Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Żyrzyn
ul. Powstania Styczniowego 10
24-103 Żyrzyn
powiat: puławski
(81) 881 42 26
ugzyrzyn@post.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Żyrzyn
Wadium: ---
Nr telefonu: (81) 881 42 26
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zgodnie z § 6 Regulaminu udzielania przez Urząd Gminy Żyrzyn zamówień publicznych, których wartości nie przekracza kwoty 130 000,00 złotych netto, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 8/2021 Wójta Gminy Żyrzyn z dnia 25 stycznia 2021 r. Wójt Gminy Żyrzyn zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia:
,,Opracowanie dokumentacji projektowej na realizacje zadania pn.: ,, Budowa hal sportowych w miejscowościach Osiny i Skrudki "
2) Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie nr 1. Wykonanie indywidualnego projektu hali sportowej z zapleczem socjalno-technicznym, na działkach o nr ewid. 456/1 i 457/1 położonych w miejscowości Osiny. Obiekt zostanie połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły Podstawowej w Osinach.
Zadanie nr 2. Wykonanie indywidualnego projektu hali sportowej z zapleczem socjalno-
technicznym, na działce o nr ewid. 286/2 położonej w miejscowości Skrudki.
Obiekt zostanie połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły Podstawowej w
Skrudkach.
Uwaga !
Obie hale sportowe mam mieć jednakowy wygląd architektoniczny i jednakowe parametry techniczne.
Poniższy opis dotyczy zarówno hali sportowej przy szkole w Osinach jak również hali sportowej przy szkole w Skrudkach.
Na terenie objętym zakresem inwestycji przewiduje się:
- budowę budynku hali sportowej
- utwardzenie terenu z kostki brukowej
- budowa przyłącza wodociągowego
- instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne
- wykonanie linii kablowych
- wykonanie instalacji uziemiającej
- wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej
- wykonanie instalacji odgromowej.
1. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana na fundamentach żelbetowych
2. Obiekt połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek pokryty dachem dwuspadowym nad salą gimnastyczną oraz jednospadowym nad zapleczem i łącznikiem.
3. W ramach zamówienia należy wykonać projekt hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą wykonanie odwodnienia, ciągi piesze jezdne, miejsca postojowe, energooszczędne oświetlenia działki szkolnej oraz urządzenie terenów zieleni w ramach kompleksowego zagospodarowania terenu wraz z robotami towarzyszącymi.
4. Projekt budowlany musi przewidywać zastosowanie rozwiązań technicznych i materiałów zgodnych z wymogami w obiektach stanowiących przedmiot zamówienia. Obiekt winien być przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Sala będzie użytkowana przez dzieci, młodzież i lokalną społeczność w grach zespołowych, - siatkówka, koszykówka, piłka nożna halowa, badminton, tenis stołowy i inne.
5. Należy zaprojektować wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu uzyskania redukcji zapotrzebowania budynku na energię. ( panele fotowoltaiczne które zostaną zamontowane na dachu łącznika i zaplecza socjalno-technicznego)
6. Wykonawca przygotuje w terminie 1-go miesiąca od podpisania umowy wstępną koncepcję architektoniczną wraz z wizualizacją (dopuszcza się warianty), która podlegać będzie akceptacji Zamawiającego. Po akceptacji przez Zamawiającego wybranej koncepcji, Wykonawca sporządzi kompleksową dokumentację obejmującą opracowanie dokumentacji wraz z kompleksową wizualizację dla całego zamierzenia inwestycyjnego.
7. Na wykonanie dokumentacji technicznej robót, niezbędnej do realizacji zadania pn.:
,,Opracowanie dokumentacji projektowej na realizacje zadania pn.: ,, Budowa hal
sportowych w miejscowościach Osiny i Skrudki" składają się następujące czynności (minimalne), zwane dalej pracami projektowymi:
a) opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego według założeń określonych w warunkach zamówienia oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na budowę,
b) opracowanie projektu wykonawczego instalacji wod. - kan.,
c) opracowanie projektu wykonawczego instalacji co.,
d) opracowanie projektu wykonawczego instalacji c. w. u.,
e) opracowanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznej w tym instalacji OZE.
f) opracowanie projektu wykonawczego instalacji teletechnicznej i nagłośnieniowej,
g) opracowanie projektu wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej,
h) opracowanie projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej,
i) opracowanie projektu kompletnego wyposażenia, obiektu z podziałem na wyposażenie:
- Stałe - w tym wyposażenie sali w podłogi sportowe, wszystkie urządzenia sportowe, wyposażenie terenu w małą architekturę, żaluzje mechaniczne wewnętrzne w oknach od strony południowo-wschodniej itp.
