Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana instalacji elektrycznej

Przedmiot:

Wymiana instalacji elektrycznej

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: MZBM Sp z o. o. w Bielawie
ul 3-go Maja 48
58-260 Bielawa
powiat: dzierżoniowski
tel. 74 833 42 53, 74 833 42 54, 74 833 44 51, -tel. 74 833 42 53 wew. 19, tel. 74 833 42 53 wew. 19
tomasz.pastuszka@mzbmbielawa.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bielawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 74 833 42 53, 7
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Akacjowa 1
zaprasza
do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonym zgodnie z. §5 i §6 ust.l piet 1.1 Regulaminu zwierania umów przez wspólnoty mieszkaniowe, w których Gmina Bielawa ma co najmniej 50% udziałów na dostawę / usługę / robotę budowlaną *
,, Wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy Ul. Akacjowej 1 w Bielawie "
(nazwa zamówienia)
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane elektryczne polegające na wykonaniu wymiany instalacji elektrycznej w budynku przy Ul. Akacjowej lw Bielawie. Budynek mieszkalny przy Ul. Akacjowej 1 jest zasilany przyłączem 3-fazowym ze złącza TAURONU kable YAKY 4x16 mm2 prowadzonym w budynku - należy go wymienić. W celu doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami w należy wykonać następujący zakres prac:
1) Zabudować ZG na zewnątrz przy ganku wejściowym i wyposażyć w RBK-00/50 A oraz ogranicznik przepięć T2 z zabezpieczeniami S304 C25 i wykonać uziemienie, wartość rezystancji < 10 L2. Kabel YAKY 4x25 mrn2 układany w bruździe pod tynkiem na styku z fundamentem lub w ziemi przy ścianie fundamentowej łącznie z bednarką uziemiającą ok. 25 m
2) Wykonać WLZ przewód YDY 5x10 mm2 od zabezpieczenia ZG do drugiego piętra, zabudować zabezpieczenia przelicznikowe na parterze, I i II piętrze. Przewód należy układać pod tynkiem.
3) Na parterze wymienić istniejące rozdzielnice 1-fazowe na 3-fazowe RU-3-2L szt 2 ( 3 mieszkania + administracja wyprowadzić wiz do mieszkań YDY 5x4 mm2 i połączyć z instalacją mieszkań
4) Na I piętrze parterze wymienić istniejące rozdzielnice 1-fazowe na 3-fazowe RU-3-2L szt 2
(3 mieszkania + administracja wyprowadzić wiz do mieszkań YDY 5x4 mm2 i połączyć z instalacją mieszkań)
5) Na II piętrze zabudować rozdzielnicę RU-3-2L oraz RU-3-1L ( 3 mieszkania) wyprowadzić wiz do mieszkań YDY 5x4 mm2 i połączyć z instalacją mieszkań
6) Wykonać instalację oświetlenia klatki schodowej i strychu oprawy LED z czujką ruchu pomiarem natężenia oświetlenia szt. 4
7) Wymienić instalację oświetlenia piwnicy oprawy LED sterowanie ręczne
8) Zdemontować istniejącego zabezpieczenie główne oraz istniejącą instalację części wspólnych
9) Prace murarskie, po ułożeniu przewodów - tynki itp.
10) Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej po wykonaniu wymiany instalacji elektrycznej
11) Wykonanie schematu zasilania po remoncie.
Ponadto zakres prac obejmuje:
- organizację zaplecza prac, -uporządkowanie terenu po zakończeniu prac,
- koszty wywozu i składowania gruzu na wysypisku.

Dokument nr: DT.0001.589.2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2021r. o godz. 930 w siedzibie Zamawiającego w MZBM Sp. z o.o w Bielawie, Ul. 3 Maja 48, pok. nr 8 (I piętro).

Składanie ofert:
4. Miejsce składania ofert:
1) pisemnie w MZBM Sp. z o.o. przy Ul. 3 Maja 48 w Bielawie, Biuro Obsługi Klienta (parter pok. nr 7)*,
2) e-mailcm na adres*
5. TERMIN SKŁADANIA ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.08.2021r. do godz. 9.00 w zaklejonej kopercie, siedzibie Zamawiającego, tj. MZBM Sp. z o.o. w Bielawie, Ul. 3 Maja 48, Biuro Obsługi Klienta (parter pok. nr 7).

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia:
od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.202lr.

Wymagania:
3. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć na FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.
2) Oferta może być złożona:
a) pisemnie, w jednej zamkniętej kopercie*,
b) e-mailcm na adres *.......................................
UWAGA. Na kopercie* / w e-mailu* należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis:
,,Oferta cenowa na: wymianę instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Akacjowej 1 w Bielawie "
(nazwa zamówienia)
3) Ceny podane w formularzu ofertowym mają być wyrażone cyfrowo i słownie, mają być
napisane w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.
5) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
7) Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a) aktualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z prowadzonym przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 20 tys. zł
b) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
c) podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
d) podpisany projekt umowy (zlecenia) stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed upływem terminu wyznaczonego na jej składanie.
6. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Kryterium - CENA, WAGA: 100 %
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona w sposób następujący: Cn
Pc - ---- x 100pkt CB
gdzie:
Pc= punkty za cenę, .
Cn= najniższa cena spośród badanych ofert,
dv cena badanej oferty, Uzyskana liczba punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Zamawiający po dokonaniu oceny złożonych ofert, powierzy realizację zamówienia Oferentowi, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, a następnie prześle wyniki konkursu ofert do wszystkich oferentów, a także umieści je na swojej stronie internetowej i w swojej siedzibie.
8. Po wyborze najkorzystniejszej oferty w terminie nie krótszym niż 5 dni, zamawiający przekaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ZLECENIE/ UMOWĘ* w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
9. Pozostałe postanowienia i informacje
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia lub do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść i warunki zaproszenia do złożenia oferty. Dokonaną zmianę Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej.
3. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przedstawia cenę wyższą, niż Zamawiający jest w stanie zapłacić.

Uwagi:
10. INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO
Stosownie do obowiązków określonych w treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO" informujemy Państwa że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie z siedzibą: ul. 3 Maja 48, 58-260 Bielawa; adres e-mail: biuro@mzbmbielawa.pl
2. Informujemy przy tym, iż powołaliśmy Inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, adres e-mail: iod@mzbmbielawa.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr referencyjny DT.0001.589.2021 pn.: ,,Wymiana instalacji elektrycznej przy ul. Akacjowej 1 w Bielawie"
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja po-
stępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20.18 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp". '
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, ą jeżeli.czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Państwo danych osobowych.bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanymi z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Na podstawie art. 15 RODO posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących.
9. Na podstawie art. 16 RODO posiadają Państwo prawo do sprostowania Państwa danych osobowych.
10. Na podstawie art. 18 RODO posiadają Państwo prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
11. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
12. W związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych.
13. Nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
14. Na podstawie art. 2/RODCTnie przysługuje Państwu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawnar przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

Kontakt:
7. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Pan Tomasz Pastuszka -tel. 74 833 42 53 wew. 19, pokój nr 8, e-mail: tomasz.pastuszka@mzbmbielawa.pl Pan Artur Majcher - tel. 74 833 42 53 wew. 19, pokój nr 8, e-mail: artur.majcher@mzbmbielawa.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.