Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego

Przedmiot:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA PACZKÓW
RYNEK 1
48-370 PACZKÓW
powiat: nyski
Faks: (77) 544 90 04, tel. (77) 431 67 91 wew. 111 lub 115
Województwo: opolskie
Miasto: PACZKÓW
Wadium: ---
Nr telefonu: Faks: (77) 544 90 04
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, dostawy, usługi.
3. Przedmiot zamówienia:
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wilamowej na dz. nr 105 polegające na ułożeniu kostki betonowej wraz z obrzeżami, budowie altany oraz dostawie i montażu grilla ogrodowego betonowego.
Zakres prac obejmuje::
1. Ułożenie kostki brukowej betonowej prostokątnej z obrzeżami pod altaną oraz pod grillem obejmujące: korytowanie nawierzchni, obsadzenie obrzeży, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, ułożenie kostki betonowej, wypełnienie spoin pisakiem, wywóz ziemi i gruzu.
Łączna powierzchnia do wykonania pod wiatą: 20,25 m2 kostki oraz 19,0 m obrzeży.
Łączna powierzchnia pod grillem: 4,0 m2 kostki oraz 8,0 m obrzeży.
Łącznie: 24,25 m2 kostki oraz 27,0 m obrzeży.
Koszty materiałów (m.in. kostka, obrzeża) ponosi Wykonawca.
2. Dostawę i montaż altany drewnianej o wymiarach 4,0 x 4,0 m:
- KONSTRUKCJA: drewno sosnowe i świerkowe
- IMPREGNACJA: impregnat drewnochron
- POKRYCIE DACHU: gont bitumiczny
- KĄT NACHYLENIA DACHU: 30°
- SŁUPY NOŚNE: 9x9cm
- WYSOKOŚĆ: słupy nośne 2m, natomiast w kalenicy 3,05m
- LEGARY: 5x4cm
- GRUBOŚĆ DESEK: 25mm
DOSTAWA obejmuje:
- kompletna altana + okucia
- montaż
- podstawa altany z bloczków (ułożenie punktowe)
- malowanie jednokrotnie drewnochronem
- gont bitumiczny
- deska dachowa
Zamówienie obejmuje wykonanie altany bez desek podłogowych.
3. Dostawę i montaż grilla ogrodowego betonowego o wymiarach 95 x 58 x 195 cm
Długość rusztów 34cm.
Szerokość rusztów 54cm.
Ilość rusztów 1.
Materiał wykonania rusztu - stal nierdzewna.
Materiał wykonania konstrukcji - beton.
Połączenie elementów klejem mrozoodpornym.
Beton zbrojony, pokryty tynkiem dekoracyjnym
Wszystkie nowe elementy muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty.
4. Zakres prac i warunki w ramach realizacji zadania :
Rysunki poglądowe nowych elementów (Elementy w ofercie mogą się różnić od elementów na
rysunkach, lecz powinny być zgodne z ww. opisem. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z
zamawiającym tel. 774316791 wew. 115
l.p. nazwa rysunek
1. Altana drewniana 4,0 x 4,0 m:
- KONSTRUKCJA: drewno sosnowe i
świerkowe
- IMPREGNACJA: impregnat drewnochron
- POKRYCIE DACHU: gont bitumiczny
- KĄT NACHYLENIA DACHU: 30°
- SŁUPY NOŚNE: 9x9cm
- WYSOKOŚĆ: słupy nośne 2m, natomiast w
kalenicy 3,05m
- LEGARY: 5x4cm
- GRUBOŚĆ DESEK: 25mm
DOSTAWA obejmuje:
- kompletna altana + okucia
- montaż
- podstawa altany z bloczków (ułożenie
punktowe)
- malowanie jednokrotnie drewnochronem
- gont bitumiczny
- deska dachowa
Zamówienie obejmuje wykonanie
altany bez desek podłogowych.
2. grill ogrodowy betonowy o wymiarach
95 x 58 x 195 cm
Długość rusztów 34cm.
Szerokość rusztów 54cm.9
Ilość rusztów 1.
Materiał wykonania rusztu - stal nierdzewna.
Materiał wykonania konstrukcji - beton.
Połączenie elementów klejem mrozoodpornym.
Beton zbrojony, pokryty tynkiem dekoracyjnym

Otwarcie ofert: 10. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Miejski, Rynek 1, 48-370 Paczków pok. nr 2, dnia 05.08.2021r. godz. 10:15

Składanie ofert:
9. Miejsce, termin oraz sposób składania ofert:
Zamkniętą kopertę (paczkę) oznaczoną jak w pkt. 8, zawierającą ofertę wraz z wymaganymi
dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski, Rynek 1, 48-370 Paczków pok. nr 11 do dnia 05.08.2021r. godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: 10.09.2021 r.

Wymagania:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI
NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 130 000 zł
7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o
następujące kryteria i ich znaczenie:
Lp. Kryterium Znaczenie procentowe
Kryterium
Maksymalna ilość
punktów jakie może
otrzymać oferta za
dane kryterium
1 Cena ( C ) 60 % 60 punktów
2 Gwarancja (G) 40% 40 punktów
a) W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) =
Ci
Cmin
o Max (C)
gdzie:
Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci cena oferty "i";
Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".
b) W przypadku kryterium ,,Gwarancja" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch
miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z poniższego:
40 pkt - 5 lat
30 pkt - 4 lata
20 pkt - 3 lata
10 pkt - 2 lata
0 pkt - poniżej 2 lat W
2. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt.
8. Oznaczenie oferty:
,,Oferta na: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wilamowej na dz. nr 105 polegające
na ułożeniu kostki betonowej wraz z obrzeżami, budowie altany oraz dostawie i montażu
grilla ogrodowego betonowego".
11. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
-posiadają wiedzę i doświadczenie w w/w zakresie prac.
-posiadają uprawnienia w zakresie koniecznym do realizacji zadania.
12. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,Formularz oferty".
Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty:
- oświadczenie, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
- oświadczenie, że dysponuje odpowiednimi osobami oraz sprzętem zdolnym do wykonania
zamówienia.
Stosownie do zapisu art. 4 pkt 8 w
prowadzonym postępowaniu nie stosuje się
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu zamówienia oraz zakończenia

Kontakt:
Osoba(y) upoważnione do kontaktów:
Imię i nazwisko: Wojciech Kochan
Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków, pok. Nr 3
tel. (77) 431 67 91 wew. 111 lub 115, w godz. 07:00 - 15:00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.