Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wymiana stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
Bolesława Czerwieńskiego 16
31-319 Kraków
powiat: Kraków
zamowienia@zbk.krakow.pl
https://zbkkrakow.ezamawiajacy.pl/pn/zbkkrakow/demand/notice/public/35423/details
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej w lokalu użytkowym na os. Handlowym 5 w Krakowie Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej w lokalu użytkowym na os. Handlowym 5 w Krakowie Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców - w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej.

CPV: 45421132-8

Dokument nr: 2021/BZP 00131766, 79/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-18 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zbkkrakow.ezamawiajacy.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zbkkrakow.ezamawiajacy.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a. Stały
dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej
wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d. Włączona obsługa JavaScript;
e. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem XXXIII SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Rozdziałem XXXIII SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zbkkrakow.ezamawiajacy.pl/pn/zbkkrakow/demand/notice/public/35423/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-18 09:45
Miejsce składania ofert: https://zbkkrakow.ezamawiajacy.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 79/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 390243,90 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 48770,58 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej w lokalu użytkowym na os. Handlowym 5 w Krakowie Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców - w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45421132-8 - Instalowanie okien
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień na zasadach określonych w umowie podstawowej, zgodnych z jego przedmiotem stanowiących nie więcej niż 20% wartości szacunkowej niniejszego zamówienia (po wcześniejszych negocjacjach z Wykonawcą; ceny nie mogą przekroczyć średnich cen czynników produkcji SEKOCENBUD na poprzedni kwartał).
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający
stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena - 60 % = 60 pkt
Okres gwarancji na cały przedmiot umowy (w tym na roboty budowlane i zastosowane materiały,
wyroby i towary oraz wszystkie wbudowane i zamontowane elementy) - 40% = 40 pkt
Uwaga! Okres rękojmi za wady tożsamy z okresem gwarancji.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na cały przedmiot umowy (w tym na roboty budowlane i zastosowane materiały, wyroby i towary oraz wszystkie wbudowane i zamontowane elementy) - Uwaga! Okres rękojmi za wady tożsamy z okresem gwarancji.
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli
wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej 1 robotę polegającą na
wymianie lub montażu ślusarki otworowej wykonywanej w ramach jednego kontraktu, o wartości
minimum 25.000,00 zł brutto w budynku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków lub do
rejestru zabytków nieruchomych.
b) dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. osobą przewidzianą do kierowania
robotami posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej określone ustawą - Prawo budowlane w
zakresie przedmiotu zamówienia,
Dla w/w uprawnień budowlanych Zamawiający uzna odpowiednie uprawnienia budowlane, a
więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalności właściwej do powierzonego stanowiska w zakresie odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
lub równoważnymi do nich, w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a
uznanymi w Polsce.
W przypadku, gdy z przedłożonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w
postępowaniu wynikać będzie kwota wyrażona w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy
ją wg średniego kursu NBP z daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowy środek dowodowy wymagany od Wykonawcy obejmuje:
a. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik Nr 5 do SWZ.

b. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane- Załącznik nr 5A do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w
jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia.
3. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa.
4. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał nazwy (firmy) tych
podwykonawców (jeżeli są już znani).
5. Kosztorys ofertowy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z Załącznikiem do SWZ "Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia
publicznego"
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający
stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena - 60 % = 60 pkt
Okres gwarancji na cały przedmiot umowy (w tym na roboty budowlane i zastosowane materiały,
wyroby i towary oraz wszystkie wbudowane i zamontowane elementy) - 40% = 40 pkt
Uwaga! Okres rękojmi za wady tożsamy z okresem gwarancji.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na cały przedmiot umowy (w tym na roboty budowlane i zastosowane materiały, wyroby i towary oraz wszystkie wbudowane i zamontowane elementy) - Uwaga! Okres rękojmi za wady tożsamy z okresem gwarancji.
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-16

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.