Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
524z dziś
4966z ostatnich 7 dni
20041z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa oświetlenia ulicznego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Jedlnia-Letnisko
ul. Radomska 43
26-630 Jedlnia-Letnisko
powiat: radomski
48 384 84 70 wew. 204
przetargi@jedlnia.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Jedlnia-Letnisko
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 48 384 84 70 wew. 20
Termin składania ofert: 2021-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Płużańskiego w Jedlni-Letnisko
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest montaż oświetlenia ulicznego na istniejących fundamentach betonowych wzdłuż ulicy Płużańskiego i ul.Korpikiewicza. Słupy stalowe wysokości 6m w ilości 27 szt. Figura słupa, wysięgnika i oprawy LED powinna odpowiadać materiałom użytym do budowy oświetlenia Ul. Cmentarnej w Jedlni-Letnisko.
Wykonanie robót budowlano-montażowych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową oraz wynikające z przepisów Prawa Budowlanego w tym między innymi: roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie i oznakowanie placu budowy, obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza.
Pozostałe informacje oraz wymagania:
- wykonać geodezyjną dokumentację powykonawczą - 4 egzemplarze + nośnik elektroniczny np. CD.
- wykonać projekt organizacji ruchu na czas trwania budowy, który podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez właściwy organ,
- uzyskać decyzje na zajęcie pasów drogowych i poniesienie kosztów z tego tytułu - jeśli wystąpią na tym etapie,
- uwzględnić wszystkie elementy mające wpływ na cenę ofertową (ryczałtową) przedmiotu zamówienia.

CPV: 45316110-9, 45310000-3, 45316100-6

Dokument nr: 2021/BZP 00131718, RZPŚZ.271.18.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-17 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://jedlnia.biuletyn.net/bip=1&cid=1217
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" oraz poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych innych ustaw lub rozporządzeń wykonawczych wymagają szczególnej formy dla danego dokumentu, wykonawca musi zastosować tą formę. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dalej ,,RODO" informuję, że:
a) Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Gmina Jedlnia - Letnisko, Ul. Radomska 43, 26 - 630 Gmina Jedlnia - Letnisko, e - mail: sekretariat@jedlnia.pl Inspektor Ochrony Danych Osobowych, e - mail: iodo@jedlnia.pl.
b) Dane osobowe Wykonawców będą przetwarzane na podstawie zgody - art. 6 ust 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
c) Odbiorcami danych osobowych Wykonawców będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej "ustawa Pzp";
d) Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U z 2020 r. poz.164);
e) Obowiązek podania przez Wykonawców danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
f) W odniesieniu do danych osobowych Wykonawców decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do at. 22 RODO;
g) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, Wykonawcy posiadają prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia,
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
h) Wykonawcy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
i) Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, Wykonawcy zobowiązani do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego;
j) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ).

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-17 10:00
Miejsce składania ofert: Oferty składane wyłącznie elektronicznie. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Jedlni-Letnisko, Ul. Radomska 43, 26-630 Jedlnia-Letnisko, pok. 121 /sala konferencyjna/. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji online do deszyfrowania i szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-15

Wymagania:
9.1 Składający ofertę winien wnieść wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
9.2 Wadium może być wnoszone w następujących formach:
- pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2020 poz. 299).

9.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Pionkach Oddział w Jedlni-Letnisko
Nr 90 9141 0005 0117 0107 2000 0030
Tytułem: Wadium w post. Nr RZPŚZ.271.18.2021

Ze względów księgowych w postępowaniach podzielonych na części uprasza się nie o sumowanie wadiów, a o wpłacanie wadium oddzielnymi przelewami.
Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku Zamawiającego.
9.4 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
9.5 W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (wersję papierową) lub dołączyć do oferty (wersję podpisaną elektronicznie).
9.6 Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności:
9.6.1 gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 98. ust. 6 Prawa Zamówień Publicznych,
9.6.2 okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji warunków zamówienia.
9.7 Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności:
9.7.1 poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 Prawa Zamówień Publicznych
9.7.2 poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
9.8 Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SWZ spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 14 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RZPŚZ.271.18.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 202941,35 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest montaż oświetlenia ulicznego na istniejących fundamentach betonowych wzdłuż ulicy Płużańskiego i ul.Korpikiewicza. Słupy stalowe wysokości 6m w ilości 27 szt. Figura słupa, wysięgnika i oprawy LED powinna odpowiadać materiałom użytym do budowy oświetlenia ul. Cmentarnej w Jedlni-Letnisko.
Wykonanie robót budowlano-montażowych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową oraz wynikające z przepisów Prawa Budowlanego w tym między innymi: roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie i oznakowanie placu budowy, obsługa geodezyjna oraz inwentaryzacja powykonawcza.
Pozostałe informacje oraz wymagania:
- wykonać geodezyjną dokumentację powykonawczą - 4 egzemplarze + nośnik elektroniczny np. CD.
- wykonać projekt organizacji ruchu na czas trwania budowy, który podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez właściwy organ,
- uzyskać decyzje na zajęcie pasów drogowych i poniesienie kosztów z tego tytułu - jeśli wystąpią na tym etapie,
- uwzględnić wszystkie elementy mające wpływ na cenę ofertową (ryczałtową) przedmiotu zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 14.1 Kryteriami oceny ofert są:
1. Cena - 60%
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani według następującego wzoru:
Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu
PC = ----------------------------------------------------------------------- x 60
Cena badanej oferty

gdzie: PC - ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto
2. Przedłużenie okresu gwarancji - 40%
Przez przedłużenie gwarancji rozumie się przedłużenie gwarancji od wymaganej przez Zamawiającego (1 rok) na wykonany przedmiot zamówienia.
Wykonawcom, którzy w swoich ofertach, w których przedłużą termin gwarancji ponad wymagane, przyznane zostaną pkt. wg poniższego schematu:
1) brak przedłużenia gwarancji - 0,00 pkt
2) przedłużenie gwarancji o 1 rok - 10,00 pkt
3) przedłużenie gwarancji o 2 lata - 20,00 pkt
4) przedłużenie gwarancji o 3 lata - 30,00 pkt
5) przedłużenie gwarancji o 4 lata - 40,00 pkt

