Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
18827z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa oczyszczalni ścieków

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa oczyszczalni ścieków

Data zamieszczenia: 2021-07-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nozdrzec
Nozdrzec 224
36-245 Nozdrzec
powiat: brzozowski
013 4398020, 36, 40
przetargi@nozdrzec.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/490177
Województwo: podkarpackie
Miasto: Nozdrzec
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 013 4398020, 36, 40
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa oczyszczalni ścieków dla budynku wielorodzinnego mieszkań socjalnych w Wesołej gm. Nozdrzec
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa oczyszczalni ścieków dla budynku wielorodzinnego mieszkań socjalnych w Wesołej gm. Nozdrzec.

Szczegółowy zakres prac (zgodnie z załączoną dokumentacją projektową) obejmuje:
1. Budowa oczyszczalni ścieków, w tym również:
a) dostawa i montaż: żelbetowej komory przepompowni ścieków, zbiornika i wyposażenia biologicznej oczyszczalni ścieków, betonowej studzienki pomiarowej i poboru prób z armaturą i wyposażeniem,
b) montaż: rurociągu kanalizacji dopływowej, pomp zatapialnych do ścieków, rurociągu tłocznego, studzienki rozprężnej z włazem żeliwnym teleskopowym, rurociągów technologicznych,
c) rozruch mechaniczno - biologiczny oczyszczalni ścieków.
2. Utwardzenie placu wewnętrznego i chodnika, a w tym wykonanie:
krawężników betonowych, obrzeży betonowych, podbudowy pod plac manewrowy z kruszywa, podbudowy pod chodnik z kruszywa, nawierzchni placu manewrowego z kostki brukowej oraz nawierzchni chodnika z kostki brukowej.
3. Ogrodzenie terenu oczyszczalni ścieków za pomocą siatki powlekanej na słupkach stalowych oraz montaż bramy wjazdowej i furtki.
4. Wykonanie kanału odpływowego z wylotem i umocnienie dna potoku, a w tym:
a) montaż: rurociągu kanalizacyjnego, studzienek rewizyjnych, rury ochronnej na kanalizacji w miejscu skrzyżowania z istniejącym gazociągiem oraz rur ochronnych dwudzielnych na kablu telekomunikacyjnym w miejscu skrzyżowania z kanalizacją,
b) wykonanie: podwiertu horyzontalnego rurą ochronną, wylotu betonowego kanału ścieków oczyszczonych oraz umocnienia dna potoku narzutem kamiennym.
5. Prace z zakresu instalacji elektrycznej, a w tym montaż:
słupa oświetleniowego z oprawą oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku, kabli elektrycznych: zasilających, sterowniczych i sygnalizacyjnych, skrzynki sterowniczej wraz z wyposażeniem i osprzętem, rur osłonowych oraz osprzętu elektrycznego i sterowniczego,
a także:
badania i pomiary instalacji elektrycznej.
6. Roboty demontażowe, a w tym:
odpompowanie i mechaniczne czyszczenie istniejącego osadnika ścieków wraz z utylizacją odpadów, demontaż betonowego osadnika ścieków, wywiezienie gruzu, zasypanie dołu po zbiorniku.

Uwaga: Przed przygotowaniem oferty należy zapoznać się z całością dokumentacji będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. W/w dokumentacja zawiera szczegółowy zakres prac, jakie obejmuje przedmiot zamówienia.

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45200000-9, 45230000-8, 45231000-5, 45232410-9, 45232420-2