- Ruchome - w wykazie wyposażenia należny zestawić opis katalogowy oraz aktualną cenę np. meble, wyposażenie toalet w pojemniki na mydło, papier, kosze na śmieci itp.
j) opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów robót dla budowy hali
sportowej wraz z instalacjami / przyłączami oraz robotami towarzyszącymi, k) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 1) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, m) opracowanie wizualizacji obiektu i wnętrz wraz z zagospodarowaniem terenu.
2
n) charakterystyka energetyczna,
o) badania geologiczne podłoża gruntowego wraz z odpowiednią do wyników dokumentacją,
8. Wykonawca na własny koszt sporządzi lub uzyska wszystkie wymagane do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy dokumenty, w szczególności pozwolenia, opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.
9. Każdy z dokumentów powinien być podpisany przez osobę, która go sporządziła. Podpis lub podpisy powinny być czytelne lub opatrzone tekstem lub pieczątkami wskazującymi imię i nazwisko osoby podpisującej dokument.
10. Opracowane dokumenty muszą być kompletne (ze wszystkimi mapami, pozwoleniami, opiniami, uzgodnieniami i sprawdzeniami rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, w szczególności uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych, sanitarnych, ekspertyzy itp.), spełniać wymogi uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz spełniać wszystkie wymogi niezbędne do tego, aby służyć Zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa.
11. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty, do wykonania lub uzyskania których jest zobowiązany na podstawie umowy, w formie pisemnej, w odpowiedniej wymaganej w obowiązujących przepisach ilości egzemplarzy, z zastrzeżeniem, że:
a). Projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz projekty instalacji - Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w ilości 5 egzemplarzy;
b). Kosztorys inwestorski, przedmiar robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w ilości 2 egzemplarzy.
c). W przypadku pozostałych, nie wymienionych powyżej dokumentów, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu 1 egzemplarz każdego dokumentu, o ile przepisy nie określają, że mają one zostać przekazane w większej ilości egzemplarzy.
d). Wszelkie oryginały uzgodnień i opinii powinny znajdować się w pierwszym egzemplarzu dokumentacji projektowej.
e). Wykonawca jest zobowiązany razem z dokumentami w formie pisemnej, przekazać Zamawiającemu 2 egzemplarze nośników danych, na każdym z których zapisano w formie elektronicznej komplet dokumentów.
12. Zasady sporządzenia dokumentów w formie elektronicznej:
a). Wszystkie pliki muszą być zapisane w formacie ,,pdf'. Zamawiający wymaga, aby kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót zapisane były w formacie ,,pdf oraz w formacie ,,ath" (Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć je zapisane w obu tych formatach).
b). Dokumenty, do opracowania których Wykonawca jest zobowiązany, muszą zostać wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami (w szczególności techniczno-budowlanymi w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami i normatywami, w szczególności muszą być zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi.
13. Dane charakterystyczne do projektowania:
- powierzchnia całkowita - w przedziale od 45 Om2 do 500 m2
- powierzchnia zabudowy - w przedziale od 500 m2 do 550 m2
- sala sportowa wymiar areny boiska 12 x 24 m, z wydzielonymi strefami bezpieczeństwa (1,5 m z każdej strony linii bocznej boiska)
- wysokość budynku - w przedziale od 10 do 11 m
- liczba kondygnacji - 1
14. Zamówienie ponadto obejmuje:
1). Udział w spotkaniach roboczych służących wypracowaniu koncepcji spełniającej oczekiwania Zamawiającego,
2). Opracowanie wstępnej koncepcji wraz z wizualizacją w terminie 1 miesiąca od daty popisania umowy - dla koncepcji wymagane będzie przygotowanie wstępnego oszacowania kosztów zamierzenia inwestycyjnego,
3). Przygotowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę / zgłoszenie robót budowlanych oraz w razie konieczności dokonywanie wszelkich zmian, uzupełnień, wyjaśnień itp. dokumentacji projektowej w trakcie postępowania administracyjnego,
4). Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów wynikających z właściwych zapisów wynikających z art. 99 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) tj. za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazw, patentów lub pochodzenia. W przypadku konieczności podania nazwy materiału lub urządzenia to Wykonawca (Jednostka projektowa ) zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń oraz wskazania kryteriów równoważności.
5). Wprowadzanie poprawek lub uzupełnienie do opracowanego i przekazanego przedmiotu zamówienia w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz zaktualizowanie kosztorysów na dzień ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.
6). Pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną w oparciu o sporządzoną dokumentację techniczną oraz przyjazd na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu trzech dni roboczych.

Dokument nr: G.271.1.6.2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się 9 sierpnia 2021 r. o godz. 12.15

Składanie ofert:
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert,
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Żyrzyn Ul. Powstania Styczniowego 10 24-103 Żyrzyn, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem ,,Oferta - ,,Opracowanie
dokumentacji projektowej na realizacje zadania pn.: ,, Budowa hal sportowych w miejscowościach Osiny i Skrudki ", do dnia 9 sierpnia 2021 r. do godz. 12.00.
