Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: BUDOWA WIATY NAD ISTNIEJĄCYM SKŁADOWISKIEM OSADU

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

BUDOWA WIATY NAD ISTNIEJĄCYM SKŁADOWISKIEM OSADU

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KUTNIE
ul. Lotnicza 1
99-300 Kutno
powiat: kutnowski
024/2510140, faks 024/2510142
sekretariat@gos.kutno.pl
https://portal.smartpzp.pl/goskutno
Województwo: łódzkie
Miasto: Kutno
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 024/2510140, faks 02
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
BUDOWA WIATY NAD ISTNIEJĄCYM SKŁADOWISKIEM OSADU KAT. OB.XVIII NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty nad istniejącym placem do gromadzenia osadu. Zasadniczym czynnikiem warunkującym planowaną inwestycję są rosnące ceny usług wywozu osadu, zamawianych przez Spółkę. Budowa wiaty jest niezbędną inwestycją dla obniżenia poziomu kosztów gospodarki osadowej. Zmiana sposobu gromadzenia osadu na składowanie pod wiatą, uniezależni spółkę od warunków meteorologicznych. W rezultacie powstaną wymierne oszczędności w kosztach utylizacji ponoszonych przez Spółkę.
2.1. Charakterystyczne parametry techniczne wiaty:
- Powierzchnia zabudowy 4 689,93 m2
- Powierzchnia użytkowa 4 585,46 m2
- Powierzchnia całkowita 4 689,93 m2
- Powierzchnia wewnętrzna (dla strefy PM) 4 588,34 m2
- Kubatura 38015,63 m3
- Wysokość budynku 9,03 m
- Szerokość elewacji od frontu działki (wzdłuż Ul. Lotniczej) 96,60 m
- Liczba kondygnacji 1
2.2. Do wykonania prace instalacyjne:
? zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej;
? zewnętrzna instalacja energii elektrycznej;
? utwardzenie terenu działki na potrzeby obsługi drabin włazowych;
? oraz czyszczenie istniejącego drenażu składowiska osadu (przedmiar robót poz. 6).
2.3. Oprócz robót budowlano - montażowych, Wykonawca w ramach zadania zrealizuje następujący zakres prac:
a) obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą;
b) dokumentację powykonawczą w 3 (trzech) egzemplarzach;
2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje dokumentacja budowlano -wykonawcza
(załącznik do SWZ) oraz specyfikacja techniczna należytego wykonania robót.
Załączony do SWZ przedmiar robót stanowi wersję pomocniczą do sporządzenia wyceny oferty.