Dokument nr: 2021/BZP 00131901, IKŚR.271.2.3.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/nozdrzec
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/nozdrzec
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wprowadzonym postępowaniu, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez Platformę zakupową Zamawiającego dostępną pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/nozdrzec
2. Oferty, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby i pełnomocnictwo, należy sporządzić w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podst. art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2020 r. poz. 346 z poźn. zm.), przy czym Zamawiający zaleca sporządzanie ich w formacie danych: ,,pdf", ,,doc", lub ,,docx", ze szczególnym wskazaniem na format ,,pdf".
3. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W celu ewentualnej kompresji danych, Zamawiający zaleca wykorzystanie jednego z formatów: ,,zip" lub,,7Z".
4. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U z 2020 r. poz. 2452);
5. Składanie przez Wykonawców oświadczeń, podmiotowych środków dowodowych, dokumentów, wyjaśnień, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji odbywa się elektronicznie - za pośrednictwem Platformy (poprzez formularz ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego"). Komunikacja poprzez ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego" umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz innych informacji uznaje się datę ich doręczenia za pośrednictwem ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego", i pojawienie się komunikatu, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego" wynosi 500 MB;
6. Składanie ofert odbywa się elektronicznie - za pośrednictwem Platformy, poprzez ,,Formularza składania oferty lub wniosku";
7. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone w osobnym pliku, w miejscu składania oferty, przeznaczonym na zamieszczanie tajemnicy przedsiębiorstwa;
8. Oferta powinna być pod rygorem nieważności złożona w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub w postaci elektronicznej (opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym);
9. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania poprzez Platformę, w drugim kroku składania oferty - poprzez przycisk ,,Złóż ofertę", i wyświetleniu się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy Platformy do złożenia, zmiany lub wycofania oferty wynosi 150 MB;
Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych , elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z Platformy.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/nozdrzec
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,Rozporządzenie", informuję, że: 2.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Nozdrzec (adres: Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec) tel. 013 4398020, 36, 40, e-mail przetargi@nozdrzec.pl 2.2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Nozdrzec - Pani Katarzyna Nowosielska, e-mail: katarzyna@nozdrzec.pl, tel. 13 43 98 020 wew. 48 2.3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem przetargowym, prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 2.4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy (11 lat) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.2.5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). 2.6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, strony BIP, dostawcy usług informatycznych w zakresie programów księgowo-ewidencyjnych. 2.7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu. 2.8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, - w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 2.9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/490177
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-16 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/nozdrzec

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

Wymagania:
Zamawiający wymaga wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w kwocie: 6 800 PLN (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych 00/100), a potwierdzenie jego wniesienia należy dołączyć do oferty.
1. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form:
a) W pieniądzu;
b) W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) W gwarancjach bankowych;
d) W gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b) ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 z późn. zm.).
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Bank Spółdzielczy w Dynowie/ Oddział Nozdrzec, Nr: 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę uznania środków na koncie Zamawiającego, dlatego ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresów rozliczeń międzybankowych, Zamawiający zaleca dokonania przelewu kwoty wadium z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed terminem składania ofert w siedzibie Zamawiającego - Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. Nr 1 (parter-kasa)
3. Wadium wniesione w formie pieniężnej Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, należy wnieść (razem z ofertą) w formie oryginału, podpisanego przez Gwaranta lub Poręczyciela. Wymaga się, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w ustawie. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie, nie może być utrudnione
5. Zasady zwrotu wadium:
a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
b) Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego;
e) Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę;
f) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonani umowy; 3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IKŚR.271.2.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 384742,12 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa oczyszczalni ścieków dla budynku wielorodzinnego mieszkań socjalnych w Wesołej gm. Nozdrzec.

Szczegółowy zakres prac (zgodnie z załączoną dokumentacją projektową) obejmuje:
1. Budowa oczyszczalni ścieków, w tym również:
a) dostawa i montaż: żelbetowej komory przepompowni ścieków, zbiornika i wyposażenia biologicznej oczyszczalni ścieków, betonowej studzienki pomiarowej i poboru prób z armaturą i wyposażeniem,
b) montaż: rurociągu kanalizacji dopływowej, pomp zatapialnych do ścieków, rurociągu tłocznego, studzienki rozprężnej z włazem żeliwnym teleskopowym, rurociągów technologicznych,
c) rozruch mechaniczno - biologiczny oczyszczalni ścieków.
2. Utwardzenie placu wewnętrznego i chodnika, a w tym wykonanie:
krawężników betonowych, obrzeży betonowych, podbudowy pod plac manewrowy z kruszywa, podbudowy pod chodnik z kruszywa, nawierzchni placu manewrowego z kostki brukowej oraz nawierzchni chodnika z kostki brukowej.
3. Ogrodzenie terenu oczyszczalni ścieków za pomocą siatki powlekanej na słupkach stalowych oraz montaż bramy wjazdowej i furtki.
4. Wykonanie kanału odpływowego z wylotem i umocnienie dna potoku, a w tym:
a) montaż: rurociągu kanalizacyjnego, studzienek rewizyjnych, rury ochronnej na kanalizacji w miejscu skrzyżowania z istniejącym gazociągiem oraz rur ochronnych dwudzielnych na kablu telekomunikacyjnym w miejscu skrzyżowania z kanalizacją,
b) wykonanie: podwiertu horyzontalnego rurą ochronną, wylotu betonowego kanału ścieków oczyszczonych oraz umocnienia dna potoku narzutem kamiennym.
5. Prace z zakresu instalacji elektrycznej, a w tym montaż:
słupa oświetleniowego z oprawą oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku, kabli elektrycznych: zasilających, sterowniczych i sygnalizacyjnych, skrzynki sterowniczej wraz z wyposażeniem i osprzętem, rur osłonowych oraz osprzętu elektrycznego i sterowniczego,
a także:
badania i pomiary instalacji elektrycznej.
6. Roboty demontażowe, a w tym:
odpompowanie i mechaniczne czyszczenie istniejącego osadnika ścieków wraz z utylizacją odpadów, demontaż betonowego osadnika ścieków, wywiezienie gruzu, zasypanie dołu po zbiorniku.