Dopuszcza się możliwość przesłania oferty za pośrednictwem: poczty, kuriera na adres Urząd Gminy Żyrzyn Ul. Powstania Styczniowego 10 24-103 Żyrzyn. W przypadku wyboru takiej formy dostarczenia oferty dla jej ważności liczyć się będzie data na pieczątce wpływu do Urzędu Gminy Żyrzyn.

Miejsce i termin realizacji:
3) Termin wykonanie zamówienia
Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 31.12.2021 r. wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę.

Wymagania:
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 130 000,00 ZŁ
NETTO
4) Warunki udziału w zapytaniu ofertowym
Wymagania, jakie powinni spełnić wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń;
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku jeżeli Wykonawca oświadczy że posiada uprawnienia do wykonywanej działalności. (zał. Nr 2 do zaproszenia)
2. Dysponują potencjałem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia -
Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku jeżeli Wykonawca wykaże że, dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi uprawnienia projektowe w zakresie objętym zamówieniem oraz zaświadczenie z właściwej PUB stwierdzające przynależność do izby tj:
min. 1 osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności konstrukcyjno -budowlanej;
min. 1 osobę posiadająca uprawnienia projektowe w specjalności architektonicznej, min. 1 osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych;
min. 1 osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności elektrycznej; (zał. Nr 3 do zaproszenia)
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - Zamawiający żąda przedłożenia min. 2 poświadczeń (referencji) potwierdzających wykonanie projektów budowlanych kubaturowych obiektów sportowych w tym przynajmniej jeden projekt budowy sali (hali) sportowej. (zał. Nr 4 do zaproszenia)
3. Dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej w terenie. Zamawiający żąda przedłożenia notatki służbowej z wizji lokalnej przy udziale przedstawicieli Zamawiającego.
UWAGA: Przed przygotowaniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie przy udziale Zamawiającego, na okoliczność czego zostanie sporządzona notatka służbowa, której kopię należy załączyć do oferty. Wizja w terenie odbywać się będzie w godzinach od 8:00 - 14:00 od poniedziałku do piątku. Brak przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie skutkować będzie odrzuceniem oferty.
4. Z udziału w postępowaniu wykluczeni będą wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a), uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b). posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c). pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d). pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
( zał. Nr 5 do zaproszenia)
W celu potwierdzenia spełnienia warunku należy do oferty dołączyć:
- stosowne oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywanej działalności. ( zał. Nr 2 do zaproszenia)
5
- Wykaz zawierający wykonanie co najmniej dwóch projektów budowlanych kubaturowych obiektów sportowych w tym przynajmniej jeden projekt budowy sali (hali) sportowej wraz z referencjami. (zał. Nr 4 do zaproszenia)
- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie realizacją usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, (zał. Nr 3 do zaproszenia)
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia". Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5) Opis sposobu przygotowania oferty
UWAGA: Przed przygotowaniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie przy udziale Zamawiającego, na okoliczność czego zostanie sporządzona notatka służbowa, której kopię należy załączyć do oferty. Wizja w terenie odbywać się będzie w godzinach od 8:00 - 14:00 od poniedziałku do piątku.
Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do zaproszenia w formie pisemnej, w języku polskim.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczęcią firmową
- posiadać datę sporządzenia
- zawierać adres oraz siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP posiadać wartość (cenę) wykonania zamówienia.
- termin realizacji przedmiotu zamówienia.
Do formularza oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1. oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywanej działalności. ( zał. Nr 2 do zaproszenia).
2. wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (zał. Nr 3 do zaproszenia).
3. wykaz usług (zał. Nr 4 do zaproszenia).
4. oświadczenie o braku powiązań ( zał. Nr 5 do zaproszenia)
5. parafowany projekt umowy (zał. Nr 6 do zaproszenia)
6. uproszczona klauzula informacyjna RODO (zał. Nr 7 do zaproszenia)
7. kopię notatki służbowej z wizji lokalnej
7) Opis kryteriów jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert,
1. Kryterium oceny oferty będzie stanowiła cena - waga 100% Sposób oceny ofert: NCO/BCO x 100
Gdzie:
NCO - najniższa łączna cena brutto oferty za realizację zadania BCO - badana łączna cena brutto oferty za realizację zadania
2. W cenie oferty należy podać wszystkie koszty, uwzględniając zakres zamówienia, wynikające z zaproszenia do złożenia propozycji cenowej.
3. Wykonawca oblicza cenę oferty z podatkiem VAT.
4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
I 8) Okres gwarancji i rękojmi
W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca udzieli 36 m-cy gwarancji rękojmi za wady przedmiotu umowy liczonej od daty bezusterkowego odbioru końcowego projektu- dokumentacji technicznej.
9) Termin związania oferty
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
10) Inne uwagi
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wzór umowy z wykonawca stanowi załącznik nr 6 do zaproszenia.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.