Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
484z dziś
4927z ostatnich 7 dni
20002z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: REMONT ULICY

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

REMONT ULICY

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
Kasztanowa 31
97-300 Piotrków Trybunalski
powiat: Piotrków Trybunalski
zp@zdium-piotrkow.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Piotrków Trybunalski
Wadium: 8.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
REMONT ULICY SULEJOWSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
NA ODCINKU OD RONDA BUGAJ DO GRANIC MIASTA
Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Szczegółowy zakres robót określa:
1) projekt umowy,
2) formularz oferty wraz z formularzem cenowym,
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
4) projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych,
5) projekt docelowej organizacji ruchu,
6) projekt budowlano-wykonawczy - ,,Remont ulicy Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od Ronda Bugaj do granic miasta",
2. W ramach robót, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do:
? usunięcia wszelkiego rodzaju odpadów poza pas drogowy, odpady te stanowią własność Wykonawcy i koszty wszelkich działań wynikających z ustawy o odpadach, obciążają Wykonawcę,
? przewiezienia pełnowartościowych materiałów z rozbiórki (destrukt, krawężniki) na teren Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. przy Ul. Rolniczej 75 w Piotrkowie Trybunalskim,
? pokrycia kosztów pełnej obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej z możliwością odczytu w programie CAD wersja nie wyższa niż 2004,
? wykonania, utrzymania w czasie trwania robót oraz demontażu po wykonaniu robót, oznakowania robót, zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót,
? wykonania wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania wymaganej jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów,
? zabezpieczenia terenu robót na czas ich wykonywania zgodnie z wymaganymi przepisami oraz pokrycia kosztów z tym związanych,
? przeniesienia na swój koszt znaków osnowy geodezyjnej w przypadku, gdy w/w znaki znajdują się na terenie realizacji robót po uprzednim uzgodnieniu z Referatem Geodezji Kartografii i Katastru Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. (97-300 Piotrków Trybunalski, Ul. Szkolna 28).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany pomiędzy zakresem robót, a ilością wykonanych robót w stosunku do tego, co zostało określone w formularzu cenowym, przy czym wartość przedmiotu niniejszej umowy nie przekroczy kwoty, o której mowa w § 8 ust. 5 umowy, z zastrzeżeniem postanowień §8 ust. 8.
4. Zamawiający realizując roboty budowlane określone w §1 ust. 1 umowy może zlecić Wykonawcy na piśmie wykonanie robót koniecznych, dodatkowych zgodnie z §9 umowy, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania.
5. Wszystkie roboty objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane z materiałów dostarczanych przez Wykonawcę, z wyjątkiem sytuacji określonych w projekcie budowlanym i formularzu cenowym.
6. Materiały, o których mowa w ust. 4, odpowiadać będą co do jakości, wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U 2020 poz. 215 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanej dla potrzeb remontu ulicy Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od Ronda Bugaj do granic miasta, która stanowi Załącznik Nr 2 do umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej pod warunkiem zastosowania materiałów o równoważnych lub wyższych parametrach technicznych, zmiany technologii itp. Każda zmiana materiałów musi być zatwierdzona przez Zamawiającego w porozumieniu z Projektantem. Zmiana materiału nie może powodować zmiany wartości wynagrodzenia, o której mowa w §8 ust. 5, z zastrzeżeniem postanowień §8 ust. 8.
7. Zamawiający informuje, iż zakres zadania wskazany w formularzu cenowym został zmniejszony w stosunku do objętego dokumentacją projektową. Wykonawca do przygotowania oferty przyjmie ilości zgodnie z formularzem cenowym.
II. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

1. Zamawiający zgodnie z art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: robotników pracujących przy wykonywaniu robót drogowych, operatorów urządzeń drogowych, kierowców tj.: osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.).
2. Zamawiający wymaga zapewnienia przez cały okres obowiązywania umowy, obsady personalnej w/w pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy również zastępstwa i zmiany osób dokonanej w trakcie realizacji zamówienia.
3. Wykonawca realizować będzie umowę zapewniając jej wykonanie przy wykorzystaniu wystarczającej ilości pracowników, którzy w szczególności:
- posiadają niezbędną do wykonywania prac wiedzę i umiejętności;
- posiadają uprawnienia do wykonywania prac, o ile są one wymagane przepisami szczególnymi;
- zatrudnieni są zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu Pracy.
4. Wymagania podane w ust. 1 nie dotyczą osób:
- prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą np.: pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - kierownik budowy, geodeta,
- będących współwłaścicielami/wspólnikami podmiotu składającego ofertę.