Dla oferty bez podania okresu wydłużenia gwarancji zamawiający przyjmie gwarancję minimalną. Podanie w ofercie dłuższego niż maksymalny punktowany okres gwarancji spowoduje przyznanie wykonawcy maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (ale do umowy zostanie wpisana gwarancja oferowana).
14.2 Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą iloczynów punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach i wag danego kryterium.
PO = PC + PG
Gdzie
PO - suma punktów przyznanych danej ofercie
PC - punkty w kryterium Cena
PG - punkty w kryterium Przedłużenie okresu gwarancji
14.3 Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
14.4 Zamawiający do porównania przyjmie ceny z uwzględnieniem podatku VAT, jaki będzie musiał zapłacić z tytułu realizacji zamówienia.
14.5 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
14.6 Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli wystąpi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 255 ustawy Pzp.
14.7 O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając przyczyny faktyczne i prawne unieważnienia.
14.8 Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Dysponowanie minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności - instalacyjnej w zakresie sieci energetycznych, uprawnienia SEP w zakresie pomiarów i dozorów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy w odniesieniu do minimum 1 roboty budowlanej obejmującej budowę linii oświetlenia ulicznego 2. Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 roboty budowlanej polegającej na budowie oświetlenia ulicznego o wartości min. 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty te powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4. oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ - na zasadach określonych w sekcji 7 SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 do SWZ. 2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ. 3. oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ - na zasadach określonych w sekcji 7 SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 i 6 PZP) - wg załącznika Nr 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
9.1 Składający ofertę winien wnieść wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
9.2 Wadium może być wnoszone w następujących formach:
- pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2020 poz. 299).

9.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Pionkach Oddział w Jedlni-Letnisko
Nr 90 9141 0005 0117 0107 2000 0030
Tytułem: Wadium w post. Nr RZPŚZ.271.18.2021

Ze względów księgowych w postępowaniach podzielonych na części uprasza się nie o sumowanie wadiów, a o wpłacanie wadium oddzielnymi przelewami.
Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku Zamawiającego.
9.4 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
9.5 W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (wersję papierową) lub dołączyć do oferty (wersję podpisaną elektronicznie).
9.6 Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności:
9.6.1 gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 98. ust. 6 Prawa Zamówień Publicznych,
9.6.2 okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji warunków zamówienia.
9.7 Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności:
9.7.1 poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 Prawa Zamówień Publicznych
9.7.2 poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
9.8 Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SWZ spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 14 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
11.9 Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
11.9.1 Oświadczenia i dokumenty wymagane w sekcji 5-7 specyfikacji warunków zamówienia.
11.9.2 Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1) - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną wraz z cenami całkowitymi netto oraz brutto zawierające wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z niniejszej SWZ, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
11.9.3 Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).
11.9.4 Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
11.9.5 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a w szczególności:
1) Terminu wykonania umowy jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe
z uwagi na:
a) Siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od wykonawcy bądź Zamawiającego,
b) Wykonanie nieprzewidzianych zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia Zamawiający,
2) Z uwagi na niezależne od stron okoliczności, nieprzewidziane zmiany organizacyjne, wypadki losowe, choroby dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy.
3) Zmiany technologii wykonania robót lub zmiany materiałów a w szczególności:
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowane zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji lub o wyższych parametrach użytkowych, które lepiej będą zaspokajać potrzeby zamawiającego, w tym pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy
c) zastosowanie innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub warunki terenowe skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
e) konieczność wykonania robót zamiennych, z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

4) Zmiany ceny ofertowej
a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia
b) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,

5) W przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy wykonawcy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasobach Wykonawca powoływał, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
6) Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana jest spowodowana uchybieniem lub naruszeniem umowy przez Wykonawcę i w takim przypadku koszty dodatkowe związane ze zmianami ponosi Wykonawca.
7) Terminu wykonania umowy, pod warunkiem, że Zamawiający podejmie decyzję o zwiększeniu środków na to zadanie i zamknięcie zadania w przypadku jego wcześniejszego zrealizowania przez Wykonawcę odpowiednio wcześniej.
Zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 14.1 Kryteriami oceny ofert są:
1. Cena - 60%
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani według następującego wzoru:
Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu
PC = ----------------------------------------------------------------------- x 60
Cena badanej oferty

gdzie: PC - ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto
2. Przedłużenie okresu gwarancji - 40%
Przez przedłużenie gwarancji rozumie się przedłużenie gwarancji od wymaganej przez Zamawiającego (1 rok) na wykonany przedmiot zamówienia.
Wykonawcom, którzy w swoich ofertach, w których przedłużą termin gwarancji ponad wymagane, przyznane zostaną pkt. wg poniższego schematu:
1) brak przedłużenia gwarancji - 0,00 pkt
2) przedłużenie gwarancji o 1 rok - 10,00 pkt
3) przedłużenie gwarancji o 2 lata - 20,00 pkt
4) przedłużenie gwarancji o 3 lata - 30,00 pkt
5) przedłużenie gwarancji o 4 lata - 40,00 pkt

Dla oferty bez podania okresu wydłużenia gwarancji zamawiający przyjmie gwarancję minimalną. Podanie w ofercie dłuższego niż maksymalny punktowany okres gwarancji spowoduje przyznanie wykonawcy maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (ale do umowy zostanie wpisana gwarancja oferowana).
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.