Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
789z dziś
5312z ostatnich 7 dni
18408z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Powierzchniowe utrwalenie ulicy

Przedmiot:

Powierzchniowe utrwalenie ulicy

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wyszkow
Aleja Róż 2
07-200 Wyszków
powiat: wyszkowski
(29) 742 42 01, faks (29) 742 42 09
zamowieniapubliczne@wyszkow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wyszków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: (29) 742 42 01, faks
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powierzchniowe utrwalenie ulicy Kukawskiej w Kamieńczyku z wykorzystaniem emulsji asfaltowej
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót obejmuje wykonanie powierzchniowe utrwalenie drogi i zjazdów z wykorzystaniem emulsji asfaltowej o dł. 320 mb, pow. 2.007,21 m2 , w tym m.in.:
2.1 Przygotowanie istniejącej podbudowy. W tym etapie należy przyjąć wyrównanie i oczyszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego, pogrubienie warstwy podbudowy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm,
2.2 Doziarnienie podbudowy kruszywem łamanym frakcji 4/16mm o gr. 5cm,
2.3 Skropienie warstwy 4 /16 mm emulsją modyfikowaną C 69 BP3PU 2,8 - 3,0 l na m2. Celowo zwiększona dawka emulsji i przelanie podbudowy dolomitowej,
2.4 Rozsypanie kruszywa bazaltowego o frakcji 11/16 mm 15 kg na m2. Wykonanie I warstwy,
2.5 Skropienie warstwy emulsją modyfikowaną C 69 BP3PU 1,8 - 1,9 l na m2,
2.6 Rozsypanie kruszywa bazaltowego o frakcji 5/8 mm 10,5 kg na m2. Wykonanie II warstwy,
2.7 Skropienie warstwy emulsją modyfikowaną C 69 BP3PU 0,8 - 1,1 l na m2,
2.8 Rozsypanie kruszywa bazaltowego o frakcji 2/5 mm 6,5 kg na m2. Wykonanie III warstwy.
2.9 UWAGI:
2.9.1 Kruszywo używane do powierzchniowego utrwalenia powinno zostać odpylone przed użyciem.
2.9.2 Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, STWiOR i przedmiar robót.
2.9.3 Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej zgodny z podanymi w ofercie cenami jednostkowymi i czynnikami cenotwórczymi.
2.9.4 Wykonawca prowadząc roboty ma obowiązek zapewnić stały dojazd do wszystkich posesji przyległych do ulicy Kukawskiej.

