Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
325z dziś
4850z ostatnich 7 dni
19716z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Frezowanie starej i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na drodze

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Frezowanie starej i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na drodze

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
ul. Brokowska 37
07-300 Ostrów Mazowiecka
powiat: ostrowski
29 645 71 62, faks 29 645 71 62
pzdostrow@interia.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ostrów Mazowiecka
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 29 645 71 62, faks 2
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,, Frezowanie starej i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej 2655W na odc. Ostrów Mazowiecka - Chmielewo - Andrzejewo "
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ,, Frezowanie starej i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej 2655W na odc. Ostrów Mazowiecka - Chmielewo - Andrzejewo "
W skład planowanych prac wchodzi:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- frezowanie nawierzchni wyznaczonych do naprawy,
- wytworzenie/zakup i transport mieszanki mineralno-bitumicznej,
- przygotowanie nawierzchni przez oczyszczenie oraz usunięcie zanieczyszczeń i pyłów,
- skropienie emulsją nawierzchni i krawędzi,
- wypełnienie ubytków mieszanka mineralno-asfaltową,
- urobek z frezowania ( destrukt ) należy dostarczyć do siedziby zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w projektowanych postanowieniach umowy załącznik nr 2 do SWZ. Opis przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący , za pomocą dostatecznie dokładnych i jednoznacznych określeń zawarty jest w SWZ oraz w STWiOR.

CPV: 45233120-6

Dokument nr: 2021/BZP 00131874, PZD.343.1.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl oraz https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Ofertę składa się pod rygorem nieważności , w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje wymagane przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostały zawarte w SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 12:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-29

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PZD.343.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ,, Frezowanie starej i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej 2655W na odc. Ostrów Mazowiecka - Chmielewo - Andrzejewo "
W skład planowanych prac wchodzi:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- frezowanie nawierzchni wyznaczonych do naprawy,
- wytworzenie/zakup i transport mieszanki mineralno-bitumicznej,
- przygotowanie nawierzchni przez oczyszczenie oraz usunięcie zanieczyszczeń i pyłów,
- skropienie emulsją nawierzchni i krawędzi,
- wypełnienie ubytków mieszanka mineralno-asfaltową,
- urobek z frezowania ( destrukt ) należy dostarczyć do siedziby zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w projektowanych postanowieniach umowy załącznik nr 2 do SWZ. Opis przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący , za pomocą dostatecznie dokładnych i jednoznacznych określeń zawarty jest w SWZ oraz w STWiOR.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-29
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy.
2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawców na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy.
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł.;
2) zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykonawca:
a) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę polegającą na budowie, przebudowie bądź rozbudowie drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej w technologii porównywalnej o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto;
b) wskaże osobę, która będzie brała udział w realizacji zamówienia w postaci kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej.
Uwaga:
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robot budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy. Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy, warunek określony w ust. 1 pkt 2 niniejszego Rozdziału muszą zostać spełnione przez wykonawcę, który będzie realizował największy zakres zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający - przed wyborem najkorzystniejszej oferty - z zastrzeżeniem art. 274 ust. 4 ustawy, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł.;
2) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty- wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wraz z ofertą wykonawca ma obowiązek złożyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
2) w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia swoich zasobów;
3) pełnomocnictwo, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika;
4) w przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy. Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy, warunek określony w ust. 1 pkt 2 niniejszego Rozdziału muszą zostać spełnione przez wykonawcę, który będzie realizował największy zakres zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy, które stanowią załącznik nr 2 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-15

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.