Szczegółowe wymagania w tym zakresie zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Rozdział V SWZ.

CPV: 45233000-9, 45111000-8, 45112000-5

Dokument nr: 2021/BZP 00131663, ZP.3310/14/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania ; https://www.zdium-piotrkow.4bip.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania ; zp@zdium-piotrkow.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
oraz poczty elektronicznej e-mail:zp@zdium-piotrkow.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp
do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań
w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): DANE W TYM ZAKRESIE OKREŚLONO W SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 10:00
Miejsce składania ofert: e-PUAP:/mzdikpiotrkow/SkrytkaESP

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Wymagania:
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 14.09.2021 r.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku:
Getin Noble Bank S.A.,
numer rachunku: 30 1560 0013 2326 8572 1000 0003
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).

Uwaga ! - Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg
i Utrzymania Miasta Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy Dział Księgowości i Kadr Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację:
Wadium dotyczące: POSTĘPOWANIA - REMONT ULICY SULEJOWSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM NA ODCINKU OD RONDA BUGAJ DO GRANIC MIASTA
5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta / poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Kasztanowa 31
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo,
na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6) W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.3310/14/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Szczegółowy zakres robót określa:
1) projekt umowy,
2) formularz oferty wraz z formularzem cenowym,
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
4) projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych,
5) projekt docelowej organizacji ruchu,
6) projekt budowlano-wykonawczy - ,,Remont ulicy Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od Ronda Bugaj do granic miasta",
2. W ramach robót, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do:
? usunięcia wszelkiego rodzaju odpadów poza pas drogowy, odpady te stanowią własność Wykonawcy i koszty wszelkich działań wynikających z ustawy o odpadach, obciążają Wykonawcę,
? przewiezienia pełnowartościowych materiałów z rozbiórki (destrukt, krawężniki) na teren Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. przy ul. Rolniczej 75 w Piotrkowie Trybunalskim,
? pokrycia kosztów pełnej obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej z możliwością odczytu w programie CAD wersja nie wyższa niż 2004,
? wykonania, utrzymania w czasie trwania robót oraz demontażu po wykonaniu robót, oznakowania robót, zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót,
? wykonania wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania wymaganej jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów,
? zabezpieczenia terenu robót na czas ich wykonywania zgodnie z wymaganymi przepisami oraz pokrycia kosztów z tym związanych,
? przeniesienia na swój koszt znaków osnowy geodezyjnej w przypadku, gdy w/w znaki znajdują się na terenie realizacji robót po uprzednim uzgodnieniu z Referatem Geodezji Kartografii i Katastru Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. (97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 28).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany pomiędzy zakresem robót, a ilością wykonanych robót w stosunku do tego, co zostało określone w formularzu cenowym, przy czym wartość przedmiotu niniejszej umowy nie przekroczy kwoty, o której mowa w § 8 ust. 5 umowy, z zastrzeżeniem postanowień §8 ust. 8.
4. Zamawiający realizując roboty budowlane określone w §1 ust. 1 umowy może zlecić Wykonawcy na piśmie wykonanie robót koniecznych, dodatkowych zgodnie z §9 umowy, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania.
5. Wszystkie roboty objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane z materiałów dostarczanych przez Wykonawcę, z wyjątkiem sytuacji określonych w projekcie budowlanym i formularzu cenowym.
6. Materiały, o których mowa w ust. 4, odpowiadać będą co do jakości, wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U 2020 poz. 215 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanej dla potrzeb remontu ulicy Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od Ronda Bugaj do granic miasta, która stanowi Załącznik Nr 2 do umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej pod warunkiem zastosowania materiałów o równoważnych lub wyższych parametrach technicznych, zmiany technologii itp. Każda zmiana materiałów musi być zatwierdzona przez Zamawiającego w porozumieniu z Projektantem. Zmiana materiału nie może powodować zmiany wartości wynagrodzenia, o której mowa w §8 ust. 5, z zastrzeżeniem postanowień §8 ust. 8.
7. Zamawiający informuje, iż zakres zadania wskazany w formularzu cenowym został zmniejszony w stosunku do objętego dokumentacją projektową. Wykonawca do przygotowania oferty przyjmie ilości zgodnie z formularzem cenowym.
II. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

