Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego budowy magazynów wysokiego składowania

Przedmiot:

Opracowanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego budowy magazynów wysokiego składowania

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A
ul. Rotterdamska 9
81-337 Gdynia
powiat: Gdynia
j.cymbik@port.gdynia.pl
https://port-gdynia.logintrade.net/zapytania_email,52932,a9af6e399b3953f6a2c9f657fff0c451.html
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego budowy magazynów wysokiego składowania na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego budowy magazynów wysokiego składowania na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu Zamówienia obejmuje:

Opracowanie minimum dwuwariantowego wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego budowy magazynów wysokiego składowania na obszarze o powierzchni ok. 70 000 m2 na terenie Centrum Logistycznego w Porcie Zachodnim w Gdyni ograniczonym ulicami: Magazynową, Logistyczną i Kontenerową, Potokiem Chylońskim oraz nowo wybudowanym magazynem nr 14.

Projekt koncepcyjny winien zawierać:

1) wielobranżowy projekt zagospodarowania terenu opracowany na aktualnej mapie do celów projektowych (z niezbędnymi uzgodnieniami na wydruku) w nawiązaniu do istniejącego zagospodarowania terenu i magazynu nr 14 oraz ulic Magazynowej, Kontenerowej i Logistycznej, z uwzględnieniem maksymalnego oraz najbardziej efektywnego wykorzystania terenu pod obiekty magazynowe z częścią biurowo-socjalną z niezbędnym układem komunikacyjnym, parkingami (w tym w miarę możliwości dla samochodów ciężarowych), placami manewrowymi, ogrodzeniem, infrastrukturą techniczną, etc.,

2) opracowania projektowe zawierające część opisową i rysunkową z podziałem na poszczególne branże, przy założeniu ogrzewania magazynów poprzez przyłączenie ich do sieci ciepłowniczej miejskiej oraz wyposażenia w mokrą instalację tryskaczową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,

3) zwięzły opis techniczny oraz rysunkowy przyjętych rozwiązań projektowych z podziałem na podstawowe elementy zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlane, konstrukcyjne i instalacje wewnętrzne obiektów kubaturowych oraz sieci i przyłączy zewnętrznych, w tym z podziałem na poszczególne branże,

4) przyjęte założenia i rozwiązania technologiczne i logistyczne odnośnie sposobu obsługi i wykorzystania powierzchni komór magazynowych,

5) rzuty i widoki elewacji magazynów oraz poglądową wizualizację przestrzenną,

6) inne ważne elementy i informacje w formie opisowej i rysunkowej związane z opracowanymi wariantami i mające istotne znaczenie dla dalszej realizacji prac projektowych i robót budowlanych, w tym dotyczące efektywności energetycznej,

7) szacunkowe koszty realizacji inwestycji, w tym poszczególnych obiektów budowlanych dla opracowanych wariantów wraz z ogólną analizą techniczną, ekonomiczną i finansową umożliwiającą Zamawiającemu podjęcie decyzji odnośnie optymalnego wariantu realizacji,

8) niezbędne warunki techniczne od gestorów sieci (w tym OPEC sp. z o.o. z uwzględnieniem rezerwy na ogrzanie magazynu nr 14) oraz innych podmiotów zewnętrznych, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

9) niezbędne badania podłoża gruntowego,

10) inwentaryzację zieleni istniejącej, ze wskazaniem zieleni koniecznej do usunięcia oraz możliwej do adaptacji,

11) informację o niezbędnych aktualizacjach, jeżeli jest to konieczne (ze względu na termin wydania bądź zmiany wprowadzone przez nową koncepcję zagospodarowania terenu) udostępnionych przez Zamawiającego decyzji środowiskowej i pozwolenia wodnoprawnego,

12) uzgodnienia z Działem Realizacji Zamawiającego, gestorami sieci, rzeczoznawcami ds. bhp, sanitarno-higienicznym oraz ds. zabezpieczeń ppoż.,

13) pozostałe uzgodnienia wynikające z wytycznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uzyskanych decyzji, opinii i przepisów prawa.

Dokument nr: Z17/1942

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://port-gdynia.logintrade.net/zapytania_email,52932,a9af6e399b3953f6a2c9f657fff0c451.html

TERMIN SKŁADANIA:
19-08-2021 10:30
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
10-08-2021 15:00

Wymagania:
Kryteria formalne:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie wyrażające się należytym i terminowym wykonaniem - w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - minimum jednego wielobranżowego projektu koncepcyjnego lub budowlanego lub wykonawczego budowy magazynu/magazynów o powierzchni zabudowy minimum 3.000 m2; 2) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, które będą realizowały niniejszy przedmiot zamówienia, tj.: a) projektantem i sprawdzającym posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, b) projektantem i sprawdzającym posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, c) projektantem i sprawdzającym posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d) projektantem i sprawdzającym posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; e) projektantem i sprawdzającym posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, f) projektantem i sprawdzającym posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, Wszystkie osoby uczestniczące w realizacji przedmiotu Zamówienia powinny należeć do właściwej izby samorządu zawodowego. Sprawdzający powinni posiadać minimum trzyletnie doświadczenie w projektowaniu, licząc od dnia uzyskania uprawnień budowlanych. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: posiadają na dzień składania ofert odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Pytania do postępowania "Opracowanie wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego budowy magazynów wysokiego składowania na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A."
Waluta: PLN

Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak

Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej

Termin związania ofertą: 90 dni

Możliwość składania ofert cząstkowych: Nie

Możliwość składania ofert równoważnych: Nie

Możliwość składania ofert wariantowych: Nie

Zawarcie umowy ramowej: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 100%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Joanna Cymbik
tel:
e-mail: j.cymbik@port.gdynia.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.