CPV: 44113800-3

Dokument nr: 2021/BZP 00131899, ROZ.271.35.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.wyszkow.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: o miniPortalu, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl, oraz za wyjątkiem składania ofert:
o ePUAP dostępnego pod adresem: Urząd Miejski w Wyszkowie /5f95b8iqqn/skrytka
o poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@wyszkow.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularz do komunikacji".
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularz do komunikacji wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę przekazania ich do ePUAP.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wyszków reprezentowana przez Burmistrza Wyszkowa. Dane do korespondencji: Urząd Miejski w Wyszkowie z siedzibą Ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, pod adresem e-mail: gmina@wyszkow.pl, lub tel. 29 742-42-01/08.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych z danymi osobowymi możliwy jest pisemnie na adres siedziby Administratora lub pod adresem e-mail: iod@wyszkow.pl
3. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody:
a) w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miejski w Wyszkowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
b) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
c) w celu realizacji umów z kontrahentami - podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
d) w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO; w przypadku tym istnieje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, tj. rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. 2011 r. nr 14 poz. 67 ze zm.) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
a) w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; Administrator danych osobowych przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych w pkt 3, chyba, że w stosunku do tych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
b) prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, w tym przetwarzania po wycofaniu udzielonej zgody,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Warszawa, Ul. Stawki 2).
7. Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania stanowi przepis prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jeśli jest niezbędne do zawarcia umowy lub przetwarzania na podstawie udzielonej zgody. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy lub celu wskazanego w treści zgody.
8. W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane przekazane do przetwarzania.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 10:00
Miejsce składania ofert: http://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ROZ.271.35.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 911402,30 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 208327,36 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót obejmuje wykonanie powierzchniowe utrwalenie drogi i zjazdów z wykorzystaniem emulsji asfaltowej o dł. 320 mb, pow. 2.007,21 m2 , w tym m.in.:
2.1 Przygotowanie istniejącej podbudowy. W tym etapie należy przyjąć wyrównanie i oczyszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego, pogrubienie warstwy podbudowy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm,
2.2 Doziarnienie podbudowy kruszywem łamanym frakcji 4/16mm o gr. 5cm,
2.3 Skropienie warstwy 4 /16 mm emulsją modyfikowaną C 69 BP3PU 2,8 - 3,0 l na m2. Celowo zwiększona dawka emulsji i przelanie podbudowy dolomitowej,
2.4 Rozsypanie kruszywa bazaltowego o frakcji 11/16 mm 15 kg na m2. Wykonanie I warstwy,
2.5 Skropienie warstwy emulsją modyfikowaną C 69 BP3PU 1,8 - 1,9 l na m2,
2.6 Rozsypanie kruszywa bazaltowego o frakcji 5/8 mm 10,5 kg na m2. Wykonanie II warstwy,
2.7 Skropienie warstwy emulsją modyfikowaną C 69 BP3PU 0,8 - 1,1 l na m2,
2.8 Rozsypanie kruszywa bazaltowego o frakcji 2/5 mm 6,5 kg na m2. Wykonanie III warstwy.
2.9 UWAGI:
2.9.1 Kruszywo używane do powierzchniowego utrwalenia powinno zostać odpylone przed użyciem.
2.9.2 Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, STWiOR i przedmiar robót.
2.9.3 Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej zgodny z podanymi w ofercie cenami jednostkowymi i czynnikami cenotwórczymi.
2.9.4 Wykonawca prowadząc roboty ma obowiązek zapewnić stały dojazd do wszystkich posesji przyległych do ulicy Kukawskiej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 44113800-3 - Materiały do układania nawierzchni drogowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Określenie przedmiotu: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia Wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. 2. Zakres robót budowlanych: Zamówienie będzie polegało na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia. Wartość tych robót została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia i wynosi 90 000 zł.
3. Warunki na jakich zostaną udzielone zamówienia: zamówienie uzupełniające zostanie zlecone jako odrębne zamówienie w sytuacji, gdy zajdzie konieczność wykonania zamówienia.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert w oparciu o kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi realizacji niniejszego zamówienia tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
Ocena tego warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ośwadczenie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, składa każdy z wykonawców.
2. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego). Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa również dokumenty, o których mowa w niniejszej SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1) Zmiany w zakresie ceny zamówienia, jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa w szczególności zmiany stawek podatku VAT.
2) Zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:
a) jeżeli wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego,
b) wystąpienia okoliczności wynikających z anomalii pogodowych uniemożliwiających realizację robót przez okres dłuższy niż 1 tydzień. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
c) w sytuacji, jeżeli z powodu anomalii pogodowych wykonanie robót mogłoby grozić powstaniem szkody,
d) potrzeby opóźnienia rozpoczęcia lub wstrzymania wykonywania robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego np. przedłużającej się procedury przetargowej,
3) Zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz zmiany wynagrodzenia w przypadku:
a) konieczności wykonania robót, których nie było w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest niezbędne do realizacji zamówienia,
b) konieczności zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji technicznej i ofercie, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót.
c) Zmiany płatności faktury z całościowej na częściową i odwrotnie.
4) Inne zmiany zawarte we wzorze umowy.
5) Zmiany wynikające z wystąpieniem COVID-19.
6) Wszelkie nieistotne zmiany do umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert w oparciu o kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.