Uwaga: Przed przygotowaniem oferty należy zapoznać się z całością dokumentacji będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. W/w dokumentacja zawiera szczegółowy zakres prac, jakie obejmuje przedmiot zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232420-2 - Roboty w zakresie ścieków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów:
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60,00
Okres gwarancji 40,00

Kryteriami oceny ofert są:
a) Całkowita cena ofertowa brutto C - waga kryterium: 60%;
b) Okres gwarancji - waga kryterium: 40%;
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyżej kryteria oraz ich wagę. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która uzyska największą ilość punktów będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu;
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 112 ust. 2 ustawy PZP, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - niezależnie od ilości części, na które wykonawca składa ofertę: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej - niezależnie od ilości części, na które wykonawca składa ofertę:
a) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zadania, które obejmowało swym zakresem roboty budowlane polegające na budowie oczyszczalni ścieków o wartości nie mniejszej niż 400 000 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub poleganiu na zasobach innych podmiotów, warunek ten, musi spełnić, co najmniej jeden z Wykonawców/podmiot udostępniający zasoby).
b) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wskazanie przez Wykonawcę jednej osoby przewidzianej do pełnienia funkcji Kierownika budowy, posiadającą następujące, minimalne kwalifikacje zawodowe, tj.: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inżynieryjnej drogowej.
Uwaga: Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi wydane na podst. przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im: - ważne uprawnienia budowlane wydane na podst. wcześniej obowiązujących przepisów lub; - uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a) i innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania -zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ oraz w przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ;W trybie podstawowym oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona obejmują:
2.1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2.2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ oraz w przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ; W trybie podstawowym oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona obejmują:
2.1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2.2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Na podstawie art. 105 ust. 1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert Zamawiający żąda od wykonawców złożenia certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę potwierdzającego zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie wymaganych parametrów.
2. Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych ze wszystkimi wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji technicznej .
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Dodatkowo, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznych i zawodowych, Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona złożenia następujących, dokumentów:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - zgodnie ze wzorem określonym w Zał. Nr 5 - Wykaz robót budowlanych;
b) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie ze wzorem określonym w Zał. Nr 6 - Wykaz osób;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w kwocie: 6 800 PLN (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych 00/100), a potwierdzenie jego wniesienia należy dołączyć do oferty.
1. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form:
a) W pieniądzu;
b) W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) W gwarancjach bankowych;
d) W gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b) ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 z późn. zm.).
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Bank Spółdzielczy w Dynowie/ Oddział Nozdrzec, Nr: 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę uznania środków na koncie Zamawiającego, dlatego ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresów rozliczeń międzybankowych, Zamawiający zaleca dokonania przelewu kwoty wadium z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed terminem składania ofert w siedzibie Zamawiającego - Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. Nr 1 (parter-kasa)
3. Wadium wniesione w formie pieniężnej Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, należy wnieść (razem z ofertą) w formie oryginału, podpisanego przez Gwaranta lub Poręczyciela. Wymaga się, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w ustawie. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie, nie może być utrudnione
5. Zasady zwrotu wadium:
a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
b) Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego;
e) Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę;
f) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonani umowy; 3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia/dokumenty, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 7 pkt 30 ustawy PZP, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest, jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy PZP.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z SWZ oraz Projektem umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów:
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60,00
Okres gwarancji 40,00

Kryteriami oceny ofert są:
a) Całkowita cena ofertowa brutto C - waga kryterium: 60%;
b) Okres gwarancji - waga kryterium: 40%;
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyżej kryteria oraz ich wagę. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która uzyska największą ilość punktów będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.