CPV: 45223220-4, 45223200-8, 45310000-3, 45332300-6

Dokument nr: 2021/BZP 00132034, 4/ZP/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/goskutno
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się:
- za pomocą platformy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/goskutno .
2) Wykonawca przez stronę platformy przesyła wszystkie oświadczenia, podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, dokumenty, uzupełnienia złożone na wezwanie Zamawiającego jak również informacje dotyczące wycofania oferty.
3) Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przez platformę drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4) Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informacje za pośrednictwem platformy.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca celem złożenia oferty rejestruje się na platformie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/goskutno klikając przycisk ,,Załóż konto".
2) Wykonawca rejestrując się akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania. WAŻNE! Wykonawca do założenia konta w systemie potrzebuje kwalifikowanego podpisu elektronicznego, e-dowodu lub Profilu zaufanego.
3) Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
4) Oferta musi być podpisana w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Po prawidłowym przekazaniu plików oferty wyświetlana jest informacja o pozytywnym przyjęciu oferty przez System.
5) W celu złożenia oferty przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest założyć w Systemie konto użytkownika, jednocześnie wprowadzając do systemu swój podmiot. Ten użytkownik będzie pełnić rolę administratora podmiotu Wykonawcy. Rejestracja w Systemie dostępna jest po kliknięciu przycisku ,,Załóż konto". Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia konta Wykonawcy, oraz złożenia oferty dostępna jest w Systemie zakładce E-learning.
6) Konto Wykonawcy tworzone jest tylko raz, w kolejnych postępowaniach wykorzystuje się już istniejące konto.
7) Po zalogowaniu się i przejściu do konkretnego postępowania Wykonawca składa ofertę w zakładce ,,Oferty", gdzie po kliknięciu przycisku ,,Złóż ofertę" można wypełnić szczegóły oferty, oraz załączyć załączniki w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegółowa instrukcja składania oferty znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
8) Zgodnie z przepisem art. 64 ustawy PZP System jest kompatybilny ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. w celu potwierdzenia czynności złożenia oferty.
Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.
Ważne zalecenie! W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do Systemu uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):
- dokumenty w formacie ,,pdf" należy podpisywać tylko formatem PAdES;
- Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf", wtedy należy użyć formatu XAdES.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o., dalej ,,my" lub ,,GOŚ";
2) Nasze dane kontaktowe:
a) (+48) 24 251 01 40,
b) Ul. Lotnicza 1, 99-300 Kutno,
c) sekretariat@gos.kutno.pl;
3) Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych: abi@gos.kutno.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów prawa zamówień publicznych, tj. ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) pn.:
Budowa wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu KAT. OB. XVIII na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków sp. z o.o. w Kutnie, numer referencyjny 4/ZP/2021;
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
5) W przypadku wyboru Pani/Pana oferty Pani/Pana dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu wykonania umowy lub podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem - w przypadku gdy jest Pani/Pan stroną umowy,
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w związku z wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1325) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.);
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa zamówień publicznych, a w przypadku zawarcia umowy przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego lub do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) osoby upoważnione - pracownicy GOŚ, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje obowiązki służbowe,
b) podmioty przetwarzające - firmy zewnętrzne, którym GOŚ zleca czynności wymagające przetwarzania danych, np. obsługa informatyczna,
c) inni odbiorcy danych - o ile wynika to z przepisów prawa lub jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania lub wykonania umowy, np. podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie;
8) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
9) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo ograniczenia przetwarzania danych,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/goskutno
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 10:00
Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/goskutno

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Wymagania:
1. Wysokość wadium:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Forma wadium:
1) Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
c) kwotę gwarancji;
d) termin ważności gwarancji;
e) zobowiązanie gwaranta do: ,,zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca:
o którego ofertę wybrano:
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
o zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana;
o w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.107 ust.2 lub art.128 ust.1 ustawy PZP, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej."
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium:
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: BANK PKO S.A. Grupa PEKAO S.A. IO/Kutno
48 1240 3190 1111 0000 2978 5304
z dopiskiem na przelewie ,,Wadium do postępowania przetargowego nr 4/ZP/2021"
2) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) ppkt. b-d, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej (art. 97 ust. 10 ustawy PZP).
4. Termin wniesienia wadium:
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 4/ZP/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty nad istniejącym placem do gromadzenia osadu. Zasadniczym czynnikiem warunkującym planowaną inwestycję są rosnące ceny usług wywozu osadu, zamawianych przez Spółkę. Budowa wiaty jest niezbędną inwestycją dla obniżenia poziomu kosztów gospodarki osadowej. Zmiana sposobu gromadzenia osadu na składowanie pod wiatą, uniezależni spółkę od warunków meteorologicznych. W rezultacie powstaną wymierne oszczędności w kosztach utylizacji ponoszonych przez Spółkę.
2.1. Charakterystyczne parametry techniczne wiaty:
- Powierzchnia zabudowy 4 689,93 m2
- Powierzchnia użytkowa 4 585,46 m2
- Powierzchnia całkowita 4 689,93 m2
- Powierzchnia wewnętrzna (dla strefy PM) 4 588,34 m2
- Kubatura 38015,63 m3
- Wysokość budynku 9,03 m
- Szerokość elewacji od frontu działki (wzdłuż ul. Lotniczej) 96,60 m
- Liczba kondygnacji 1
2.2. Do wykonania prace instalacyjne:
? zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej;
? zewnętrzna instalacja energii elektrycznej;
? utwardzenie terenu działki na potrzeby obsługi drabin włazowych;
? oraz czyszczenie istniejącego drenażu składowiska osadu (przedmiar robót poz. 6).
2.3. Oprócz robót budowlano - montażowych, Wykonawca w ramach zadania zrealizuje następujący zakres prac:
a) obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą;
b) dokumentację powykonawczą w 3 (trzech) egzemplarzach;
2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje dokumentacja budowlano -wykonawcza
(załącznik do SWZ) oraz specyfikacja techniczna należytego wykonania robót.
Załączony do SWZ przedmiar robót stanowi wersję pomocniczą do sporządzenia wyceny oferty.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45223220-4 - Roboty zadaszeniowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca to 100 punktów, na które sumuje się: 60 pkt z kryterium Cena, oraz 40 pkt z kryterium Okres rękojmi.
2. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Kryterium cena i okres rękojmi zostaną sprowadzone do liczby porównywalnej przy założeniu, że 1% = 1 pkt.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie oferty lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert, ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
5. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
6. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.( art.248 ustawy PZP).
7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. (art.251 ustawy PZP).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: RĘKOJMIA
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - art. 115;
b) zdolności technicznej lub zawodowej - art. 116.
Zamawiający uzna za spełniony warunek, o którym mowa w pkt. a) jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN.
Zamawiający uzna za spełniony warunek, o którym mowa w pkt . b), jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej opowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj.: budowie i/lub rozbudowie wiaty/ hali o wartości co najmniej 700 000,00 PLN;
- dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi:
kierownik budowy - wskazana osoba musi posiadać następujące kwalifikacje:
o minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót branży konstrukcyjno -budowlanej;
o doświadczenie w kierowaniu robotami na 1 (jednej) inwestycji odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. budowie i/lub rozbudowie wiaty/ hali o wartości netto co najmniej 300 000,00 PLN;
o uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane według wcześniejszych przepisów lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania;

