczy prac budowlanych i instalacji technologicznych oraz elektrycznych, które nie wprowadzają żadnych zmian w sposobie użytkowania obiektu, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy:
- wykonanie instalacji sanitarnych
- wykonanie instalacji elektrycznych,
- wykonanie prac ogólnobudowlanych.
W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego.
Termin usunięcia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie.
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 36-miesięcznej gwarancji
na wykonane roboty, zastosowane materiały oraz urządzenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
? dokumentacja projektowa,
? przedmiary robót,
? STWiOR.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45331110-0 - Instalowanie kotłów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-20
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w SWZ w rozdziale XXIV "Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert ".
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie:
da) co najmniej dwie (2) roboty budowlane każda o wartości minimum 30.000 zł brutto i każda polegająca na budowie kotłowni gazowej lub wymianie źródła ciepła na kotłownię gazową.
Warunek musi być spełniony:
1) przez Wykonawcę samodzielnie lub
2) przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie;
3) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie.
Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.
oraz
db) co najmniej dwie (2) roboty budowlane polegające na izolacji elewacji o wartości minimum 50.000 zł brutto każda.
Warunek musi być spełniony:
1) przez Wykonawcę samodzielnie lub
2) przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie;
3) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie.
Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.
2. W przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w umowie
w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia inwestycji
(w przypadku inwestycji rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
3. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem (np. Konsorcjum), doświadczenie będzie oceniane
w zależności od konkretnego zakresu udziału tego Wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy
w ramach zamówienia publicznego wykazanego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie
wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
2. Okres, o którym mowa w pkt 1, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
3. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych i/lub usług, które wykonywał wspólnie z innymi Wykonawcami, wykazy, o których mowa powyżej dotyczą robót budowlanych i/lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz oferty. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru,
w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu oferty.
2. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, ze Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie określa w szczególności informacje wymienione w rozdziale X pkt 4 SWZ.
4. Oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni Wykonawcy - przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
5. Pełnomocnictwo złożone w sytuacji:
1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz
z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) - pełnomocnictwo do podpisania oferty.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie, składają odrębnie każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni Wykonawcy - przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.4.
Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem.
5. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia w swoim imieniu
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w niżej opisanych przypadkach:
1) przedłużenie terminu realizacji umowy o czas wstrzymania robót przez Zamawiającego ze względu na wystąpienie zdarzeń losowych
(w szczególności: klęska żywiołowa, znaleziska niewybuchów oraz przyrodnicze),
2) przedłużenie terminu realizacji umowy o czas wstrzymania robót przez Zamawiającego ze względu na wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót zgodnie z zasadami określonymi
w normach lub przepisach technicznych, a mających wpływ na jakość robót, do czasu ich ustąpienia,
3) przedłużenie terminu realizacji umowy o czas wstrzymania robót przez Zamawiającego, ze względu na decyzje i postanowienia wstrzymujące
te roboty (z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę) wydane przez służby i inspekcje mogące kontrolować obiekt, o czas wynikający z decyzji/ postanowienia,
4) przedłużenie terminu realizacji umowy o czas wstrzymania robót przez Zamawiającego w przypadku konieczności opracowania niezależnych opinii lub ekspertyz niezbędnych do realizacji zamówienia, jeżeli konieczność ich opracowania nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
do czasu ich opracowania,
5) przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego z powodu stwierdzenia konieczności wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej (niewykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ) niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, o czas na jaki roboty zostały wstrzymane,
6) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie
robót przez Zamawiającego, ze względu na konieczność wykonania nieprzewidzianych robót, niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia, wykraczających poza zakres umowy a kolidujących z realizacją niniejszego zamówienia
7) przedłużenie terminu realizacji umowy o czas wstrzymania robót przez Zamawiającego ze względu na konieczność uzyskania decyzji i uzgodnień oraz ich ewentualnych realizacji, których konieczności uzyskania nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do realizacji robót, a które wynikają
z przepisów prawa i nie są zależne od działań Wykonawcy, do czasu ich uzyskania,
8) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie realizacji umowy, ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór nowego Wykonawcy robót dodatkowych lub uzupełniających, które są konieczne do wykonania, a ich rodzaj nie mieści się w ustawowej regulacji wynikającej z zapisów ustawy Pzp,
9) przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku obecności na terenie budowy innego inwestora lub wykonawcy prowadzącego roboty budowlane kolidujące, utrudniające bądź uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych objętych umową. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na dokonanie uzgodnień, realizację zadań przez innego inwestora/ wykonawcę, podpisanie porozumień umożliwiających realizację przedmiotu umowy,
10) co do biegu terminu gwarancji - w przypadku, gdy na skutek zmiany lub zmian treści umowy wydłużających termin jej przedmiotu o ponad 6 miesięcy, w zakresie części przedmiotu umowy lub użytych na jego wykonanie materiałów lub urządzeń, na których udzielana jest gwarancja, a które zostały już zamontowane lub wykonane w ramach realizacji przedmiotu umowy.
W takim wypadku strony mogą określić wcześniejszy bieg terminu gwarancji w zakresie tych części przedmiotu umowy lub użytych na jego wykonanie materiałów lub urządzeń.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w SWZ w rozdziale XXIV "Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert ".
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-15

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.