1. Zamawiający zgodnie z art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: robotników pracujących przy wykonywaniu robót drogowych, operatorów urządzeń drogowych, kierowców tj.: osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.).
2. Zamawiający wymaga zapewnienia przez cały okres obowiązywania umowy, obsady personalnej w/w pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy również zastępstwa i zmiany osób dokonanej w trakcie realizacji zamówienia.
3. Wykonawca realizować będzie umowę zapewniając jej wykonanie przy wykorzystaniu wystarczającej ilości pracowników, którzy w szczególności:
- posiadają niezbędną do wykonywania prac wiedzę i umiejętności;
- posiadają uprawnienia do wykonywania prac, o ile są one wymagane przepisami szczególnymi;
- zatrudnieni są zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu Pracy.
4. Wymagania podane w ust. 1 nie dotyczą osób:
- prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą np.: pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - kierownik budowy, geodeta,
- będących współwłaścicielami/wspólnikami podmiotu składającego ofertę.

Szczegółowe wymagania w tym zakresie zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Rozdział V SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.1 ZAMAWIAJĄCY WYBIERZE JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ WYKONAWCY, KTÓRA UZYSKA NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW OBLICZONĄ JAKO SUMĘ PUNKTÓW UZYSKANYCH
W KRYTERIACH:
I - CENA,
II - OKRES GWARANCJI.
1.2 ZAMAWIAJĄCY JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ UZNA OFERTĘ WYKONAWCY, KTÓRA BĘDZIE PRZEDSTAWIAĆ NAJKORZYSTNIEJSZY BILANS KRYTERIÓW OCENY OFERT OKREŚLONYCH W SWZ.
1.3 PUNKTY WE WSZYSTKICH KRYTERIACH ZOSTANĄ ZAOKRĄGLONE DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU. ILOŚCI PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA, ZOSTANĄ ZSUMOWANE I BĘDĄ STANOWIĆ KOŃCOWĄ OCENĘ OFERTY. MAKSYMALNIE W OSTATECZNEJ OCENIE PUNKTOWEJ WYKONAWCA MOŻE UZYSKAĆ 100 PKT.
ZAMAWIAJĄCY UDZIELI ZAMÓWIENIA WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ODPOWIADA WSZYSTKIM WYMOGOM SWZ I ZOSTANIE OCENIONA JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA, TZN. UZYSKA NAJWYŻSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES GWARANCJI
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1 nie podlegają wykluczeniu - obligatoryjne przesłanki wykluczenia art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz przesłanki fakultatywne wskazane przez Zamawiającego w Rozdziale II podrozdział 8 SWZ tj. art. 109 ust. 1) i 4) ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

1.2 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności do występowania
w obrocie gospodarczym, jeżeli: Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. np. KRS lub CEDIG.
UWAGA ! - Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które w świetle art. 7 pkt 30 ustawy Pzp, mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego jako Wykonawca. Osoby
te nie posiadają wpisu ani do KRS ani do CEIDG, a wskazany warunek nie może ograniczać ich udziału w postępowaniu. Tym samym Zamawiający żąda wpisu do odpowiedniego rejestru wyłącznie od Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową, nie zaś od wszystkich podmiotów legitymowanych do ubiegania się o udzielenie zamówienia.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie posiadania zdolności ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia, jeżeli: posiada dokument potwierdzający,
że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 650.000,00 zł.

o UWAGA ! - Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie
z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli:
a) w zakresie doświadczenia
Wykonawca zobowiązany jest posiadać / dysponować nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie doświadczeniem polegającym na wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej związanej z budową lub przebudową lub remontem drogi o wartości nie mniejszej niż 650 000,00 złotych brutto.

Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie z wzorem - (Formularz 3.2. do SWZ).
b) w zakresie zdolności technicznej
Wykonawca zobowiązany jest posiadać / dysponować w celu wykonania zamówienia
co najmniej:
1. Koparka naczyniowa - szt. 1
2. Równiarka samojezdna - szt. 1
3. Rozkładarka mas bitumicznych - szt. 1
4. Skrapiarka emulsji - szt. 1
5. Zagęszczarka wibracyjna - szt. 1
6. Walec statyczny samojezdny - szt. 1
7. Walec wibracyjny samojezdny - szt. 1
8. Wibrator powierzchniowy - szt. 1
9. Samochód samowyładowczy - szt. 1
10. Frezarka asfaltu - szt. 1

Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie z wzorem - (Formularz 3.2. do SWZ).

c) w zakresie osób
Wykonawca zobowiązany jest posiadać/dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe tj.:
- Kierownik budowy ma posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
- przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.

Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie z wzorem - (Formularz 3.2. do SWZ).

UWAGA !
o Odnośnie do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
o W przypadku posługiwania się przez Wykonawcę cudzym potencjałem, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp - podmiotowych środków dowodowych, tj.:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
- Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy sporządzony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków i opłat w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
- Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem a w przypadku zalegania
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składnia ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłat tych należności;
- Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębna ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Wykonawca składa w/w podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień złożenia.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy złożyć:
- Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - (Formularz 4.1. do SWZ);
- Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - (Formularz 4.2. do SWZ);
- Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - (Formularz 4.3. do SWZ).
- Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

Wykonawca składa w/w podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień złożenia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 14.09.2021 r.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku:
Getin Noble Bank S.A.,
numer rachunku: 30 1560 0013 2326 8572 1000 0003
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).

Uwaga ! - Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg
i Utrzymania Miasta Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy Dział Księgowości i Kadr Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację:
Wadium dotyczące: POSTĘPOWANIA - REMONT ULICY SULEJOWSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM NA ODCINKU OD RONDA BUGAJ DO GRANIC MIASTA
5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta / poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Kasztanowa 31
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo,
na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6) W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych
z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
2) Każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Formularz 3.1. do SWZ oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Formularz 3.2. do SWZ w zakresie w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia te stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w Rozdziale II podrozdziale 9 pkt 2) SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
SZCZEGÓŁOWE DANE W TYM ZAKRESIE OKREŚLONO W PROJEKCIE UMOWY, KTÓRY STANOWI ROZDZIAŁ
V SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.1 ZAMAWIAJĄCY WYBIERZE JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ WYKONAWCY, KTÓRA UZYSKA NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW OBLICZONĄ JAKO SUMĘ PUNKTÓW UZYSKANYCH
W KRYTERIACH:
I - CENA,
II - OKRES GWARANCJI.
1.2 ZAMAWIAJĄCY JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ UZNA OFERTĘ WYKONAWCY, KTÓRA BĘDZIE PRZEDSTAWIAĆ NAJKORZYSTNIEJSZY BILANS KRYTERIÓW OCENY OFERT OKREŚLONYCH W SWZ.
1.3 PUNKTY WE WSZYSTKICH KRYTERIACH ZOSTANĄ ZAOKRĄGLONE DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU. ILOŚCI PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA, ZOSTANĄ ZSUMOWANE I BĘDĄ STANOWIĆ KOŃCOWĄ OCENĘ OFERTY. MAKSYMALNIE W OSTATECZNEJ OCENIE PUNKTOWEJ WYKONAWCA MOŻE UZYSKAĆ 100 PKT.
ZAMAWIAJĄCY UDZIELI ZAMÓWIENIA WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ODPOWIADA WSZYSTKIM WYMOGOM SWZ I ZOSTANIE OCENIONA JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA, TZN. UZYSKA NAJWYŻSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES GWARANCJI
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-14

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.