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganym od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły [spełnia - nie spełnia] w oparciu o informację zawarte w oświadczeniach i dokumentach dołączonych do w ofert i przedłożonych na wezwanie Zamawiającego.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą (art. 273 ust.2 ustawy PZP):

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia (Załącznik Nr 2 do SWZ).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, tj.: na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 PLN.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, wskazanych w pkt 2 i 3, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącej sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wykonawca wykaże, że wykonał 1 (jedną) robotę budowlaną opowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj.: budowie i/lub rozbudowie wiaty/hali o wartości netto co najmniej 700 000,00 PLN.
3. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi;
kierownik budowy - wskazana osoba musi posiadać następujące kwalifikacje:
o minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót branży konstrukcyjno -budowlanej;
o doświadczenie w kierowaniu robotami na 1 (jednej) inwestycji odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. budowie i/lub rozbudowie wiaty/ hali o wartości netto co najmniej 300 000,00 PLN;
o uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane według wcześniejszych przepisów lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania.
4. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.
5. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - wg załącznika nr 4 do SWZ.

2.Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca w formularzu ,,Oferta Wykonawcy" wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów- (jako załącznik nr 8).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wysokość wadium:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Forma wadium:
1) Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
c) kwotę gwarancji;
d) termin ważności gwarancji;
e) zobowiązanie gwaranta do: ,,zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca:
o którego ofertę wybrano:
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
o zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana;
o w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.107 ust.2 lub art.128 ust.1 ustawy PZP, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej."
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium:
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: BANK PKO S.A. Grupa PEKAO S.A. IO/Kutno
48 1240 3190 1111 0000 2978 5304
z dopiskiem na przelewie ,,Wadium do postępowania przetargowego nr 4/ZP/2021"
2) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) ppkt. b-d, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej (art. 97 ust. 10 ustawy PZP).
4. Termin wniesienia wadium:
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w SWZ.
2) Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
4) Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce ,,Wykonawcy" doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
5) Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno być w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców.
6) Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
7) Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8) Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
10) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
11) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (art. 59 ustawy PZP).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany umowy zawarte są we wzorze umowy - załącznik do swz.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca to 100 punktów, na które sumuje się: 60 pkt z kryterium Cena, oraz 40 pkt z kryterium Okres rękojmi.
2. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Kryterium cena i okres rękojmi zostaną sprowadzone do liczby porównywalnej przy założeniu, że 1% = 1 pkt.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie oferty lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert, ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
5. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
6. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.( art.248 ustawy PZP).
7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. (art.251 ustawy PZP).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: RĘKOJMIA
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-14

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.